Faktury vydané - záložka Seznam

Seznam zadaných faktur vydaných omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum dok. Obsah položky Datum z hlavičky dokladu.
Datum spl. Obsah položky Splatnost z hlavičky dokladu.
Datum pln. Obsah položky Datum plnění z hlavičky dokladu, jde-li o daňový doklad.
Celkem bez/resp. (lok) Celková částka dokladu bez DPH v měně dokladu, resp. v lokální měně. Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.
Celkem/resp. (lok.) Celková částka dokladu (vč. DPH) v měně dokladu, resp. v lokální měně.
Dobropisy/resp. (lok.) Celková částka dobropisů k aktuální faktuře v měně dokladu, resp. v lokální měně.
Celkem zapl./resp. (lok.)

Kolik již bylo z daného dokladu zaplaceno celkem v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Do stavu zaplacení faktur se zohledňují i případné vystavené dobropisy a jejich platby. Tedy faktura je nezaplacená tehdy, pokud její platby snížené o platby dobropisů jsou menší než předpis faktury snížený o předpis k ní vystavených dobropisů. Viz také Vzájemný zápočet faktury a jejího vlastního dobropisu.

Nezaplaceno/resp. (lok.) Kolik zbývá z daného dokladu nezaplaceno v měně dokladu, resp. v lokální měně.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný doklad naposledy opravil, pokud byl doklad opravován.
Var.symbol Variabilní symbol dané faktury. Obsah položky Variabilní symbol uvedené v horní části záložky Detail.

Dále zde objasníme následující položku evidovanou na tomto dokladu:

Název Popis
Vyplněn pro INTRASTAT
(IntrastatCompleteKind)
Jedná se o příznak, zda a do jaké míry je doklad vyplněn z hlediska hlášení INTRASTAT, blíže viz popis příznaku Vyplněn pro INTRASTAT v kapitole INTRASTAT - obecně.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové FV:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Fakturační doklady - obecně, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nové faktury se liší v podstatě pouze tím, zda do ní importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby faktury či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění hlavičkových údajů. (U zúčtování zálohových listů pak mohou existovat i odlišnosti v předvyplňování datumů, v závislosti na tom, zda byl zúčtován funkcí Nový Podle zálohového listu či zda byl zúčtován dodatečně).

Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu FV, resp. zúčtováním zálohy v subzáložce Zálohové listy.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Vystavit nový doklad nelze do řady, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pokud jste vystavili nový daňový doklad a to zpětně do období, které jste již uzavřeli uzávěrkou DPH, měli byste sestavit opravnou či dodatečnou uzávěrku. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele!

Pozor! Pokud jste vystavili nový doklad spadající do Intrastat a to zpětně do období, za které jste již podání Intrastat odvedli, měli byste sestavit opravné hlášení. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele! Viz též podání Instrastat zvýrazněná kurzívou.


Kdy spolu s fakturou vzniká i nový dodací list resp. skladová příjemka a kolik jich vzniká

Spolu s fakturou se může automaticky vystavovat i nový dodací list nebo i nová skladová příjemka. A to tehdy, pokud faktura obsahuje aspoň jeden řádek, na který je třeba dodací list resp. skladovou příjemku vystavovat, ale na který zatím dodací list resp. příjemka neexistuje.

 • Nový DL vzniká tehdy, pokud vystavujete novou fakturu nebo opravujete stávající a
  • přidali jste ručně (tj.nebyl importován) aspoň jeden nový řádek typu 3-skladový řádek s kladným množstvím nebo
  • přidali jste aspoň jeden nový řádek libovolného typu na základě importu objednávky a to té její části, na kterou dosud dodací list neexistoval.

   Pozor, zde zdůrazňujeme, že stačí importovat z DL skladový řádek libovolného typu, tedy DL vznikne, i když faktura po importu z objednávky neobsahuje žádný řádek skladový. Vyhodnocení importovatelných řádků viz např. Procesní tvorba dokladů - DL -> FV.

