Vzkazy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Zpráva Přílohy Stav Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Zpráva

Subzáložka pro zobrazení a editaci hlavních údajů vzkazu. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsažené položky:

Název Popis
Datum odeslání Datum a čas odeslání vzkazu. Zde needitační položka. Doplňuje se dle aktuálního data a času.
Odesílatel Uživatel, který vzkaz odeslal. Zde needitační položka. U ručně zadaných vzkazů je odesílatel dán přihlášeným uživatelem, u zpráv generovaných automaticky je dán uživatelem, pod kterým je spuštěna příslušná naplánovaná úloha. Viz položka Spustit jako v definici naplánované úlohy resp. položka Uživatel v nastavení automatizačního serveru.
Předmět Předmět vzkazu. Tj. stručný popis, čeho se daný vzkaz týká.
Platná do Umožňuje definovat datum a čas platnosti vzkazu. Pokud adresát do této doby vzkaz nepřečte, nebude mu už dále nabízen ani zobrazován. Význam viz též Princip - časové omezení platnosti.
Potvrdit přečtení adresáty Možnost nastavit, že se má vrátit potvrzení o přečtení adresátem. Je-li zatrženo, pak jakmile adresát vzkaz přečte, je automaticky vygenerován nový vzkaz a odeslán zpět odesílateli. Kdy je vzkaz považován za přečtený, viz Označení vzkazu jako "přečtený". Obsahem vzkazu je informační text, že cílový adresát si zprávu přečetl a kdy (datum, čas).
Po smazání všemi smazat Možnost nastavit, že po smazání vzkazu všemi adresáty se má vzkaz automaticky smazat. Viz Mazání vzkazů. Účelem není zbytečně archivovat nepotřebné staré vzkazy, ale naopak se jich co nejrychleji zbavovat.

Adresáti a lišta navigátoru adresátů

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání adresátů vzkazu.

Adresáti jsou k dispozici pouze u odeslaných vzkazů. Nejsou zobrazováni v detailu doručených vzkazů (taková informace je pro adresáta zbytečná a zbytečně by zesložiťovala detail vzkazu).

Název Popis

Typ adresáta

a další položky

Zde zvolíte typ adresáta. Podle zvoleného typu adresáta se zpřístupní další položky pro zadání konkrétního adresáta daného typu:

 • (0) uživatel - v následující číselníkové položce pro zadání uživatele zadáte zkratku uživatele, jméno nebo přihlašovací jméno nebo jej vyberete z číselníku Uživatelů. Který údaj o uživateli se bude v této položce zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podle toho se položka i jmenuje "Zkratka"/"Jméno"/"Přihlašovací jméno".
 • (1) role - v číselníkové položce "Role" zadáte roli nebo vyberete z číselníku Rolí
 • (2) skupina rolí - v číselníkové položce "Skupina rolí" zadáte roli nebo vyberete z číselníku Skupiny rolí
 • (3) všichni - vzkaz bude odeslán všem aktivním uživatelům, tj. těm, kteří nemají účet uzamčen
 • (4) e-mail - v tomto případě vznikne odeslaný e-mail, který bude k dispozici v agendě Odeslané e-maily. Jedná se o jednu z možností vystavení nového odeslaného e-mailu. V číselníkové položce "Vlastní e-mailový účet" zvolíte vlastní e-mailový účet z číselníku e-mailových účtů, který má být použit pro odeslání tohoto e-mailu. V položce "Adresát" zadáte externí e-mailové adresy oddělené středníkem.

  Pro odesílání na externí e-mailové adresy zde platí: Zde vytvořené e-maily program odesílá automaticky a to okamžitě po uložení vzkazu. Uživateli je zobrazena informační zpráva o počtu odeslaných e-mailů. V případě neúspěchu s odesláním lze odeslání vyvolat znovu z agendy Odeslané e-maily. Viz možnosti odeslání e-mailů.

Pod editovatelným seznamem adresátů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.
 • Zadávat - pro nastavení zadávaného údaje pro adresáty typu (0) uživatel.

Obsah vzkazu (text vzkazu)

Ve spodní levé části záložky zadáte vlastní podrobný text vzkazu.

Odkazy

Odkazy připojené ke vzkazu, pro které je možné vyvolat nějakou akci (typicky je zobrazit), se zobrazují ve sloupci v pravé spodní části záložky. Využití a ovládání viz Speciální odkazy na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA, www adresy a naplánované úlohy.

Pod seznamem odkazů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor zde

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku. Je k dispozici jen pro odesílané vzkazy.
 • Přidat - pro přidání nového odkazu. Jedná se o jednu z možností, jak vyvolat přidání odkazu. Pracuje shodně jako funkce Přidat odkaz. Je k dispozici jen pro odesílané vzkazy.
 • Otevřít - podle typu odkazu slouží:
  • buď pro otevření prohlížeče s danou www stránkou
  • nebo pro otevření agendy s daným dokladem, kde si můžete čerpané doklady prohlížet, opravovat, zobrazovat doklady apod. V tomto případě se po stisku tohoto tlačítka "přes" agendu vzkazů otevře odpovídající agenda dokladu, na který je odkazováno, defaultně omezená za zvolený čerpaný doklad (tzv. červené omezení). Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení dané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení. K dispozici jsou všechny funkce vyvolané agendy.
  • nebo pro otevření agendy s daným číselníkovým záznamem. V tomto případě se po stisku tohoto tlačítka "přes" agendu vzkazů otevře odpovídající agenda záznamu, na který je odkazováno. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře zafiltrovaná, a to za aktuální číselníkový záznam. Otevře se rovnou na záložce Detail.

