Faktury vydané - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis
Stav zaplacení

Umožní omezovat doklady podle stavu jejich zaplacení. K dispozici je výčtový omezovací prvek s výběrem více hodnot. Výběrem (zatržením) z nabízených hodnot si můžete zvolit různé kombinace omezení podle zaplacenosti dokladů. Nabízené hodnoty k výběru:

 • nezaplacené vůbec - doklady, které nejsou zatím zaplaceny ani částečně, tedy nemají žádnou platbu
 • zaplacené částečně - doklady, u nichž proběhla nějaká platba, ale nejsou zatím zcela uhrazeny
 • zaplacené přesně - doklady uhrazené přesně ve výši 100% předpisu
 • přeplacené - doklady, u nichž je zaplaceno více, než 100% předpisu

Je třeba si uvědomit, že podmínka "Stav zaplacení" se vyhodnocuje v měně placeného dokladu! Tj. doklad může být přesně zaplacen v lokální měně a přitom vykazovat nezaplacenost v měně dokladu a naopak.

Do stavu zaplacení faktur se zohledňují i případné vystavené dobropisy a jejich platby. Tedy faktura je nezaplacená tehdy, pokud její platby snížené o platby dobropisů jsou menší než předpis faktury snížený o předpis k ní vystavených dobropisů.

Stav zaplacení návazných plateb

Pokud je doklad zaplacen připojeným zálohovým listem nebo ostatním příjmovým nebo výdajovým dokladem s nastaveným příznakem Elektronická platba, omezení Stav zaplacení vyhodnotí doklad jako zaplacený v případě samotné existence návazného dokladu vystaveného na odpovídající částku - bez ohledu na to, zda již proběhlo zaplacení tohoto návazného dokladu.

Toto omezení slouží k výběru dokladů zaplacených návaznými doklady, které dosud samy nebyly zaplaceny. Možnosti:

 • Vše zaplaceno přesně nebo přeplacené - vyberou se doklady, které mají všechny návazné doklady zaplacené (nebo přeplacené), případně k nim žádné návazné doklady (platby) neexistují
 • Některé nezaplacené vůbec nebo částečně - vyberou se doklady, ke kterým existuje alespoň jeden návazný doklad, který dosud není zcela zaplacený
Typ obchodu

Umožní si vybrat jen doklady s určitým typem obchodu. Nabízené možnosti:

 • Tuzemský - Vybere všechny doklady s Typem obchodu 1 (bez ohledu na stav zatržení ostatních položek dostupných k tomuto typu obchodu)
 • Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH) - Vybere doklady s Typem obchodu 2)
 • Mimo EU - Vybere doklady s Typem obchodu 3
 • Do jiné země EU (DPH bude přiznána v tuzemsku) - Vybere doklady s Typem obchodu 4
 • Do jiné země EU (DPH bude přiznána v jiné zemi EU) - Vybere doklady s Typem obchodu 5
 • Do jiné země EU (doklady bez DPH) - Vybere doklady s Typem obchodu 6
 • Před vstupem do EU - tuzemsko - Vybere doklady s Typem obchodu 0 a Zemí určení lokální
 • Před vstupem do EU - vývoz - Vybere doklady s Typem obchodu 0 a Zemí určení libovolnou mimo lokální
 • Tuzemský (režim "přenesení daňové povinnosti") - Vybere doklady s Typem obchodu 1, ale jen ty, u nichž je současně v dialogu Typu obchodu zatržena položka Režim přenesení daňové povinnosti. K tomu, zda je v řádcích dokladu nějaký řádek s položkou Režim DPH = 1 - Přenesení (PDP) se nepřihlíží.
 • Tuzemský (bez režimu "přenesení daňové povinnosti") - Vybere doklady s Typem obchodu 1, ale jen ty, u nichž není zatržena položka Režim přenesení daňové povinnosti.
 • Tuzemský (Dobrovolné zaplacení daně) -  Vybere doklady s Typem obchodu 1,ale jen ty, u nichž je současně zatržena položka Dobrovolné zaplacení daně
Země přiznání DPH dodavatele Umožní si vybrat doklady podle toho, jak mají zadánu položku Země přiznání DPH. Položka je defaultně vyplněna i v případě, že není na dokladu vizuálně k dispozici, jelikož pro daný typ obchodu, resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový nemá význam. Viz popis položky Země přiznání resp. odpočtu DPH u jednotlivých typů obchodů.
Jen nevyplněné pro INTRASTAT

Umožní vypsat si jen doklady, které by se s ohledem na údaje zadané na dokladu měly promítat do hlášení INTRASTAT, ale nejsou zcela vyplněné pro potřeby úplného nebo alespoň zjednodušeného hlášení. Doklady se vybírají s ohledem na hodnotu položky Vyplněn pro INTRASTAT:

 • Nevyplněné pro zjednodušené hlášení - vybere doklady, které mají v položce Vyplněn pro INTRASTAT hodnotu 1
 • Nevyplněné pro úplné hlášení - vybere doklady, které mají v položce Vyplněn pro INTRASTAT hodnotu 1 nebo 2

Tzn., že pomocí tohoto omezení si můžete lehce dohledat doklady, na něž je třeba doplnit nějaké chybějící údaje, aby se správně promítly do zjednodušeného nebo příp. do úplného hlášení.

