Odeslaná pošta - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální odeslané poště ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Informace o platbě Typy služeb Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad

Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Na záznamy odeslané pošty je pohlíženo z hlediska evidence jako na doklady, viz Evidence pošty - obecně.

Uzávěrka Číslo dokladu uzávěrky pošty.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Řada

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Firma

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Fiktivní firmu můžete použít i v případě, že chcete vytvořit pro více zásilek jeden společný (anonymní) záznam odeslané pošty.

Na rozdíl od většiny jiných dokladů v systému lze prohlížet adresu vybrané firmy, vybírat jednu z provozoven nebo zadat odkaz na osobu přímo zde v následujících položkách a speciální subzáložka Firma zde není k dispozici.

Provozovna

Položka slouží k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem. Dále viz popis položky Provozovna na subzáložce Firma, která je k dispozici pro tytéž účely ve většině jiných dokladů systému.

Osoba Položka slouží k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat. Dále viz popis položky Osoba na subzáložce Firma, která je k dispozici pro tytéž účely ve většině jiných dokladů systému.
Vybraná adresa

Zde zadáte, zda zásilku odeslat na adresu sídla firmy, vybrané provozovny či vybrané osoby. Podle výběru se v další položce zobrazí odpovídající adresa z adresáře.

Pokud se nejedná o hromadnou zásilku, tj. v položce Počet je číslo 1, pak musí mít zvolená adresa vyplněny položky Ulice nebo Město. Důvodem je smysluplný následný tisk podacích archů.

Má-li vybraná provozovna v položce Korespondence hodnotu Ne, systém upozorní uživatele, že vybral adresu provozovny, která není určena ke korespondenci, aby mohl uživatel rozhodnout, zda si přesto přeje tuto adresu použít.

Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam.
Podací číslo

Podací číslo pošty (nemá nijaký vztah k pořadovému číslu dokladu). Podací čísla budete typicky doplňovat až dodatečně po fyzickém odeslání zásilek s podacími čísly, která zásilkám přidělil poštovní poskytovatel.

Pro tento účel je k dispozici možnost hromadného dodatečného očíslování vybraných zásilek podle posloupné řady čísel funkcí Podací čísla.

Podací číslo zásilky (např. BO1234567890C) se zpravidla skládá:

 • z kódu druhu zásilky (tzv. Prefixu) - většinou dvou písmen,
 • z čísla zásilky - 9 nebo 10 číslic a
 • z tzv. Postfixu - kódu, který většinou představuje typ podavatele nebo zemi původu.

Podací číslo zásilky z ciziny může mít i specifický formát země původu.

Položka umožňuje zadat podací číslo až 15-ti znakové. (Např. DPD používá podací číslo 15 znaků, Česká pošta 13 znaků apod.)

Pokud je váš poskytovatel poštovních služeb Česká pošta, mohli byste využít i systému hromadného podání zásilek označených čárovým kódem s využitím generování pořadových čísel dle zadané struktury coby podacích čísel zásilek a s využitím tisku těchto podacích čísel coby čárových kódů. Údaje potřebné pro generování číselné řady podacích čísel se zadávají v číselníku Typy obsahu odeslané pošty, viz položka Používat generování podacího čísla. Podací číslo se vyplní po zadání Typu obsahu v následujících položkách či jeho změně (pokud má daný typ obsahu toto předvyplňování nastaveno).

Odesílatel

Odesílatel pošty. Jedná se o jednoho z uživatelů modulu evidence pošty.

Pro urychlení zadávání se aktuálně přihlášenému uživateli může předvyplňovat, pokud je tento uveden jako některý z uživatelů modulu evidence pošty.

Středisko

Středisko pro daný záznam pošty. Při vystavování aktivity v rámci provedení kampaně se předvyplňuje střediskem z hlavičky kampaně. Jinak se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v údajích uživatele modulu evidence pošty aktuálně vybraného v předchozí položce Odesílatel. Předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Po změně Odesílatele se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici daného uživatele modulu evidence pošty. Povinná položka.

Zakázka

Zakázka pro daný záznam pošty. Při vystavování aktivity v rámci provedení kampaně se předvyplňuje zakázkou z hlavičky kampaně. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Poskytovatel

Poštovní poskytovatel, přes kterého má být daná zásilka odeslána. Kód poskytovatele zadáte ručně nebo vyberete z číselníku Poštovních poskytovatelů. Povinná položka.

Pro urychlení zadávání se předvyplňuje hodnotou nastavenou pro předvyplňování v údajích uživatele modulu evidence pošty aktuálně vybraného v předchozí položce Odesílatel. Předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit.

