INTRASTAT - obecně

Obsah kapitoly:

Pro potřeby INTRASTATu se s platností od 1.8.2016 musí používat kurz měny uvedený na dokladu (dříve se pro přepočet pro účely INTRASTATu musel používat speciální kurz, pro jehož evidenci byla určena agenda Kurzovní lístek INTRASTAT). Tato změna nebyla zatím do této kapitoly promítnuta, kapitola bude v tomto smyslu zaktualizována v nejbližším možném termínu.

V souvislosti s touto legislativní změnou byly přidány tiskové sestavy "Jednorázové podání INTRASTAT (od 1.8.2016)" (do agendy Podání INTRASTAT) a "INTRASTAT - podrobný výpis (od 1.8.2016)"(do agendy Reporty INTRASTAT), které danou legislativní změnu zohledňuj

Co je INTRASTAT

Přistoupením ČR k EU vznikly českým firmám, které prodávají nebo nakupují zboží z EU, nové povinnosti v oblasti statistických hlášení. 1. ledna 1993 byl vytvořen jednotný trh a zaveden volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi EU. Od tohoto data již nejsou dodávky zboží mezi zeměmi Evropské unie deklarovány na celních úřadech.

Jelikož některé údaje z celních prohlášení byly zdrojem pro statistická zjišťování, vznikla spolu se zavedením společného trhu potřeba sledovat pohyb zboží v rámci EU pro statistické účely jiným způsobem. Pro sběr dat o pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU tak byl zaveden nový systém nazývaný INTRASTAT. Jedná se o systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi EU, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení.

Zjišťování se provádí na základě nařízení Rady ES č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy a nařízením Komise ES č. 1901/2000, které provádí některá pravidla nařízení č. 3330/91.

Systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy EU, není však jednotný, co se týče sběru dat (např. formy výkazu apod.)

Povinnost podávat INTRASTAT se vztahuje jak na firmy, které vyvážejí zboží do jiných členských států, tak na firmy, které zboží z těchto států dovážejí.

Povinnost je dána ustanovením předpisů EU, přičemž tato ustanovení jsou pro ČR upravena celním zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami k němu.

V závislosti na finančním objemu přijatého nebo odeslaného zboží se určuje, zda se příslušná právnická nebo fyzická osoba (dále jen firma) stává tzv. zpravodajskou jednotkou a tím je povinna poskytovat informace pro systém INTRASTAT. Dále v závislosti na finančním objemu přijatého nebo odeslaného zboží se určuje, zda příslušná firma jakožto zpravodajská jednotka je povinna vyplňovat do výkazu INTRASTAT všechny údaje nebo jen některé, tj. zda firma podává úplné nebo zjednodušené hlášení INTRASTAT.

Podniky musí pravidelně ve stanovených termínech odevzdat výkaz příslušným celním orgánům. Hlášení je možné podat na odpovídajícím tiskopise nebo elektronicky.

Od roku 2009 je firma povinna podat hlášení INTRASTAT elektronicky, pokud výkaz na straně příjmu nebo odeslání obsahuje více než 15 řádků. Papírová forma hlášení je možná maximálně pro 15 řádků.

V případě zjednodušeného hlášení se položky Druh dopravy, Dodací podmínky do výkazu INTRASTAT tisknou proškrtnuté. Zda se tiskne úplné nebo zjednodušené hlášení INTRASTAT, záleží na hodnotě parametrů Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – odeslání zboží resp. Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – přijetí zboží.

V případě, že zpravodajská jednotka, která je povinna pravidelně měsíčně předávat výkazy o přijetí nebo odeslání zboží INTRASTAT, v některém měsíci žádnou transakci nerealizuje, je povinna v běžném termínu předat příslušnému celnímu orgánu o této skutečnosti tzv. negativní hlášení. Negativní hlášení se předává zvlášť za přijetí zboží a zvlášť za jeho odeslání, vzhled viz dále Sestavení negativního INTRASTAT hlášení.

Zpět na obsah

Způsob sestavení výkazu INTRASTAT

Doklady zahrnované do sestavovaného hlášení INTRASTAT:

Pro účely sestavení výkazu INTRASTAT - Odeslání zboží v ABRA Gen se čerpá:

 • z dokladů VPR (tj. z vybraných dokladů na výstupu pouze z vratek příjemek), které
  • jsou vystaveny s typem obchodu 2, 4, 5
  • mají datum pro Intrastat z hlavičky vratky příjemky spadající do období, za které se výkaz sestavuje,
  • mají alespoň jeden řádek, u něhož je nastaveno, že se má zahrnovat do INTRASTAT
 • z dokladů FV, PP (tj. z vybraných dokladů na výstupu a to prodejních dokladů na výstupu), které:
  • jsou vystaveny s typem obchodu 2, 4, 5
  • mají datum plnění spadající do období, za které se výkaz sestavuje,
  • mají alespoň jeden skladový řádek, u něhož je nastaveno, že se má zahrnovat do INTRASTAT

Z těchto dokladů se berou v potaz jen skladové řádky s nastavením zahrnovat do INTRASTAT, tj. skladové řádky, které mají v položce Do Intrastat hodnotu Započítávat nebo hodnotu Započítávat s dopravou. Z takových řádků takových dokladů, z jejich hlaviček a z údajů příslušné sklad. karty se pak čerpají jednotlivé údaje pro hlášení INTRASTAT, viz dále.

Pro účely sestavení výkazu INTRASTAT - Přijetí zboží v ABRA Gen se čerpá:

 • z dokladů PR (tj. z vybraných dokladů na vstupu pouze z příjemek), které
  • jsou vystaveny s typem obchodu 2, 4, 5
  • mají datum pro Intrastat z hlavičky příjemky spadající do období, za které se výkaz sestavuje,
  • mají alespoň jeden řádek, u něhož je nastaveno, že se má zahrnovat do INTRASTAT
 • z dokladů DV, VP (tj. z vybraných dokladů na výstupu a to inverzních prodejních dokladů na výstupu), které:
  • jsou vystaveny s typem obchodu 2, 4, 5
  • mají datum plnění spadající do období, za které se výkaz sestavuje,
  • mají alespoň jeden skladový řádek, u něhož je nastaveno, že se má zahrnovat do INTRASTAT

  Z těchto dokladů se berou v potaz jen skladové řádky s nastavením zahrnovat do INTRASTAT, tj. skladové řádky, které mají v položce Do Intrastat hodnotu Započítávat nebo hodnotu Započítávat s dopravou. Z takových řádků takových dokladů, z jejich hlaviček a z údajů příslušné sklad. karty se pak čerpají jednotlivé údaje pro hlášení INTRASTAT, viz dále.

