Kniha jízd - popis

Jedná se o speciální typ agendy. Obsahuje záložky podobně jako jiné agendy, nicméně způsob zadávání a ovládání jsou uzpůsobeny tak, aby agenda především umožnila rychlé pořízení knihy jízd vč. údajů s tím souvisejících. Aby si mohl uživatel nastavit vzhled záložky Kniha jízd tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho potřebám, je k dispozici Definice výchozích hodnot, která mimo jiné umožní zvolit, jaké údaje a na kolika řádcích se budou k jednotlivým jízdám zobrazovat.

Položky zadávané a zobrazované v knize jízd jsou zde rozděleny do následujících záložek:

Obsažené subzáložky: Kniha jízd Detail

Agenda neobsahuje standardní záložku Omezení, jako tomu je u jiných dokladových agend, ale definici omezení obsahuje přímo nad seznamem zobrazených záznamů. Agenda obsahuje editovatelný seznam jízd, který je po vstupu do agendy prázdný. Nejdříve musíte zadat období a vozidlo, pro která chcete knihu jízd zobrazit. K tomu slouží omezovací lišta v horní části pracovní plochy okna této agendy.

Volba aktuálního omezení - lišta omezení knihy jízd:

Jelikož se jedná o agendu, kde zobrazené hodnoty závisí na aktuálně zvoleném období, je nad seznamem této agendy k dispozici panel (omezovací lišta) pro volbu zobrazeného období a volbu dalšího omezení:

Panel pro omezení zobrazovaných záznamů v knize jízd

Omezovací lišta zde obsahuje následující prvky:

Název Popis
Období Období, za které se má kniha jízd zobrazit. Zadáte zkratku období z klávesnice nebo vyberete z číselníku období. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)
Vozidlo

Vozidlo, pro které se má kniha jízd zobrazit. Zadáte RZ vozidla z klávesnice nebo vyberete z číselníku vozidel. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem v této agendě.

Jelikož RZ vozidla je položka s historií, je třeba při výběru vozidla podle RZ zadávat aktuálně platnou RZ daného vozidla. Podrobněji viz RZ vozidla.

Poslední uzávěrka k

Informace, zda je zobrazovaný měsíc pro dané vozidlo uzavřen (neboli jsou uzavřeny všechny dny daného měsíce, tj. uzávěrka byla provedena k poslednímu dni v měsíci či k datu pozdějšímu), a pokud není uzavřen celý, tak k jakému datu je v daném měsíci uzavřen.

Pokud uzávěrka dosud nebyla provedena, zobrazuje se text Žádná uzávěrka. Pokud v položce Vozidlo není vybráno žádné vozidlo, údaje o uzávěrce se nezobrazují.

Rozsah měsíců

Období zvolené v položce Období si můžete nechat zobrazit jen za jeden měsíc volbou jednoho z nabízených měsíců. Nabízený výběr měsíců je aktualizován podle definice vybraného fiskálního období (počátku a konce daného období). Při jeho změně dojde vždy ke znovunačtení dat.

Možnost zobrazit si celé období (všechny měsíce) zde není k dispozici, jelikož v této agendě nemá význam (modeluje se kniha jízd za daný měsíc). Pokud si potřebujete zobrazit výpis jízd za celé období nebo přes více měsíců najednou, můžete tak učinit v agendě Jízdy volbou vhodného omezení.

Definice výchozích hodnot

Agenda dále umožňuje nadefinovat výchozí hodnoty pro novou jízdu, zobrazení volitelných sloupců a počet zobrazených řádků v seznamu jízd a další nastavení prostřednictvím volby Definice výchozích hodnot v menu Nastavení:

Příklad Definice výchozích hodnot v menu Nastavení agendy Kniha jízd.

Zvolené definice se pamatují na zadané vozidlo a přihlášeného uživatele, tj. pro každé vozidlo lze vyplnit jiné údaje. Položky, které lze nadefinovat v Definici výchozích hodnot:

Název Popis
Výchozí hodnoty pro novou jízdu
  Řidič

Řidič, který se bude předvyplňovat do příslušné položky k novým jízdám zadávaným v agendě Kniha jízd pro dané vozidlo. Zadáte osobní číslo řidiče nebo vyberete z číselníku řidičů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Není-li zde řidič vyplněn, předvyplní se řidič uvedený v položce Řidič v agendě Vozidla.

  Účel jízdy Účel jízdy, který se bude předvyplňovat do příslušné položky k novým jízdám zadávaným v agendě Kniha jízd pro dané vozidlo. Zadáte kód účelu jízdy nebo ho vyberete z číselníku Účely jízd. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)
  Středisko

Středisko, které se bude předvyplňovat do příslušné položky k novým jízdám zadávaným v agendě Kniha jízd pro dané vozidlo. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Není-li zde středisko vyplněno, předvyplní se střediskem uvedeným v položce Středisko v číselníku Řidiči u řidiče patřícího k dané jízdě. Pokud není vyplněno středisko ani u řidiče, předvyplní se střediskem uvedeným v údajích vozidla v číselníku Vozidla.

  Zakázka

Zakázka, která se bude předvyplňovat do příslušné položky k novým jízdám zadávaným v agendě Kniha jízd pro dané vozidlo. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích, kategorie Obecná nastavení.

  Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
  Čas odjezdu Čas, který se bude předvyplňovat do příslušné položky k novým jízdám zadávaným v agendě Kniha jízd pro dané vozidlo. Položka je k dispozici pouze, pokud má parametr Zadávání a zobrazení časových údajů je povoleno hodnotu Ano. Povinná položka.
  Při kontrole opravit návaznost času

Je-li zatrženo, při spuštění funkce Kontrola a při ukládání záznamů jízd v agendě Kniha jízd se automaticky upraví hodnoty v položce Čas odjezdu a Čas příjezdu jednotlivých jízd tak, aby se časové intervaly jednotlivých jízd nepřekrývaly.

