Změna vstupní ceny - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu změny vstupní ceny ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Výdaje změny vstupní ceny Soubor prvků Ruční párování Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Karta majetku Identifikace karty majetku, ke které doklad změny ceny patří. Obsah položky Název z kmenových údajů karty majetku DM.
Inventární číslo Identifikace karty majetku, ke které doklad změny ceny patří. Obsah položky Inventární číslo z kmenových údajů karty majetku DM.
Kód CPA Identifikace karty majetku, ke které doklad změny ceny patří. Obsah položky Kód CPA z kmenových údajů karty majetku DM.
Doklad Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. Povinná položka.
Datum

Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.

Jak bylo zmíněno u popisu funkce F2 = Nový, nelze zadat doklad změny ceny dříve, než je datum zařazení dané karty a rovněž jej nelze zadat do měsíce, v němž již má karta zaúčtovanýodpis.

Pozor, ze zadaného data se odvodí i období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. Období se v této agendě přímo nezadává coby samostatná položka. Období nijak neovlivňuje, do jakých měsíců se přecenění promítne. V zásadě lze zadat datum přecenění (a tím i období přeceňovacího dokladu) třeba i do minulého období. Jestli se přecenění v příslušných měsících projeví či nikoli, závisí na tom, zda jsou či nejsou již zaúčtované. Dále viz Věcný obsah - Přecenění - Zvýšení ceny (změna ceny, technické zhodnocení).

Karta DM

Doklad změny ceny je svázán s kartou majetku DM, jejíž identifikace je uvedena v této položce.

Pokud se jedná o vystavování nového dokladu, pak může být k dispozici funkční tlačítko , pomocí něhož můžete doklad navázat na odpovídající kartu majetku. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

 • Odkaz na kartu DM
 • Odpojení navázané karty

Po stisku tlačítka Odkaz zvolíte, zda si doklad pořízení přejete svázat s kartou DM, příp. zda si přejete stávající vazbu zrušit (poté je třeba ji nahradit jinou, jelikož odkaz na kartu majetku je povinný). K dohledání dané karty majetku se nabídne Průvodce výběrem dokladu.

Zde se sice nejedná o doklady, nicméně agenda Dlouhodobého majetku je pojata jako dokladová agenda.

Pokud je odkaz na kartu majetku v okamžiku tvorby nového dokladu již znám (závisí na tom, jak byla agenda vyvolána, viz popis u funkce F2 = Nový), pak je odkaz na kartu již předvyplněn a tlačítko Odkaz není k dispozici.

Částka účetní

Částka daňová

Celková částka dokladu změny ceny. Pro případ, že je zapotřebí účetní vstupní cenu navýšit o jinou částku než daňovou vstupní cenu, jsou účetní a daňová částka zadávány zvlášť, ve dvou samostatných položkách. Ve většině obvyklých situací budou obě částky stejné, ale nemusí tomu tak být vždy, viz příklad.

Na majetku nakoupeném částečně z dotace je provedeno technické zhodnocení financované zcela z dotace. Je zapotřebí zvýšit účetní vstupní cenu o toto technické zhodnocení, ale daňovou vstupní cenu zachovat.

 • Na dokladu změny ceny zadáme příslušnou částku do položky Částka účetní.
 • Hodnota se automaticky zkopíruje do položky Částka daňová.
 • V položce Částka daňová přepíšeme hodnotu na 0.

Doklad způsobí změnu účetní vstupní ceny a přepočítání účetních odpisů, daňová vstupní cena a daňové odpisy zůstanou zachovány.

Pokud je v subzáložce Výdaje změny vstupní ceny zadán alespoň jeden doklad, nejsou položky Částka účetní ani Částka daňová editovatelné a aktualizují se automaticky, viz popis dále.

Na dokladech změny ceny lze zadávat i zápornou částku. Použije se, pokud potřebujete snížit vstupní cenu majetku z jiného důvodu, než je částečné vyřazení. Například je-li třeba zohlednit dobropis, který snižuje vstupní cenu majetku. Dále viz Věcný obsah - snížení ceny majetku vlivem dobropisu.

Pozor! Pokud chcete zadat snížení vstupní ceny z důvodů částečného vyřazení majetku, učiňte tak v agendě Dlouhodobý majetek u jednoduchých karet funkcí Vyřadit nebo u souboru movitých věcí funkcí Vyjmout v subzáložce Soubor prvků. Dále viz Věcný obsah - snížení vstupní ceny.

