Pořízení majetku - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu pořízení majetku ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Výdaje pořízení Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Karta majetku Identifikace karty majetku, ke které pořizovací doklad patří. Obsah položky Název z kmenových údajů karty majetku DM nebo z hlavičky karty majetku DrM.
Inventární číslo Identifikace karty majetku, ke které pořizovací doklad patří. Obsah položky Inventární číslo z kmenových údajů karty majetku DM nebo z hlavičky karty majetku DrM.
Kód CPA Identifikace karty majetku, ke které pořizovací doklad patří. Obsah položky Kód CPA z kmenových údajů karty majetku DM, nebo z hlavičky karty majetku DrM.
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. Povinná položka.
Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Karta DM

Doklad pořízení je nutné svázat s kartou majetku DM nebo kartou DrM.

K dispozici může být funkční tlačítko , pomocí něhož můžete doklad navázat na odpovídající kartu majetku. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

 • Odkaz na kartu dlouhodobého majetku (DM)
 • Odkaz na kartu drobného majetku (DrM)
 • Odpojení navázané karty

Po stisku tlačítka Odkaz zvolíte, zda si doklad pořízení přejete svázat s kartou DM nebo DrM, příp. zda si přejete stávající vazbu zrušit (poté je třeba ji nahradit jinou, jelikož odkaz na kartu majetku je povinný). K dohledání dané karty majetku se nabídne Průvodce výběrem dokladu.

Zde se sice nejedná o doklady, nicméně agendy Dlouhodobého majetku a Drobného majetku jsou pojaty jako dokladové agendy.

Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadované karty dle různých kritérií, a pokud je vyvolán odtud, má k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za karty dlouhodobého majetku "v pořízení" (význam tohoto omezení viz Dlouhodobý majetek - záložka Omezení, omezení dle stavu karty) resp. karty drobného majetku "v evidenci" (význam tohoto omezení viz Drobný majetek - záložka Omezení, omezení dle stavu karty).

Pokud je odkaz na kartu majetku v okamžiku tvorby nového dokladu již znám (závisí na tom, jak byla agenda vyvolána, viz popis u funkce F2 = Nový), pak je odkaz na kartu již předvyplněn a tlačítko Odkaz není k dispozici.

Jelikož odkaz na kartu majetku je na dokladu Pořízení majetku povinný, je třeba nejdříve mít zadanou kartu majetku, resp. minimálně její kmenové údaje a pak teprve lze vystavit doklad pořízení. Další údaje karty (jako např. pořizovací cena) se pak mohou převzít automaticky právě z vystavených dokladů pořízení. Dále viz kap. Jak začít používat agendy skupiny Majetek.

Částka

Celková částka dokladu pořízení. Pokud je v subzáložce Výdaje pořízení zadán alespoň jeden doklad, není položka Částka editovatelná a aktualizuje se automaticky, viz popis dále. Jak bylo řečeno v úvodní kap., částku dokladu lze zadat:

 • buď ručně bez odkazu na existující nákupní doklady
 • nebo ji lze sestavovat odkazem na již existující nákupní (výdajové) doklady. V tomto případě se zadávají čerpání z existujících výdajových dokladů v subzáložce Výdaje pořízení (dále viz čerpání částek z jiných dokladů) a položka Částka se aktualizuje automaticky po provedení změn v zadaných čerpáních. Je-li zadán alespoň jeden záznam čerpání, pak musí platit, že celková částka dokladu se rovná součtu čerpaných částek v subzáložce Výdaje pořízení, viz vazba ceny z dokladu pořízení a pořizovací ceny na kartě.
Středisko

Středisko pro daný doklad. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek.

Povinná položka. O dokladech pořízení se sice neúčtuje, nicméně údaj o středisku je obecně na dokladech povinný. Podle středisek si lze pak pořizovat různé reporty apod.

Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

O dokladech pořízení se sice neúčtuje, nicméně údaj o zakázce zde lze zadávat. Podle zakázek si lze pak pořizovat různé reporty apod.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Popis Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam apod. Nepovinná položka.
Výdaje pořízení čerpat s DPH

Položka je k dispozici pouze v případě, že je na svázané kartě DM položka Ceny zahrnují DPH nastavena na hodnotu Ano.

Je-li volba zatržena, čerpají se částky z výdajových dokladů na subzáložce Výdaje pořízení DPH (do pole Částka se přebírá cena včetně DPH).

Při uložení promítnout součet dokladů pořízení do pořizovací ceny na kartě majetku

Položka typu předvolba. Touto položkou lze tedy nastavit, co se má stát při uložení editovaného dokladu. Z toho plyne, že položka je smysluplná pouze v editačním režimu, nicméně v závislosti na stavu karty majetku již nemusí být dostupná k editaci, viz dále.

Vazba ceny z dokladu pořízení a pořizovací ceny na kartě závisí na typu karty:

 • Karty jednoduché a karty s neoceněnými prvky

  Částka ze zadaných dokladů pořízení k dané kartě majetku se může promítnout do položky Pořizovací cena na kartě DM v jeho záložce Údaje pro odpisy resp. v Detailu karty DrM a pro zatržení položky "Při uložení promítnout součet dokladů pořízení do pořizovací ceny na kartě majetku" na editovaném dokladu pořízení ke kartě majetku platí:

  • Je-li daná karta v pořízení, pak:
   • Při editaci dokladu pořízení lze položku zatrhnout:
    • Je-li zatrženo, pak částky ze všech dokladů pořízení včetně částky na ukládaném dokladu se promítnou do pořizovací ceny na kartě majetku, tj. tato položka se zaktualizuje sumou ze všech dokladů pořízení k dané kartě (případná částka v dané položce již zadaná např. ručně je přepsána). Automaticky se změní i daňová resp. účetní cena vstupní.
    • Není-li zatrženo pak po uložení se suma částek z vystavených dokladů včetně ukládaného do karty promítat nebude. V tomto případě je ale potřeba, aby suma částek na existujících dokladech pořízení včetně ukládaného nebyla vyšší než existující zadaná pořizovací cena na kartě majetku. Pokud tato podmínka není splněna, program uložení dokladu nepovolí.
  • Je-li karta v evidenci a současně:
   • Nemá-li karta zaúčtované žádné odpisy a dále k ní zatím neexistují žádné doklady změny vstupní ceny nebo částečného vyřazení, pak při editaci dokladu pořízení lze položku zatrhnout:
    • Je-li zatrženo, pak částky ze všech dokladů pořízení včetně částky na ukládaném dokladu se promítnou do pořizovací ceny na kartě majetku, tj. tato položka se zaktualizuje sumou ze všech dokladů pořízení k dané kartě (případná částka v dané položce již zadaná např. ručně je přepsána). V tomto případě se již daňová resp. účetní cena vstupní automaticky nemění.
    • Není-li zatrženo pak po uložení se suma částek z vystavených dokladů včetně ukládaného do karty promítat nebude. V tomto případě je ale potřeba, aby suma částek na existujících dokladech pořízení včetně ukládaného nebyla vyšší než existující zadaná pořizovací cena na kartě majetku. Pokud tato podmínka není splněna, program uložení dokladu nepovolí.
   • Má-li karta již zaúčtován nějaký odpis nebo k ní existuje nějaký doklad změny vstupní ceny nebo částečného vyřazení, pak pořizovací cenu měnit nelze, tedy na dokladu pořízení nelze zatrhnout promítnutí cen. Uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a je dotázán, zda si přeje danou operaci provést. Uložení je mu opět umožněno jedině za předpokladu, že je splněna podmínka, že suma cen z dokladů pořízení není vyšší než zadaná pořizovací cena na kartě.
  • Je-li karta vyřazena:
   • Na dokladu pořízení nelze zatrhnout promítnutí cen. Uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a je dotázán, zda si přeje danou operaci provést. Uložení je mu opět umožněno jedině za předpokladu, že je splněna podmínka, že suma cen z dokladů pořízení není vyšší než zadaná pořizovací cena na kartě.

  Doklady pořízení se také nemusí zadávat vůbec, pořizovací cena může být zadána ručně na kartě majetku bez vazby na doklady pořízení.

  Doklady pořízení mohou být zadány i zpětně, cena pořízení na kartě z nich pak může být i zpětně převzata do karet majetku tlačítkem Převzít v záložce Údaje pro odpisy karet DM nebo v záložce Detail karet DrM, případně může být zadána ručně nezávisle na dokladech pořízení. Pak tyto doklady pochopitelně nebudou sloužit k předvyplnění pořizovací ceny na kartě majetku, ale pouze k informačním účelům. V každém případě by však mělo platit, že pořizovací cena na kartě majetku je rovna součtu cen ze zadaných pořizovacích dokladů nebo je maximálně vyšší. Není povolena situace, aby úhrn cen z pořizovacích dokladů byl vyšší než pořizovací cena zadaná na kartě majetku.

 • Soubor movitých věcí

  V tomto případě pořizovací cenu na kartě editovat nelze za žádných okolností (pořizovací cena se předvyplňuje automaticky sumou pořizovacích cen jednotlivých prvků, viz položka Pořizovací cena v editaci položek prvků), tudíž ji ani nelze ovlivňovat editací dokladů výdajů pořízení. Tedy u souboru movitých věcí se částka ze zadaných dokladů pořízení do karty majetku nepromítá a položku "Při uložení promítnout součet dokladů pořízení do pořizovací ceny na kartě majetku" nelze zatrhnout. Tyto doklady tedy neslouží k předvyplnění pořizovací ceny, ale pouze k informačním účelům. I v tomto případě by však mělo platit, že pořizovací cena na kartě majetku je vyšší nebo rovna součtu cen ze zadaných pořizovacích dokladů.

  Na dokladech pořízení se žádný rozpad na prvky neeviduje, jelikož zde není nutný.

Z výše uvedeného plyne, že je-li karta již zařazena do evidence, tedy v nějaké vstupní ceně, a uživatel následně zjistí a doplní další pořizovací doklady, mohou tyto zvýšit maximálně pořizovací cenu (pokud to ještě lze, viz výše). Vstupní cenu musí uživatel zvýšit editací karty (pokud to ještě lze, viz výše) nebo zadáním dokladu "Změny vstupní ceny majetku" (myšleno bez technického zhodnocení). Pokud již ceny na kartě nelze měnit, pak uživatel může dodatečně zvýšit vstupní cenu majetku pouze zadáním dokladu "Změny ceny majetku" (myšleno bez technického zhodnocení).

Do pořizovací ceny karty se může promítnout i případné smazání dokladu pořízení, (je-li to na dané kartě možné), viz funkce Vymazat.

Firma se na majetkových dokladech nezadává.

Subzáložka Výdaje pořízení

Subzáložka slouží k zobrazování a zadávání záznamů čerpání částky pořízení z různých výdajových dokladů.

Čerpání z výdajových dokladů není povinné, ale pokud se použije, pak se celková částka dokladu pořízení majetku zadaná v hlavičce dokladu pořízení majetku přepočítá tak, aby se rovnala součtu všech částek čerpaných z jednotlivých dokladů výdajů pořízení (nákupních dokladů) zadaných v této subzáložce.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, podobná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady - obecně.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).