Zatržítko je k dispozici pouze, pokud má parametr Zadávání a zobrazení časových údajů je povoleno hodnotu Ano.

Ostatní nastavení
  Při ukládání jízd provádět automaticky přepočet stavu tachometru

Je-li zatrženo, pak se pomocí funkce Přepočítat v rámci ukládání jízd v agendě Kniha jízd automaticky přepočítá stav tachometru a stav nádrže pro všechny jízdy, které dosud nebyly uzavřeny Uzávěrkou knihy jízd, tj. nejen pro jízdy zadané v aktuálním měsíci. Tak se zohlední dodatečně zadané jízdy nebo čerpání pohonných hmot do celé knihy jízd.

Pokud není zatrženo, může se stát, že např. počáteční stav nádrže v následujícím měsíci neodpovídá aktuálnímu stavu nádrže na konci předcházejícího měsíce. Nápravu lze sjednat pomocí funkce Přepočítat.

Zobrazení v knize jízd
  Zobrazit volitelné sloupce

Zatržením příslušných zatržítek zvolíte, jaké volitelné údaje se budou zobrazovat u každé jízdy v záložce Kniha jízd. V kombinaci s následující volbou počtu řádků určených k zobrazení jedné jízdy si tak můžete nadefinovat optimální vzhled záložky Kniha jízd. K dispozici jsou tyto volitelné sloupce:

 • Firma
 • Provozovna
 • Průjezdná místa
 • Počátek tachometru
 • Konec tachometru
  Počet řádků Pomocí přepínače nastavíte, zda se jedna jízda v záložce Kniha jízd zobrazí na jednom řádku nebo na dvou řádcích.

Záložka Kniha jízd

Záložka Kniha jízd slouží k zobrazení a případnému rychlému zadání nových jízd a s nimi souvisejících údajů v daném měsíci.

Po zvolení období a vozidla se vytvoří seznam dní v aktuálním měsíci, doplní se příslušné existující jízdy z agendy Jízdy a do Seznamu výdajů se doplní záznamy z agendy Výdaje vozidel spadající do zadaného měsíce a náležející k vybranému vozidlu. Pro zařazení jízdy do konkrétního měsíce je rozhodující Datum odjezdu, tj. pokud jízda začíná 30.6. a končí 2.7., je zahrnuta do seznamu jízd za měsíc červen a v seznamu za červenec se neobjevuje.

Do tohoto seznamu lze rychle zadávat nové jízdy s přihlédnutím k výdajům zadaným v agendě Výdaje vozidel. Záložka obsahuje:

Informační panel seznamu jízd

Nad seznamem jízd je k dispozici informační panel. Oproti prvkům, které tento panel standardně obsahuje, jsou zde navíc některé další:

Příklad informačního panelu v agendě Kniha jízd, kde je aktuálně 7 záznamů, kurzor stojí na 5-tém, označeny jsou 4 a aktuálně jsou v seznamu jízd skryté prázdné řádky.

Zde obsahuje navíc následující prvky a informace:

 • Tlačítko pro skrytí prázdných řádků - Je k dispozici pouze mimo editačním režim. Umožňuje skrýt/zobrazit ty řádky seznamu jízd, které neobsahují jízdu. Tuto funkci lze vyvolat také klávesovou zkratkou Alt+F11. V editačním režimu jsou k dispozici všechny řádky seznamu jízd bez ohledu na stav tohoto tlačítka.
 • Informace o stavu tachometru a nádrže - Jedná se o zobrazení stavu tachometru a stavu nádrže na začátku aktuálního měsíce.

Seznam jízd

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných záznamů jízd, které splňují aktuálně zvolené omezení pro zobrazenou knihu jízd. Zda jsou zobrazeny mimo editační režim všechny řádky nebo jen řádky obsahující již existující zadané jízdy, závisí na nastavení v informačním panelu seznamu jízd, viz výše. V editačním režimu lze do seznamu jízd přímo doplňovat nové jízdy, jedná se tedy o jednu z možností tvorby nové jízdy.

Seznam jízd nepodporuje třídění pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců, viz třídění u memory datasetů. Řazení je napevno nastaveno přes sloupce:

 • Datum odjezdu
 • Čas odjezdu

Speciální zobrazení některých jízd

V seznamu jízd mohou být některé položky nebo některé záznamy jízd:

 • Graficky zvýrazněny a to:
 • Zobrazeny bez některých položek - Nemá-li uživatel právo Zobrazit středisko, které je zadáno v záznamu jízdy, řádek této jízdy se v seznamu jízd zobrazí bez důležitých identifikačních údajů, tj. nezobrazují se položky Firma, Provozovna, Výchozí místo, Cílové místo, Průjezdná místa, Vzdálenost, Zpět, Účel jízdy, Služebně, Čerpání, na jejichž místě se objeví položka Popis s textem "Nemáte dostatečná práva k zobrazení této jízdy.". Viditelné zůstanou tedy jen údaje o datu a čase odjezdu, stavu nádrže a tachometru a kolik zbývá ujet, které umožní uživateli orientovat se v knize jízd, přestože nemá právo některé jízdy vidět. Zároveň nejsou k tomuto záznamu jízdy k dispozici záložka Detail, funkce Vybrat vzor, Vytvořit vzor, Na mapě, Zobrazit a Vymazat.

  Pokud má uživatel právo Zobrazit, ale nemá právo Použít středisko zadané v záznamu jízdy, záznam jízdy po provedené změně zčervená, viz červené zvýraznění údajů v Knize jízd.