Je-li zadána záporná částka, nejde zatrhnout, že se jedná o technické zhodnocení.

Dotace naopak musí být zadána jako záporná částka. Pokud se částka (účetní) přepíše ze záporné na kladnou, automaticky se zruší zatržení příznaku Dotace, vymaže se obsah položek Datum tech. zhodnocení, na které je poskytnuta dotace a Korekce účetního odpisu z dotace a všechny tyto položky související s dotacemi se znepřístupní k editaci.

Pokud je zadaná částka snížení ceny (v kladné hodnotě) vyšší než zůstatková cena k danému datu, zobrazí se upozornění, ale systém dovolí doklad uložit. V případě zatržení příznaku Dotace probíhá porovnání pouze se vstupní cenou (v měsíci uplatnění dotace), upozornění je nicméně rovněž pouze softvalidační.

Jak bylo řečeno v úvodní kap., částku dokladu lze zadat

 • buď ručně bez odkazu na existující nákupní doklady
 • nebo ji lze sestavovat odkazem na již existující nákupní (výdajové) doklady. V tomto případě se zadávají čerpání z existujících výdajových dokladů v subzáložce Výdaje změny vstupní ceny (dále viz čerpání částek z jiných dokladů) s možností i importovat "předpřipravená čerpání" z předem zadaných Souvisejících výdajů k dané kartě a položka Částka se aktualizuje automaticky po provedení změn v zadaných čerpáních, nicméně lze ji editovat (neplatí pro doklad vystavovaný k souboru movitých věcí). Je-li zadán alespoň jeden záznam čerpání, pak musí platit, že celková částka dokladu se rovná součtu čerpaných částek v subzáložce Výdaje pořízení.
 • resp. se sestavuje jako suma částek změn ceny jednotlivých prvků, pokud se jedná o doklad změny ceny k souboru movitých věcí. Pak položka není editovatelná a není aktualizována sumou dle případně zadaných čerpání výdajových dokladů jakožto Výdajů změn ceny, nicméně i tak musí platit, že celková částka dokladu se rovná součtu čerpaných částek v subzáložce Výdaje změny vstupní ceny.
Technické zhodnocení

Zatržítko nelze zatrhnout, pokud je změna vstupní ceny záporná. Položka určuje, zda daná změna vstupní ceny je charakteru technického zhodnocení. Jak bylo řečeno v úvodní kap., se pak jedná buď jenom o změnu vstupní ceny (změněná vstupní cena beze změny sazby, resp. koeficientu odpisování), nebo o zvýšení vstupní ceny (zvýšená vstupní cena se změnou sazby, resp. koeficientu odpisování).

Změna vstupní ceny (nejde o tech. zhodnocení) se promítne do cen karty majetku a jejích odpisů ihned, naopak zvýšení vstupní ceny (jde o tech. zhodnocení) se promítne do cen karty až v okamžiku, kdy suma dokladů tech. zhodnocení za dané období překročí nutný limit pro tech. zhodnocení (promítne se jako příslušná suma takových dokladů).

V záložce omezení si lze omezit pouze za doklady, které se už promítly nebo zatím nepromítly do karty majetku.

Tato problematika je poměrně složitá a je detailně popsána v kap. Věcný obsah - Přecenění-Zvýšení ceny (změna ceny, technické zhodnocení).

Jelikož doklady technického zhodnocení se mohou navzájem ovlivňovat (může být více dokladů TZ v jednom období), jsou omezeny povolené zpětné opravy tohoto přepínače.

 • Nelze měnit částku a stav zatržítka technického zhodnocení na dokladu, pokud za editovaným dokladem ještě existují další změny ceny.
 • Nelze zpětně zadat doklad s datem před již existující doklady změny ceny.

Uživatel tedy u těchto dokladů musí doklady zadávat ve správné časové posloupnosti a u starších dokladů má omezenu povolenou editaci.

V případě zatržení položky Technické zhodnocení se zpřístupní k editaci následující doplňující údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Techn.zhodnocení uplatnit v kartě bez ohledu na velikost částky na dokladu Položka je k dispozici jenom, je-li zadávaný doklad charakteru technického zhodnocení (tj. předchozí položka je zatržena). Lze pak pomocí ní nastavit, že se editovaný doklad změny ceny má promítnout do karty majetku jako technické zhodnocení bez ohledu na to, zda částka na něm (příp. i včetně dalších dokladů změny ceny) splňuje limit pro technické zhodnocení či nikoli. Tato problematika je poměrně složitá a je detailně popsána v kap. Věcný obsah - Přecenění-Zvýšení ceny (změna ceny, technické zhodnocení).