Typ obsahu

Kód typu obsahu odeslané pošty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typů obsahů odeslané pošty. Povinná položka.

Nabízí se jen typy obsahů přiřazené v části Povolené typy obsahu v definici poštovních poskytovatelů k poštovnímu poskytovateli vybranému v předchozí položce Poskytovatel. Jiné typy obsahů nelze pro daný záznam pošty použít.

Ceník

Položka potřebná pro automatické vypočtení poštovného pro daný typ zásilky. Zadáte kód ceníku nebo vyberete z číselníku ceníků pošty.

Nabízí se jen ceníky přiřazené v části Povolené typy obsahu v definici poštovních poskytovatelů k typu obsahu vybranému v předchozí položce Typ obsahu. Jiné ceníky nelze pro daný záznam pošty použít.

Dobírečné

Částka dobírky. Má význam v případě, že je odesílaným typem zásilky dobírka. V závislosti na výši částky dobírečného se automaticky stanoví poštovné (samozřejmě jen, je-li vybrán správný Ceník, který ve své definici zadané dobírečné zohledňuje).

Je-li odeslaná pošta vytvářena podle dokladu z jiné agendy, viz funkce v editaci dokladu, a v údajích dokladu je nastaven "Způsob úhrady" dobírkou, předvyplňuje se údaj o dobírečném celkovou lokální částkou z dokladu.

Cena zásilky Udaná cena zásilky pro pojištění. Může být podkladem příplatku za pojištění, opět podle toho, o jakou zásilku se jedná (samozřejmě jen, je-li vybrán správný Ceník, který ve své definici zadané dobírečné zohledňuje).
Hmotnost a jednotka hmotnosti

Hmotnost zásilky. V závislosti na výši hmotnosti se automaticky stanoví poštovné (samozřejmě jen, je-li vybrán správný Ceník, který ve své definici hmotnost zohledňuje).

Je-li odeslaná pošta vytvářena podle dokladu z jiné agendy, viz funkce v editaci dokladu, a hodnota parametru Při vytváření odeslané pošty z dokladů přebírat hmotnost je Ano, předvyplňuje se údaj o hmotnosti a o jednotce hmotnosti z dokladu (pokud je na něm k dispozici, viz hmotnost zadaná k jednotkám skladové karty použité na dokladu).

K dispozici funkční tlačítko s volbou Načíst z váhy, kde můžete zvolit jednu z možností:

 • Načtení hmotnosti z váhy
 • Nastavení ovladače pro komunikaci s váhou - Umožní zvolit a konfigurovat odpovídající ovladač váhy. Po vyvolání volby program nabídne seznam ovladačů, které máte instalovány v podadresáři POSDrivers v adresáři, kde máte instalován systém ABRA Gen. Jedná se o soubory s příponou *.g3s (G3Scale). Nastavení ovladače se pamatuje pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

  Podporovanou váhou, pro níž je dodáván ovladač, je např. váha Basic 100 SP. (Ovladač Basic_100SP.g3s.)

 • Nepoužívat ovladač váhy - vyčistí pamatované nastavení váhy. Jiný význam nemá.
Poštovné/ks

Částku poštovného si můžete nechat počítat automaticky nebo ji můžete zadávat ručně:

 • Pokud je zadán ceník v předchozí položce Ceník, poštovné se počítá automaticky podle jeho definice a aktualizuje se po stisku tabulátoru (posunu kurzoru) na každé položce vystavovaného dokladu, která výpočet poštovného podle definice ceníku ovlivňuje, aby bylo zajištěno, že bude po případné změně některé z těchto položek vypočtená hodnota odpovídající. (Poštovné nemusí záviset na položkách záznamu pošty, ale typicky tomu tak bude.)
  • Pokud uživatel před uložením nezadal (nebo chybně vyplnil) některé položky, které jsou pro automatický výpočet dle definic ceníku potřeba, (kontrola je definována v definicích ceníků, viz výpočet poštovného a použití kontrolních výrazů) nebude mu umožněno záznam uložit.
 • Pokud uživatel automaticky vypočtené poštovné změní, pak se odkaz na ceník, podle něhož bylo poštovné vypočteno, zruší.

Poštovné by mělo být nenulové (až na výjimky jako např. slepecké zásilky) a pokud není v předchozích položkách zadán ceník nebo další údaje potřebné pro výpočet poštovného dle jeho definice, pak je třeba poštovné vyplnit alespoň ručně v této položce.

Zda se bude nenulovost ceny pro editovaný záznam pošty při uložení kontrolovat či nikoliv, záleží na tom, zda je v rámci zvoleného ceníku nadefinován příslušný kontrolní výraz pro kontrolu nenulovosti poštovného.