Pro každý záznam jsou uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z popisu v záložce Detail agendy Jízdy s tím rozdílem, že zde v seznamu jízd jsou některé položky předvyplněny nebo zobrazeny v závislosti na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu, vozidlo a přihlášeného uživatele, viz volba Definice výchozích hodnot. Zde popíšeme pouze následující položky:

Název Popis
Čas Čas odjezdu. Položka je k dispozici pouze, pokud má parametr Zadávání a zobrazení časových údajů je povoleno hodnotu Ano. Předvyplňuje se hodnotou zadanou v položce Čas odjezdu zadanou v Definice výchozích hodnot.
Čerpání

Informace o čerpání pohonných hmot během jízdy. Uvádí se v litrech. Jedná se o součet všech čerpání pohonných hmot zadaných v agendě Výdaje vozidel a současně připojených k aktuální jízdě, přičemž datum jízdy a datum výdaje vozidla nemusí souhlasit.

Existuje-li k jízdě nepřipojený výdaj vozidla na čerpání PHM s datem spadajícím do aktuálně zobrazeného měsíce, vytvoří se v seznamu jízd nový řádek s datem shodným s datem výdaje, který má v položce Čerpání hodnotu z položky Množství graficky zvýrazněnou červenou barvou. Tak je uživatel upozorněn na zadané výdaje čerpání PHM, které nejsou svázány s žádnou jízdou. V editačním režimu, tj. po vyvolání funkce Úpravy, je možné vytvořit novou jízdu v seznamu jízd, ke které bude rovnou připojen výdaj vozidla, pouhým doplněním příslušných údajů (výchozí a cílové místo, účel jízdy apod.) na řádku s červeně zvýrazněnou hodnotou v položce Čerpání. Jedná se o jednu z možností připojení výdaje k jízdě.

Doplnění údajů na řádku s červeně zvýrazněnou hodnotou v položce Čerpání není umožněno uživateli, který nemá právo Opravit výdaj vozidla. Pro takového uživatele nejsou položky na příslušném řádku editovatelné.

Stav nádrže

Stav pohonných hmot po skončení jízdy. Blíže viz popis položky Stav nádrže v záložce Seznam agendy Jízdy.

Na rozdíl od jiných agend a funkce Přepočítat, kde se na výdaje vozidel nepřipojené k jízdě nebere zřetel, se zde v seznamu jízd v agendě Kniha jízd zohledňují do stavu nádrže i ty výdaje vozidel typu čerpání pohonných hmot, které nejsou připojeny k žádné jízdě.

Zbývá ujet Kolik kilometrů lze ještě ujet na pohonné hmoty v nádrži. Zohledňují se i čerpání pohonných hmot, která nejsou připojena k jízdě, viz popis v předchozí položce. Výpočet je obdobný jako v položce Dojezd.
Počátek TM

Stav tachometru na začátku jízdy. Odpovídá hodnotě položky Počáteční stav TM v agendě Jízdy. Zda se sloupec zobrazuje v záložce Kniha jízd, záleží na nastavení v Definici výchozích hodnot.

Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud počáteční stav tachometru aktuální jízdy neodpovídá koncovému stavu tachometru předcházející jízdy.

Konec TM Stav tachometru na konci jízdy. Odpovídá hodnotě položky Koncový stav TM v agendě Jízdy. Zda se sloupec zobrazuje v záložce Kniha jízd, záleží na nastavení v Definici výchozích hodnot.

Příklad seznamu jízd a zobrazených výdajů:

Červeně zvýrazněné položky případně řádky v seznamu jízd upozorňují uživatele na situace, které je třeba řešit, blíže viz Červené zvýraznění údajů v Knize jízd.

Pod seznamem jízd může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Lišta navigátoru seznamu jízd a informace o termínech TK a servisní prohlídky

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec), změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu. Tlačítka pro změnu pořadí řádků nejsou k dispozici pro jízdy uzavřené Uzávěrkou knihy jízd a tam, kde nejsou smysluplná, např. šipka dolů není použitelná na posledním řádku v seznamu apod. Dále nejsou k dispozici, pokud nemá uživatel právo Přidat, Vymazat případně Opravit jízdu. V případech, kdy je smysluplné tlačítka využívat, jsou k dispozici pouze v editačním režimu. Tato tlačítka mají v agendě Kniha jízd rozšířenou funkci v porovnání s obvyklým chováním v ABRA Gen. Kromě změny pořadí aktuálního řádku totiž ještě:
  • Upraví hodnotu v položce Datum a čas odjezdu:
   • U datumově unikátní jízdy - Je-li přesouvaná jízda datumově unikátní, tj. jen jedna se stejným datem odjezdu pro zobrazené vozidlo, datum odjezdu jízdy, přes kterou se přesouvá aktuální jízda, se přepíše datem odjezdu aktuální jízdy a aktuální jízda získá datum odjezdu jízdy, přes kterou se přesouvalo.
   • U více jízd se stejným datumem odjezdu - Při přesouvání jízdy, která má datum odjezdu shodné s daty odjezdu dalších jízd, datum odjezdu přesouvané jízdy se vyplní datem odjezdu té jízdy, přes kterou je přesouvaná jízda přesunuta. Datum odjezdu jízdy, přes kterou se přesunuje, se v tomto případě nemění.
  • Přepočítá odpovídajícím způsobem hodnoty v položkách Stav nádrže, Zbývá ujet, Počátek TM a Konec TM.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor). Vložený řádek má stejné datum odjezdu jako řádek, na němž stál původně kurzor. Funkce není k dispozici pro jízdy uzavřené Uzávěrkou knihy jízd. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu. Jedná se o jednu z možností tvorby nové jízdy.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku za aktuální řádek (na němž stojí kurzor). Přidaný řádek má stejné datum odjezdu jako řádek, na němž stál původně kurzor. Funkce není k dispozici pro jízdy uzavřené Uzávěrkou knihy jízd. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu. Jedná se o jednu z možností tvorby nové jízdy.

