Uzávěrky pošty - záložka Uzavřené doklady

Na této záložce je možné vidět záznamy uzavřené aktuálním dokladem ze záložky Seznam, tj. doklady, které byly do uzávěrky zahrnuty v rámci Průvodce uzavřením nebo které k ní byly dodatečně připojeny.

V horní části záložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
K uzávěrce Číslo dokladu uzávěrky pošty, ke které jsou připojeny zde zobrazené doklady.

Záložka dále obsahuje needitovatelný seznam dokladů odeslané pošty, které jsou uzavřeny daným uzávěrkovým dokladem. V needitovatelném seznamu již připojených dokladů se zobrazují základní identifikační údaje o každém z nich. Význam položek zde zobrazených je zřejmý z jejich názvu, příp. plyne z popisu stejnojmenných položek v agendě Odeslaná pošta.

Záznamy odeslané pošty jsou v tomto případě seřazeny dle pořadového čísla, které mají v rámci uzávěrky, viz položka Pořadí na odeslané poště.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání připojených dokladů probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Zahrnout F2 -

Zahrne do daného dokladu uzávěrky vybraný záznam resp. označené záznamy odeslané pošty. Po vyvolání funkce se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadovaný doklad, který se pak přidá do zobrazeného seznamu uzavřených dokladů.

Zda bude možné v záznamu uzávěrky pošty měnit zahrnuté doklady a jak, závisí na tom, zda již byl nastaven jako odeslaná a na přístupových právech uživatele.

Tip: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií. Pokud je vyvolán z funkce Zahrnout, má k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za doklady "zahrnutelné do dané uzávěrky", tj. doklady, které ještě uzavřeny nebyly (význam tohoto omezení viz kap. Odeslaná pošta - záložka Omezení).

Odpojit F8 - Funkce inverzní k Zahrnout. Tj. vazbu mezi aktuálním záznamem a dokladem zruší.
Doklady

Ctrl +F6

nebo

Shift +Ctrl +F6

-

Zobrazí všechny záznamy (doklady) stejného typu, jako je typ aktuálního záznamu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu příslušných záznamů (dokladů) "přes" agendu uzávěrky pošty
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu odeslané pošty a otevře ji buď "přes" agendu uzávěrek pošty anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy odeslané pošty uzavřené aktuálním dokladem uzávěrky pošty.

Záznamy odeslané pošty jsou v tomto případě seřazeny dle třídění Uzávěrka a podací arch. Dále viz popis třídění Uzávěrka a podací arch a popis funkce Podací čísla.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.)

Doklad

F6

nebo

Shift +F6

- Obdobně jako funkce Doklady jen s tím, že otevře agendu odeslané pošty s defaultním červeným omezením jen za ten jeden aktuální záznam (doklad).
Občerstvit F11 - Umožňuje provést standardně občerstvení seznamu dokladů v této záložce.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.