  Do hlášení INTRASTAT se zahrnou všechny skladové řádky s nastavením "zahrnovat do INTRASTAT", tj. i příjemka vystavená omylem a k ní patřící vratka příjemky.

  Z jiných skladových dokladů charakteru "příjem do skladu", jako např. Inventární přebytek či Příjem výrobků z výroby se pro účely výkazu pro INTRASTAT nečerpá, jelikož se svou povahou netýkají nákupu zboží.

Zpět na obsah / začátek kapitoly

Příznak Vyplněn pro INTRASTAT

U dokladů, které mohou být zahrnuty do hlášení INTRASTAT, se po uložení automaticky vyplňuje příznak Vyplněn pro INTRASTAT (IntrastatCompleteKind), který určuje, zda a do jaké míry je doklad vyplněn z hlediska hlášení INTRASTAT. Podle hodnoty tohoto příznaku lze omezovat doklady podle stavu vyplněnosti pro INTRASTAT v záložce Omezení. Hodnoty příznaku:

Hodnota se nastavuje automaticky programem při ukládání dokladu podle stavu vyplněnosti všech položek potřebných pro sestavení úplného resp. zjednodušeného hlášení INTRASTAT následovně:

Nepatří do INTRASTAT (vnitřní hodnota 0)

Hodnota 0 znamená, že doklad nepatří do výkazu Intrastat. Hodnota 0 bude na doklad zapsána tehdy, pokud platí:

 • pro příjemky a vratky příjemek:
  • firma je neplátce DPH v lokální zemi
  • nebo na dokladu je jiný typ obchodu než 2, 4, 5
  • nebo doklad nemá ani jeden řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou
 • pro faktury vydané, pokladní příjmy, dobropisy faktur vydaných a vrácení pokladních příjmů:
  • doklad je vystavován jako nedaňový
  • nebo na dokladu je jiný typ obchodu než 2, 4, 5 (typ 6 je jen pro doklady, které vystavovány jako nedaňové)
  • nebo doklad nemá ani jeden skladový řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat (tj. má buď všechny řádky neskladové anebo má i skladové, ale s příznakem Do Intrastat = 0-Nezapočítávat případně 2-Rozpočítávat jako dopravu)

Nevyplněné (vnitřní hodnota 1)

Hodnota 1 znamená, že doklad patří do výkazu Intrastat, ale nesplňuje podmínky úplného a ani částečného podání. Hodnota 1 bude na doklad zapsána tehdy, pokud současně platí:

 • pro příjemky a vratky příjemek:
  • Doklad patří do INTRASTAT, tj.:
   • firma je plátce DPH v lokální zemi
   • na dokladu je typ obchodu 2, 4 nebo 5
   • doklad má alespoň jeden řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou,
  • ale v hlavičce nejsou vyplněny všechny položky potřebné alespoň pro zjednodušené hlášení INTRASTAT nebo na některém z řádků s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou, nejsou vyplněny všechny položky potřebné alespoň pro zjednodušené hlášení INTRASTAT nebo na některém z řádků s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou není nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní nebo na některém z řádků s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou, na němž je nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní, je nulová celková cena a současně je nulová Částka pro Intrastat (blíže viz Výpočet Částky pro INTRASTAT).

   Podle vyhlášky by v případě nulové pořizovací ceny měla být použita cena obvyklá, tudíž nulová částka pro INTRASTAT není vyhodnocena jako žádoucí.

   Příznak kompletnosti cen se uživatelsky nastavuje jen u PR (viz Kompl.ceny u PR). Na VPR nemá smysl, nelze jej uživatelsky nastavit a tudíž se k němu v průběhu kontroly záznamů na VPR při podání nepřihlíží.

 • pro faktury vydané, pokladní příjmy, dobropisy faktur vydaných a vrácení pokladních příjmů:
  • Doklad patří do INTRASTAT, tj.:
   • doklad je vystavován jako daňový

    Od 1.4.2011 se pro inverzní doklady (dobropisy, doklady vrácení), které jsou vystaveny jako daňové doklady z hlediska DPH, používá termín Opravný daňový doklad. Dále viz Opravy daňových dokladů.

   • na dokladu je typ obchodu 2, 4 nebo 5
   • doklad má alespoň jeden skladový řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat,
  • ale v hlavičce nejsou vyplněny všechny položky potřebné alespoň pro zjednodušené hlášení INTRASTAT nebo na některém ze skladových řádků s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat, nejsou vyplněny všechny položky potřebné alespoň pro zjednodušené hlášení INTRASTAT.

Vyplněné pro zjednodušené hlášení (vnitřní hodnota 2)

Hodnota 2 znamená, že doklad patří do výkazu Intrastat, ale nesplňuje podmínky úplného podání. Hodnota 2 bude na doklad zapsána tehdy, pokud současně platí:

 • pro příjemky a vratky příjemek:
  • Doklad patří do INTRASTAT, tj.:
   • firma je plátce DPH v lokální zemi
   • na dokladu je typ obchodu 2, 4 nebo 5
   • doklad má alespoň jeden řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou.
  • V hlavičce dokladu jsou vyplněny všechny položky potřebné alespoň pro zjednodušené hlášení INTRASTAT (tj. Povaha transakce).
  • Na všech řádcích s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou je nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní.
  • Na všech řádcích s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou, na nichž je nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní, je nenulová Částka pro Intrastat.
 • pro faktury vydané, pokladní příjmy, dobropisy faktur vydaných a vrácení pokladních příjmů:
  • Doklad patří do INTRASTAT, tj.:
   • doklad je vystavován jako daňový

    Od 1.4.2011 se pro inverzní doklady (dobropisy, doklady vrácení), které jsou vystaveny jako daňové doklady z hlediska DPH, používá termín Opravný daňový doklad. Dále viz Opravy daňových dokladů.

   • na dokladu je typ obchodu 2, 4 nebo 5
   • doklad má alespoň jeden skladový řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat.
  • V hlavičce dokladu jsou vyplněny všechny položky potřebné alespoň pro zjednodušené hlášení INTRASTAT (tj. Povaha transakce).

Vyplněné pro úplné hlášení (vnitřní hodnota 3)

Hodnota 2 znamená, že doklad patří do výkazu Intrastat, a splňuje podmínky úplného (a samozřejmě tím pádem i částečného) podání. Hodnota 3 bude na doklad zapsána tehdy, pokud současně platí:

 • pro příjemky a vratky příjemek:
  • Doklad patří do INTRASTAT, tj.:
   • firma je plátce DPH v lokální zemi
   • na dokladu je typ obchodu 2, 4 nebo 5
   • doklad má alespoň jeden řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou.
  • V hlavičce dokladu jsou vyplněny všechny položky potřebné pro úplné hlášení INTRASTAT.
  • Na všech řádcích s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou, jsou vyplněny všechny položky potřebné pro úplné hlášení INTRASTAT .