  Nový řádek se tedy nepřidá pod poslední záznam v seznamu, jak je v ABRA Gen obvyklé, protože v agendě Kniha jízd je smysluplnější přidat nový řádek pod aktuální záznam.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Funkce není k dispozici pro jízdy uzavřené Uzávěrkou knihy jízd a dále pro jízdy, k nimž je připojen výdaj vozidla. Před vymazáním jízdy je třeba výdaj vozidla nejprve odpojit, viz možnosti odpojení výdaje od jízdy. Funkce je k dispozici pouze v editačním režimu.
 • Chyby - Funkce informuje o problému na aktuálním řádku, který by mohl bránit uložení editované knihy jízd za daný měsíc, proto je vhodné si chyby prohlédnout a příp. provést patřičné opravy. Je-li problémů na aktuálním řádku více, funkce informuje o prvním nalezeném. Některé problémy jsou označeny hned po uložení, jiné odhalí funkce Kontrola nebo Uložit. Funkce je k dispozici pouze pro jízdy s chybou, tj. pro řádky zvýrazněné červenou barvou.

Vedle navigátoru je uvedena informace o termínech TK a servisní prohlídky (s případným upozorněním na blížící se termín). Pokud v položce Vozidlo není vybráno žádné vozidlo, údaje o termínech se nezobrazují. Uvedené položky:

Název Popis
Platnost TK do Obsah položky Platnost TK do z údajů vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud je technická kontrola prošlá resp. pokud se blíží ukončení platnosti TK a to s předstihem nastaveným v parametru Varovat na prošlou platnost TK a ME s předstihem dní.
Platnost ME do Obsah položky Platnost ME do z údajů vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud je měření emisí prošlé resp. pokud se blíží ukončení platnosti ME a to s předstihem nastaveným v parametru Varovat na prošlou platnost TK a ME s předstihem dní.
Datum nejbližší servisní prohlídky

Obsah položky Datum nejbližší servisní prohlídky z údajů vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud se blíží datum prohlídky a to s předstihem nastaveným v parametru Varovat na blížící se termín servisní prohlídky s předstihem dní. Nezvýrazňuje se pro vozidla se zadaným datem vyřazení.

Servisní prohlídka by se měla provést, jakmile je tato nebo následující položka zvýrazněna.

Stav tachometru pro nejbližší servisní prohlídku

Obsah položky Stav tachometru pro nejbližší servisní prohlídku z údajů vozidla. Položka je graficky zvýrazněna červenou barvou, pokud nejvyšší stav tachometru zjišťovaný ze zadaných jízd daného vozidla, dosáhl hodnoty zadané ve zmíněné položce. Nezvýrazňuje se pro vozidla se zadaným datem vyřazení.

Servisní prohlídka by se měla provést, jakmile je tato nebo předchozí položka zvýrazněna.

Seznam výdajů

Ve spodní části záložky může být zobrazen seznam výdajů, které se vztahují k danému vozidlu a jsou evidované v agendě Výdaje vozidel s datem výdaje spadajícím do aktuálně zobrazovaného měsíce. Seznam lze volitelně zobrazit či skrýt pomocí funkce Zobrazit výdaje/Skrýt výdaje.

V seznamu výdajů je možno zobrazit všechny záznamy výdajů pro dané vozidlo a měsíc nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

Omezení podle připojení k jízdě

Zobrazené výdaje vozidla lze filtrovat podle připojení k jízdě. Je možné nechat zobrazit všechny výdaje vozidla s datem výdaje z aktuálně zobrazeného měsíce bez ohledu na jejich připojení k jízdě nebo si tyto omezit jen za výdaje přiřazené k aktuální jízdě nebo naopak za výdaje zatím k žádné jízdě nepřipojené (a z nich pak vybírat výdaje pro připojení k aktuální jízdě). K tomu slouží druhá část omezovacího panelu v horní části seznamu výdajů:

Příklad omezení jen za výdaje dosud nepřipojené k žádné jízdě

Zde se sice nejedná o číselník, ale o "pohled" do dokladové agendy, tj. o omezení záznamů z dokladové agendy, nicméně vzhledově se jedná o obdobu omezovacího panelu v číselnících (tj. nikoli o výběr z definic omezení nadefinovaných v agendě Výdaje vozidel).

Význam jednotlivých položek zobrazených v seznamu výdajů vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail agendy Výdaje vozidel. Blíže zde objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Dojezd

Informace o vzdálenosti, kterou lze ujet na zakoupené množství pohonných hmot. Uvádí se v kilometrech. Vypočítá se podle stavu zatržítka Pro výpočet spotřeby PHM v Knize jízd stanovit spotřebu z Normy PHM (na typu vozidla) platné k zadanému datu odjezdu buď jako stonásobek podílu Množství a Spotřeby PHM dle TP nebo jako stonásobek podílu Množství a Spotřeby dle normy PHM. Objasníme na příkladu:

Mějme vozidlo, jehož průměrná spotřeba uvedená v technickém průkazu (Spotřeba PHM dle TP) je 7 l/100km a spotřeba dle normy pohonných hmot (Spotřeba dle normy PHM) je pro období, kdy se uskutečnila jízda, 5 l/100km. Během jízdy jsme načerpali 35 litrů benzínu a toto čerpání jsme zadali jako výdaj do agendy Výdaje vozidel.
Je-li zatrženo zatržítko Pro výpočet spotřeby PHM v Knize jízd stanovit spotřebu z Normy PHM (na typu vozidla) platné k zadanému datu odjezdu, Dojezd = 100 *(35/5) = 700 km.
Není-li zatrženo zatržítko Pro výpočet spotřeby PHM v Knize jízd stanovit spotřebu z Normy PHM (na typu vozidla) platné k zadanému datu odjezdu, Dojezd = 100 *(35/7) = 500 km.

