Vzkazy - záložka Seznam

Seznam záznamů doručených a odeslaných vzkazů. Záložka Seznam pro zobrazení tohoto číselníku má dva základní prvky:

Příklad seznamu vzkazů

Pravidla pro ovládání stromu budou popsána zde, pravidla pro needitovatelný seznam jsou uvedena v samostatné kapitole, jelikož jde o prvek vyskytující se obecně v celém systému ABRA Gen.

Jak bylo zmíněno v úvodní kap., jedná se vizuálně o číselník obdobný číselníkům se stromovou strukturou. Zde se hierarchický strom nesestavuje na základě vzájemné nadřízenosti či podřízenosti jednotlivých záznamů (na rozdíl od číselníků se stromovou strukturou) a platí pro něj trochu odlišná pravidla, tudíž jej popíšeme přímo v této kapitole.

Strom vzkazů

V levé části okna číselníku je prvek pro zobrazení stromu vzkazů. Slouží pro třídění na doručené a odeslané vzkazy a dále dle adresáta a odesílatele. Prvek strom je podobný tomu, který znáte z prohlížeče Windows (Explorer) pro zobrazení adresářových struktur na disku, a obdobně se také ovládá:

Zapínat (resp. vypínat) stromové zobrazení:

 • zde nelze

Vzhled, přidávání úrovní do stromu:

Má-li záznam alespoň jeden podřízený záznam, pak se vlevo od něj zobrazuje symbol (resp. ) nebo (resp. ), takovým místům stromu pak říkáme uzly stromu:

 • (resp. ) - uzel stromu pro danou větev má podřízené větve a je zabalený, jemu podřízené záznamy nejsou viditelné. To, který ze symbolů je zobrazen, závisí na zvoleném vzhledu systému ABRA Gen.
 • (resp. ) - uzel stromu pro danou větev je rozbalený a ve stromu jsou viditelné i všechny záznamy podřízené rozbalenému záznamu. To, který ze symbolů je zobrazen, závisí na zvoleném vzhledu systému Abra.

Filtrování/zobrazení vzkazů dle uzlů

Strom obsahuje pevně dva kořenové uzly – Doručené vzkazy (vše) a Odeslané vzkazy (vše). Úrovně do stromu se přidávají automaticky: Při otevření agendy nebo po občerstvení se projdou vzkazy aktuálně přihlášeného uživatele a pod oba uzly se doplní jména (zkratky) uživatelů, od kterých existuje nějaký doručený vzkaz (pro uzel Doručené vzkazy) a pro které existuje odeslaný vzkaz (pro uzel Odeslané vzkazy).

Aktuální uzel ve stromu ovlivňuje:

 • filtraci – je-li zvolen kořenový uzel, zobrazují se vzkazy za všechny uživatele (všechny vzkazy), je-li zvolen uživatel v podstromu, zobrazení se filtruje za tohoto uživatele
 • jaká množina vzkazů bude aktuálně zobrazena v seznamu vzkazů v záložce Seznam

Tedy, je-li ve stromu aktuální uzel:

 • Doručené vzkazy (vše) - pak jsou zobrazeny všechny vzkazy ke čtení, kde adresát = aktuální přihlášený uživatel a u kterých datum Platí do je nezadáno nebo je větší jak aktuální datum a čas a které zároveň nemají příznak Smazáno.
 • Uzel se zkratkou uživatele podřízený uzlu Doručené vzkazy (vše) - pak se zobrazí vzkazy splňující podmínku z předchozího bodu a současně odesílatel = uživatel, kterému odpovídá zkratka aktuálního uzlu
 • Je-li ve stromu aktuální podřízený uzel s uživatelem #User, pak se podmínka filtrace rozšíří o MsgToRead.TargetUser = #User
 • Doručené vzkazy (vše) - pak jsou zobrazeny všechny vzkazy, kde odesílatel = aktuální přihlášený uživatel

Rozbalit/zabalit uzel stromu můžete následovně:

Pohybovat se po záznamech ve stromu můžete následovně:

 • Kliknutím myší na příslušný záznam.
 • Klávesnicí kurzorovými šipkami vpravo/vlevo - platí pro pohyb mezi nadřízenými/podřízenými záznamy, přičemž platí, že stojí-li kurzor na uzlu stromu, který je zabalený, první stisk šipky vpravo tento uzel stromu nejprve rozbalí, další stisk šipky vpravo posune kurzor na první podřízený záznam. Obdobně pro pohyb v opačném směru.
 • Klávesnicí kurzorovými šipkami nahoru/dolů.
 • Klávesnicí klávesami PageDn/PageUp, Home/End.