   Tedy nevyplněnost položek INTRASTAT v řádcích, které mají nastaveno Do Intrastat=Nezapočítávat, nevadí.

  • Na všech řádcích s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou je nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní.
  • Na všech řádcích s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat nebo 2-Započítávat s dopravou, na nichž je nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní, je nenulová Částka pro Intrastat.
 • pro faktury vydané, pokladní příjmy, dobropisy faktur vydaných a vrácení pokladních příjmů:
  • Doklad patří do INTRASTAT, tj.:
   • doklad je vystavován jako daňový

    Od 1.4.2011 se pro inverzní doklady (dobropisy, doklady vrácení), které jsou vystaveny jako daňové doklady z hlediska DPH, používá termín Opravný daňový doklad. Dále viz Opravy daňových dokladů.

   • na dokladu je typ obchodu 2, 4 nebo 5
   • doklad má alespoň jeden skladový řádek s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat.
  • V hlavičce dokladu jsou vyplněny všechny položky potřebné pro úplné hlášení INTRASTAT.
  • Na všech skladových řádcích s příznakem Do Intrastat = 1-Započítávat, jsou vyplněny všechny položky potřebné pro úplné hlášení INTRASTAT.

   Tedy nevyplněnost položek INTRASTAT ve skladových řádcích, které mají nastaveno Do Intrastat=0-Nezapočítávat, nevadí.

Zpět na obsah / začátek kapitoly

Obsah výkazu INTRASTAT

Obsahem výkazu INTRASTAT je mj.:

Výkazy INTRASTAT lze vytvářet, upravovat, evidovat, exportovat apod. v agendě Podání INTRASTAT. Dříve bylo možné výkaz INTRASTAT sestavit také v agendě Reporty INTRASTAT, tuto možnost však NEDOPORUČUJEME, protože v agendě Reporty INTRASTAT není možné vytvořená podání nijak evidovat a předveším reporty již nejsou udržovány, aby byly v souladu s aktuálně platnou legislativou. Výjimku tvoří report INTRASTAT - Podrobný výpis, který je stále k dispozici pouze v agendě Reporty INTRASTAT a je zde tudíž i aktualizován.

Aby byl sestavený výkaz správný, musí být pochopitelně na záznamech, z nichž se čerpá, potřebné položky vyplněny.

Pro účely kontroly vyplněnosti údajů a dohledání problémových záznamů je k dispozici Průvodce kontrolou záznamů pro INTRASTAT, který všechny chybně vyplněné záznamy v jednotlivých agendách vypíše a umožní je rovnou doplnit. Průvodce lze spustit z agendy Reporty INTRASTAT v rámci kontroly údajů a z agendy Podání INTRASTAT pomocí funkce Kontrola dokladů.
V dokladových agendách je také k dispozici možnost nechat si vypsat jen doklady nevyplněné pro INTRASTAT (pro zjednodušené nebo úplné hlášení) a tyto si pak dovyplnit, viz popis záložky Omezení v agendách dokladů vstupujících do INTRASTAT.

Kombinovaná nomenklatura (kód zboží a statistický znak)

Ve výkazu INTRASTAT je třeba uvádět prodeje souhrnně za kódy zboží, což jsou dané osmimístné číselné kódy tzv. kombinované nomenklatury. (Nezaměňujte s položkou Kód v definici skladové karty).

Podkladem pro komb. nomenklaturu je celní sazebník nebo TARIC (integrovaný sazebník EU).

Evropský kód ICN kombinované nomenklatury má 8 znaků, v ČR má tento kód 10 znaků, je rozšířen o tzv. statistický znak. (Legislativa ČR v rámci daného kódu požaduje evidovat pro statistické účely ještě další informace, sloužící pro podrobnější rozeznání zboží, zejména potravinářského (např. zelí se rozděluje podle měsíce, v němž bylo vypěstováno apod.)). Proto je i systém ABRA Gen připraven na evidenci 10-ti znakového kódu ICN.

Tento kód se zadává na skladových kartách v položce Kombinovaná nomenklatura výběrem z pomocného číselníku Kombinovaných nomenklatur. Při použití této karty do skladového řádku dokladu se do něj nijak nepřebírá, tj. na dokladech se tato informace nepamatuje, ale při sestavování hlášení INTRASTAT se použije odkaz na kombinovanou nomenklaturu aktuálně zadaný v údajích příslušné skladové karty jako podmínka pro skupinování.

Při sestavování hlášení INTRASTAT se poslední dva znaky kódu tisknou do zvláštního sloupce Statistický znak. Pokud jsou na posledních místech (deváté a desáté místo kódu) nuly, pak se do výkazu INTRASTAT netisknou. Tj. statistický znak "00" se netiskne.

Výjimkou z výše uvedeného je kód "99500000", který označuje tzv. malé zásilky.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Stát odeslání, stát určení a stát původu - pro INTRASTAT-odeslání

Stát odeslání při odeslání zboží:

Nevyplňuje se a je proškrtnut.

Dle aktuálně platné legislativy ČR (vyhláška 201/2005 Sb.) se s platností od 1.7.2005 na výkazu neuvádí.

Stát určení při odeslání zboží:

Jedná se o poslední členský stát, do něhož má být zboží v rámci příslušné transakce dodáno. Stát určení se čerpá:

Stát původu při odeslání zboží:

Jedná se o členský stát, v němž bylo zboží vyrobeno, zpracováno, vypěstováno apod. V případě zpracování zboží v různých státech se za stát původu vezme stát, v němž zboží získalo svoji konečnou podobu. Stát původu se čerpá:

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Stát odeslání a stát původu - pro INTRASTAT-přijetí

Stát odeslání při přijetí zboží:

Jedná se o členský stát, ze kterého bylo zboží přímo odesláno do místa přijetí. Není to stát, přes který je zboží pouze převáženo. Stát odeslání se čerpá:

Stát původu při přijetí zboží:

Jedná se o členský stát, v němž bylo zboží vyrobeno, zpracováno, vypěstováno apod. V případě zpracování zboží v různých státech se za stát původu vezme stát, v němž zboží získalo svoji konečnou podobu. Stát původu se čerpá:

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Kraj původu - pro INTRASTAT-odeslání

Jedná se o kraj v lokální zemi, kde bylo zboží vyrobeno, zpracováno, vypěstováno apod.