Pokud není vyplněna spotřeba PHM dle technického průkazu nebo dle normy, tj. položka Spotřeba PHM dle TP=0 a příznak Pro výpočet spotřeby PHM v Knize jízd stanovit spotřebu z Normy PHM (na typu vozidla) platné k zadanému datu odjezdu není zatržen nebo není zadána spotřeba dle normy PHM a příznak Pro výpočet spotřeby PHM v Knize jízd stanovit spotřebu z Normy PHM (na typu vozidla) platné k zadanému datu odjezdu je zatržen, pak se vzdálenost, kterou lze ujet, nevypočítá a Dojezd=0.

Místo výdaje/Popis výdaje Místo výdaje se zobrazuje u záznamů s Typem výdaje = Čerpání PHM. Pokud má Typ výdaje aktuálního záznamu hodnotu Ostatní výdaj, zobrazuje se v tomto sloupci údaj z položky Popis výdaje.
Jízda

Informace o jízdě vozidla, se kterou je výdaj svázán, tj. RZ a název vozidla, datum a čas jízdy, výchozí a cílové místo. Není-li výdaj připojen k žádné jízdě, zobrazí se v tomto sloupci text Nepřipojeno.

V agendě Výdaje vozidel odpovídá této položce položka K jízdě.

Lišta navigátoru seznamu výdajů

V dolní části panelu je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor pod seznamem výdajů k jízdě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Připojit - Pro připojení aktuálního výdaje (na němž stojí v seznamu výdajů kurzor) k aktuální jízdě (na níž stojí kurzor v seznamu jízd). Jedná se o jednu z možností připojení výdaje k jízdě. Funkce je k dispozici jen pro záznamy výdajů dosud nepřipojené k žádné jízdě, a to jen tehdy, když stojí kurzor v seznamu jízd na existující jízdě, která není uzavřena Uzávěrkou knihy jízd. Funkce není k dispozici v editačním režimu. Po připojení výdaje k jízdě se automaticky odpovídajícím způsobem přepočítá hodnota položky Stav nádrže a položky Zbývá ujet v seznamu jízd. Je-li zatrženo zatržítko Vyžadovat stav tachometru při čerpání PHM u aktuálního vozidla v agendě Vozidla, nejde výdaj připojit, pokud není vyplněna položka Stav tachometru.
 • Odpojit - Funkce inverzní k předchozí. Odpojit výdaj od jízdy lze i v případě, že kurzor v seznamu jízd nestojí na jízdě, k níž je výdaj vozidla připojen. Jedná se o jednu z možností odpojení výdaje od jízdy.
 • Jízda - Funkce dohledá v seznamu jízd v daném měsíci jízdu, k níž je výdaj připojen, a postaví na ni kurzor. Není-li výdaj připojen k žádné jízdě a současně jde o výdaj typu čerpání PHM, funkce dohledá řádek v seznamu jízd s datem shodným s datem výdaje a postaví na něj kurzor, blíže viz popis v položce Čerpání. Pro dosud nepřipojené výdaje typu ostatní výdaj nemá funkce význam.

Vedle navigátoru pod seznamem výdajů je uvedena informace o načerpaném množství pohonných hmot a dojezdu, který umožní. Uvedené položky:

Název Popis
Celkem čerpáno množství (l) Součet hodnot uvedených v položce Množství všech výdajů vozidel aktuálně zobrazených v seznamu výdajů, tj. kolik litrů pohonných hmot bylo podle zobrazených výdajů načerpáno. Započítávají se všechny zobrazené výdaje vozidel, tj. i ty, které nejsou připojeny k žádné jízdě.
Předpokládaný dojezd (km) Předpokládaná vzdálenost, kterou lze ujet s načerpanými pohonnými hmotami uvedenými v předchozí položce. Udává se v kilometrech. Výpočet je obdobný jako v položce Dojezd.

Záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální jízdě ze záložky Kniha jízd. Položky zadávané a zobrazované k záznamům jízd jsou zde rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Jízda Průjezdná místa Poznámka

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
RZ vozidla RZ vozidla, k němuž daná jízda patří.
Den odjezdu Obsah položek Datum a čas odjezdu z údajů dané jízdy.
Celkové výdaje Součet částek za čerpání PHM (výdaje typu Čerpání PHM) a dalších výdajů (výdaje typu Ostatní výdaj) ze záložky Čerpání a výdaje připojených k dané jízdě.
Cena PHM Součet částek pouze za výdaje typu Čerpání PHM ze záložky Čerpání a výdaje připojených k dané jízdě.
Uzavřeno Informace o tom, zda byla daná jízda již zpracována uzávěrkou knihy jízd.
Počátek TM Informace o stavu tachometru na začátku jízdy.
Konec TM Informace o stavu tachometru na konci jízdy.

Subzáložka Jízda

Subzáložka obsahuje shodné údaje jako subzáložka Jízda v záložce Detail agendy Jízdy ve všech položkách kromě položky Vozidlo, která zde není k dispozici, protože v agendě Kniha jízd je třeba vozidlo zvolit již při volbě aktuálního omezení. Položky nelze editovat, pokud je záznam jízdy uzavřen Uzávěrkou knihy jízd. Jednotlivé položky zadávané v této agendě mohou být na rozdíl od předvyplnění popsaných v agendě Jízdy předvyplněny hodnotami z Definice výchozích hodnot.

Subzáložka Průjezdná místa

Obsah této subzáložky je stejný jako obsah subzáložky Průjezdná místa v záložce Detail agendy Jízdy. Položky nelze editovat, pokud je záznam jízdy uzavřen Uzávěrkou knihy jízd.

Subzáložka Poznámka

Obsah této subzáložky se shoduje s obsahem subzáložky Poznámka v záložce Detail agendy Jízdy. Položky nelze editovat, pokud je záznam jízdy uzavřen Uzávěrkou knihy jízd.