Pokud byste potřebovali dohledat doklady, které by možná měly spadat do INTRASTATu, ale na nichž jste omylem na všech skladových řádcích zadali hodnotu Do Intrastat = 0-Nezapočítávat, můžete tak učinit následující kombinací omezení:

 • za Typ obchodu = 2, 4 nebo 5
 • za řádkové omezení za Typ řádku = skladový
 • za řádkové omezení za Do Intrastat = Nezapočítávat

Pak zkontrolovat a příp. opravit správnost nastavení položky Do Intrastat.

Jen nevyplněné pro ESL

Umožní vypsat si jen doklady, které by se s ohledem na údaje zadané na dokladu měly promítat do hlášení ESL, ale nejsou zcela vyplněny.

Doklad je vyhodnocen jako nevyplněný pro ESL tehdy, pokud současně platí:

 • Doklad patří do ESL, tj.:
  • na dokladu je typ obchodu 2
  • doklad má alespoň jeden skladový řádek s příznakem Do ESL = 1-Započítávat,
 • ale v řádku dokladu není vyplněna položka Kód ESL potřebná pro hlášení ESL
Datum a čas vytvoření

Umožní vyhledat si doklady podle data a času prvotního vzniku dokladu resp. poslední opravy dokladu (tj. podle obsahu položek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE).

Pokud v záložce Seznam tyto položky nemáte, ale chtěli byste je zobrazovat, můžete si jejich zobrazování přidat. Viz definovatelné sloupce.

Datum a čas poslední opravy
Řádky

Pro všechna omezení za řádkové údaje v této agendě platí následující: Vybere takové doklady, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení.

U omezení za řádkový údaj Sklad existuje drobná odchylka, kdy se vypisují i doklady s neskladovými řádky bez ohledu na omezení za sklady, viz popis Omezení versus Přístupová práva.

Takový doklad je ve výsledném reportu zahrnut pochopitelně celý, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými doklady, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.

Další popis položek z řádkových omezení
Do Intrastat

Umožní vypsat doklady podle příznaku

 • Nezapočítávat - Vypíše všechny doklady, které mají alespoň jeden řádek s příznakem Do Intrastat = 0-Nezapočítávat.
 • Započítávat - Vypíše všechny doklady, které mají alespoň jeden řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat.
 • Rozpočítávat jako dopravu - Vypíše všechny doklady, které mají alespoň jeden řádek s příznakem Do Intrastat = 2-Rozpočítávat jako dopravu.

U řádků dokladů, na nichž není položka Do Intrastat dostupná (jelikož nemá pro zvolený typ obchodu význam), je položka vnitřně defaultně vyplněna jakoby hodnotou Nezapočítávat, i když není vizuálně k dispozici, a omezení za tento prvek s hodnotou Nezapočítávat vypíše všechny takové doklady. Tudíž aby bylo omezení s hodnotou Nezapočítávat smysluplné, je třeba jej kombinovat s dalšími omezujícími prvky (např. za typ obchodu).

Do ESL

Umožní vypsat doklady podle příznaku

 • Nezapočítávat - Vypíše všechny doklady, které mají alespoň jeden skladový řádek s příznakem Do ESL = 0-Nezapočítávat.
 • Započítávat - Vypíše všechny doklady, které mají alespoň jeden řádek s příznakem Do ESL = 1-Započítávat.

U řádků dokladů, na nichž není položka Do ESL dostupná (jelikož nemá pro zvolený typ obchodu význam nebo jde o neskladový řádek), je položka vnitřně defaultně vyplněna jakoby hodnotou 0-Nezapočítávat, i když není vizuálně k dispozici a omezení za tento prvek s hodnotou Nezapočítávat vypíše všechny takové doklady. Tudíž aby bylo omezení s hodnotou Nezapočítávat smysluplné, je třeba jej kombinovat s dalšími omezujícími prvky (např. za typ obchodu).

Aktuální stav schvalování dokladu

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezit podle toho, v jakém stavu schválení se doklad nachází (např. jen za schválené doklady, vrácené k doplnění apod.).

Jedná se o omezení za aktuální stav schválení celého dokladu, nikoli za jednotlivé dílčí kroky schvalování (na rozdíl od řádkového omezení za Stav schválení v následující položce Schvalování).

Schvalovací scénář

Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil.

 • Existuje - schvalovací scénář existuje
 • Neexistuje - schvalovací scénář neexistuje
 • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Existuje schvalovací scénář na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Je vyžadováno schválení

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

 • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
 • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
 • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvalování

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezovat výběr za řádkové údaje schvalování. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci k záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Díky tomuto omezení je možné přímo v jednotlivých agendách dohledat doklady, které má přihlášený uživatel schvalovat a tyto schválit - není zapotřebí spouštět agendu Schvalování dokladů.