Jelikož doklady technického zhodnocení se mohou navzájem ovlivňovat (může být více dokladů TZ v jednom období), jsou omezeny povolené zpětné opravy tohoto přepínače.

 • Nelze měnit částku a stav zatržítka technického zhodnocení uplatnit v kartě bez ohledu na velikost částky na dokladu, pokud za editovaným dokladem ještě existují další změny ceny.
 • Nelze zpětně zadat doklad s datem před již existující doklady změny ceny.

Uživatel tedy u těchto dokladů musí doklady zadávat ve správné časové posloupnosti a u starších dokladů má omezenu povolenou editaci.

Zbývající počet měsíců odpisování

Položka je k dispozici pouze u karet majetku s rovnoměrným odpisováním podle smlouvy, tj. u nichž je způsob daňového odpisování stanoven na Rovnoměrný měsíční odpis (DNM). Předvyplňuje hodnotou "zůstatkové doby odpisování pro danou kartu". Uživatel ji však může změnit, což by měl učinit v případě, kdy po přecenění by se doba odpisování měla prodloužit.

U karty odpisované podle typu rovnoměrného odpisování se položka nezobrazuje, jelikož to nemá význam (u nich se postupuje jinak).

Dále viz Vliv přecenění na daňové odpisy - Zvýšení ceny u dlouhodobého nehmotného majetku (DNM), tj. majetku odepisovaného rovnoměrným měsíčním odpisem (DNM).

Dotace

Zatržení této volby znamená, že daný doklad ZC zachycuje poskytnutou dotaci na technické zhodnocení majetku.

Položka je k dispozici pouze při záporné vstupní ceně a připojené kartě majetku. Umožňuje snížit účetní vstupní cenu. Zároveň se při již zaúčtovaných odpisech spočítá automaticky korekce (pokud není vyplněna související položka Korekce účetního odpisu z dotace (v 1. nezaúčt. obd.).

Viz také Přecenění - snížení ceny typu dotace.

V případě zatržení položky Dotace se zpřístupní k editaci následující doplňující údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Datum tech. zhodnocení, na které je poskytnuta dotace

Datum technického zhodnocení zvyšujícího vstupní cenu majetku, na které byla (později) poskytnuta dotace (která zvýšenou vstupní cenu majetku opět snížila).

Jedná se o datum technického zhodnocení (provedeného v minulosti), nikoli o datum dotace (poskytnuté později).

1. 1. 2014 byl do evidence zařazen dlouhodobý majetek se vstupní cenou 1 000 000 Kč, s nastavenou účetní odpisovou skupinou L5 a daňovou odpisovou skupinou L5r.

1. 3. 2015 bylo provedeno technické zhodnocení ve výši 500 000 Kč.

1. 10. 2015 byla na toto technické zhodnocení poskytnuta dotace ve výši -300 000 Kč.

Odpisy za období 1/2014 až 9/2015 již byly zaúčtovány.

Při uložení dokladu ZC se zatrženou volbou Dotace a dojde k přepočítání odpisů v obdobích 3/2015 až 9/2015 - jako kdyby 1. 3. nedošlo ke zhodnocení ve výši 500 000, ale pouze 200 000. Protože už jsou však odpisy v těchto obdobích zaúčtovány, zůstanou nezměněné a celkový rozdíl za těchto 7 měsíců od okamžiku technického zhodnocení se zapíše jako korekce k účetnímu odpisu v prvním dosud nezaúčtovaném období (10/2015).

Pokud je zatržena volba Dotace a jako původ majetku je uvedená některá z možností Již dříve odepisovaný majetek nebo Přebraný od předchozího majitele, musí být toto pole povinně vyplněno a musí být vyšší než datum zařazení majetku.

Pokud chcete zadat u takové karty dotaci na pořízení majetku nebo dotaci s datem technického zhodnocení před datem zařazení, je zapotřebí na záložce Údaje-minulost dané karty ručně vypočítat a vyplnit položky Celková výše uplatněných dotací a Celková korekce účetních odpisů z uplatněných dotací.

Korekce účetního odpisu z dotace (v 1. nezaúčt. obd.)

Umožňuje ručně zadat celkovou výši korekce účetního odpisu z dotace.

