Odeslaná pošta - záložka Připojené doklady

Na této záložce je možné vidět záznamy související s aktuálním dokladem ze záložky Seznam, tj. doklady, podle kterých byla odeslaná pošta vystavena nebo které k ní byly dodatečně připojeny.

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
K dokladu Číslo odeslané pošty, ke které jsou připojeny zde zobrazené doklady.

Záložka dále obsahuje needitovatelný seznam dokladů různých typů, které jsou evidovány ve svých agendách a které jsou připojeny k aktuálnímu záznamu pošty. V needitovatelném seznamu připojených dokladů se zobrazují základní identifikační údaje o každém z nich. Význam položek zde zobrazených je zřejmý z jejich názvu, příp. plyne z popisu stejnojmenných položek v příslušných agendách daných dokladů.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání připojených dokladů probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Občerstvit F11 - Umožňuje provést standardně občerstvení seznamu dokladů v této záložce.
Připojit Shift +F2 -

Umožní připojit vybraný doklad k aktuálnímu záznamu. Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno pro výběr typu dokladu, poté Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete konkrétní požadovaný doklad, který se pak přidá do zobrazeného seznamu dokladů svázaných s aktuálním záznamem.

Ve vyvolaném průvodci můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolané agendě požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou z Průvodce výběrem dokladu otevřením dané agendy a přidáním nového záznamu.

Odpojit Shift +F8 - Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit doklad resp. označené doklady od aktuálního záznamu. Daný doklad se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi daným dokladem a aktuálním záznamem.
Doklady

Ctrl +F6

nebo

Shift +Ctrl +F6

-

Zobrazí všechny záznamy (doklady) stejného typu, jako je typ aktuálního záznamu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu příslušných záznamů (dokladů) "přes" agendu Odeslané pošty
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu aktuálního záznamu (dokladu) a otevře ji buď "přes" agendu Odeslané pošty anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy (doklady) daného typu připojené k aktuální odeslané poště).

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.)

Objasníme na příkladu:

Příklad 1: V záložce Připojené doklady pro odeslanou poštu PO-11/05 nechť jsou připojeny 2 objednávky přijaté a 3 dodací listy. Kurzor stojí na jedné z objednávek, tj. aktuální doklad je objednávka přijatá. Po vyvolání funkce Doklady se tedy otevře agenda Objednávek přijatých s defaultně nastaveným omezením za všechny objednávky přijaté k odeslané poště PO-11/05. Tedy v záložce Seznam vidíme obě dvě objednávky.

Doklad

F6

nebo

Shift +F6

-

Obdobně jako funkce Doklady jen s tím, že otevře agendu aktuálního záznamu (dokladu) s defaultním červeným omezením jen za ten jeden aktuální záznam (doklad).

Příklad 2: Mějme zadání dle Příkladu 1. Aktuální doklad nechť je objednávka přijatá OP-002. Po vyvolání funkce Doklad se tedy otevře agenda Objednávek přijatých s defaultně nastaveným omezením za objednávku OP-002. Tedy v záložce Seznam vidíme jen tuto jednu objednávku.

Nový F2 -

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu k aktuálnímu záznamu rovnou z této agendy. V tomto případě pro rychlé vystavení dokladu zvoleného typu k aktuální poště došlé ze záložky Seznam.

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno pro výběr typu dokladu. Poté funkce vyvolá agendu zvolených dokladů, otevře ji "přes" agendu aktuální agendy a rovnou přejde do zadání nového dokladu. Vybrané údaje jsou předvyplněny podle aktuálního záznamu. Zde jsou k dispozici všechny funkce vyvolané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za nový doklad připojený k aktuálnímu záznamu.

Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Otevřít a nový".

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.