Poštovní reporty - popis

V následujícím textu uvedeme, které kroky obsahuje tato agenda charakteru průvodce a jak pomocí ní pořídíte požadované výpisy:

1. krok - Výběr skupiny reportů

V prvním okně průvodce je zobrazen seznam nadefinovaných skupin reportů, ze kterého vyberte požadovaný.

2. krok - Zadání omezení pro vybranou sestavu

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Průvodce se zobrazí okno pro zadání omezujících podmínek pro údaje, která chceme zvoleným reportem vytisknout, tj. můžeme určit, které doklady budou brány v úvahu při vyhodnocení obratů. Vzhled tohoto okna průvodce, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložce Omezení dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole (tj. způsob nastavení omezení, používání definic omezení, možnost využití výchozí definice omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.). Dále obsahuje možnost nastavení třídění vypsaných záznamů. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Pokud mají výstupní tisk. sestavy nastaveno ve své definici vlastní řazení (je typicky potřeba, pokud jsou tyto sestavy nějak skupinované), pak se do výsledného reportu neuplatní třídění nastavené v tomto kroku průvodce.

Obecně platí, že prvek Třídění není k dispozici, pokud definice DynSQL odpovídající danému reportu neobsahuje žádné klíče pro třídění nebo jsou všechny skryté. Více viz DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Klíče.

V tomto kroku jsou k dispozici obdobné funkce, jako jsou v záložce Omezení dokladových agend se stejným významem. Můžete si tedy i zde nastavit často používaná omezení a uložit si je jako vlastní definice omezení, ze kterých budete později pouze vybírat apod. Přístup k funkci Uložit je však závislý na právu Na záložce Omezení dovolit pouze jednoduchý režim (Méně funkcí).

Pozor, kromě omezení nastaveného v tomto kroku, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.
Dále zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.

V dalším textu stručně charakterizujeme jednotlivé skupiny reportů, příp. popíšeme význam těch omezujících podmínek, u kterých by mohlo dojít k mylnému výkladu:

Podací archy

Report potřebný pro Českou poštu pro hromadné podání zásilek, které se podávají s podacím lístkem resp. archem. Viz též Věcný obsah - Výkazy, úvěrované poštovné. Jak bylo zmíněno v kap. Výkazy, úvěrované poštovné, na podací archy se zapisují jen některé zásilky a podací archy se sestavují zvlášť pro různé typy zásilek. Správné sestavení archu je zajištěno nastavením položky Zahrnovat do podacích archů v definici Typu obsahu odeslané pošty a dále skupinováním reportu dle položky Název podacího archu a stránkováním.

Zásilky jsou v rámci archu setříděny podle pořadového čísla přiděleného uzávěrkou, viz položka Pořadí u uzavřené odeslané pošty. Obdobného třídění lze dosáhnout v agendě Odeslané pošty. Dále viz popis třídění Uzávěrka a podací arch a popis funkce Podací čísla.

Význam položek je zřejmý z jejich názvu nebo popisu v agendě Odeslané pošty resp. Uzávěrky pošty, blíže zde objasníme pouze následující:

Název Popis
Uzávěrka

Možnost vybrat z provedených uzávěrek pošty. Do výsledného reportu pak budou zpracovány pouze zásilky zahrnuté do vybrané uzávěrky pošty. Uzávěrek nelze vybrat více, jelikož by to nebylo v praxi smysluplné.

Pokud jste si provedli denní uzávěrku, ale fyzicky jste ji neodeslali a další den byste potřebovali odeslat poštu jak za daný den, tak den předchozí, pak na uzávěrce zruště příznak o odeslání (pokud jste jej již nastavili), uzávěrku zrušte a vytořte nový doklad uzávěrky, do něhož zahrnete jak "dnešní" poštu, tak poštu ze dne předchozího.

K dohledání a výběru dokladu se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož si vyberete požadované doklady z příslušné agendy a to aktuální nebo všechny označené.

