Druhy nemocenských dávek - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním druhu nemocenských dávek ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Subzáložka Hlavní údaje slouží pro zadání základních údajů o daném záznamu. Obsahuje:

Hlavičkové údaje

V horní části subzáložky je ke každému druhu nemocenské dávky možné zadávat položky:

Název Popis
Kód

Kód označující daný druh nemocenské dávky. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr druhu nemocenské dávky. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.

Název Název druhu nemocenské dávky. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným druhem nemocenské dávky jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.) Povinná položka.
Základní typ

Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete, o jaký základní typ nemocenské dávky se jedná. Tedy každý nadefinovaný druh nemocenské dávky je určitého typu, tyto základní typy nemocenské dávky jsou stanoveny pevně z programu.

Typy slouží zejména pro součtové výstupy (sčítání údajů dávek téhož typu apod.). Dále viz základní typy a sazby nemocenských dávek, výpočet ND.

Jednorázová částka

Je-li zatrženo, pak půjde o dávku vyplácenou jednorázovou částkou. V agendě Nemocenské dávky pak bude možno pro zadání nemocenské dávky daného druhu použít jenom řádek typu Jednorázová částka.

Pro základní typ Jednorázová dávka a Vyrovnávací příspěvek v těhotenství je položka zatržena a není možno ji editovat. U ostatních typů nem. dávek je volitelná, smysluplnost jejího zatržení pro daný typ je však na zvážení uživatele.

Zakládá nepřítomnost

Je-li zatrženo, pak daná dávka zakládá nepřítomnost zaměstnance při zadání konkrétní nemocenské dávky daného druhu. V agendě Nemocenské dávky pak nebude možno pro zadání nemocenské dávky daného druhu použít řádky typu 1-Propl. a nepřítomnost a 3 -Jen nepřítomnost.

Pro základní typ Jednorázová dávka je položka vždy nezatržena a není možno ji editovat, tj. nelze definovat druh nemocenské dávky, která by byla současně jednorázovou dávkou a současně by zakládala nepřítomnost. U ostatních typů nem. dávek je volitelná, smysluplnost jejího zatržení pro daný typ je však na zvážení uživatele.

Redukce DVZ

Určuje, zda se bude dávka počítat z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Jaké je Procento redukce DVZ a jaký je Počet dní redukce DVZ, po který se redukce DVZ provádí, je nastaveno v nastavení parametrů mezd v záložce Vazby na proměnné odkazem na příslušné globální proměnné.

Způsob výpočtu nem. dávek je závislý na aktuálně platné legislativě. Zatržené redukce DVZ mělo význam např. pro dávky před 1.1.2009.

Není vyloučenou dobou

Je-li zatrženo, nebude daná nem. dávka započítávána do výpočtu vyloučené doby.

Nem. dávka typu Nemoc, ale vzniklá na základě prac. úrazu. V tomto případě, není zcela jednoznačný výklad zákona, zda daná nemoc je vyl. dobou, je-li současně poskytována Náhrada za ztrátu na výdělku. Proto byla na základě požadavku uživatelů přidána možnost takovou ND z vyloučených dob vyjmout. Doporučujeme si ověřit u vaší SSZ, jak v konkrétním případě u vás, postupovat.

Neproplácí se

Je-li zatrženo, pak takovou dávku nebude možné proplácet. Tj. na zadávané nemocenské dávce bude možné použít pouze řádek typu 3-Jen nepřítomnost. Má význam pro druhy nem. dávek, které neproplácí organizace, ale pouze správa sociálního zabezpečení.

V lokalizaci pro ČR zavedeno po 1.1.2009. Je k dispozici jen pro zpracovávaná mzd. období po 1.1.09, tj. je-li Minimální datum změn větší nebo rovno 1.1.09.

Proplácí se pouze pracovní dny

Je-li zatrženo, pak se u takové dávky budou při proplácení brát v potaz pouze ty kalendářní dny, na které spadá pracovní směna. Pro správné proplacení je třeba mít aktuální pracovní kalendář zadaný pro prac. poměr, k němuž je nem. dávka zadávána. Má význam např. pro základní typ nem. dávky "náhrada příjmu při pracovní neschopnosti", kde se berou v potaz pouze ušlé směny (závisí na aktuálně platné legislativě). Podrobněji viz Výpočet nemoc. dávky - Nem. dávky od 1.1.2009.

Je k dispozici jen pro zpracovávaná mzd. období po 1.1.09, tj. je-li Minimální datum změn větší nebo rovno 1.1.09.