 • Nová PR vzniká tehdy, pokud vystavujete novou fakturu nebo opravujete stávající a

Naopak na nové ručně přidané řádky (tedy nikoli importované) s kladným množstvím, které nejsou typu 3-skladový řádek a ke kterým zatím neexistuje dodací list, nový dodací list nevzniká. Obdobně na nové ručně přidané řádky se záporným množstvím, které nejsou typu 3-skladový řádek, nová příjemka nevzniká.

V opačném případě, kdy faktura obsahuje pouze řádky importované z těch částí objednávky, na které již dodací listy existují, resp. importované přímo z dodacích listů nebo obsahuje jen nové ručně přidané neskladové řádky, žádný nový dodací list nevzniká.

Příklad1: Mějme dodací list DL-1 na 5ks zboží. Dále mějme DL-2 na 2 ks téhož zboží pro téhož odběratele. Nyní je odběrateli fakturujeme, ale on si přeje ještě při té příležitosti dodat další 1 ks. V agendě faktur vydaných vystavíme novou fakturu např. podle dodacího listu DL-1 a dále pomocí funkce Import naimportujeme DL-2. Nakonec přidáme nový skladový řádek a do něj 1 ks požadovaného zboží. V položce Importovaný doklad v Obsahu bude u daného řádku uvedeno, že byl čerpán z DL zatím "Bez čísla". V subzáložce Importované doklady bude v seznamu dodacích listů taktéž jeden zatím "Bez čísla". Po uložení faktury se současně vytvoří i nový dodací list DL-3 na 1ks zboží. Na první dva řádky se žádné dodací listy negenerují - jelikož již existují.

Bylo by jistě možné, nejdříve vystavit samostatný DL-3 a poté jej importovat do FV, ale bylo by to zbytečně zdlouhavé.

Pokud se bude generovat nový DL resp. PR, program vyžaduje mj. v hlavičce faktury v položce Řady skladových dokladů zadat řadu, ve které se má tento DL resp. PR vytvořit. K dispozici je i možnost nastavení tisku těchto skladových dokladů po uložení faktury. Dodací list je po uložení faktury k dispozici v agendě Dodacích listů. Příjemka je po uložení faktury k dispozici v agendě Příjemek.

Při automatickém vytváření dodacího listu resp. příjemky automaticky spolu s prodejním dokladem (s fakturou vydanou resp. s pokladní příjemkou) se importují (přebírají) z FV/PP do nového DL resp. do nové PR některé hlavičkové údaje (jako např. Osoba), i když v tomto případě nejde o import (FV/PP se neimportuje do DL/PR). Dále viz též Importy uživatelsky definovatelných položek.

Při tvorbě DL s prodejním dokladem nevzniká více nových dodacích listů najednou, i když importujete více objednávek přijatých, resp. jejich částí, ke kterým neexistuje dodací list. (Na rozdíl od obdobné situace, kdy automaticky vznikají vratky dodacích listů spolu s dobropisem faktury vydané). Objasníme na příkladu:

Příklad2: Mějme objednávku OP-1 na 3 ks zboží, s tím, že na 1 ks již existuje dodací list DL-10 a dále na téhož odběratele objednávku OP-2 na jiné zboží. Vystavíme podle této objednávky novou fakturu. Tedy do faktury se importuje DL-10 z OP-1, dále zbytek z OP-1, k níž se bude tvořit nový dodací list zatím "Bez čísla". Dále importujeme OP-2. Na ni je třeba taktéž tvořit nový dodací list. Jedná se o tentýž dodací list zatím "Bez čísla" a budou do něj naimportovány řádky z obou objednávek. Obdobně, pokud bychom v ten moment přidali další nový skladový řádek ručně (tedy nikoli importem z existující objednávky), další dodací list "Bez čísla" rovněž nepřibude a řádek se přidá do tvořeného dodacího listu zatím "Bez čísla". Po uložení faktury tedy vznikne jeden nový DL.

Pokud skladový doklad tvořený s fakturou nesplňuje některé validační kontroly, pak to program při pokusu o uložení faktury nahlásí a uložení nepovolí, dokud nejsou údaje zadány korektně. Např. typicky je-li sklad k datu vystavování uzavřen. Na skladový doklad se přebírá datum z faktury, tedy skladový doklad nebude možné uložit. Pak je třeba na vystavované faktuře zadat datum vyšší než poslední uzávěrka, příp. uzávěrku skladu zrušit.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Pokud je do faktury čerpána sklad. příjemka (PR) v rámci řešení vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech, pak se opravy některých položek přenáší do dané PR. Ale platí i naopak, že opravy daných položek na prodejním dokladu lze provést jedině tehdy, pokud je možná jejich oprava na PR. Viz dále Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky.