Typ obsahu odeslané pošty

V této položce je možno omezit zásilky jen za vybrané typy obsahů odeslané pošty. Využijete např. v případě, kdy máte archy již za daný den vytištěné, ale dodatečně jste přidali do denní uzávěrky zásilku a potřebujete si znovu vytisnout jen arch za daný typ zásilek.

Odeslaná pošta s typem obsahu, který nemá nastaveno Zahrnovat do podacího archu, zahrnuty nebudou, i kdybyste takový Typ obsahu v omezení vybrali.

Zásilky placené v hotovosti

Možnost nastavit, zda se mají do archu zahrnout i zásilky placené v hotovosti, tj. mimo úvěrované poštovné.

Do výkazů úvěrovaného poštovného se takové zásilky nezahrnují, ale podací arch s těmito zásilkami můžete využít i v případě, že je budete hradit v hotovosti. Objasníme na příkladu:

Nechť v daný den již byla pošta uzavřena a odnesena na poštu, ale poté dodatečně vzniklo větší množství zásilek, které je nutno ještě tentýž den odeslat. Pokud poštovní poskytoval nepodporuje více denních uzávěrek, pak je můžete uhradit v hotovosti. Abyste nemuseli při hromadném podání více kusů vypisovat na poště pro každou takovou zásilku podací lístek (pokud se tedy nejedná o zásilky, které lze podávat bez podacího lístku resp. archu), můžete si vytisknout podací arch, do něhož zahrnete jen zásilky placené hotově.

Evidenční lístky poštovného

Report potřebný pro Českou poštu pro úvěrované poštovné. Viz též Věcný obsah - Podpora úvěrovaného poštovného. Význam položek je zřejmý z jejich názvu nebo popisu v agendě Odeslané pošty resp. Uzávěrky pošty, blíže zde objasníme pouze následující:

Název Popis
Uzávěrka Viz popis téže možnosti u podacích archů.
Typ obsahu odeslané pošty

V této položce je možno omezit zásilky jen za vybrané typy obsahů odeslané pošty.

Na rozdíl od téže možnosti u podacích archů se zde nijak automaticky nezohledňuje nastavení, zda daný typ odeslané pošty zahrnovat do podacích archů. Na evidenčním lístku by měly být uvedeny všechny typy úvěrovaných zásilek, tedy i ty, které se nevykazují na podacím archu.

Zásilky placené v hotovosti Viz popis téže možnosti u podacích archů.

Dekádní výkazy poštovného

Report potřebný pro Českou poštu pro úvěrované poštovné. Viz též Věcný obsah - Podpora úvěrovaného poštovného. Význam položek je zřejmý z jejich názvu nebo popisu v agendě Odeslané pošty resp. Uzávěrky pošty, blíže zde objasníme pouze následující:

Název Popis
První den dekády

Datum, od kterého se bude sestavovat výkaz pro danou dekádu. Předvyplňuje se prvním dnem minulé dekády vzhledem k aktuálnímu datu. Budou zahrnuty všechny záznamy odeslané pošty zahrnuté do dokladů uzávěrky pošty, které mají datum odeslání od daného data plus 10 dní včetně kromě zásilek, které byly placeny hotově mimo úvěrované poštovné.

Z toho plyne, že pro správné sestavení tohoto reportu je třeba mít odeslanou poštu uzavřenu a uzávěrkové doklady mít nastaveny jako odeslané.

Zásilky placené v hotovosti Viz popis téže možnosti u podacích archů.

3. krok - Volba výstupu

V tomto kroku je k dispozici položka typu přepínač, pomocí níž můžete zvolit, zda se výstup má provést prostřednictvím tiskových sestav nebo definovatelných exportů:

Přepínač pro volbu způsobu výstupu

4. krok - Dokončení - Volba tiskové sestavy/def. exportu a vlastní tisk/export

Po stisku tlačítka Dokončit v předchozím kroku Průvodce program pokračuje podle toho, jaký jste si zvolili v předchozím kroku průvodce způsob výstupu: