Faktury vydané - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální faktuře vydané ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Šarže/s.čísla Rozúčtování Importované doklady Zálohy Informace Ruční párování Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Celkem bez daně

K dispozici jen tehdy, má-li smysl ji zobrazovat, tj. jde-li o doklad vystavený jako daňový a pokud se na řádcích dokladu zadávají i nenulové sazby a částky DPH (tj. nemá smysl ji zobrazovat pro některé typy obchodu, jelikož částka DPH je nulová apod.)

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech slev nastavených v Hlavičce dokladu. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

DPH K dispozici za stejných podmínek jako předchozí položka "Celkem bez daně" a uvádí celkový součet DPH. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Celkem

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (včetně DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech nastavených slev. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.

Var.symb. Variabilní symbol dané faktury. Podle stavu parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech je buď tvořen automaticky nebo zadáván uživatelem.
Dobropisováno bez daně Celková částka dobropisů k aktuální faktuře vydané bez DPH. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Dobropisováno celkem Celková částka dobropisů k aktuální faktuře vydané vč. DPH. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu.
Kredit Zobrazuje výši kreditu nastavenou v adresáři pro firmu z hlavičky faktury. Zobrazuje se jen tehdy, pokud je ve Firemních údajích nastaveno sledování kreditu, pokud má být kredit sledován u firmy z hlavičky faktury a pokud daná firma má nějakou nezaplacenou fakturu. Dále viz popis položky Kredit v Adresáři a parametry Upozorňovat na nedostačující kredit firem při vystavování faktur a Zohledňovat na fakturách datum splatnosti při upozorňování na nedostačující kredit firem a provozoven ve Firemních údajích. Kredit je udáván v lokální měně.
Zůstatek Zobrazuje, kolik z daného kreditu ještě zbývá. Tj. zadaný kredit minus nezaplaceno. Zobrazuje se za stejných podmínek jako položka Kredit.
Nezaplaceno Zobrazuje, jakou částku celkem má daná firma nezaplacenu. Zobrazuje se za stejných podmínek jako položka Kredit.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit.
Datum
DocDate$DATE
Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Kontace
AccPresetDef_ID

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

Firma
Firm_ID

Firma z Adresáře firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové FV vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

 • U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou ve Firemních údajích.
 • U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
 • Podle servisního listu, pokud se jedná o vyúčtování s-zakázky.
 • Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

Popis
Description
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod. Nepovinná položka.
Ostatní údaje
Datum splatnosti
DueDate$DATE
Datum splatnosti dané faktury. Pokud má firma v Adresáři nastaven datum splatnosti, předvyplňuje se dle něj, jinak se předvyplní dle nastaveného data splatnosti z Firemních údajů.
Konstantní symbol
ConstSymbol_ID
Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje a zda ji lze editovat, viz popis v kap. konst. symboly.
Doplňkové číslo
ExternalNumber
Slouží pro sestavení KV DPH/KH DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat nebo ji můžete využít k jiným účelům. Více viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na výstupních dokladech - Doplňkové číslo. Položka k dispozici pouze, je-li nastaven parametr Editace doplňkového čísla na výstupních dokladech na Ano.
Reference
VATReportReference
Slouží pro sestavení výkazu KV DPH. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Reference. Položka k dispozici pouze, je-li viditelná položka Preference výkazu DPH.
Variabilní symbol
VarSymbol
Položka je k dispozici pouze, je-li nastaveno, že variabilní symbol na výstupních dokladech má být editovatelná položka. Dále viz popis parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech.
Způsob úhrady
PaymentType_ID

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy, přičemž má-li firma zadaná v hlavičce dokladu, viz výše, nastaven způsob úhrady v její subzáložce Další údaje, pak se předvyplní touto hodnotou.

Některé zvolené způsoby úhrady (resp. zvolené způsoby úhrady určitého typu) mohou vyvolat po uložení dokladu příslušné související akce:

 • Platba složenkou či dobírkou - při platbě složenkou resp. dobírkou lze ihned po uložení dokladu rovnou složenku resp. dobírku vytisknout. Tisk resp. export po uložení musí být nastaven, viz nastavení tisku složenky resp. dobírky ve funkci Nastavení tisku po uložení.
 • V hotovosti - při platbě v hotovosti lze ihned po uložení faktury vystavit pokladní příjemku. Platí jen pro nové doklady. Po uložení faktury se rovnou nabídne dialogové okno pro zadání nové platby právě uložené faktury. Vzhled a způsob zadání nové platby je standardní, jako by byla zadávána nová platba v hotovosti rovnou v záložce Platby. (Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu. Způsob zadání nové platby zadáním nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobný pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.) Viz též Akce volané po uložení záznamu.

  Vystavenou pokladní příjemku lze ihned po jejím uložení rovnou vytisknout. Tisk resp. export pokladní příjemky po uložení musí být nastaven, viz nastavení tisku pokladní příjemky - při platbě v hotovosti ve funkci Nastavení tisku po uložení.

  Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby se nabízelo vystavení účtenky po zadání faktury s platbou v hotovosti (např. účtujete jiné firmě a zadáváte doklady zpětně a účtenky na platby v hotovosti již např. máte zadané), můžete si nadefinovat a používat fiktivní způsob úhrady pro tyto "hotovostní" platby, u něhož zvolíte jiný druh úhrady než hotovost (např. šekem).

 • Platba platební kartou či platebním terminálem - při platbě kartou lze ihned po uložení faktury vytvořit připojenou platbu ve formě nového dokladu typu Ostatní příjem.

  Podmínkou zobrazení dialogu pro založení nového ostatního příjmového dokladuje existence alespoň jedné řady dokladů typu Ostatní příjems nastaveným příznakem Elektronická platba, ke které má přihlášený uživatel právo Použít.

Způsob dopravy
TransportationType_ID

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Vlastní účet
BankAccount_ID
Vlastní bankovní účet. Zadáte číslo účtu nebo vyberete z číselníku bankovních účtů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Předvyplňuje se účtem nastaveným ve Firemních údajích (u dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj), ale lze samozřejmě zadat jiný.
Řady skladových dokladů
Dodací listy
StoreDocQueue_ID

Zkratky označující řady dokladů a to typu Dodací list resp. Příjemka. Tyto položky mají význam pouze v editačním režimu a zadávají se pouze tehdy, pokud se spolu s prodejním dokladem bude automaticky vystavovat i nový dodací list resp. příjemka. Za jakých okolností se s fakturou vystavuje automaticky i nový dodací list resp. příjemka, bylo uvedeno v popisu funkce Nový. Tyto sklad. doklady pak budou vytvořeny v zadané řadě.

Pozor, řada dokladů zde mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit. Tato kontrola platí pro nově přidávané řádky. Plus probíhá i kontrola na použité sklady na řádcích opravovaných.

Pozor, z důvodu správného spárování PR s prodejním dokladem, zde nelze použít řadu PR s nastaveným účtováním souhrnně (tudíž se takové k výběru ani nenabízí). Za jakých okolností se PR automaticky spáruje s FV/PP, viz Párování dokladů do saldokontních skupin - párování PR s FV/PP.