Zadaná hodnota musí být záporná (dotace vždy snižuje účetní cenu majetku).

Pokud položka zůstane nevyplněná, vypočítá se korekce při uložení dokladu ZC automaticky tak, aby zůstatková cena na konci prvního období s dosud nezaúčtovaným odpisem byla stejná, jako by byla v případě, že by se technické zhodnocení původně zadalo ve výši snížené o dotaci.

V případě zrušení zatržení položky Dotace se tyto doplňující údaje vymažou a příslušné položky se znepřístupní k editaci.

Datum konce úč. odpisů

Datum konce účetních odpisů. Položka se přenáší z položky Datum konce odepisování na kartě dlouhodobého majetku. Více viz popis u této položky.

Pokud je obsah této položky vymazán, automaticky se vymaže i odpovídající Datum konce odepisování na kartě dlouhodobého majetku.

Středisko

Středisko pro daný doklad. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek.

Povinná položka. Ze zadaného střediska lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.

Zakázka

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Ze zakázek zadaných na dokladu lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Poznámka Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam apod. Nepovinná položka.
Výdaje změny vstupní ceny čerpat s DPH

Položka je k dispozici pouze v případě, že je na svázané kartě DM položka Ceny zahrnují DPH nastavena na hodnotu Ano.

Je-li volba zatržena, čerpají se částky z výdajových dokladů na subzáložce Výdaje změny vstupní ceny včetně DPH (do polí Částka účetní a Částka daňová se přebírají částky včetně DPH).

Firma se na majetkových dokladech nezadává.

Subzáložka Výdaje změny vstupní ceny

Subzáložka slouží k zobrazování a k zadávání záznamů čerpání částky změny ceny z různých výdajových dokladů.

Čerpání z výdajových dokladů není povinné, ale pokud se použije, pak se celková částka dokladu změny ceny zadaná v hlavičce dokladu změny ceny přepočítá tak, aby se rovnala součtu všech částek čerpaných z jednotlivých dokladů výdajů pořízení (nákupních dokladů) zadaných v této subzáložce.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, podobná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady - obecně.

V této agendě je v liště navigátoru kromě standardních funkcí Přidat, Vymazat, Otevřít atd. k dispozici navíc i funkce Import pro import ze Souvisejících výdajů, popis viz kap. Záložka Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady - obecně.

Také u importu ze souvisejících výdajů systém nabízí vygenerování záznamu pro ruční spárování a pokud ano, pak přidá vazbu na daný doklad v subzáložce Ruční párování tedy stejně, jakoby bylo čerpání rovnou zadáno funkcí Přidat, viz Záložka Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady - obecně.

Subzáložka Soubor prvků

Subzáložka je k dispozici pouze, pokud karta majetku, ke které patří prohlížený resp. editovaný doklad, je typu soubor movitých věcí. Zobrazí seznam prvků obsažených v aktuálním dokladu, tedy prvků, které byly aktuálním dokladem přeceněny.

Umožňuje nadefinovat a evidovat soubor prvků, kterých se daný doklad přecenění týká a zadat pro každý z nich příslušnou částku změny ceny.

Obsahuje seznam prvků. Jedná se o prvek needitovatelný seznam, který ale má povolenu editaci některých vybraných položek. Pokud je tvořen nový doklad ke kartě s prvky, předvyplní se všechny prvky z karty kromě vyřazených. Význam položek zde zobrazených je totožný s významem obdobných položek zobrazených v subzáložce Prvky agendy Dlouhodobého majetku. Zde popíšeme pouze následující položku:

Název Popis
Částka změny ceny Jediná editovatelná položka v seznamu prvků obsažených v daném dokladu, slouží pro zadání částky změny ceny pro daný prvek. Po zadání se příslušně zaktualizuje celková částka v hlavičce dokladu.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Soubor prvků v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • pro posun kurzoru po jednotlivých prvcích a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního prvku. Pokud vymažete prvek, aktualizuje se celková částka dokladu změny ceny.
 • Přidat - Pro přidání nového prvku. Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém vyberete, jaký prvek si přejete přidat (nabízí se jen tehdy, pokud ještě na kartě majetku zbývá nějaký nevyřazený prvek, který zatím nebyl do daného dokladu přecenění přidán). Přidá se nový řádek pro daný prvek, kde zadáte odpovídající částku změny ceny pro daný prvek. Přidáním řádku změny ceny s prvkem se zaktualizuje celková částka změny ceny.

Subzáložka Ruční párování

Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).