Počet Možnost zadat počet odesílaných zásilek stejného typu. Využijete v případě, že chcete odeslat více zásilek téhož typu pod jedním anonymním záznamem.
Placeno v hotovosti Možnost označit, zda je daná zásilka placená přes úvěrované poštovné či nikoli. Důležité v případě, že používáte úvěrované poštovné, ale pro některé konkrétní zásilky jej nemůžete nebo nechcete využít. Dále viz Jak řešit zásilky mimo úvěrované poštovné.
Došlá pošta

K dispozici je funkční tlačítko , pro nastavení odkazu na došlou poštu. Jde o tlačítko s volbou: Přidat odkaz na nějakou došlou poštu nebo tuto odpojit, tj. zrušit odkaz na dosud svázanou došlou poštu. K dohledání záznamu došlé pošty se nabídne Průvodce výběrem dokladu. Nepovinná položka.

Pokud je odkaz na došlou poštu v okamžiku tvorby nového záznamu došlé pošty již znám (závisí na tom, jak byla editace nového záznamu vyvolána, viz popis u funkce F2 = Nový), pak je odkaz již předvyplněn.

Poznámka Libovolná poznámka k dané odeslané poště.

Subzáložka Informace o platbě

Název Popis
Vlastní účet

Vlastní bankovní účet, tj. účet, na který má být platba provedena. Zadáte nebo vyberete z číselníku bankovních účtů. Pokud je záznam odeslané pošty tvořen podle nějakého dokladu přímo z agendy daného dokladu, pak se položka předvyplní podle údajů daného dokladu.

Využívá se pro tisk dobírkových poukázek, pokud se tyto tisknou rovnou z údajů odeslané pošty funkcí Tisk ze záložky Seznam nebo Detail, nikoli funkcí Vytisknout připojené doklady.

Konst. symbol

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Pokud je záznam odeslané pošty tvořen podle nějakého dokladu přímo z agendy daného dokladu, pak se položka předvyplní podle údajů daného dokladu.

Jak se předvyplňují položky Konst. symbol a zda jsou povinné v jiných částech systému, bylo popsáno v kap. konst. symboly.

V této agendě se nijak nezohledňuje stav parametru Povinně zadávat konstantní symbol ve Firemních nastaveních, protože by to zde nemělo význam.

Využívá se pro tisk dobírkových poukázek, pokud se tyto tisknou rovnou z údajů odeslané pošty funkcí Tisk ze záložky Seznam nebo Detail, nikoli funkcí Vytisknout připojené doklady.

Variabilní symbol

Variabilní symbol platby. Duplicita variabilního symbolu pro tento typ dokladu a firmu se zde nekontroluje. Pokud je záznam odeslané pošty tvořen podle nějakého dokladu přímo z agendy daného dokladu, pak se položka předvyplní podle údajů daného dokladu.

V této agendě se nijak nezohledňuje stav parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech, protože by to zde nemělo význam.

Využívá se pro tisk dobírkových poukázek, pokud se tyto tisknou rovnou z údajů odeslané pošty funkcí Tisk ze záložky Seznam nebo Detail, nikoli funkcí Vytisknout připojené doklady.

Cizí účet Bankovní účet partnera - číslo účtu. Jedná se o jeden z účtů firmy z hlavičky dokladu, viz subzáložka Bankovní účty firem v Adresáři. Pokud je záznam odeslané pošty tvořen podle nějakého dokladu přímo z agendy daného dokladu, pak se položka předvyplní podle údajů daného dokladu. Má význam jen pro doklady výdajové, na nichž se účet partnera zadává. Položka zatím nemá další využití.

Subzáložka Typy služeb

Záložka slouží pro přiřazení typů služeb pro aktuální záznam odesílané pošty. Obsahuje:

Seznam typů služeb

Obsahuje prvek needitovatelný seznam typů služeb pošty, které se týkají aktuální zásilky. Zadávané položky:

Název Popis
Typ služby Typ služby, která se týká dané zásilky. Zadáte kód typu služby rovnou z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku typů služeb pošty.
Název typu služby Název typu služby z číselníku typů služeb pošty. Zde needitovatelná položka.

Lišta navigátoru skladů

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.

 • Přidat - pro přidání nového řádku na konec.

  Je možné přidat i více typů služeb najednou. A to tak, že je nebudete zadávat do položky rovnou z klávesnice, ale budete je zadávat výběrem z číselníku. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené přidat najednou.

  Přidané řádky se ukládají na pozice dle pořadí kódu typů služeb.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku (na němž stojí kurzor).

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).