Pozor! Předchozí bod musí být splněn i pro řady s nastavením neúčtovat. Viz Často kladené otázky - V prodejním dokladu se mi nenabízí řada skladových příjemek.

Řada DL/PR použitá pro vystavení DL/PR se na prodejním dokladu nijak nepamatuje. Po uložení prodejního dokladu se řada DL/PR v položce zobrazuje jen tehdy, pokud existuje řada jediná (tzn. že se předvyplní). Nicméně pro urychlení zadávání se po vystavení FV s DL resp. s PR předvyplní při vystavování další FV naposledy použitá řada DL/PR. Předvyplňování je zachováno, dokud uživatel neuzavře agendu FV. Po uložení FV se ale údaj o naposledy použité řadě dokladů vymaže.

Příjemky
ReceiptCardDocQueue_ID
Údaje DPH
DPH
VATDocument

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový, v opačném případě bude vystavován jako nedaňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%).

Položka DPH mj. ovlivňuje:

 • jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
 • zda se má doklad zahrnovat do DPH evidence,
 • zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka Datum plnění,
 • zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Částky jsou s DPH/bez DPH", viz dále,
 • zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba a DPH index,
 • zda jsou v horní části záložky Detail v panelu definovatelných údajů zobrazovány položky "Celkem bez daně" a celkem "DPH" a "Dobropisováno bez daně",
 • případnou aktualizaci kurzu podle data plnění, viz popis parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz

Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba, viz záložka Platby.

(Jelikož příznak ovlivňuje mj. možné použitelné typy obchodu na daném dokladu a na takových dokladech je pak možnost oprav typu obchodu či souvisejících položek omezená. Viz Pravidla pro Typ obchodu a související položky - předvyplňování a možné opravy.)

Částky jsou
PriceWithVAT

Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH, tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy. Položku již nelze měnit, pokud byl doklad již dobropisován.

Datum plnění
VATDate$DATE
Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. K dispozici tehdy, jde-li o doklad vystavovaný jako daňový.
Zjednodušený daňový doklad
SimplifiedVATDocument

Položka umožňuje označit daný doklad jako zjednodušený daňový doklad. Nijak neovlivňuje další údaje dokladu. Více viz zjednodušený daňový doklad. Položka je k dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu. Položku již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován.

Jedná-li se o doklad se zemí přiznání DPH = SK, viz dále, pak se při uložení dokladu kontroluje, zda vybraná firma na dokladu má v adresáři firem vyplněno DIČ, a pokud nemá a současně na dokladu není zatrženo zjednodušený daňový doklad, zobrazí se upozornění, že se pravděpodobně jedná o fyzickou osobu. Slouží pro sestavení výkazu KV DPH.

Preference výkazu DPH
VATReportPreference

Slouží pro sestavení výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje uživatelsky ovlivnit, do jaké sekce výkazu se daný doklad promítne, příp. jej z KV DPH/KH DPH vyloučit. Pokud jej nesestavujete, nemusíte se položkou zabývat. Více viz Preference výkazu DPH. Položka je k dispozici pouze pro doklad, na němž je kód země přiznání DPH CZ resp. SK.

Jakékoliv vyplnění této položky znamená, že zodpovědnost za správné KV DPH/KH DPH má od dané chvíle POUZE uživatel!

Zahraničí/cizí měna
Typ obchodu

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Většinu údajů v dialogu typu obchodu již nelze měnit, pokud již byl doklad dobropisován nebo pokud již k dokladu existuje nějaká platba, viz záložka Platby.

Typ obchodu musí být Tuzemský a nelze měnit, je-li do dokladu čerpána příjemka.

Název Popis
Typ obchodu

Položka typu přepínač. Z nabízených možností musíte vybrat typ obchodu, podle toho, pro jaký účel doklad vystavujete. Volba je plně na odpovědnosti uživatele. Jaké možnosti jsou k dispozici, jaký je jejich význam viz Typy obchodu pro doklady na výstupu.

Zvolený typ obchodu ovlivňuje další položky s ním související a to jednak položky dále nabízené v tomto dialogovém okně, a jednak položky řádcích dokladů v záložce Obsah (DPH sazby, DPH indexy, příslušnost řádku do hlášení INTRASTAT resp. ESL).

Tuzemsko/Vývoz Položka je k dispozici jen pro doklady, vystavované s typem obchodu "0 - Nezadáno". Dále viz popis stejnojmenné položky v popisu typu obchodu "0 - Nezadáno".

Režim přenesení daňové povinnosti

K dispozici jen pro některé typy obchodu. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Dobrovolné zaplacení daně

K dispozici jen pro některé typy obchodu. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Země určení

Země, do níž je doklad určen. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.

Slouží pro tisk místa plnění na dodávaných tiskových formulářích dokladů.

Země přiznání DPH dodavatele Země, do jejíhož DPH přiznání bude tento doklad zahrnut. Zda je položka k dispozici, zda je dostupná k editaci a zda se nějak předvyplňuje, závisí na tom, zda je doklad vystavován jako daňový a na zvoleném typu obchodu pro tento doklad. Dále viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů.
Dodací podmínky Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).
Povaha transakce Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).
Druh dopravy INTRASTAT Údaj pro sestavení hlášení INTRASTAT. Zda je položka k dispozici, závisí na nastaveném typu obchodu pro tento doklad (viz popis stejnojmenné položky u jednotlivých typů obchodů).
Měna
Currency_ID

Měna, ve které je daný doklad vystavován. Zda je položka editovatelná a jak se předvyplňuje, závisí na více skutečnostech: na tom, jakým způsobem je doklad vystavován (např. zda podle nějakého jiného dokladu apod.), na zvoleném typu obchodu pro tento doklad atd.

Předvyplňuje se následovně:

 • přednostně měnou z importovaného dokladu, pokud se jedná o procesní tvorbu dokladu, v rámci které se měna, coby hlavičkový údaj, má přebírat,
 • nebo měnou nastavenou pro firmu zadanou v hlavičce dokladu (pokud má daná firma tuto svou preferovanou měnu nastavenu), nebo lokální měnou v opačném případě,
 • nebo po zadání země určení do hlavičky dokladu měnou dané země, pokud firma zadaná v hlavičce nemá nastavenu vlastní preferovanou měnu,
 • případně se předvyplní podle zadaného typu obchodu, pokud daný typ obchodu vyžaduje zadání nějaké konkrétní měny (např. podle Země přiznání DPH dodavatele). Dále viz též popis položky Měna u jednotlivých typů obchodů.

  Po změně firmy resp. země určení se může změnit i měna. Platí:

  • po změně firmy se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou nastavenou pro firmu, ale JEN tehdy, pokud ji tato má nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)
  • po změně země určení se vyvolá znovu předvyplnění měny měnou dané země, ale JEN tehdy, pokud firma v hlavičce nemá preferovanou měnu nastavenu a pokud vystavovaný doklad zatím nemá žádný řádek či neexistují jiné skutečnosti, které již znemožňují měnu změnit, viz dále (v opačném případě se měna na dokladu nijak nezmění)

Zadaná měna nijak neovlivňuje to, zda se na dokladu bude zadávat DPH sazba a DPHIndex či nikoli. Tudíž můžete vystavit i doklad v cizí měně s DPH (samozřejmě je-li položka DPH zaškrtnuta a je-li zadaná země lokální, viz výše).

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gold volba cizí měny specifikovala, že jde o zahraniční doklad, který bude vystavován bez DPH.

Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Načti - načte kurz z kurzovního lístku platný pro datum dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění.
 • Ulož kurz - uloží kurz do kurzovního lístku s datem dokladu (položka Datum v hlavičce dokladu) příp. datum plnění. Použijete tehdy, pokud nemáte v kurz. lístku zadán aktuální kurz, kurz doplníte na doklad ručně a přejete si jej současně uložit do kurzovního lístku.
 • Kurzovní lístek- vyvolá agendu Kurzovní lístek

Po zadání cizí měny se kurz předvyplní. V tomto případě předvyplňovaný kurz závisí na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz a Při předvyplňování kurzu použít kurz. Předvyplněný kurz lze změnit. Po změně datumů v hlavičce dokladu se opět automaticky zaktualizuje k příslušnému datu s ohledem na nastavení zmíněných parametrů. Je-li parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období nastaven na Ano a jedná-li se o kopii dokladu podle jiného dokladu, kurz se, stejně jako datumy, přebere z kopírovaného dokladu.

Způsoby přepočtu částek v cizí měně na měnu lokální, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně atd. závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Dodatečná oprava měny na jinou nezpůsobí přepočet částek na již zadaných řádcích kurzem, částky zůstanou číselně stejné, jen budou v jiné měně. Dále viz Doklady v cizí měně - změna měny.

Ke změně měny a kurzu a přepočtu částek je zde také k dispozici funkce Přepočet.

Měnu již nelze měnit, pokud byl doklad zaplacen. Platby mohou být totiž provedeny v jiné měně, a proto se na dokladech platby mj. pamatuje "částka platby" v měně dokladu. Pokud by se měna dokladu zpětně změnila, částky platby by byly chybně.

Totéž platí pro zúčtování zálohy, jelikož provedené zúčtování nezdaněné zálohy ze zálohového listu (ZL) je vlastně platbou dokladu. Výjimkou je ale vystavování nového dokladu se zúčtováním zálohového listu v jiné měně. Pokud vystavujete nový doklad a zúčtováváte do něj zálohu (tj. vystavujete novou fakturu podle ZL nebo jste zúčtování zadali až v záložce Zálohy), pak můžete měnu dokladu ještě změnit (ručně, je-li editovatelná pro zvolený typ obchodu nebo změnou země DPH přiznání apod.). V tom případě se částky platby v záložce Zálohy příslušně zaktualizují, aby byly v měně dokladu.

Obdobně nelze měnit měnu, pokud bylo do dokladu provedeno zúčtování zdaněné zálohy z daňového zálohového listu (DZL), tj. faktura obsahuje alespoň jeden řádek typu 5, jelikož DZL a faktura musí mít měnu shodnou.

Dále měnu již nelze měnit, pokud byl doklad dobropisován.

Dále měnu již nelze měnit, pokud doklad obsahuje řádky, na kterých již nelze měnu měnit. Např. doklad obsahuje řádky čerpané z příjemky, kterou již nelze opravovat.

Kurz
RefCurrency_ID.Code)
(LocalRefCurrency_ID
Nastavení slev
Dealerské slevy
DealerDiscountCount

U tohoto dokladu je možné používat různé druhy slev:

 • dealerská - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít a jakým způsobem
 • kusová - volbou ze skrytého seznamu vyberete, zda si ji přejete použít
 • sleva za finanční objem - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
 • řádková - položka typu předvolba, zatrhnete, pokud si přejete tuto slevu použít
 • dodatečná - editační položka, pokud si ji přejete použít, zadejte nenulové procento slevy

Podrobně byl princip propracovaného slevového systému ABRA Gen popsán v kap. Slevový systém. Zde bylo rovněž vysvětleno využití jednotlivých druhů slev, možnosti jejich kombinací, způsob definice slev a význam jednotlivých voleb.

Aby uživatele, kteří zadávají slevy vždy stejným způsobem, nezdržovalo zadávání těchto položek, je možné ve Firemních údajích stanovit, jak se mají tyto položky na dokladech předvyplňovat, viz popis globálních parametrů v části Slevy a prodejní ceny a to s ohledem na to, zda zadaný Způsob úhrady je hotovostního nebo bezhotovostního typu. Při změně způsobu úhrady z nějakého hotovostního na bezhotovostní nebo naopak se předvyplnění použití slev v hlavičce dokladu zaktualizuje podle aktuálního nastavení příslušných globálních parametrů pro daný typ platby, ale jen tehdy, pokud se výchozí nastavení slev pro bezhotovostní a hotovostní prodej liší a současně není nastaveno zmražení slev.

K předvyplňování vybraných položek je možné využít také nastavení na subzáložce Další údaje v agendě Adresář firem. Pokud je v hlavičce dokladu zadána firma, která má v adresáři zatrženou volbu Předvyplňovat typ slevy společně s přednastavenými hodnotami Dealerská sleva a Kusová sleva, nastavení v Adresáři firem má přednost před nastavením globálních parametrů v agendě Firemní údaje.

Nastavené slevy se mohou uplatňovat buď na jednotkovou nebo celkovou řádkovou cenu. Dále viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu.

Při importech dokladů pro slevy platí, že nastavení slev lze přebrat z importovaného dokladu (pokud se liší) jako jeden z přebíraných hlavičkových údajů, přičemž při importu objednávky do následné faktury vydané či pokladní příjemky (viz procesní tvorba dokladů OP -> FV resp. OP -> PP) lze provést tzv. zmražení slev a zachovat nastavení slev a slevová procenta na prodejním dokladu tak, jak platila v době zadání objednávky.

Podle nastavení slev se na dokladu mohou uplatnit příslušná slevová procenta (nejedná-li se o případ vyloučení ze slev), která mohou být automaticky nebo ručně aktualizována nebo mohou být zmražena. Zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek viz funkce Info v záložce Obsah nebo subzáložka Informace.

Možnost měnit nastavení slev v hlavičce i na řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit nastavení slev na dokladech". Nastavení slev není možno měnit, je-li faktura již dobropisována.

Kusové slevy
QuantityDiscountCount
Sleva za finanční objem
IsFinancialDiscount
Řádková sleva
IsRowDiscount
Dodatečná sleva
DocumentDiscount
Neaktualizovat slevy
FrozenDiscounts

Je-li zatrženo, provede se "zmražení" některých slevových procent platných na dokladu v okamžiku zmražení. Tedy při některých následných změnách na dokladu se nebude provádět automatický přepočet slevových procent dle aktuálních podmínek, který by se jinak provedl, pokud by položka Neaktualizovat slevy zatržena nebyla.