   V takto otevřeném číselníku se samozřejmě nezobrazí požadované záznamy, pokud byly mezitím v číselníku skryty anebo pokud se jedná o číselník podporující práci se skupinami záznamů a aktuálně používaná skupina požadované záznamy nezahrnuje nebo pokud je v číselníku nastaven výchozí filtr, který požadované záznamy nezahrnuje.

   Zde se jedná o vyvolání číselníku se svázaným záznamem nikoli dokladové agendy, tudíž zde nelze realizovat otevření agendy s tzv. červeným omezením, jako je tomu při vyvolání dokladové agendy se svázanými doklady k aktuálnímu záznamu.

   Pozor, toto "zafiltrování číselníku", se kterým se odtud vyvolaný číselník otevře, nelze uživatelsky zrušit. (Na rozdíl od červeného omezení v dokladových agendách, které lze v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit).)

Přílohy

Je-li firemní parametr Zobrazit přílohy e-mailů a vzkazů v hlavičce záložky Detail nastaven na Ano a pokud je ke vzkazu připojena příloha, je pod obsahem vzkazu k dispozici seznam všech připojených příloh. Podrobnější popis viz Subzáložka Přílohy.

Subzáložka Přílohy

Subzáložka pro zadání a zobrazení přiložených souborů ke vzkazu. Nezaměňujte se speciálními odkazy na ABRA doklady, www adresy a naplánované úlohy. Ty se zadávají a zobrazují v subzáložce Zpráva a zde se nijak nezobrazují.

Po dvojkliku myší se příloha otevře v přidružené aplikaci.

Pozor na velké přílohy!!! Velké přílohy mohou způsobit nejen dlouhé ukládání, ale i čtení. Je vhodná uživatelská ukázněnost při posílání vzkazů s přílohami.

Přílohy mohou být dvou typů (odkaz na dokument nebo soubor na disku, viz Přílohy u odesílaných zpráv - Typy příloh) a podle toho se zadávají resp. se s nimi pracuje.

Pod needitovatelným seznamem příloh je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) needitovatelného seznamu.
 • Pro změnu pořadí vložených příloh (pořadí se použije při sestavování odesílané zprávy). Kromě tlačítek je možné využít také klávesové zkratky ctrl+↑ a ctrl+↓.
 • Přidat soubor - Pro přidání nového řádku na konec s odkazem na soubor na disku.
 • Přidat dokument - Pro přidání nového řádku na konec s odkazem na dokument z agendy Dokumenty. Po stisku tlačítka se vyvolá Průvodce výběrem dokladu pomocí něhož vyberete příslušný dokument.
 • Smazat - pro vymazání aktuálního řádku přílohy.
 • Zobrazit - pro zobrazení vybrané přílohy.
 • Uložit - pro uložení aktuální přílohy na disk, resp. označených, pokud je nějaká označena.
 • Uložit vše - pro uložení všech příloh (bez nutnosti je předtím všechny označovat).

Pro funkce Uložit/Uložit vše platí: U příloh typu Dokument (viz Typy příloh), nabídne postupně uložení všech souborů z obsahů vybraných dokumentů (viz seznam souborů obsažených v daném dokumentu) na disk. Funkce se týká pouze aktuální revize, tj. má-li dokument více revizí (viz záložka Revize), pak funkce vyexportuje obsah pouze aktuální revize daného dokumentu. Funkce nemá význam pro kategorii OLE dokumenty (s OLE dokumentem uloženým do souboru se nedá nijak dále pracovat, jsou to jen binární data, která nelze otevřít ani v té aplikaci, ve které byl OLE obsah vytvořen, např. MS Word). Nicméně zde uložení nabídne, i když uloží pouze jako binární data.

Jedná se tedy o obdobnou funkci jako je funkce Uložit obsahy v agendě Dokumenty.

Subzáložka Stav

Slouží k zobrazení stavu přečtení, přesměrování a smazání jednotlivými adresáty.

Název Popis
Uživ./E-mail. účet Zkratka uživatele, kterému byl vzkaz odeslán nebo pokud šlo o odeslání vzkazu na e-mail, tak vlastní e-mailový účet použitý na odeslání vzkazu.
Už.jméno/E-mail. adresa Jméno uživatele, kterému byl vzkaz odeslán nebo pokud šlo o odeslání vzkazu na e-mail, tak e-mailová adresa adresáta.
Přečteno / Dne

Informace o tom, zda si adresát vzkaz přečetl. Kdy je vzkaz označen jako přečtený, viz Označení jako přečtený.

Neplatí pro vzkazy adresované na externí e-mailové adresy, více viz Označení jako přečtený.

Přesměrováno

Informace o tom, zda byl vzkaz daným adresátem přesměrován.

Ve v.9.02 není zatím k dispozici přesměrování na externí e-mailové adresy.

Smazáno

Informace o tom, zda byl vzkaz daným adresátem smazán, viz Mazání vzkazů.

Neplatí pro vzkazy adresované na externí e-mailové adresy, více viz Mazání vzkazů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Přidat odkaz -

Slouží pro vložení speciálních odkazů na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA (např. firma z Adresáře) a www adresy (viz odkazy v detailu vzkazu). Vyvolá Průvodce vytvořením přílohy, pomocí něhož uživatel zvolí typ dokladu a vyhledá konkrétní doklad nebo zadá www adresu. Vybraný odkaz se připojí k danému vzkazu, do textu vzkazu se pak informačně vloží číslo dokladu, identifikace záznamu z číselníku resp. www adresa. K dispozici jen v editačním režimu.

Přidání odkazu lze vyvolat i pomocí funkce Přidat v liště navigátoru.

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).