Pokud máme FV s PR a opravíme měnu, změna měny se automaticky promítne do PR. Pokud ale změna měny nešla do PR promítnout protože např. k PR již existuje vrácení příjmů a měnu měnit nelze, pak nepůjde provést ani oprava měny na FV.

Pokud již k dokladu existují inverzní doklady "Dobropisy faktur vydaných", pak nelze opravit částku dokladu, resp. počet na nižší, než je celková částka, resp. počet na těchto dobropisech. Rovněž není povoleno opravovat Typ obchodu a některé další položky podstatné pro případný inverzní doklad.

Pro opravy počtu na řádcích čerpaných z dodacího listu nebo z příjemky navíc platí následující: Pokud faktura čerpá alespoň jeden dodací list nebo příjemku, pak záleží na tom, opravujete-li fakturu s importovaným dodacím listem resp. příjemkou v režimu čerpání "S opravou DL/VR" či nikoliv. A dále také na tom, zda k daným řádkům dodacího listu resp. příjemky čerpaným do opravované faktury již existují nějaké inverzní doklady "vratky". Pokud faktura čerpá ze skladové příjemky (a jedná se o vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech), pak jsou opravy do značné míry omezené, přičemž povolené opravy faktury se adekvátně automaticky promítají do svázané skladové příjemky. Viz dále Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky.

Dále zde nelze libovolně opravovat doklady vytvořené z jiných agend nějakým nadřízeným dokladem, který na ně má vazbu (např. na nich nelze mazat řádky), což zde jsou:

 • faktury vydané vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtování SL
 • faktury vydané vystavené z Projektového řízení v rámci vyúčtování projektu

  Pozor! Opravy takových dokladů provádějte s rozmyslem. Pokud oprava vede ke změně částky dokladu, můžete způsobit, že přestanou souhlasit údaje o vyúčtování ("vyfakturování") daného SL resp. daného projektu s údaji uvedenými na dané FV. I taková oprava je povolena, ale uživatel by ji měl provádět pouze v opravdu opodstatněných případech.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pro opravy dokladů mohou platit jistá omezení také v případě, že jsou uhrazené platbou spadající do EET. Viz příklad Omezení editace dokladů v kapitole Příklady procesů - EET.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu. U faktur vydaných se typicky jedná o:

 • doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání faktury, resp. do ní čerpaného dodacího listu. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu). Jedná se sice o údaje příslušného dodacího listu, ale lze je zadat i prostřednictvím faktury, do níž je daný řádek dodacího listu čerpán. Pokud zadáváte šarže/sériová čísla k některému řádku faktury, doplňujete je v podstatě na odpovídající dodací list. A naopak, pokud je doplníte na dodací list, promítnou se automaticky do faktury.

  Šarže/sériová čísla nelze doplňovat na fakturační doklady z uzavřených řad, jako tomu je u uzavřených skladových dokladů. Pokud tedy potřebujete doplnit šarže/sér.č. na fakturační doklad, doplňte je na odpovídající doklady skladové, do fakturačního dokladu se promítnou automaticky.

Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky

Spolu s opravenou fakturou se může:

 • automaticky vystavovat i nový dodací list resp. skladová příjemka - za jakých okolností se s fakturou vystavuje automaticky i nový dodací list nebo skladová příjemka, bylo uvedeno v popisu funkce Nový
 • automaticky opravovat počet na dodacím listu - a to opravujete-li řádek faktury čerpaný z dodacího listu nebo příjemky, jste v režimu čerpání "S opravou DL" a na řádku FV opravíte počet
 • automaticky opravovat počet, cena a jiné údaje na skladové příjemce - a to opravujete-li řádek faktury čerpaný z příjemky, jste v režimu čerpání "S opravou PR" a na řádku FV opravíte počet, jednotku nebo cenu, středisko, zakázku, obchodní případ nebo v hlavičce takové faktury opravíte údaje rozhodné pro cenu na dané příjemce (měna, kurz). Pozor, v tomto případě nelze měnit Typ obchodu. (Typ obchodu musí být tuzemský.)