Položka je zatržena automaticky po importu objednávky přijaté (vystavení prodejního dokladu podle objednávky), aby bylo možno na prodejním dokladu zachovat stejná slevová procenta, která platila v okamžiku zadání objednávky, a to i po případných změnách na prodejním dokladu, které by jinak vedly k jejich aktualizaci podle aktuálně platných slevových tabulek, slevových procent atd.

Při jakých změnách se provádí automaticky aktualizace slev na dokladu, kterých slev se zmražení týká a na jaké řádky dokladu se zmražení uplatní, je popsáno podrobně v samostatné kapitole Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Aktualizace slev je rovněž omezena, je-li faktura již dobropisována.

Přepne na subzáložku Obsah.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:

Lišta pro zadání zaokrouhlení

V horní části záložky jsou k dispozici položky pro nastavení zaokrouhlování částek daní pro jednotlivé DPH sazby a celkové částky pro tento doklad:

Název Popis
Zaok.DPH

Nastavení zaokrouhlení částky DPH. K dispozici jen, jde-li o daňový doklad. Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položce Zaokrouhlování DPH v definici měny, v níž je doklad vystavován, příp. dle nastavení v položce Zaokrouhlování DPH v definici DPH registrací v jiných zemích EU, jedná-li se o doklad vystavený s typem obchodu "Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU)", ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Po změně měny dokladu se nastavení zaokrouhlení DPH zaktualizuje podle nastavení u dané měny. Rovněž po změně typu obchodu, ale pouze v případě, že by se změna týkala výše zmíněného typu obchodu.

Celkové zaok.

Nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu. Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položkách Zaokrouhlování celkové částky na výstupních dokladech v definici měny, v níž je doklad vystavován, ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Po změně měny dokladu se nastavení celkového zaokrouhlení zaktualizuje podle nastavení u dané měny. Rovněž po změně způsobu úhrady dokladu se nastavení celkového zaokrouhlení zaktualizuje podle nastavení u dané měny, ale pouze v případě, že se způsob úhrady změní z bezhotovostního na hotovostní nebo naopak.

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný).

Při zúčtování daňového zálohového listu vydaného, který byl vystaven v období, v němž platily původní sazby DPH, do faktury vydané v období, kdy jsou platné již nové sazby DPH, může dojít ke vzniku korekčních řádků vztahujících se ke konkrétnímu řádku faktury vydané, které umožňují správné vyčíslení DPH, daňových základů a částek s DPH v původní i v nové sazbě DPH, viz Zúčtování zdaněné zálohy na přelomu období při změně sazeb DPH. Korekční řádky vznikají k řádkům typu 1, 2 a 3.
Je-li řádek faktury vydané, k němuž patří korekční řádky, smazán, vymažou se rovněž příslušné korekční řádky.

V seznamu řádků jsou některé položky k dispozici v závislosti na zvoleném typu řádku. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento popis budeme pouze odvolávat. Zbývající položky popíšeme zde:

Název Popis
Typ Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. Ve faktuře vydané se mohou vyskytnout typy řádků 0-Text, 1-Text s částkou, 2-Text s počtem a částkou a 3-skladový řádek.
Text K dispozici jen pro typ řádku 0, 1 a 2 pro zadání libovolného textu.
Režim DPH K dispozici jen pro typ řádku 1, 2 a 3 a pouze, pokud má doklad v dialogu Typu obchodu nastaven režim přenesení daňové povinnosti (tj. je zatržen přepínač Režim přenesení daňové povinnosti). Více viz popis stejnojmenné položky v typech řádku 1, 2 a 3.
Cena K dispozici jen pro typ řádku 1 pro zadání částky.
Sklad K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, ze kterého se bude expedovat.
Kód skl.karty a Název skl.karty

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, která se bude expedovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

Počet

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání množství. Počet nelze opravovat libovolně. Při opravách se bere ohled na případná čerpání ze zdrojových dokladů (DL, PR) a na případné doklady inverzní (DV).

U řádku typu 2 je počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, stanoven na 6. U řádku typu 3 se maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Pokud je zadáno záporné množství (lze jen pro některé typy sklad. karet a jen pro některé typy obchodů), jedná se o vracení zboží na prodejních dokladech, dále viz podmínky vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.

Po uložení rozeditovaného řádku již nelze záporné množství měnit na kladné a naopak. Pokud jste množství zadali s chybným znaménkem, pak editaci dokladu zrušte a vystavte jej znovu.

Pokud k dané skladové položce existují nějaké rezervace platné k datu vyskladnění a jedná se o případ, kdy se bude vystavovat nový dodací list, uplatní se dle pravidel pro uplatňování a čerpání rezervací.

Jedn. K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotek.
J.cena K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotkové ceny.
C.cena

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové.

Zda bude možné na tomto dokladu uložit řádek s nulovou prodejní cenou, závisí na stavu parametru Povolit zadat na řádku dokladu nulovou prodejní cenu.

%DPH Sazba DPH. K dispozici jen pro typ 1, 2 a 3 pro zadání DPH sazby. Viz popis u jednotlivých typů řádků.
DPHIndex Index DPH. K dispozici jen pro typ 1, 2 a 3 pro zadání DPH indexů. Viz popis u jednotlivých typů řádků.
Sleva%

Pro zadání procenta řádkové slevy, tj. libovolné slevy, která se má uplatnit na daný řádek dokladu. Položka je k dispozici jedině tehdy, je-li v hlavičce dokladu v položce Nastavení slev zatrženo použití tohoto druhu slevy.

Možnost měnit nastavení slev v hlavičce i na řádcích je dostupná pouze uživatelům s přístupovým právem "Měnit nastavení slev na dokladech".

Typ p.

Typ příjmu. Možnost využití v účetních předkontacích. Typ příjmu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů příjmů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání typu příjmu ve Firemních údajích. Nicméně doporučujeme ji využívat, jelikož díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů příjmů až na analytické účty.

Defaultně dodávané předkontace jsou nastaveny tak, aby uměly položku Typ příjmů využít (resp. defaultně dodávané hodnoty v číselníku Typů příjmů).

Předvyplňuje se:

 • pokud se jedná o skladový řádek typu 3, tak typem příjmu zadaným v položce Typ příjmu na skladové kartě (je-li vyplněn)
 • jinak typem příjmu zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů
Středisko

Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

Povinná položka. Ze zadaného střediska lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Pokud se bude jednat o nový skladový řádek na faktuře i tvořeném dodacím listu resp. skladové příjemce, pak se zde zadané středisko synchronně použije i pro tvořený DL/PR. Pokud se jedná o řádek importovaný z existujícího DL/PR, pak zde zadané středisko se již do DL/PR nijak nepromítne.

Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Pokud se bude jednat o nový skladový řádek na faktuře i tvořeném dodacím listu resp. skladové příjemce, pak se zde zadaná zakázka synchronně použije i pro tvořený DL/PR. Pokud se jedná o řádek importovaný z existujícího DL/PR, pak zde zadaná zakázka se již do DL/PR nijak nepromítne.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Importovaný doklad

Importovaný neboli čerpaný doklad. Tj. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do dané faktury, příp. který spolu s fakturou vznikl (vznik jiného dokladu zde přichází v úvahu pro dodací listy resp. příjemky) a z kterého je daný řádek faktury vydané čerpán.

Pokud se jedná o řádek právě editované faktury, k němuž se bude po uložení teprve nový dodací list resp. příjemka generovat, je zde uvedeno zatím "Bez čísla". (Viz též Kdy spolu s fakturou vzniká i nový dodací list resp. skladová příjemka a kolik jich vzniká.)

Zobrazují se zde jen vybrané doklady a to ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno v takových dokladech). Seznam všech takových dokladů naimportovaných do dané FV je k dispozici v subzáložce Importované doklady, kde mj. lze celý takový doklad od dané faktury odpojit. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané faktury.

Způsob importu

Položka má význam jedině pro řádek s vazbou na dodací list nebo na příjemku. Zobrazuje ke každému řádku informaci, o jaký režim importu neboli čerpání se jedná, viz Procesní tvorba dokladů - DL -> FV - Režimy čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL" resp. Procesní tvorba dokladů - PR -> FV - Režimy čerpání "S opravou PR"/"Bez opravy PR". V zásadě existují následující možnosti:

 • Nový řádek - v případě, že pro daný řádek dodací list resp. příjemka ještě neexistuje, tj. řádek byl buď importován z řádku objednávky, který ještě nebyl čerpán do žádného dodacího listu anebo se jedná o nově ručně přidaný řádek. Na takový řádek bude po uložení faktury automaticky vystaven odpovídající nový dodací list resp. příjemka.
 • Bez opravy DL - v případě, že daný řádek se bude z importovaného dodacího listu pouze čerpat, tj. nebude se opravovat, tj. tehdy, pokud jste v režimu čerpání bez opravy DL, nebo pokud řádek opravovat nelze (jelikož byl čerpán do jiného dokladu apod.)
 • Bez opravy DL, nelze čerpat šarže/sér.čísla - speciální varianta předchozího případu, kdy je v řádku dokladu karta se šaržemi/sér.čísly. Takové řádky nelze částečně čerpat, lze čerpat pouze celý počet, viz Použití šarží/sér. čísel na dokladech.
 • Bez opravy PR - v případě, že daný řádek se bude z importované příjemky pouze čerpat, tj. nebude se opravovat, tj. tehdy, pokud jste v režimu čerpání bez opravy PR.
 • S opravou DL/PR - ve zbývajících případech, pokud jste zvolili režim s opravou.
Do Intrastat K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu pro zadání, zda a jak řádek zahrnovat do hlášení INTRASTAT. Podrobněji viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku příslušného typu.
Částka pro Intrastat K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu. Částka, která se vykazuje v hlášení INTRASTAT. Podrobněji viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku příslušného typu.
Kraj původu K dispozici jen pro typ řádku 3 pro některé typy obchodu pro zadání Kraje. Podrobněji viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 3.
Do ESL Údaje pro sestavení hlášení ESL. K dispozici jen pro některé typy řádků a pro některé typy obchodu pro zadání, zda řádek zahrnovat do ESL a pro zadání dalších údajů potřebných pro hlášení ESL. Podrobněji viz popis stejnojmenných položek v popisu řádku příslušného typu.
Kód ESL
Datum ESL
Položky týkající se režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
  Typ plnění Údaje pro vykazování režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") a sestavení potřebných výkazů. K dispozici jen pro některé typy řádků a jen pro některé Typy obchodu se zatržením Režim Přenesení daňové povinnosti. Podrobněji viz popis popis režimu a dále popis stejnojmenných položek v popisu řádku příslušného typu.
  Vykazované množství
  Vykazovaná jednotka

Cena, J. Cena a C. cena v řádku dokladu nelze měnit pokud je zadáno časové rozlišení. Funkce časového rozlišení jsou k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů. Pro případnou změnu částky je nutné nejdříve smazat nastavení časového rozlišení na tomto konkrétním řádku a po změně částky ho znovu zadat.

Lišta navigátoru

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě na řádku s kartou se sér. čísly

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
  Pokud editovaný doklad čerpá některé řádky z nově tvořeného dodacího listu resp. příjemky zatím "Bez čísla" a vymažete všechny tyto řádky, tak se daný dodací list resp. příjemka Bez čísla v záložce Importované doklady jakoby odpojí, tj. po uložení editovaného dokladu nový dodací list resp. příjemka nevznikne. Obdobně pokud vymažete všechny řádky, vzniklé importem z již existujícího dodacího listu resp. příjemky funkcí vrácení zboží, importovaný dodací list resp. příjemka se odpojí.

  Řádek z PR v režimu "Bez opravy" vymazat (odpojit) samostatně nelze, lze jej odpojit jedině odpojením celé PR v záložce Importované doklady.

  Pozor, jak bylo řečeno též u funkce Odpojit v záložce Importované doklady: K fyzickému odpojení dříve naimportovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

  Pozor, jak bylo řečeno též u funkce Odpojit v záložce Importované doklady: Pro dodací listy (DL) resp. příjemky (PR) platí, že jste-li v režimu S opravou DL resp. S opravou PR, pak vymazáním řádků s vazbou na DL resp. PR z editovaného prodejního dokladu (faktury/pokladní příjemky) dojde po uložení současně k opravě DL resp. PR, tedy k odebrání (vymazání) všech těchto řádků z DL resp. PR. Pokud se jedná o řádek z DL a chcete jej pouze odpojit (daný řádek nečerpat do editovaného dokladu), učiňte tak v režimu čerpání bez opravy. Pokud se jedná o řádek z PR, tak jej lze odpojit jedině odpojením celé PR.

  Proto také, pokud již skladový doklad byl zpracován skladovou uzávěrkou a mazaný řádek je uzavřený, není možné ho v režimu čerpání S opravou odpojit.

  Pozor, v tomto režimu rovněž platí (právě z důvodu opravování DL/PR), že pokud vymažete řádky naimportované z DL/PR, nebude je možno v rámci téže editace naimportovat znovu (i když k jejich fyzickému vymazání z DL/PR dojde až po uložení FV/PP, ale řádky se nenabízí k importu v rámci téže editace, jakoby na DL/PR již neexistovaly). Pokud jste je smazali omylem, pak zrušte editaci faktury/pokladní příjemky bez uložení změn a akci proveďte znovu.

  Jste-li v režimu čerpání "Bez opravy" a mažete řádek z DL, pak se na DL nic neopravuje, tudíž ani vymazáním řádků z FV/PP nedojde k jejich vymazání z DL, pouze se od FV/PP odpojí (nečerpají se). V tomto režimu vymazaný řádek bude možné v rámci téže editace naimportovat znovu. Řádek z PR v režimu "Bez opravy" vymazat (odpojit) samostatně nelze, jak bylo řečeno výše.