Aktuálně se nevyplňuje. Na dokladech z důvodu zpětné kompatibility položka zůstala uvedena, ale netřeba ji vyplňovat. Pokud je vyplněna, při napočtení výkazu v agendě Podání Intrastat se na ni nehledí.

Dle aktuálně platné legislativy ČR (vyhláška 201/2005 Sb.) nemusí být s platností od 1.1.2011 na výkazu uveden. Nevyplněnost položky Kraj původu tedy neovlivňuje příznak Vyplněn pro INTRASTAT.

Kraj původu se čerpal:

 • z položky Kraj původu v řádcích vybraných dokladů na výstupu (prodejních dokladů na výstupu, vratek příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Krajů. Lze si jej nastavit i přímo v údajích skladu v položce Kraj nebo ve Firemních nastaveních ve stejnojmenné položce. Pak se při použití daného skladu do řádku dokladu na výstupu Kraj původu automaticky předvyplní z údajů skladu nebo z Firemního nastavení. Nicméně předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. (Viz též popis položky Kraj původu v řádcích dokladů.)

Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musely být z číselníku Kraje použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy.

Pokud nebyl kraj původu znám, mohl být nahrazen např. krajem uskutečnění obchodní transakce nebo krajem odeslání zboží.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Kraj určení - pro INTRASTAT-přijetí

Jedná se o kraj v lokální zemi, ve kterém má být zboží spotřebováno, instalováno, zpracováno, smontováno, opraveno apod.

Aktuálně se nevyplňuje. Na dokladech z důvodu zpětné kompatibility položka zůstala uvedena, ale netřeba ji vyplňovat. Pokud je vyplněna, při napočtení výkazu v agendě Podání Intrastat se na ni nehledí.

Dle aktuálně platné legislativy ČR (vyhláška 201/2005 Sb.) se s platností od 1.7.2005 na výkazu neuvádí. Nevyplněnost položky Kraj určení tedy nijak neovlivňuje příznak Vyplněn pro INTRASTAT.

Kraj původu se čerpal:

 • z položky Kraj určení v řádcích vybraných dokladů na vstupu (skladových příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Krajů. Lze si jej nastavit i přímo v údajích skladu v položce Kraj nebo ve Firemních nastaveních ve stejnojmenné položce. Pak se při použití daného skladu do řádku dokladu na vstupu Kraj automaticky předvyplní z údajů skladu nebo z Firemního nastavení. Nicméně předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. (Viz též popis položky Kraj určení v řádcích dokladů.)
 • z položky Kraj původu v řádcích vybraných dokladů na výstupu (inverzních prodejních dokladů na výstupu), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Krajů. Lze si jej nastavit i přímo v údajích skladu v položce Kraj nebo ve Firemních nastaveních ve stejnojmenné položce. Pak se při použití daného skladu do řádku dokladu na výstupu Kraj původu automaticky předvyplní z údajů skladu nebo z Firemního nastavení. Nicméně předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. (Viz též popis položky Kraj původu v řádcích dokladů.)

Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musely být z číselníku Kraje použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy.

Pokud nebyl kraj určení znám, mohl být nahrazen. Např. krajem pro obchodování.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Fakturovaná hodnota v lokální měně

Fakturovanou částkou pro účely INTRASTAT se rozumí cena skutečně placená za přijaté nebo odeslané zboží, včetně případných obchodních nákladů prodávajícího spojených s dopravou zboží, přičemž dle metodiky pro výkaz INTRASTAT platí:

 • Měna a zaokrouhlení:
  • v ČR: Fakturovaná částka se uvádí v lokální měně zaokrouhleně na celá čísla směrem nahoru. Tj. celé koruny směrem nahoru.
  • v SR: Fakturovaná částka se uvádí v lokální měně zaokrouhleně na celá čísla směrem nahoru. Tj. celá eura směrem nahoru.
 • Kurzy pro přepočet:
  • v ČR: Pro potřeby INTRASTATu se s platností od 1.8.2016 musí používat kurz měny uvedený na dokladu.

   Dříve se pro přepočet pro účely INTRASTATu musel používat speciální kurz k tomu určený, vyhlašovaný celními úřady, pro jehož evidenci byla určena agenda Kurzovní lístek (INSTRASTAT). Tj. z dokladů vystavených v cizí měně se údaj o částce pro INTRASTAT čerpal v měně dokladu a přepočítával se až při sestavování hlášení speciálně stanoveným kurzem.

   V souvislosti s výše uvedenou legislativní změnou jsou k dispozici tiskové sestavy "Jednorázové podání INTRASTAT (od 1.8.2016)" (viz agenda Podání INTRASTAT) a "INTRASTAT - podrobný výpis (od 1.8.2016)" (viz agenda Reporty INTRASTAT), které danou legislativní změnu zohledňují.

  • v SR: pro přepočet fakturované hodnoty v cizí měně lze použít kurzy přímo z dokladů spadajících do daného hlášení. Tzn., že z dokladů vystavených v cizí měně se údaj o částce pro INTRASTAT čerpá rovnou v lokální měně (využívají se lokální částky vypočtené na dokladech kurzem uvedeným v hlavičce dokladu).
 • Nutnost vykazovat reálnou cenu v případě prodeje za cenu symbolickou či nulovou:
  • Pokud je cena zboží (které má vstupovat do hlášení INTRASTAT) na dokladu nulová nebo je zde prokazatelně jen symbolická, pak pokyny pro sestavení hlášení INTRASTAT vyžadují uvést do výkazu reálnou hodnotu zboží, která odpovídá jeho ceně, kterou by mělo v případě, že by bylo předmětem běžného nákupu nebo prodeje. Proto je na skladové kartě možno zadat cenu, která se pro Intrastat v takovém případě použije. (K tomu slouží položky Mez pro cenu obvyklou a Cena obvyklá, viz dále).
 • Zahrnutí dopravy do vykazované ceny do INTRASTAT:
  • Do ceny vykazované do INTRASTAT za dané zboží může být zahrnuta i částka za dopravu, přičemž na různých dokladech se tato (z důvodu jejich rozdílného charakteru) zadává různě, viz dále.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Statistická hodnota

Dle legislativy ČR bylo do 30.5.2005 nutné ve výkazu INTRASTAT uvádět pro každý řádek tzv. statistickou hodnotu.

Dle aktuálně platné legislativy ČR (vyhláška 201/2005 Sb.) se s platností od 1.7.2005 na výkazu neuvádí.