Změnit poměrnou velikost stromu a seznamu můžete:

 • standardně uchopením dělící příčky mezi stromem a seznamem a tažením myší na požadovanou velikost.

Změnit pořadí položek stromu a položky ve stromu:

 • zde nelze

Seznam vzkazů

V pravé horní části záložky Seznam je vlastní seznam vzkazů a to dle aktuální větve stromu. Viz strom vzkazů výše dle aktuální větve stromu vzkazů.

V seznamu mohou být některé záznamy vzkazů graficky zvýrazněny tučně, pokud se jedná o nepřečtený vzkaz.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

  Název Popis
Pro doručené vzkazy Doručeno Datum a čas doručení vzkazu.
Odesílatel Zkratka uživatele, který vzkaz odeslal.
Počet příloh Počet příloh ze subzáložky Přílohy. Tj. speciální odkazy na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA, www adresy a naplánované úlohy se do tohoto počtu nezahrnují.
Pro odeslané vzkazy Odesláno Datum a čas odeslání vzkazu.
Souhrn adresátů Informace, komu byl vzkaz odeslán, poskládaná ze seznamu adresátů, oddělených čárkami a to následovně: u uživatelů se uvede zkratka uživatele, z rolí a skupin rolí jejich název, ze záznamu všem se použije řetězec "#všem" a externí e-mailové adresy se uvedou v plném znění.
Počet příloh Počet příloh ze subzáložky Přílohy. Tj. speciální odkazy na ABRA doklady, objekty agend systému ABRA, www adresy a naplánované úlohy se do tohoto počtu nezahrnují.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem vzkazů je needitovatelný náhled obsahu (textu) aktuálního vzkazu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Zde je možnost stromového zobrazení, nicméně většina z uvedených funkcí se vztahuje pouze k seznamu, a některé z nich mohou být nepřístupné (disable), pokud fokus aktuálně stojí ve stromu, viz popis stromového zobrazení. Pokud se funkce vztahuje k seznamu, ale není disable, i když fokus aktuálně stojí ve stromu, pak platí, že se standardně provede nad aktuálním záznamem seznamu (gridu)).

Pokud tedy máte zobrazeno stromové zobrazení a fokus máte aktuálně umístěn ve stromu, pak před vyvoláním některé z dostupných funkcí věnujte pozornost tomu, zda právě aktuální záznam v gridu je skutečně ten, nad kterým chcete danou funkci vyvolat.

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

resp. dvouklik na uzlu stromu

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Nový záznam lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového vzkazu:


Nové záznamy této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Funkce zde není k dispozici.

Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Jak je tomu s mazáním u doručených a odeslaných vzkazů a jaká jsou omezení a důsledky mazání, viz Mazání vzkazů.

Zkopírovat F9 Funkce zde není k dispozici.
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7

Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.

Tip pro vás: V seznamu vzkazů funguje standardní funkce Hledat hodnotu v seznamu, kterou byste právě zde rovněž mohli s výhodou využít.

Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

- Funkce zde není k dispozici.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

- Funkce zde není k dispozici. Vzkazy jsou spíš operativní záležitost a sledovat jejich vytváření a mazání nemá význam.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Odpovědět Ctrl +D

Funkce umožní odpovědět, tj. vytvořit záznam odeslaného vzkazu (a následně jej odeslat) s vazbou na daný doručený vzkaz.

Do textu se předvyplní text původního vzkazu, doplněný informací o původním odesílateli vzkazu. Původní text se odsadí znakem >. Toto je dáno programově a nelze toto nastavení uživatelsky definovat.

Odpovědět všem Ctrl +M Obdobně jako předchozí funkce, jen se jedná o zaslání odpovědi nejen adresátovi, ale také všem ostatním, jimž byl původní vzkaz adresován.
Přeposlat Ctrl +P Funkce umožní vzkaz přeposlat jinému adresátovi.
Označit vzkazy Ctrl +Space

Jedná se o jednu z možností, jak označit daný vzkaz jako přečtený.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Dále je ve spodní části k dispozici zatržítko:

Název Doplňující popis:
Automatické označování Je-li zatrženo, budou se doručené vzkazy označovat jako přečtené automaticky. Jedná se o jednu z možností, jak označit daný vzkaz jako přečtený.