  Při zúčtování daňového zálohového listu vydaného, který byl vystaven v období, v němž platily původní sazby DPH, do faktury vydané v období, kdy jsou platné již nové sazby DPH, může dojít ke vzniku korekčních řádků vztahujících se ke konkrétnímu řádku faktury vydané, které umožňují správné vyčíslení DPH, daňových základů a částek s DPH v původní i v nové sazbě DPH, viz Zúčtování zdaněné zálohy na přelomu období při změně sazeb DPH. Je-li řádek faktury vydané, k němuž patří korekční řádky, smazán, vymažou se rovněž příslušné korekční řádky.

 • Info - Pro zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek (zobrazují se buď na jednotkovou nebo na celkovou cenu z řádku, podle toho, jak byly na řádku dokladu uplatněny, viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu). U skladových řádků mohou být také informace o skladové ceně řádku, marži a rabatu. Tyto informace jsou dostupné pouze uživatelům s přístupovým právem "Vidět nákupní ceny". Přístupové právo "Vidět nákupní ceny" dále ovlivňuje, zda se uživateli bude či nebude zobrazovat upozornění, pokud je na některém řádku vystavovaného dokladu vyčíslena záporná marže či záporný rabat.

  Obdobné informace o skladových řádcích přehledně pro celý doklad jsou k dispozici v subzáložce Informace. Tam je uveden i podrobnější popis, jak se vyčíslují zde zobrazované položky.

 • Ser. čísla resp. Šarže - Funkce pro rychlé zadání sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Podle typu karty zadané na aktuálním řádku se jedná buď o sér. čísla nebo o šarže (pokud se nejedná o kartu se šaržemi/sér. čísly, pak funkce není dostupná). Jde o jednu z možností, jak zadat šarže/sér. čísla na doklady.
 • Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
 • SCM - Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.
 • Časové rozlišení - Pro vytvoření časového rozlišení k aktuálnímu řádku, podpora pro účtování časového rozlišení nákladů a výnosů. Funkce je k dispozici, pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Šarže/Sériová čísla

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud si prohlížíme, resp. editujeme doklad a aktuální řádek (na němž stojí kurzor) v subzáložce Obsah je řádek skladový a obsahuje skladovou kartu třídy "se Šaržemi (resp. Sériovými čísly)". Subzáložka slouží k prohlížení resp. zadávání šarží/s.čísel na doklad.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Zadávání šarží a sériových čísel na doklady.

Subzáložka Rozúčtování

Subzáložka je k dispozici pouze v editačním režimu, pokud editujeme doklad, který se má účtovat (tj. pamatuje si odkaz na účetní řadu nesouhrnnou resp. souhrnnou).

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Rozúčtování - obecná pravidla.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje seznam dokladů dosud naimportovaných do dané faktury. Nezobrazují se zde všechny doklady, které mohly být použity pro naimportování řádek do aktuálního dokladu, ale jen vybrané doklady a to typicky ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, co z nich již bylo čerpáno do aktuálního dokladu (viz položka Čerpáno v řádcích takových dokladů). Záložka tedy není určena k prohlížení vazeb na případné jiné doklady. Její význam je především v tom, že je zde možno takový naimportovaný doklad celý odpojit.

K prohlížení vazeb i na jiné doklady slouží záložka X-vazby této agendy.

V této agendě záložka zobrazuje dvě úrovně dokladů: V prvním sloupci je zobrazen seznam dodacích listů (DL) nebo příjemek (PR), z nichž je nějaký řádek čerpán do dané faktury. K daným dodacím listům se v dalších sloupcích zobrazují čísla objednávek přijatých (OP), z nichž byly nějaké řádky čerpané do dodacího listu z prvního sloupce. Dále zobrazuje daňové zálohové listy (DZV) zúčtované do dané FV.

Seznam dodacích listů a příjemek, z nichž je nějaký řádek čerpán do editované faktury. Tj. dodacích listů a příjemek do dané faktury importovaných nebo spolu s ní vzniklých s tím, že k části faktury (skladové řádky nově přidané rovnou do faktury) dosud neexistuje dodací list (Bez čísla) a faktura nebyla dosud uložena. Po uložení faktury se uloží i daný dodací list a dostane konkrétní číslo. (Viz též Kdy spolu s fakturou vzniká i nový dodací list resp. skladová příjemka a kolik jich vzniká.) Do jednoho z DL byly importovány zobrazené OP.

Které řádky faktury vydané konkrétně byly importovány z daných dodacích listů a objednávek resp. příjemek, je uvedeno v položce Importovaný doklad v subzáložce Obsah faktury. Které řádky odúčtování zálohy byly importovány z daných DZL je uvedeno rovněž v řádcích v subzáložce Obsah.

Pro uvedený seznam importovaných dokladů platí:

 • Pokud byl importován dodací list, do kterého při jeho vzniku nebyla importována žádná objednávka, pak je druhý sloupec pochopitelně prázdný.
 • Pokud byl importován dodací list, do kterého při jeho vzniku byla importována jedna nebo více objednávek, pak v prvním sloupci je uveden daný dodací list a ve druhém sloupci všechny do něj importované objednávky.
  (Pozor, je zde uveden výčet všech objednávek importovaných do daného dodacího listu, i když v řádcích dané faktury nemusí být fyzicky všechny řádky daného DL odpovídající všem uvedeným objednávkám - např. proto, že byly čerpány do jiné faktury/pokladní příjemky.)

  Obdobný princip je použit při nabízení objednávek k převzetí hlavičkových údajů při importu DL s čerpanými objednávkami do FV, kde je objasněn na příkladu.

 • Pokud byla importována objednávka, resp. její část, ke které již existoval dodací list, pak v prvním sloupci je uveden daný dodací list a ve druhém sloupci všechny do něj importované objednávky.
  Pro uvedené objednávky platí totéž, co v předchozím bodě.
 • Pokud byla importována objednávka, resp. její část, ke které dosud neexistoval dodací list, pak ve druhém sloupci je uvedena tato objednávka a v prvním sloupci je uvedeno "Bez čísla" - jelikož při ukládání faktury bude na tuto část vygenerován nový dodací list, jehož číslo mu bude přiděleno až při uložení. (Viz též Kdy spolu s fakturou vzniká i nový dodací list resp. skladová příjemka a kolik jich vzniká.)
 • Obdobně, pokud je ve faktuře nějaký nový řádek, který nevznikl importem z jiného dokladu, je druhý sloupec prázdný a v prvním sloupci je uvedeno "Bez čísla".