Nicméně funkcionalita byla v systému ponechána jednak z důvodu zpětné kompatibility (možnost dodatečného sestavení hlášení za předchozí období) a jednak pro případ, že by vykazování statistických hodnot bylo v budoucnu opět zavedeno.

Od verze 10.02 ABRA Gen již nejsou položky Definice statistické hodnoty a Statistická hodnota na dokladech k dispozici a jejich hodnota nemá pro sestavení hlášení INTRASTAT význam.

Dle legislativy ČR platné k 1.5.04 byla statistická hodnota definována jako fakturovaná částka zvýšená o vedlejší výdaje (zejména za dopravu - u výstupu za dopravu na území lokální země, u vstupu za dopravu mimo území lokální země). Nicméně mohla by být stanovena i jinak.

Statistická hodnota se zadává na řádcích dokladů, které se mají vykazovat do hlášení INTRASTAT.

Aby bylo možno počítání a zadávání statistické hodnoty zautomatizovat, je možné si její výpočet definovat pomocí výpočtových vzorců. Tyto výpočtové vzorce lze definovat v pomocném číselníku Definic statistické hodnoty na výstupu (pro vybrané doklady na výstupu) a číselníku Definic statistické hodnoty na vstupu (pro vybrané doklady na vstupu) a na řádcích dokladů je zadávat výběrem z tohoto číselníku. Pro urychlení zadávávání dokladů jsou k dispozici rovněž různé možnosti určení výchozí definice statistické hodnoty, která se má použít pro předvyplnění, viz popis položky Definice statistické hodnoty na skladových řádcích. Podle vybrané definice statistické hodnoty se automaticky vyčíslí částka stat. hodnoty do položky Statistická hodnota v měně dokladu. Kromě toho je možno zadat částku statistické hodnoty ručně přímo do položky Statistická hodnota.

Ve výkazu se statistická hodnota vysčítaná z dokladů uváděla zaokrouhleně na celá čísla směrem nahoru. Jak bylo řečeno výše, nyní se již nevykazuje.

Jaký způsob stanovení statistické hodnoty je možné použít, závisí na aktuální legislativě v rámci dané lokalizace. Zvolený způsob je plně na odpovědnosti uživatele.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Vlastní hmotnost v kg

Uvádí vlastní hmotnost zboží bez obalu v kg. Od 1.1.2011 se vlastní hmotnost větší než 1 kg zaokrouhluje aritmeticky na celé kg, tj. údaj za desetinnou čárkou menší než 0,5 kg se zaokrouhlí směrem dolů a údaj větší nebo roven 0,5 se zaokrouhlí směrem nahoru. Je-li však vlastní hmotnost menší než 1 kg, vykazuje se s přesností na 3 desetinná místa a nezaokrouhluje se tedy na celé kg. (Aktuální pravidla pro zaokrouhlování údajů o vlastní hmotnosti viz metodika pro INTRASTAT.) Výjimku tvoří vykazování vlastní hmotnosti při odeslání nebo přijetí elektrické energie a radioaktivních látek, u kterých se vlastní hmotnost obvykle nezjišťuje a nahrazuje se hodnotou 0,001.

Do 31.12.2010 se uváděla vlastní hmotnost zboží bez desetinných míst, přičemž nejmenší uváděná hmotnost byla 1 kg, tj. hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhlovala směrem nahoru na 1 kg.

Údaj o hmotnosti se zadává na skladové kartě v položce Hmotnost doplňkové měrné jednotky. Při použití této karty do skladového řádku dokladu se do něj nijak nepřebírá, tj. na dokladech se tato informace nepamatuje, ale při sestavování hlášení INTRASTAT se použije údaj aktuálně zadaný v údajích příslušné skladové karty. Údaj o hmotnosti doplňkové měrné jednotky může být zadán i v odvozených jednotkách hmotnosti, nicméně pro účely hlášení INTRASTAT se přepočte vždy na kg. Podrobněji k výpočtu hmotnosti do INTRASTAT dle zadaného údaje o hmotnosti viz příklady v popisu položky Hmotnost doplňkové měrné jednotky na sklad. kartě.

Zda se vedlejší výdaje při prodeji zboží rozpočítávají do Částky pro Intrastat podle hmotnosti nebo podle množství, závisí na hodnotě parametru Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle.

U některých vyjmenovaných kombinovaných nomenklatur (např. u elektrické energie a radioaktivních látek) se vlastní hmotnost obvykle nezjišťuje a ve výkazu INTRASTAT se nahrazuje hodnotou 0,001. Pro tyto účely je v číselníku kombinovaných nomenklatur možno zadat Konstantní hmotnost, která přebije v hlášení Intrastat hmotnost doplňkové měrné jednotky zadanou na skladové kartě.

Pro některé vyjmenované kombinované nomenklatury není povinné uvádět ve výkazu INTRASTAT údaj o vlastní hmotnosti. Pro tyto účely je v číselníku kombinovaných nomenklatur možno nastavit, že pro danou kombinovanou nomenklaturu je vykazování údaje o vlastní hmotnosti nepovinné. Pro zboží patřící do takové kombinované nomenklatury se pak hmotnost nevyhodnocuje a ve výkazu se neuvádí.

Z výše uvedeného plyne, že do 31.12.2010 platilo, že sklad. karta, která patřila do kombinované nomenklatury, u níž nebylo nastaveno nepovinné vykazování hmotnosti, MUSELA mít zadán údaj o hmotnosti doplňkové měrné jednotky. V opačném případě byla hmotnost pohybu s danou skladovou kartou vyhodnocena samozřejmě jako nulová, a tudíž v hlášení INTRASTAT podle zásad zaokrouhlování vykázána jako 1kg!!!

Hmotnost se rovněž nevyhodnocuje a ve výkazu se neuvádí pro tzv. malé zásilky.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Množství v doplňkové měrné jednotce - MJ

Množství zboží se uvádí v doplňkových MJ stanovených pro dané zboží v kombinované nomenklatuře. Od 1.1.2011 se uvádí s přesností na 3 desetinná místa, pravidla zaokrouhlování viz metodika pro INTRASTAT. Není-li však k danému zboží ve společném celním sazebníku určen kód měrné jednotky (je nahrazen kódem "ZZZ"), množství v doplňkové měrné jednotce se rovná nule.

Do 31.12.2010 se množství v doplňkové měrné jednotce uvádělo bez desetinných míst.

