Typy obsahů odeslané pošty - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním typu obsahu odeslané pošty ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující typ obsahu odeslané pošty. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro zadání typu obsahu odeslané pošty. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Měl by být pokud možno unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu typů obsahů.
Název Název typu obsahu odeslané pošty. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným typem obsahu odeslané pošty jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Krátký název Krátký název typu odeslané pošty. Slouží např. pro tisk na evidenčních lístcích poštovného.
Zahrnovat do podacích archů Slouží pro správné sestavení podacích archů (vyloučení některých typů zásilek). Umožňuje nastavit, zda se záznamy pošty daného typu mají vykazovat na podacím archu či nikoliv.
Název podacího archu
 

Slouží pro správné sestavení podacích archů (skupinování zásilek různých obsahů).

Odeslané pošty s typem obsahu se shodným názvem podacího archu v položce Název podacího archu budou při pořizování podacích archů zařazeny do téže skupiny, přičemž každá skupina je vykazována na samostatném listu.

Používat generování podacího čísla

Slouží pro podporu systému hromadného podávání zásilek (podporovaného Českou poštou). Je-li zatrženo, bude systém na záznamy odeslané pošty generovat podací čísla do položky Podací číslo dle struktury zadané dále. Je-li zatrženo, zpřístupní se k editaci další položky pro zadání údajů generované číselné řady:

Další související položky:
Prefix číselné řady Údaje zadáte podle toho, jak vám pošta přidělila označení pro vaši firmu, příp. jaké je číslo vaší sběrné pošty atd. (souhrnně do položky Prefix), jak vám přidělila číselnou řadu a jak je tato rozdělena pro jednotlivé druhy zásilek (položka Číselná řada), jak pošta označuje typ vaší firmy z hlediska množství podávaných zásilek (položka Přípona) a limit pro hodní ohraničení číselné řady pro daný druh zásilky. Pokud bude dosaženo tohoto čísla, bude uživatel informován hlášením o přesáhnutí této hranice a záznam nebude možné uložit. Pokud se bude překročení hranice přibližovat, systém o tom bude informovat předem. Pokud je limit nulový, tak se nekontroluje. (Velikost vlastního čísla (počet cifer) se upravuje podle délky prefixu. Celková délka vygenerovaného čísla musí být 13 znaků.)

Zde je podporováno max. 13 znaků (jelikož taková je délka podacího čísla dle České pošty, které se toto generování týká), přestože položka Podací číslo na záznamu odeslané pošty obecně povoluje i delší podací číslo.

Způsob zadání podrobněji včetně příkladu viz Podpora systém hromadného podávání zásilek označených čárovým kódem.

 

Číselná řada
Přípona číselné řady
Limit číselné řady
Odkaz na číselnou řadu

Pokud bude vyplněno, používá se číselná řada na odkazovaném záznamu typu odeslané pošty.

Aktuální číslo řady Zobrazí výsledný řetězec pro podací číslo vygenerovaný dle zadané struktury (včetně kontrolní číslice, princip viz Podpora systému hromadného podávání zásilek označených čárovým kódem).

 

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.