Import DL resp. OP do FV podrobněji viz Procesní tvorba dokladů - Dodací list -> Faktura vydaná a Objednávka přijatá -> Faktura vydaná. Import PR do FV viz Procesní tvorba dokladů - Příjemka -> Faktura vydaná. Import daňových zálohových listů viz kap. problematika záloh. Tam je uvedeno mj. i to, co platí pro opakovaný import téhož dokladu.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Importované doklady

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu importovaných dokladů a hledání hodnoty v seznamu.
 • Odpojit - Pro odpojení vybraného dokladu. Volbou funkce odpojit dojde k odpojení celého importovaného dodacího listu resp. příjemky, tj. všech řádků, které z něj resp. z ní byly do dané faktury čerpány. Použijete tehdy, pokud chcete např. odpojit doklad naimportovaný omylem apod. Naopak, pokud byste chtěli odpojit jen některý řádek naimportovaný z daného dodacího listu (tj. importovat z něj jen některé řádky), učiňte tak vymazáním daného řádku v záložce Obsah pomocí tlačítka Vymazat v navigátoru. V případě odpojení DZV dojde ke zrušení provedeného zúčtování.

  Pozor, pro dodací listy (DL) resp. příjemky (PR) platí, že jste-li v režimu S opravou DL resp. S opravou PR, pak odpojením DL resp. PR od editovaného prodejního dokladu (faktury/pokladní příjemky) dojde k odebrání (vymazání) všech odpovídajících řádků z faktury/pokladní příjemky a po uložení současně k opravě DL resp. PR, tedy k odebrání (vymazání) všech těchto řádků z DL resp. PR. Pokud jej chcete pouze odpojit, učiňte tak v režimu čerpání bez opravy. Podrobněji viz popis u funkce Vymazat v navigátoru v záložce Obsah.

  Proto také, pokud již skladový doklad byl zpracován skladovou uzávěrkou a má alespoň jeden uzavřený řádek, není možné ho v režimu čerpání S opravou odpojit.

  Pozor, zde v případě DL s OP odpojujete vždy výhradně dodací list!

  To mj. znamená, že:

  • Pokud odpojíte dodací list, odpojí se včetně odkazů na řádky případných objednávek, z nichž daný dodací list čerpá.
  • Pokud jste importovali objednávku (nebo její část), ke které existuje více dodacích listů dosud nevyčerpaných, které se spolu s ní automaticky naimportovaly, odpojíte ji tak, že odpojíte postupně všechny s ní svázané dodací listy.
  • Pokud jste importovali objednávku (nebo její část), ke které dosud neexistoval dodací list, odpojíte ji tak, že odpojíte dodací list "Bez čísla", který se pro ni objeví v seznamu importovaných dokladů. Pozor, tak se odpojí i případné ručně přidané řádky do editované faktury.
  • Pokud odpojíte dodací list, který je zatím "Bez čísla" a ke kterému není vztažena žádná objednávka, zrušíte tím pouze skladové řádky nově zadané do Obsahu faktury ručně (tedy neimportované).

   K fyzickému odpojení importovaného dokladu dochází až po uložení editovaného dokladu.

  Závěrečný příklad na importované doklady:

  Mějme objednávku přijatou OP-1, na kartu CAS v počtu 10ks a kartu FDD v počtu 3ks. Objednávku expedujeme postupně do dodacího listu DL-1 (karta CAS v počtu 6ks a karta FDD v počtu 1ks) a dále do DL-2(karta CAS v počtu 2ks). Do DL-1 je ještě čerpána část jiné objednávky OP-2. Oba DL zatím nejsou fakturovány. Vystavujeme fakturu vydanou podle objednávky OP-1 (funkce Nový podle objednávky, nebo Nový s následným Importem objednávky), tedy do FV jsou importovány DL-1, DL-2 a dále zbytek objednávky, u níž je DL zatím "Bez čísla".

  DL-1 obsahuje i řádky z OP-2, rozhodneme se jej proto fakturovat samostatně. Tedy DL-1 odpojíme. Odpojí se tím všechny řádky čerpané do vystavované faktury z DL-1.

  Poté v záložce Obsah přidáme nový skladový řádek na zboží, který si zákazník přeje momentálně navíc a doklad uložíme. Při ukládání dokladu zjistíme, že např. nemáme skladem dostatek zboží na pokrytí dosud neexpedované části objednávky a rozhodneme se ji zatím neexpedovat. Tedy v záložce Obsah vymažeme řádek importovaný z objednávky, který má dodací list zatím "Bez čísla". Dodací list "Bez čísla" se v záložce Importované doklady neodpojí, jelikož jsme na fakturu přidali nový řádek a ten do něj bude zahrnut. Pokud bychom dodací list Bez čísla odpojili v záložce Importované doklady, odpojil by se nejen řádek z objednávky, ale i nový řádek ručně do faktury zadaný.

 • Otevřít - Pro zobrazení aktuálního importovaného dokladu. Zde záleží na tom, zda na aktuálním řádku importovaných dokladů byl importován jen dodací list, jen objednávka(y), příjemka anebo dodací list i objednávky, příp. daň. zálohový list. Pokud přichází v úvahu více možností, program nabídne seznam importovaných dokladů z daného řádku, z nichž si vyberete ten, který si chcete prohlédnout, resp. jehož agendu si přejete otevřít. Poté vyvolá buď agendu Daňových zálohových listů, Dodacích listů, Příjemek nebo Objednávek přijatých a otevře ji "přes" agendu Faktur vydaných. Zde jsou k dispozici všechny funkce vyvolané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení daň.zál.listů nebo Omezení dodacích listů, Omezení příjemek resp. Omezení objednávek standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení. K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Zálohy

Subzáložka zobrazuje seznam provedených zúčtování zálohových listů vydaných, které byly zúčtovány aktuální fakturou vydanou. Záznam v záložce provedených zúčtování přibude, jakmile provedeme zúčtování zálohového listu do daného dokladu, přičemž existuje více možností, jak toto provést.

Jelikož zúčtování zálohového listu je vlastně platbou faktury, je význam jednotlivých položek této subzáložky obdobný jako význam stejnojmenných položek záložky Platby. Zde jen upozorníme na následující položku:

Částka a měna platby

Obecně se jedná o částku úhrady placeného dokladu. Udává, jakou sumou peněz má být placený doklad uhrazen zadaným zúčtováním zálohy, tedy jaká suma se má na daný doklad zaznamenat jakožto jeho "zaplacení", tj. přičíst k celkové sumě plateb příp. od celkové sumy plateb odečíst (např. v případě vyrovnávání přeplatků apod.).

Jde o částku v měně placeného dokladu!

Při vystavování nového dokladu s nějakým zúčtováním zálohy v jiné měně, je možné měnit měnu v hlavičce vystavovaného dokladu. Pokud ke změně dojde, položky Částka platby a měna částky platby se před uložením dokladu příslušně zaktualizují tak, aby odpovídaly měně dokladu. Viz též popis položky Měna v hlavičce.

Kontace

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného zálohového listu do účetnictví, jedná-li se o doklad, který se má účtovat.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady. Provedené předkontování je vidět v záložce Rozúčtování, kde lze ještě provést případné korekce či případné rozúčtování.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Zálohové listy

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu zúčtování záloh a změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Jedná se o jednu z možností, jak připojit k dané faktuře zálohový list, tedy jak provést zúčtování částky zálohy předepsané na zálohovém listu do dané faktury. Jak bylo zmíněno v kapitole Importy dokladů obecně, nejedná se o klasický import jednoho dokladu do druhého, ale o vystavení faktury, s tím, že zúčtovaná záloha je rovnou připojena jako její platba, což je zohledněno i v jejím tisku.