Tato doplňková MJ je uvedena v pomocném číselníku Kombinovaných nomenklatur a ke skladové kartě je přiřazena prostřednictvím zadané kombinované nomenklatury v položce Kombinovaná nomenklatura. Na sklad. kartě se uvádí vztah doplňkové MJ k jednicovému množství příslušné sklad. karty pro účely přepočtu pohybů zboží z dokladů, provedených v jiných jednotkách. Při použití této karty do skladového řádku dokladu se do něj údaj o doplň. MJ a jejím vztahu nijak nepřebírá, tj. na dokladech se tato informace nepamatuje, ale při sestavování hlášení INTRASTAT se použije údaj aktuálně zadaný v údajích příslušné skladové karty.

Zda se vedlejší výdaje při prodeji zboží rozpočítávají do Částky pro Intrastat podle hmotnosti nebo podle množství, závisí na hodnotě parametru Náklady na dopravu pro potřeby Intrastatu rozpočítávat podle.

U doplňkových měrných jednotek PCE, NEL a NPR je třeba zadat jejich převodní vztah k jedné tak, aby v položce Množství MJ vyšlo celé číslo (např. 5,000). Zadáte-li převodní vztah doplňkové měrné jednotky tak, že by mohl vyjít výsledek s desetinnými místy různými od 0, program vypočítaný údaj zaokrouhlí na celé číslo, případně nastaví Množství MJ=1,000, pokud zaokrouhlený výsledek vyjde menší než jedna.

Množství se nevyhodnocuje a ve výkazu se neuvádí pro tzv. malé zásilky.

Do 31.12.2010 se množství ve výkazu neuvádělo, pokud bylo zboží zařazeno do kombinované nomenklatury s doplňkovou měrnou jednotkou UNS.

Od 1.1.2011 se množství ve výkazu rovněž neuvádí, pokud je zboží zařazeno do kombinované nomenklatury s doplňkovou měrnou jednotkou ZZZ.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Transakce

Kód povahy transakce. Kódy povah transakcí jsou uvedeny v pomocném číselníku Povahy transakcí a ke skladovému pohybu vykazovanému do INTRASTATu je přiřazena prostřednictvím zadání položky Povaha transakce INTRASTAT v hlavičkách dokladů. (Tj. nelze na jednom dokladu uvádět pohyby, uskutečněné s různou povahou transakce.)

Kód transakce se čerpá:

 • INTRASTAT Odeslání:
  • z položky Povaha transakce v hlavičkách vybraných dokladů na výstupu (z prodejních dokladů na výstupu, vratek příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Povah transakcí.
 • INTRASTAT Přijetí:
  • z položky Povaha transakce v hlavičkách vybraných dokladů na vstupu (skladových příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Povah transakcí.
  • z položky Povaha transakce v hlavičkách vybraných dokladů na výstupu (z inverzních prodejních dokladů na výstupu), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Povah transakcí.

   Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Povahy transakcí použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Dodací podmínky

Kód skupiny dodacích podmínek. Kódy skupin dodacích podmínek jsou uvedeny v pomocném číselníku Skupiny dodacích podmínek a ke skladovému pohybu vykazovanému do INTRASTATu je přiřazen prostřednictvím zadání položky Dodací podmínky INTRASTAT v hlavičkách dokladů. (Tj. nelze na jednom dokladu uvádět pohyby, uskutečněné s různými dodacími podmínkami.)

Kód dodacích podmínek se čerpá:

 • INTRASTAT Odeslání:
  • z položky Dodací podmínky v hlavičkách vybraných dokladů na výstupu (z prodejních dokladů na výstupu, vratek příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Dodacích podmínek.
 • INTRASTAT Přijetí:
  • z položky Dodací podmínky v hlavičkách vybraných dokladů na vstupu (skladových příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Dodacích podmínek.
  • z položky Dodací podmínky v hlavičkách vybraných dokladů na výstupu (z inverzních prodejních dokladů na výstupu), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Dodacích podmínek.

  Aby bylo možné správně sestavit hlášení INTRASTAT, musí být z číselníku Skupiny dodacích podmínek použity pouze aktuálně platné kódy, viz popis zatržítka Zobrazit také nepoužívané záznamy.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Druh dopravy INTRASTAT

Kód druhu dopravy. Kódy druhů dopravy jsou uvedeny v pomocném číselníku Druhů dopravy a ke skladovému pohybu vykazovanému do INTRASTATu je přiřazen prostřednictvím zadání položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách dokladů. (Tj. nelze na jednom dokladu uvádět pohyby, uskutečněné s různými druhy dopravy.)

Kód druhu dopravy INTRASTAT se čerpá:

 • INTRASTAT Odeslání:
  • z položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách vybraných dokladů na výstupu (z prodejních dokladů na výstupu, vratek příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Druhů dopravy.
 • INTRASTAT Přijetí:
  • z položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách vybraných dokladů na vstupu (skladových příjemek), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Druhů dopravy.
  • z položky Druh dopravy INTRASTAT v hlavičkách vybraných dokladů na výstupu (z inverzních prodejních dokladů na výstupu), kde se zadává výběrem z pomocného číselníku Druhů dopravy.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Zvláštní pohyb

Jedná se o požadavek evidovat tzv. zvláštní pohyby zboží, přičemž metodika pro výkaz INTRASTAT definuje seznam těchto zvláštních pohybů (např. dodávky součástí v rámci Investičního celku, dodávky plavidel, kosmických lodí apod.). Ke každému z nich pak definuje odpovídající znakový kód, který se pak musí objevit ve výkazu INTRASTAT.

Tento kód pro vykázání zvláštního pohybu zboží se zadává na skladových kartách v položce Kód pro zvláštní pohyb výběrem z pomocného číselníku Zvláštních pohybů. Při použití této karty do skladového řádku dokladu se do něj nijak nepřebírá, tj. na dokladech se tato informace nepamatuje, ale při sestavování hlášení INTRASTAT se použije odkaz aktuálně zadaný v údajích příslušné skladové karty jako další podmínka pro skupinování. Kódy zvláštních pohybů se při pohybech takových skladových karet tisknou do zvláštního sloupce Zvláštní pohyb.

Výjimkou je zvláštní pohyb označený jako "MZ - Malé zásilky uvedené pod kódem 99500000", který je automaticky dosazován do řádku pro malé zásilky společně s kódem nomenklatury malých zásilek "99500000".