Funkce k této agendě:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Jedná se o výpis jízd evidovaných v agendě Jízdy. Zde není možno přidávat záznamy jízd samostatně pomocí funkce Nový. Záznamy se zde přidávají v rámci modelování knihy jízd pro celý daný měsíc pomocí funkce Úpravy.

Záznamy se zde přidají také automaticky a to:
Detail / Seznam F3

 

Opravit F4

Obdobně jako zde nelze přidávat nové záznamy jízd samostatně, nelze je zde ani samostatně opravovat. Pokud potřebujete některý záznam opravit, musíte to provést buď prostřednictvím opravy daného záznamu jízdy v agendě Jízdy nebo zde v rámci editace celého měsíce pomocí funkce Úpravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Pozor! Funkce tisk z peněžního deníku pracuje obdobně jako standardní funkce Tisk ze záložky Seznam jiných agend - viz Tisk z dokladových/číselníkových agend - Standardní funkce Tisk (F5) - Tisk ze záložky Seznam. Zde pouze s následujícími odchylkami:

Po vyvolání funkce Tisk se objeví dialogové okno s následujícími volbami:

Příklad voleb tisku v této agendě

Tedy:

 • Nenabízí se zde možnost Jen označené záznamy a to ani tehdy, pokud jsou nějaké záznamy (řádky se záznamy jízd) označeny. Důvod je technické omezení.
 • Možnost Vše podle definice omezení (s občerstvením) - pracuje obdobně jako volba Vše podle definice omezení (s občerstvením) u funkce Tisk ze záložek Seznam. Zde jen s tím rozdílem, že omezení se nečerpá ze záložky Omezení, ale z aktuálního nastavení v liště omezení knihy jízd.
 • Možnost Aktuální záznam se nenabízí v případě, že v daném měsíci není zadána žádná jízda.

Obdobné odchylky platí pro funkci Export.

Vymazat F8 Obdobně jako zde nelze opravovat záznamy, nelze je zde ani mazat. Pokud potřebujete některý záznam vymazat, musíte to provést buď v agendě Jízdy nebo zde v rámci editace celého měsíce pomocí funkce Úpravy.
Zkopírovat F9 Obdobně jako zde nelze přidávat nové záznamy samostatně, nelze je zde ani kopírovat.
Občerstvit F11 Provede znovu načtení jízd.
Najít doklad F7 - Pro tuto agendu nemá význam.
Najít Ctrl +F7 Pro tuto agendu nemá význam.
Najít další Shift +F7 Pro tuto agendu nemá význam.
Nastavení tisku po uložení - - Pro tuto agendu nemá význam. (Záznamy se zde needitují).
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn Ctrl +S - Sledování změn záznamů jízd zobrazených v agendě Kniha jízd se provádí v rámci agendy Jízdy.

Další funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Úpravy F4

Funkce nastaví editační režim, který umožní zadávat, opravovat a mazat údaje jak v záložce Kniha jízd (rychlé zadání jízd), tak v záložce Detail. Funkce není k dispozici, pokud je aktuální měsíc uzavřen Uzávěrkou knihy jízd.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností nastavení editačního režimu knihy jízd:

 • Úpravy - Funkce provede automaticky občerstvení seznamu jízd a pak nastaví editační režim.
 • Úpravy (bez občerstvení) - Funkce nastaví editační režim bez provedení občerstvení seznamu jízd.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž při ukládání záznamů jízd probíhají navíc další kontroly a akce:

Akce probíhající při uložení záznamů jízd

Vzhledem k tomu, že uživatel může v rámci jedné editace v agendě Kniha jízd zadat najednou jízdy za celý měsíc, připojit k nim výdaje z agendy Výdaje vozidel, případně některé jízdy vymazat je třeba při ukládání změn provést nejen řadu obvyklých kontrol správnosti zadaných hodnot a kontrol oproti databázi, zda nedochází k nějaké kolizi, ale také učinit další akce. Každý zadaný řádek v Seznamu jízd v záložce Kniha jízd vytváří při ukládání jeden záznam v agendě Jízdy. Je-li při ukládání řádku nalezena chyba, nejde řádek uložit. Aby v takovém případě nedošlo k případné ztrátě všech změn zadaných během editace, zobrazí se po vyvolání funkce Uložit dialog Nastavení způsobu transakcí pro uložení knihy jízd, ve kterém uživatel zvolí způsob ukládání jednotlivých jízd (rozdíl mezi jednotlivými způsoby ukládání je popsán v kapitole Nastavení počtu transakcí pro některé operace):

 • Vše v jedné transakci - Všechny jízdy se ukládají najednou. Při nalezení prvního nedostatku při ukládání jízd je ukládání přerušeno, chybný záznam je občerstven, uživatel je informován, o jaký problém se jedná (např. není vyplněn účel jízdy, není doplněna ujetá vzdálenost apod.), a v případě ukládání nové jízdy je celý řádek zvýrazněn červenou barvou. Je-li ukládána opravovaná jízda, tj. jízda, která existovala již před právě ukládanou editací, řádek není zvýrazněn červeně, protože chybná hodnota, kterou nešlo uložit, se při občerstvení nahradila původní hodnotou, takže řádek jízdy není v chybovém stavu. V obou případech se kurzor postaví na první řádek s chybou. Žádná z ukládaných jízd, tedy ani záznamy jízd bez chyb, se neuloží. Je třeba chybné údaje opravit a vyvolat znovu funkci Uložit.
 • Pro každý záznam se založí nová transakce - Každá jízda se ukládá v samostatné transakci, tj. záznamy jízd, které jsou v pořádku a zpracovaly se před objevením chyby, se uloží. Zda se uloží také bezchybné záznamy jízd případně zpracovávané po nalezení záznamu s chybou, záleží na další volbě:
  • Přerušit ukládání - Ukládání se po nalezení prvního záznamu jízdy s chybou ukončí, tj. žádné další záznamy jízd nebudou uloženy. Pro záznam jízdy s chybou platí totéž, co v předchozím bodě. Je třeba chybné údaje opravit a vyvolat znovu funkci Uložit.
  • Jízdu neuložit a pokračovat v ukládání - Ukládání se po nalezení prvního záznamu jízdy s chybou neukončí, pouze se neuloží záznam jízdy s chybou a ukládání dalších jízd pokračuje. Tj. uloží se všechny záznamy jízd, které jsou v pořádku. Chybné záznamy jsou občerstveny, tj. záznamy nových jízd s chybou se ztratí, chybné údaje v záznamech opravovaných jízd jsou nahrazeny původní hodnotou. Po skončení ukládání se zobrazí seznam jízd, které se nepodařilo uložit.