  Zde to platí ale i naopak, že opravy daných položek na prodejním dokladu lze provést jedině tehdy, pokud je možná jejich oprava na PR:
  Čili opravujete-li údaje faktury, jejíž alespoň jeden řádek čerpá z příjemky V režimu čerpání "Bez opravy PR", nelze na FV opravovat nejen počet, ale ani údaje rozhodné pro cenu na dané příjemce (cena na daném řádku, měna, kurz), jelikož by to mohlo být nežádoucí. (PR již mohla být uzavřena skladovou uzávěrkou apod.)

  Změna v uplatnění slev či aktualizace slev se nijak do PR nepřenáší, jelikož slevy se na záporné řádky neuplatňují (viz Vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech (FV/PP)). Změna v datu zaúčtování prodejního dokladu (používá se pro datum vystavení sklad. dokladu, viz předvyplňování datumů) se rovněž do PR nepřenáší.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Pokud jste opravili údaje na daňovém dokladu spadajícím do období, které jste již uzavřeli uzávěrkou DPH, měli byste sestavit opravnou či dodatečnou uzávěrku. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele!

Pozor! Pokud jste opravili údaje na dokladu spadajícím do Intrastat a to do období, za které jste již podání Intrastat odvedli, měli byste sestavit opravné hlášení. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele! Viz též podání Instrastat zvýrazněná kurzívou.

 

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • Kontrola DPH - slouží jako pomocná sestava pro kontrolu DPH (kontrola účtu proti přiznání sestavenému z dokladů, zejména, pokud se liší datum účtování a datum zdanitelného plnění). Nejprve se zobrazí dotaz na účet, který chcete kontrolovat s dokladem (např. 343100). Sestava pak kontroluje DPH na dokladu s DPH zaúčtovaným na vybraném účtu 343 a vypíše rozdílné částky. Dále pomůže dohledat doklady, kde jsou rozdílné datumy vystavení, datum plnění, datum účtování.
Vymazat F8

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Zde se jedná o případ, kdy k dokladu již existuje inverzní doklad dobropis, tj. některý z jeho řádků byl již zahrnut do dokladu inverzního. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Dále nelze smazat doklad, pokud k němu již existuje nějaká platba, tj. musíte nejdříve doklady plateb vymazat nebo zrušit jejich vazbu na placený doklad, který potřebujete smazat.

Obdobně nelze vymazat doklad, pokud již k němu existuje sankční faktura nebo upomínka.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Dále obdobně jako zde nelze libovolně opravovat doklady vytvořené z jiných agend nějakým nadřízeným dokladem, který na ně má vazbu (např. na nich nelze mazat řádky), nelze je zde ani vymazat, což zde jsou:

 • faktury vydané vystavené z modulu Servis v rámci vyúčtování SL
 • faktury vydané vystavené z Projektového řízení v rámci vyúčtování projektu

  Pokud potřebujete takový doklad vymazat, musíte to provést vymazáním daného dokladu přímo z dané agendy, kde vznikl, pokud je tam mazání daného dokladu podporováno a povoleno.

Pokud smažete doklad, do něhož byly importovány (čerpány) jiné doklady, tyto se osamostatní.


Doklady této agendy lze navíc mazat ještě dalším způsobem:

 • Funkcí Vymazat z lišty navigátoru seznamu faktur a účtenek vystavených k servisnímu listu (SL)

Pokud jste vymazali daňový doklad spadající do období, které jste již uzavřeli uzávěrkou DPH, měli byste sestavit opravnou či dodatečnou uzávěrku. Toto je ale čistě na odpovědnosti uživatele!

Zkopírovat

F9

nebo

Shift +F9

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vytváření kopií dokladů dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, zda jde o vytvoření jedné kopie nebo více kopií aktuálního záznamu.

Občerstvit F11
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně
 • Připojit k existující aktivitě
 • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Dobropisy F6

Zobrazí všechny doklady typu Dobropis k aktuální faktuře.