Údaje pro uvádění malých zásilek (tj. finanční limit, kód zboží a kód zvláštního pohybu), které se použijí pro sestavení hlášení INTRASTAT v agendě Podání INTRASTAT, se zadávají v agendě Firemní údaje v subzáložce Intrastat.
Pro účely sestavení hlášení v agendě Reporty INTRASTAT jsou údaje pro uvádění malých zásilek definovány přímo v tiskové sestavě výkazu INTRASTAT (tj. bez ohledu na údaje zadané v agendě Firemní údaje). Tyto tiskové sestavy však již nejsou aktualizovány, aby byly v souladu s platnou legislativou, proto DOPORUČUJEME sestavovat hlášení INTRASTAT v agendě Podání INTRASTAT. Nicméně si tyto údaje ve výkazu INTRASTAT z agendy Reporty INTRASTAT můžete upravit v definici stávající tisk. sestavy (uživatelská kopie dodávané sestavy a její úprava). Výjimku tvoří report INTRASTAT - Podrobný výpis, který je stále k dispozici pouze v agendě Reporty INTRASTAT a je zde tudíž i aktualizován.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Negativní INTRASTAT hlášení

Pro negativní hlášení se použije příslušný Výkaz se shodně vyplněným záhlavím, jako u běžného hlášení. V záhlaví výkazu je pouze uvedena poznámka "NEGATIVNÍ". Řádky jsou prázdné.

Řádky negativního hlášení by měly být křížem proškrtnuté, což nelze bohužel realizovat přímo v tiskové sestavě a uživatel si je tudíž proškrtne sám.

Malé zásilky a jejich vykazování v systému

Při sestavování hlášení INTRASTAT se dále pracuje s pojmem Malé zásilky. Pro zásilky vyhodnocené jako Malé zásilky platí pak speciální pravidla, jak je vykazovat v hlášení. Např. jsou vykazovány pod speciálním kódem kombinované nomenklatury "99500000", není třeba uvádět pro ně hmotnost, mají speciální znak pro označení zvláštních pohybů apod., viz popis výše.

Jedná se o souhrnné uvedení pohybů pod společným kódem malé zásilky "99500000", které nepřekročily určitý finanční limit daný metodikou pro sestavení výkazu INTRASTAT (Od 1.5.04 do 31.12.10 v ČR 6000Kč, od 1.1.2011 v ČR 200 €). Pokud tedy částka vykazované zásilky v absolutní hodnotě nepřekročí uvedenou částku, je vykázána jako malá zásilka.). Vzhledem k tomu, že od 1.1.2011 je finanční limit pro malé zásilky stanoven v jiné než lokální měně, částka vykazované zásilky se přepočítává kurzem zadaným v kurzovním lístku pro INTRASTAT platným pro poslední den aktuálně zpracovávaného měsíce.

Údaje pro uvádění malých zásilek (tj. částka pro malé zásilky, měna částky pro malé zásilky, nomenklatura pro malé zásilky a kód zvláštního pohybu pro malé zásilky) jsou:
- Pro agendu Reporty INTRASTAT definovány přímo v definici tiskové sestavy výkazu INTRASTAT a uživatelsky se nezadávají. Tyto tiskové sestavy však již nejsou aktualizovány, aby byly v souladu s platnou legislativou, proto DOPORUČUJEME sestavovat hlášení INTRASTAT v agendě Podání INTRASTAT. Nicméně si tyto údaje ve výkazu INTRASTAT z agendy Reporty INTRASTAT můžete upravit v definici stávající tisk. sestavy (uživatelská kopie dodávané sestavy a její úprava). U definovatelných exportů je princip obdobný.
- Pro agendu Podání INTRASTAT zadávány v agendě Firemní údaje v záložce Obecné subzáložce Intrastat.
- Pozor! Pro report INTRASTAT - Podrobný výpis (od 1.1.2011) a novější, který je stále k dispozici pouze v agendě Reporty INTRASTAT a je zde tudíž i aktualizován, je třeba údaje pro uvádění malých zásilek zadat v agendě Firemní údaje v záložce Obecné subzáložce Intrastat.

Pozor, systém ABRA Gen však při vykazování malých zásilek nepostupuje v souladu s posledními pokyny pro vyhodnocování malých zásilek, a proto jejich vykazování s pomocí systému nedoporučujeme, jelikož při některé kombinaci dat nemusí být výsledek správný. Jedná se o známý problém, který bohužel vznikl díky neexistujícímu výkladu danému úřady v době přípravy modulu a který v dalším textu objasníme:

Systém ABRA Gen postupuje tak, že pokud celkový součet fakturovaných částek dané položky celního sazebníku za dané období, daný kraj, typ transakce a další položky je vyšší než 200 € (do 31.12.2010 6000 Kč), objeví se ve formuláři jako samostatná položka. V opačném případě, kdy je částka nižší než 200 €, se fakturovaná hodnota přičte ke speciální položce se zvláštním pohybem MZ a kódem 9950000. Systém ABRA Gen tedy neřeší to, zda je či není daná položka součástí faktury, která je celkem vystavena na částku vyšší než 200 €.

Pokud v ČR obdržíme zásilku, jejíž celková hodnota je nižší než 200 € (do 31.12.2010 6000 Kč), pak se tato má vykázat jako samostatná speciální položka cel.sazebníku. V systému se však tato zásilka může zachovat jako zcela normální zásilka nad 200 € (pokud za vykazované období existují ještě jiné pohyby téhož druhu, tak že jejich cena celkem je vyšší než 200 €). Naopak zboží odpovídající jedné položce celního sazebníku o hodnotě pod 200 €, ale patřící do zásilky o celkové hodnotě vyšší než 200 €, se vykáže jako malá zásilka. Za této konstalace dat je tedy výsledek opačně, než by měl být.

Při programování modulu INTRASTAT jsme se řídili informacemi ze stránek Českého statistického úřadu a vyhláškou 200/2004 z dubna 2004. Definice pojmu malá zásilka, jak ve vyhlášce, tak i v příručce vydané statistickým úřadem, zcela chyběl. Proto jsme se řídili výkladem tak, jak jsme jej chápali my, a tak, jak se jevil logický. Tj. položky pod 200 € (do 31.12.2010 6000 Kč) jsou malé zásilky. Rozdílný výklad se objevil na stránkách statistického úřadu až dva měsíce po vstupu do EU ve formě krátké větičky:

"Odesílané nebo přijímané zásilky zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesáhne 6 000 Kč, je možno vykazovat souhrnně pod jedním zbožovým kódem "99500000". Tímto způsobem lze vykazovat zboží pouze v případě, že celková hodnota zásilky (hodnota uvedená na faktuře) nepřesáhne 6 000 Kč, nikoli však v případě, že této částky nedosáhne u jedné zbožové podpoložky)."

Tento výklad nemá žádnou podporu v legislativě a nelze jej brát jinak než jako jiný výklad vyhlášky. Neexistenci definice pojmu "malá zásilka" i fakt, že pokus o její výklad přišel až ve chvíli, kdy výrobci software měli vývoj vykazování hlášení pro INTRASTAT prakticky dokončen, lze považovat za selhání státní byrokracie.