Pak dojde k samotnému ukládání zadaných záznamů jízd, přičemž platí:

 • Ukládají se všechny jízdy, které existovaly již před aktuální editací.
 • Neukládají se ty nově zadané jízdy, které nemají vyplněno Výchozí místo nebo Cílové místo.
 • Pokud je při editaci nová jízda doplněna na řádek, na němž bylo před editací uvedeno pouze čerpání pohonných hmot zadané v agendě Výdaje vozidel, při uložení se tento výdaj vozidla automaticky připojí k záznamu jízdy.
 • Je-li při ukládání jízdy objeven nějaký nedostatek, záznam o jízdě se neuloží, uživatel je informován, o jaký problém se jedná (např. není vyplněn účel jízdy, není doplněna ujetá vzdálenost apod.), a v případě ukládání nové jízdy je celý řádek zvýrazněn červenou barvou. Je-li ukládána opravovaná jízda, tj. jízda, která existovala již před ukládanou editací, řádek není zvýrazněn červeně, protože chybná hodnota, kterou nešlo uložit, je nahrazena původní hodnotou, takže řádek jízdy není v chybovém stavu. V obou případech se kurzor postaví na první řádek s chybou.
 • Je-li zatrženo zatržítko Při ukládání jízd provádět automaticky přepočet stavu tachometru, zavolá se v rámci ukládání jízd rovněž funkce Přepočítat, která přepočítá stav tachometru a stav nádrže jednotlivých jízd.
Vybrat vzor Ctrl

Funkce není k dispozici, pokud je aktuální měsíc uzavřen Uzávěrkou knihy jízd. Je k dispozici pouze v editačním režimu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:

Vybrat vzor

Funkce umožní zadat jízdu na aktuálním řádku podle vybraného vzoru z číselníku Vzory jízd a vytvořit tak vazbu mezi vzorem jízdy a jízdou. Jedná se o jednu z možností tvorby nové jízdy a dále o jednu z možností zadání trasy, přičemž jak bylo uvedeno v popisu možností, zadání trasy výběrem nějakého vzoru jízdy má další výhody. Zda je vybrání vzoru povinné, závisí na stavu parametru Vzory jízd pouze z číselníku ve Firemních údajích.

Podle zvoleného vzoru jízdy se předvyplní některé další údaje, jako např. firma, provozovna, výchozí, cílové a průjezdná místa, účel jízdy, příznak Zpáteční jízda, předvyplní se vzdálenost a datum a čas příjezdu včetně uplatnění případné vzdálenostní a časové odchylky.

Odpojit od vzoru

Funkce umožní odpojit od záznamu jízdy na aktuálním řádku vzor z číselníku Vzory jízd a odstranit tak vazbu mezi vzorem jízdy a jízdou. Po odpojení vzoru jízdy se předvyplněné údaje v jednotlivých položkách jízdy nemění, je však možné je upravit podle potřeby. Pokud má parametr Vzory jízd pouze z číselníku hodnotu Ano, nelze vzor jízdy jednoduše odpojit, ale musí být nahrazen jiným vzorem.
Vytvořit vzor Ctrl +R

Funkce umožňuje vytvořit z údajů zadaných v záznamu aktuální jízdy nový vzor jízd do agendy Vzory jízd a následně nový vzor připojit po souhlasu uživatele k aktuální jízdě. Jedná se o jednu z možností vytvoření nového vzoru jízdy.

Funkce po kontrolním dotazu vyvolá agendu Vzory jízd, otevře ji "přes" agendu Kniha jízd a rovnou přejde do zadání nového vzoru jízdy s předvyplněnými údaji podle aktuální jízdy. Pozor, v tomto případě je agenda vzorů jízd vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nového vzoru. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového vzoru jízdy) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do místa, odkud byla funkce vyvolána.

Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".

Pokud je funkce volána mimo editační režim nebo pokud již je jízda uzavřena Uzávěrkou knihy jízd, lze podle ní vytvořit nový vzor jízdy, není však možné k dané jízdě vzor připojit.

Funkce není k dispozici pro záznamy jízd, k nimž je již nějaký vzor připojen.

Kontrola Ctrl +K

Provede formální kontrolu správnosti zapsaných údajů. Pokud nalezne nějakou chybu, řádek graficky zvýrazní červenou barvou. Nalezené nesrovnalosti je možno si pro jednotlivé řádky zobrazit pomocí funkce Chyby v liště navigátoru, přičemž je pro každý řádek uvedena první nalezená chyba.

Funkce není k dispozici, pokud je aktuální měsíc uzavřen Uzávěrkou knihy jízd. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Není k dispozici v záložce Detail.

Funkce kontroluje:

 • Vyplnění povinných položek (účel jízdy, řidič) - Není-li vyplněna povinná položka, systém nahlásí chybu.
 • Časovou návaznost jízd - Vyhledá jízdy, jejichž časové intervaly se překrývají, a v závislosti na stavu zatržítka Při kontrole opravit návaznost času buď rovnou automaticky opraví časy odjezdu a příjezdu jízd tak, aby se jízdy nepřekrývaly, nebo jen červeně zvýrazní řádky s problematickými jízdami.
Zobrazit Ctrl +J

Zobrazí aktuální jízdu. Funkce není k dispozici, pokud je aktuální měsíc uzavřen Uzávěrkou knihy jízd a dále pokud stojí fokus na řádku, k němuž zatím neexistuje záznam jízdy. Je k dispozici pouze mimo editační režim.