  Po vyvolání této funkce se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého vyberete zálohový list, který chcete zúčtovat. Pravidla pro provedení vlastního zúčtování, tj. zadání částky k zúčtování, předvyplnění datumů atd. jsou společná pro zúčtování zálohového listu prováděné i z jiných míst programu a jsou uvedena ve společné kap. Zúčtování zálohových listů.

  Takto importovaná záloha (nové zúčtování ZL) přibude v seznamu zúčtování v této subzáložce a bude po úspěšném uložení faktury připojena k faktuře jako její platba.

 • Odebrat - Pro odpojení vybraného řádku zúčtování. Odpojení zúčtování od faktury znamená zrušení tohoto zúčtování (příslušná částka zálohového listu nebude tedy poté).

Subzáložka Informace

Subzáložka slouží pro zobrazení informací o prodejních cenách, slevách, maržích a rabatech pro skladové řádky.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Informace - obecně.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Aktualizace -

Zaktualizuje údaje týkající se slev zapamatované na dokladu podle aktuálního stavu a zaktualizuje vypočtené částky slev. Dále může zaktualizovat prodejní ceny. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po stisku funkčního tlačítka se nabídne dialogové okno, kde můžete zvolit, které všechny aktualizace si přejete provést:

 • Aktualizace slev
  • Aktualizace dealerské třídy a všech slev

   Tato aktualizace změní rovněž měnu v hlavičce dokladu, pokud doklad nemá zatím zadané řádky a ještě nebyl uložen, na měnu nastavenou pro firmu v agendě Adresář firem. Má-li již doklad řádky, měna v hlavičce dokladu se nemění.

  • Aktualizace slev podle tabulek na všech řádcích
  • Aktualizace slev podle tabulek na aktuálním řádku
 • Aktualizace prodejních cen
  • Aktualizace prodejních cen na všech řádcích
  • Aktualizace prodejní ceny na aktuálním řádku

Funkce Aktualizace není přístupná tehdy, pokud jsou na dokladu zmraženy slevy nebo pokud se jedná o inverzní doklad (dobropis, vrácení pokladního příjmu). Rovněž není k dispozici, pokud je prodejní doklad dobropisován, resp. k němu existuje vrácení pokladního příjmu.

Aktualizace slev

Na dokladu lze zadat různé druhy slev. Konkrétní výše slevy na řádcích dokladu pak může být závislá na různých údajích, které se mohou v čase měnit. Např. na dealerské třídě, do které aktuálně patří firma v hlavičce dokladu, na zadaném procentu dealerské slevy, na aktuálně zadaných procentech slev v tabulkách slev, na tom, k jaké slevové tabulce je použitá skladová karta aktuálně přiřazena, zda je použitá skladová karta aktuálně ze slev vyloučena apod. Tyto údaje se však v čase mohou měnit. Pokud pak opravujete doklad dříve vystavený či importujete údaje z jiného dokladu vystaveného za jiných podmínek, nebylo by žádoucí, aby program automaticky tyto údaje nahradil údaji platnými v den editace dokladu. Proto se tyto údaje na dokladech pamatují. Aktualizují se buď díky některým opravám dokladu, které vyvolávají automatickou aktualizaci (např. změna skladové karty v řádku dokladu) nebo je lze zaktualizovat ručně prostřednictvím funkce Aktualizace. Podrobně viz výklad v kap. aktualizace a zmražení slev na dokladech. Popis jednotlivých voleb pro aktualizaci slev konkrétně, viz Ruční aktualizace slev na dokladech.

Aktualizace prodejních cen

Na prodejních dokladech můžete různě měnit prodejní ceny. Pokud chcete předvyplnit zpět ceny výchozí nebo pokud máte externí DLL pro stanovení prodejních cen a změnily se údaje podstatné pro jejich stanovení a potřebujete cenu "stanovit" znovu, můžete použít tyto funkce.

Obě možnosti provedou znovu zjištění výchozí jednotkové prodejní ceny podle pravidel stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech. Mimo jiné dojde i k vyvolání externí DLL pro řešení cenotvorby "na míru", pokud je taková k dispozici.

Import

Ctrl +F2

resp.

Ctrl +2, Ctrl +3, atd.

pro další možnosti

nebo

Shift +Ctrl +F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

U importu daň. zálohového listu (DZL) se pak jedná o odúčtování zaplacené zálohy zdaněné již dříve právě prostřednictvím DZL.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Přidat dle EAN Ctrl +B

Funkce umožňuje dohledat sklad. kartu podle EAN libovolné jednotky dané skladové karty a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Přidat dle dod. Ctrl +D

Funkce umožňuje dohledat skladovou kartu podle externího kódu nebo externího názvu dodavatele definovaného k dané kartě a automaticky přidat nový skladový řádek s touto kartou. Je k dispozici pouze v editačním režimu v subzáložce Obsah.

Po vyvolání funkce se objeví dialogové okno pro zadání části nebo celého externího názvu nebo externího kódu dodavatele, ve kterém uživatel vybere požadovanou skladovou kartu, viz popis u funkce Hledat dle dodavatele. Při zadávání prvního skladového řádku dokladu uživatel dále zvolí sklad a středisko (u dalších řádků se údaje předvyplní automaticky z předchozího řádku).

Přepočet -

Umožňuje změnit měnu a kurz dokladu, ovšem s tím, že se do této měny příslušným kurzem přepočítají ceny na řádcích dokladu. Je k dispozici pouze v editačním režimu a pouze tehdy, je-li doklad v takovém stavu, že je povoleno na něm ještě měnu měnit. Dále viz popis položky Měna v hlavičce dokladu.

Firma celý řetězec dokladů od nabídky vydané, přes objednávku přijatou, případnou následnou objednávku vydanou, příjemku a fakturu přijatou vystavuje v EUR. Ovšem má spoustu odběratelů, kteří preferují CZK, tudíž finální fakturu vydanou chce vystavit v CZK. Pak lze využít tuto funkci a fakturu vystavenou v EUR (jelikož vznikla naimportováním předchozích existujících dokladů, např. objednávek), převést do CZK.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno pro zadání cílové měny a kurz. Předvyplňovaný kurz závisí u dokladů, které obsahují položku Datum plnění (např. FV), na stavu firemního parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz. Pokud doklady položku Datum plnění neosahují (např. OP, NV, OV), předvyplní se kurz odpovídající Datu vystavení dokladu bez ohledu na hodnotu parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.

Hromadná oprava řádků -

Slouží pro hromadnou opravu uživatelských řádkových položek vč. možnosti vymazání hodnot (viz mazání hodnot pomocí hromadných oprav). Je k dispozici pouze v editačním režimu a jen tehdy, pokud jsou nadefinovány nějaké uživatelsky definovatelné položky k třídě Business objektů řádků této agendy. (Business objektů odpovídajících řádkům tohoto dokladu).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).