Jelikož změna tohoto druhu je bohužel natolik zásadní, že by přepracování znamenalo prakticky předělat veškerou stávající funkčnost se všemi důsledky z toho plynoucími (proces implementace, testování a ladění nebyl jednoduchý a zabral na přelomu vstupu do EU několik měsíců) a dále s ohledem na to, že do dnešní doby se vyskytly pouze ojedinělé připomínky klientů, bylo prozatím rozhodnuto ponechat řešení tak, jak je.

Pochopitelně ovšem nechceme soutěžit se státními úřady ani bojovat s větrnými mlýny a nechceme ani v žádném případě zatahovat naše klienty do tohoto problému. Vykazování malých zásilek je však dobrovolné, proto našim klientům doporučujeme, pro případ, že by měli mít problémy s úřady, aby malé zásilky nevykazovali. Jejich vykazování se nastavuje při sestavování výkazu v omezujících podmínkách v položce Vykazovat malé zásilky (defaultní hodnota je Ne) v agendě Reporty INTRASTAT a v agendě Podání INTRASTAT.

Zpět na obsah / začátek kapitoly /začátek podkapitoly

Třístranný obchod a INTRASTAT

Třístranný obchod je obchod, v němž vystupují 3 osoby registrované k DPH v různých zemích EU, kdy 1. osoba prodává 2. osobě, od které nakupuje 3. osoba. 2. osoba je nazývána osobou prostřední. Podle toho, v jakých zemích jsou jednotlivé osoby registrovány k DPH, se liší, kdo z nich bude danou transakci vykazovat ve výkazu INTRASTAT. Přitom je třeba mít na paměti, že v systému INTRASTAT se sleduje pohyb zboží přes hranici, nikoli finanční toky. Proto si dále uvedeme příklady různých realizací třístranných obchodů:

1. typ třístranného obchodu:

Zbožová transakce, v níž vystupují tři osoby registrované k DPH ve třech různých členských státech EU. Zboží je dopravováno z členského státu, v němž je registrována 1. osoba, do státu, kde je registrována 3. osoba. Přitom 1. osoba prodává zboží 2. osobě, od které toto zboží nakupuje 3.osoba.

Jelikož se sleduje pohyb zboží přes hranici, nikoli finanční toky, prostřední, 2. osoba zboží do INTRASTAT vůbec nevykazuje. 1. osoba musí vykázat odeslání zboží do státu, ve kterém je k DPH registrována 3. osoba. 3. osoba vykáže v hlášení INTRASTAT přijetí zboží ze státu 1. osoby.

Česká osoba, která působí jako prostředník, nakupuje zboží ve Francii a posílá je přímo zákazníkovi v Německu. Česká osoba ve výkazu neuvádí údaje o zboží, jelikož není určeno pro ČR. Údaje o odeslání se objeví ve výkazu pro odeslání ve Francii a na výkazu pro přijetí v Německu.

Náčrt této varianty třístranného obchodu. Tečkovaná čára znázorňuje finanční tok, plná čára pohyb zboží. Červeně jsou vyznačeny osoby odpovědné za vykázání pohybu zboží v hlášení INTRASTAT

2. typ třístranného obchodu:

Zbožová transakce, v níž vystupují tři osoby registrované k DPH ve dvou členských státech EU. Zboží je při tomto obchodu dopravováno z členského státu, v němž je registrována k DPH 1. osoba do státu, kde je registrována 3. osoba. Přitom 1. osoba prodává zboží 2. osobě, která je registrována k DPH ve stejném členském státě jako ona sama a od které toto zboží nakupuje 3. osoba, registrovaná k DPH v jiném členském státě.

Odeslání do INTRASTAT musí v tomto případě vykázat 2. osoba, údaje o přijetí vykazuje 3. osoba.

Česká osoba (2) prodává zboží osobě (3) do Německa, zboží však odesílá zákazníkovi jiná česká osoba (1), od které je nakupuje osoba (2). Odeslání výkazu musí vykázat česká osoba (2), přijetí zaznamená německá osoba (3).

Náčrt této varianty třístranného obchodu. Tečkovaná čára znázorňuje finanční tok, plná čára pohyb zboží. Červeně jsou vyznačeny osoby odpovědné za vykázání pohybu zboží v hlášení INTRASTAT

3. typ třístranného obchodu:

Zbožová transakce, v níž vystupují tři osoby registrované k DPH ve dvou různých členských státech EU. Zboží je při tomto obchodu dopravováno z členského státu, v němž je registrována k DPH 1. osoba, do státu, kde je registrována 3. osoba. Přitom 1. osoba prodává zboží 2. osobě, která je registrována k DPH ve stejné zemi jako 3. osoba, které toto zboží prodává 2. osoba.

Odeslání do INTRASTAT musí vykázat 1. osoba, přijetí vykazuje 2. osoba.

Česká osoba (2) prodává zboží jiné české osobě (3), přičemž toto zboží osoba (2) nakupuje od německé osoby (1), která je přímo dodává z Německa české osobě (3). Za vyplnění příkazu pro přijetí zboží je odpovědná česká osoba (2), která tento obchod zprostředkovala, nikoli osoba (3), která je pouze jeho příjemcem (pro osobu (3) se jedná o převzetí zboží na území ČR). Odeslání zboží vykazuje osoba (1) v Německu.

Náčrt této varianty třístranného obchodu. Tečkovaná čára znázorňuje finanční tok, plná čára pohyb zboží. Červeně jsou vyznačeny osoby odpovědné za vykázání pohybu zboží v hlášení INTRASTAT

4. typ třístranného obchodu:

Zbožová transakce, v níž vystupují dvě osoby registrované k DPH ve dvou různých zemích EU a jedna osoba z třetí země. 1.osoba odesílá zboží z členského státu přímo 2. osobě do jiného členského státu, přičemž je prodává 3. osobě mimo EU, od které je nakupuje 2. osoba.

Odeslání do INTRASTAT musí vykázat 1.osoba a přijetí 2. osoba.

Česká osoba (3) nakupuje zboží od ruské osoby (2), které jí prodala německá osoba (1). Zboží je dopravováno přímo od německé osoby (1) k české osobě (3). Ve výkazech pro INTRASTAT osoba (1) uvede údaje o odeslání a osoba (3) údaje o přijetí.

Náčrt této varianty třístranného obchodu. Tečkovaná čára znázorňuje finanční tok, plná čára pohyb zboží. Červeně jsou vyznačeny osoby odpovědné za vykázání pohybu zboží v hlášení INTRASTAT

Zpět na obsah / začátek kapitoly