Funkce vyvolá agendu Jízdy a otevře ji na záložce Detail "přes" agendu Kniha jízd. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Jízdy.Takto odtud vyvolaná agenda Jízd se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální jízdu vozidla z agendy Kniha jízd.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících jízd ke všem vozidlům apod.).

Prům. spotřeba Ctrl +S

Funkce vypočítá a zobrazí informace o průměrné spotřebě pohonných hmot za aktuální měsíc. Vychází ze stavu nádrže na začátku a na konci měsíce, přihlíží k uskutečněným čerpáním pohonných hmot a k ujeté vzdálenosti. Tj. průměrná spotřeba se vypočítá jako (stav nádrže na začátku měsíce + čerpání - stav nádrže na konci měsíce) * 100 / ujetá vzdálenost.

Funkce není k dispozici v záložce Detail.

Na mapě Ctrl +G

Zobrazí aktuální trasu pomocí definice v agendě Zobrazení map.

Přepočítat Ctrl +P

Funkce provede přepočet stavu tachometru a stavu nádrže od data poslední Uzávěrky knihy jízd (tj. nejen v aktuálním měsíci) a po dokončení přepočtu vyvolá občerstvení agendy. Blíže viz popis položky Stav nádrže a Počáteční stav TM.

U jízd, které mají zatrženo Nastavit nový stav tachometru, nedojde při nenavazujícím stavu tachometru vzhledem ke stavu tachometru předcházející nebo následující jízdy k přepočtu stavu tachometru. Předpokládá se, že v takovém případě uživatel změnil stav tachometru úmyslně, například v souvislosti s výměnou nebo opravou tachometru.

Funkce je k dispozici pouze mimo editační režim. Není k dispozici v záložce Detail.

Využijete typicky v případech, kdy jste prováděli opravy zpětně do již existujících záznamů jízd a měnili údaje podstatné pro celkovou ujetou vzdálenost a pro výpočet spotřeby či dodatečně připojovali k jízdám výdaje typu čerpání PHM. Pozor, na výdaje vozidel nepřipojené k žádné jízdě se nebere při přepočítání zřetel, tj. nepřipojená čerpání pohonných hmot nejsou zahrnuta do stavu nádrže.

Funkce provádí kontrolu na logickou a časovou návaznost jízd (datum, čas odjezdu a příjezdu, počáteční a koncový stav tachometru) pro aktuální vozidlo. Pokud zjistí nekonzistenci, přepočítá stav tachometru a nádrže. Přepočet je pro aktuální vozidlo řešen následujícím algoritmem:

 • Jízdy vozidla jsou chronologicky seřazeny dle data a času odjezdu.
 • První jízda v chronologické řadě je porovnána s poslední uzavřenou jízdou (pokud existuje), další jízda se pak vždy porovnává se svou předchozí jízdou.
 • Pokud jízda zasahuje svým stavem tachometru do předchozí jízdy ("průnik", "překryv"), posouvá se její počáteční stav tachometru na hodnotu rovnou koncovému stavu tachometru předchozí jízdy. Koncový stav tachometru přepočítávané jízdy je změněn o stejnou hodnotu jako její počáteční stav, tj. nemění se počet najetých kilometrů v jízdě.
 • Pouze pro služební vozidlo - Pokud jízda spojitě nenavazuje na koncový stav tachometru předchozí jízdy ("díra"), posouvá se její počáteční stav tachometru na hodnotu rovnou koncovému stavu tachometru předchozí jízdy. Koncový stav tachometru přepočítávané jízdy je rovněž změněn o stejnou hodnotu jako její počáteční stav, tj. nemění se počet najetých kilometrů v jízdě.
 • Pokud se stav tachometru při čerpání PHM zadaný na výdaji vozidla dostane díky předchozím přepočtům mimo počáteční a koncový stav tachometru jízdy, je nastaven na koncový stav tachometru jízdy.
Výdaje vozidel

Ctrl +D

nebo

Shift +Ctrl +D

Je k dispozici pouze mimo editační režim. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Výdaje vozidla za aktuální měsíc - Funkce vyvolá agendu Výdaje vozidel a otevře ji "přes" agendu Kniha jízd. Zobrazí výdaje vozidla, jejichž Datum výdaje spadá do aktuálního měsíce.
 • Výdaje vozidla za aktuální měsíc otevřít samostatně - Funkce vyvolá agendu Výdaje vozidel a otevře ji samostatně. Zobrazí výdaje vozidla, jejichž Datum výdaje spadá do aktuálního měsíce.
 • Výdaje vozidla k aktuální jízdě - Funkce vyvolá agendu Výdaje vozidel a otevře ji "přes" agendu Kniha jízd. Zobrazí výdaje vozidla připojené k aktuální jízdě.
 • Výdaje vozidla k aktuální jízdě otevřít samostatně - Funkce vyvolá agendu Výdaje vozidel a otevře ji samostatně. Zobrazí výdaje vozidla připojené k aktuální jízdě.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Výdaje vozidel a otevře ji buď "přes" agendu Kniha jízd anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Výdaje vozidel. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to buď za výdaje vozidla za aktuální měsíc, nebo za výdaje vozidla připojené k aktuální jízdě.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy Výdajů vozidel standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.)

Zobrazit výdaje/
Skrýt výdaje
Ctrl +E Umožňuje skrýt nebo naopak zobrazit panel se seznamem výdajů. Není k dispozici v záložce Detail.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.