Funkce vyvolá agendu Dobropisy faktur vydaných a otevře ji "přes" agendu faktur vydaných. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Dobropisů.Takto odtud vyvolaná agenda Dobropisů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za Dobropisy jen k aktuální faktuře.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dobropisů ke všem fakturám apod.).

Kurz. rozdíly Shift +Enter

Vygeneruje kurzové rozdíly realizované (KR) k fakturám v cizích měnách resp. i dobropisům pokud k daným fakturám existují k danému datu dosud nevyhodnocené a nevyrovnané dobropisy. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový doklad kurzových rozdílů k daným dokladům (tj. vygenerovat nové kurzové rozdíly).

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém zvolíte, ke kterým fakturám si přejete vygenerovat kurz. rozdíl:

Dále zde zadáte hlavičkové údaje pro budoucí doklad typu kurzový rozdíl. Poté systém projde vybrané faktury a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. ztráty. Příslušné doklady budou k dispozici jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam v agendě faktur v záložce Platby dané faktury, resp. dobropisů v záložce Platby daného dobropisu.

Při výpočtu KR se detekují dva druhy problematických dokladů:

 • přeplacené doklady
 • a doklady, u nichž je výsledná pohledávka/závazek větší, než bylo předepsáno.

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne problémový doklad, pak o takové skutečnosti program zobrazí informativní hlášení, v němž nabídne možnost si nechat zobrazit, o jaké doklady se jedná. Pokud zvolíte Ano, otevře se samostatně agenda faktur. Takto vyvolaná agenda faktur se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to právě za tyto problematické doklady.

K dokladu, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká z jiného důvodu), program kurzový rozdíl samozřejmě nevygeneruje!!!

Způsob generování KR detailně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v ABRA Gen.


Nový doklad kurzového rozdílu k fakturám lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Upomínky /Sankční faktury Ctrl+U

Zobrazí všechny doklady typu Upomínka resp. Sankční faktura k aktuální faktuře a umožní doklady vystavit hromadně. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Vymáhání -

Vyvolá dialogové okno Pohledávky, do kterého je možné zadat podrobnější údaje k vymáhání plateb za aktuální fakturu vydanou (bez ohledu na označení záznamů v seznamu).

Stav vymáhání faktury vydané.

Poznámky k jednotlivým ovládacím prvkům:

 • Vyloučené do - datum, do kterého je aktuální faktura vydaná vyloučena z mechanismu automatického zpracování upomínek

  Pokud je na firmě nastavené jiné datum vyloučení než na faktuře, směrodatná je vyšší z obou hodnot.

 • Všechny ostatní položky mají pouze evidenční / informativní význam:
  • Důvod vyloučení - libovolný popis
  • Stav vymáhání - odkaz do číselníku Stavy vymáhání pohledávek, který si je možné naplnit dle aktuálních potřeb a firemních procesů
  • Způsob vymáhání - textový komentář, pro přehlednost a snazší evidenci historie změn se ke každému komentáři automaticky předvyplňuje aktuální systémové datum a jméno přihlášeného uživatele
  • Kontaktní osoba - odkaz do adresáře osob
  • Telefony kontaktní osoby - kontakty z adresáře osob (needitovatelné pole, načítají se automaticky)
  • Předáno vedení - příznak, zda byl případ předán dalšímu posouzení vedení společnosti

Použití funkce Vymáhání vyžaduje právo Nastavit vyloučení z upomínek. Pokud uživatel nemá současně přiděleno právo Nastavit vyloučení z upomínek o vyšší hodnotu, než je výchozí, může být omezen také interval pro zadání hodnoty Vyloučení do.

Upozornění na nejvyšší možné datum vyloučení, které může přihlášený uživatel v závislosti na platném nastavení a oprávněních na aktuální doklad zadat.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je k dispozici licence k části Naplánovaná úloha (automatické upomínky).

Přeúčtovat Ctrl +E Jedna z možností vyvolání přeúčtování dokladu. Podrobněji viz kap. - Přeúčtování dokladů.
Časové rozlišení Ctrl +L

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

SCM

Ctrl +Q

nebo

Shift +Ctrl +Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.