Definice ELDP - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuální definici ELDP ze záložky Seznam.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Pro lepší identifikaci některých dále popsaných položek je uveden i jejich konkrétní název (italikou), příp. včetně zkratky agendy, do níž položka patří, viz identifikace popisovaných položek. Podle tohoto názvu lze položky i lehce vyhledávat (viz full-textové hledání v helpu).

V horní části záložky jsou dále k dispozici položky:

Název Popis
Rok Rok, od něhož platí daná definice ELDP. Musí být v rámci číselníku unikátní. Používá se v číselníkových položkách se zadanou definicí ELDP. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)
Název Název definice ELDP. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou definicí ELDP jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Pak následují vlastní definice ELDP, tj. needitovatelný seznam položek patřících k aktuální definici ELDP ze záložky Seznam. V seznamu jsou pro každou počítanou položku uvedeny základní údaje o ní:

Název Popis
Název položky Název položky, přes kterou je provedena vazba na položky mzdového listu dílčího umožňující výpočet ELDP, viz kapitola Položky definice ELDP.
Systémový výraz Standardní, tj. výrobcem dodávané definice.
Uživatelský výraz

Obdobně jako předchozí položka Systémový výraz, jen slouží pro výrazy dané uživatelem. Tj. je plně uživatelsky definovatelný.

Při výpočtu se uplatní nejdříve Standardní výraz a pak Uživatelský výraz. Je-li Uživatelský výraz prázdný, nebere se v potaz.

Pod seznamem položek je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek a hledání hodnoty v seznamu.
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec pro definici další položky do aktuálního definice ELDP. Tato funkce není pro běžného uživatele dostupná.
  • Vymazat - tato funkce není pro běžného uživatele dostupná.

Dále následují položky:

Název Popis
Standardní definice Tato položka umožňuje detailněji zobrazit Systémový výraz aktuální položky. Editace Standardní definice není pro běžného uživatele dostupná.
Uživatelská definice

Tato položka umožňuje detailněji zobrazit a upravovat Uživatelský výraz aktuální položky. Uživatelský výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka v editačním režimu. Mimo editační režim si můžete zobrazené výrazy prohlížet také pomocí Editoru výrazů, který v tomto případě vyvoláte po stisku tlačítka , což oceníte hlavně u dlouhých definic, zvláště pokud je není možné editovat. Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Běžný uživatel se nemusí konstruováním těchto výrazů vůbec zabývat a pokud mu nebudou vyhovovat defaultně dodávané, může si objednat jejich přípravu u servisních konzultantů výrobce.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.