Poštovní poskytovatelé - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním poštovním poskytovateli ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Subzáložka slouží pro zadání základních údajů o daném záznamu. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

V horní části subzáložky je ke každé tabulce možné zadávat položky:

Název Popis
Kód Kód označující poštovního poskytovatele. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro zadání poštovního poskytovatele. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Měl by být pokud možno unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu poskytovatelů.
Název Název poštovního poskytovatele. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným poskytovatelem jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Nepodporuje více denních uzávěrek Někteří poštovní poskytovatelé nepodporují více denních uzávěrek. Pokud je tak u daného poskytovatele nastaveno, pak pokud se někdo pokusí vytvořit novou uzávěrku a pro daný den již uzávěrka pro daného poštovního poskytovatele existuje, bude varován a bude mu doporučeno přidat doklad do již existující denní uzávěrky. Pokud již z denní uzávěrky byly sestaveny výkazy a byly odevzdány na poště, pak může takové zásilky odeslat mimo úvěr, viz též Zásilky mimo úvěr.

Povolené typy obsahu

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání různých typů odeslané pošty, které podporuje daný poštovní poskytovatel, a k nim odpovídajících komponent ceníků, které platí pro daného poštovního poskytovatele. Tento princip (přiřazení ceníků pro typy odeslané pošty poskytovateli) umožňuje mít jednu definici poštovního ceníku (např. pro výpočet poštovného za dobírku) pro více typů odeslané pošty a více poštovních poskytovatelů.

Tento seznam je defaultně řazen dle kódu Typu obsahu odeslané pošty.

Zadávané položky:

Název Popis
Typ obsahu Zadáte kód typu obsahu odeslané pošty nebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů obsahů odeslané pošty. V seznamu je možné uvést jeden typ odeslané pošty vícekrát s různými definicemi ceníků.
Název typu obsahu Obsah položky Název z typu obsahu odeslané pošty. Zde needitovatelná položka.
Ceník Zadáte kód ceníku nebo vyberete z vyvolaného číselníku Ceníků pošty.
Název ceníku Obsah položky Název z ceníku pošty. Zde needitovatelná položka.

Lišta navigátoru

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Detail této agendy

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.
  • Přidat - Pro přidání nového řádku. Pozor! Vzhledem k tomu, že editovatelný seznam je řazen dle kódu Typu obsahu odeslané pošty, nově přidaný řádek se zařadí tam, kam patří dle tohoto řazení, a nemusí být tedy umístěn na konci seznamu.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.