Podání INTRASTAT - záložka Seznam

Seznam zadaných dokladů podání INTRASTAT omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu mohou být některé záznamy graficky zvýrazněny a to:

 • kurzívou - platí pro ta podání INTRASTAT, u nichž došlo nebo mohlo dojít (v případě, že bylo za jedno období sestaveno více než jedno podání INTRASTAT, např. za různá střediska) ke změně zdrojových dokladů, tj. podání obsahují nebo mohou obsahovat doklady, které byly po sestavení podání INTRASTAT opraveny, smazány apod. příp. byl do daného období zpětně vystaven nový doklad zahrnovaný do INSTRASTAT. V takovém případě je vhodné zkusit vygenerovat opravné podání a případně odeslat dodatečné opravné podání INTRASTAT.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm:

Název Popis
Datum a čas generování Datum a čas vytvoření podání INTRASTAT.
Identifikátor PVS Soubor znaků jednoznačně identifikující podání INTRASTAT pro Portál veřejné správy (PVS). Sloužilo dříve, když se podání podávala na PVS.
Datum od Počáteční datum, od něhož jsou zahrnuty doklady do podání INTRASTAT.
Datum do Datum, do něhož jsou zahrnuty doklady do podání INTRASTAT.
Stav Stav podání INTRASTAT informuje o tom, zda byly údaje v podání napočítány, opraveny, případně napočítány a následně opraveny.
Původ

Tato položka určuje, zda se jedná o podání INTRASTAT vytvořené jako:

 • Řádné
 • Opravné
 • Mazací

Viz popis u funkce Nový.

Dokument Číslo dokumentu, který byl vygenerován při exportu podání INTRASTAT. Jak bylo řečeno v úvodní kap., vyexportováním podání s vytvořením dokumentu a jeho následným zpracováním dojde k elektronickému odeslání podání na portál veřejné správy. Položka je nevyplněná, pokud takový dokument neexistuje. Tj. podání INTRASTAT nebylo exportováno nebo bylo exportováno, ale dokument byl následně smazán. Agendu dokumentů s příslušným dokumentem si lze otevřít rovnou odtud pomocí funkce Dokumenty.
Stav dokumentu Stav zpracování daného dokumentu z předchozí položky. Viz popis položky Stav v agendě Dokumenty. Položka je nevyplněná, pokud takový dokument neexistuje.
Předchozí podání Datum a čas generování předchozího podání INTRASTAT, které se aktuálním podáním opravuje nebo maže. U řádného podání je tato položka prázdná.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového podání INTRASTAT:

 • Řádné - Funkce založí nové podání podle omezení zadaných v horní části záložky Detail a zpřístupní funkci Napočítat. Vznikne řádné podání s Funkčním kódem O (Nová položka) nebo N (Negativní). Pokud nechcete využít funkci Napočítat, můžete zadat potřebné údaje ručně pomocí funkce Přidat na liště navigátoru.
 • Opravné - Funkce vygeneruje nové podání a předvyplní na něm do položky Předchozí podání údaje o tom podání, které se opravuje. Dále porovná nové podání s opravovaným podáním a označí v něm ty Položky, které se již vyskytovaly v opravovaném podání Funkčním kódem R. Nově přidané Položky označí Funkčním kódem O (Nová položka). Při exportu podání INTRASTAT na Portál veřejné správy přepíší opravené deklarace deklarace původní.

  Opravné podání INTRASTAT nelze vytvořit, pokud opravované podání obsahuje alespoň jednu negativní deklaraci, tj. pro dovoz zboží nebo pro vývoz zboží nebo pro dovoz i vývoz zboží není v podání INTRASTAT žádná Položka. V takovém případě je nutné nejdříve vytvořit mazací podání INTRASTAT a teprve potom opravné podání.

 • Mazací - Funkce založí a napočítá nové podání a předvyplní na něm do položky Předchozí podání údaje o tom podání, jehož deklarace se odstraňují. Při podávání mazacího podání se odstraňují jednotlivé deklarace. Do položky Funkční kód se uvede D (Odstranění). Při exportu mazacího podání INTRASTAT na Portál veřejné správy se smažou původní deklarace.
Detail / Seznam F3
Opravit F4

Opravovat nelze úspěšně odeslaná podání nebo podání, u nichž se čeká na výsledek přenosu, k těm je třeba vytvořit opravné podání, viz popis u funkce Nový.

Opravit podání je možné pouze v případě, že k němu zatím neexistuje dokument. Tj. potřebuje-li uživatel opravit podání INTRASTAT, ke kterému již byl vystaven dokument, musí nejdříve vymazat daný dokument (pokud to lze).

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

 • Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
 • Tisk mazacího podání INTRASTAT je z věcného hlediska nesmyslný, proto se v tomto případě tiskne pouze prázdná stránka.

 • Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.

  Jak bylo řečeno v úvodní kap., vyexportováním podání INTRASTAT s vytvořením dokumentu a jeho následným zpracováním dojde k elektronickému odeslání podání INTRASTAT na portál veřejné správy. Číslo dokumentu, který byl vytvořen k danému podání INTRASTAT, je vidět v záložce Seznam v položce Dokument u daného podání INTRASTAT. Agendu dokumentů s příslušným dokumentem si lze otevřít rovnou odtud pomocí funkce Dokumenty.

 • B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Pokud potřebujete získat podrobný soupis dokladů, ze kterých bylo hlášení INTRASTAT vytvořeno, můžete využít report INTRASTAT - Podrobný výpis v agendě Reporty INTRASTAT.

Vymazat F8

Nelze smazat podání, pokud k němu existují opravná nebo mazací podání. Tj. potřebuje-li uživatel smazat podání INTRASTAT, ke kterému již bylo vystaveno opravné nebo mazací podání, musí nejdříve vymazat všechna následná podání vygenerovaná na základě tohoto podání.

Vymazat podání je možné pouze v případě, že k němu zatím neexistuje dokument, tj. podání nebylo exportováno. Tj. potřebuje-li uživatel smazat podání INTRASTAT, ke kterému již byl vystaven dokument, musí nejdříve vymazat daný dokument (pokud to lze).

Zkopírovat F9  
Občerstvit F11
Najít F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

- Tato funkce zde nemá smysl.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Dokumenty

Ctrl +D

nebo

Shift +Ctrl +D

K aktuálnímu podání INTRASTAT zobrazí s ním svázaný dokument, který vznikl při exportu podání. Viz výše položka Dokument. Funkce není k dispozici, pokud takový dokument neexistuje.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Podle první nebo druhé volby funkce vyvolá agendu Dokumentů a otevře ji buď "přes" agendu aktuálního záznamu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy dokumentů. Takto odtud vyvolaná agenda dokumentů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za dokumenty související s aktuálním záznamem ze záložky Seznam dané agendy.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy Dokumentů standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech evidovaných dokumentů apod.)

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.