Maximálně proplatit dní

Maximální počet dní, které lze celkem proplatit. Pokud by byl při zadání konkrétní nemocenské dávky tohoto druhu překročen, systém uživatele před uložením upozorní. S ohledem na tuto položku i předvyplňuje Datum proplacení u nem. dávky daného druhu.

U nem. dávky typu OČR je maximální počet proplatitelných dní 9.

Maximální počet dní považovaných za vyloučenou dobu

Počet dní, které lze u této dávky započítat do vyloučené doby. Má význam pro druhy nem. dávek pro ošetřovné.

Před 1.1.2009 se vyloučená doba pro tyto druhy dávek odvozovala od max. počtu proplatitelných dní (evidovaných v předchozí položce). Od 1.1.2009 však organizace tyto dávky neproplácí, tj. v předchozí položce je nula, tudíž ji není možno pro účel vyl. dob již použít.

Je k dispozici jen pro zpracovávaná mzd. období po 1.1.09, tj. je-li Minimální datum změn větší nebo rovno 1.1.09.

Zaokrouhlení DZV

Zaokrouhlení denního vyměřovacího základu. Použije se pro předvyplnění zaokrouhlení denního vyměřovacího základu do hlavičky nemocenské dávky. Nastavuje se pro každý druh nemocenské dávky samostatně, takže denní vyměřovací základ jednoho druhu nemocenské dávky může být zaokrouhlován jinak než denní vyměřovací základ jiného druhu nemocenské dávky, aby bylo možno zaokrouhlovat denní vyměřovací základy všech druhů nemocenských dávek v souladu s platnou legislativou, viz kapitola Základní typy a sazby nemocenských dávek, výpočet ND.

Zde nastavený způsob zaokrouhlování se předvyplňuje při zadávání nových nemocenských dávek, ale lze jej u konkrétního záznamu případně ještě měnit.

Zaokrouhlení dávky

Zaokrouhlení dávky. Použije se pro předvyplnění zaokrouhlení nemocenské dávky do hlavičky nemocenské dávky. Nastavuje se pro každý druh nemocenské dávky samostatně, takže jeden druh nemocenské dávky může být zaokrouhlován jinak než jiný druh nemocenské dávky, aby bylo možno zaokrouhlovat všechny druhy nemocenských dávek v souladu s platnou legislativou, viz kapitola Základní typy a sazby nemocenských dávek, výpočet ND.

Zde nastavený způsob zaokrouhlování se předvyplňuje při zadávání nových nemocenských dávek, ale lze jej u konkrétního záznamu případně ještě měnit.

Platí do Informativní položka, informuje pro jaké období je určen daný druh dávky. Pokud zadávaná dávka má datum počátku vyšší než je datum platnosti použitého druhu, program na tuto skutečnost upozorní.
Předvyplňovaný druh nemocenské dávky

Je-li zatrženo, tento druh nemocenské dávky se použije pro předvyplňování druhu ND v hlavičce zadávané nové nemocenské dávky, pokud platí, že je tento druh nemocenské dávky v aktuálním mzdovém období platný (viz položka Platí do). POZOR, pokud existuje více než jeden druh nemocenské dávky platný v aktuálním mzdovém období, který má zatržen tento příznak, předvyplní se první nalezený druh nemocenské dávky. Je tedy na uživateli, aby příznak Předvyplňovaný druh nemocenské dávky zatrhával s rozmyslem. Druh nemocenské dávky, který není v aktuálním mzdovém období platný, se nepředvyplní, a to ani v případě, že má tento příznak zatržen.

Nechť je aktuální mzdové období leden 2011 a nechť je příznak zatržen u NPN (platí do 31.12.2010) a NP11 (platí od 1.1.2011). Pak se do hlavičky nové nemocenské dávky předvyplní NP11.
Pokud by byl navíc příznak Předvyplňovaný druh nemocenské dávky zatržen u KA11 platné od 1.1.2011, do hlavičky nemocenské dávky by se předvyplnil buď NP11 nebo KA11 podle toho, na který druh nemocenské dávky by systém narazil dříve.

Výraz korekce částky

Umožňuje zadat korekční výraz, podle něhož se napočte částka do položky Navýšení a následně do položky Částka v řádcích nemocenské dávky daného druhu.

Využijete např. tehdy, pokud má zaměstnavatel v kolektivní smlouvě dojednání, že se zaměstnancům bude v dny pracovní neschopnosti vyplácet nějaká náhrada nad zákonem stanovenou mez.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Seznam řádků

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení počtu dní v jednotlivých sazbách. Řádky sazeb nejsou k dispozici, pokud se jedná o dávku placenou jednorázovou částkou, tj. která má v hlavičkových údajích položku Jednorázová částka zatrženu. Zadávané položky:

Název Popis
Sazba (% z DVZ) Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete jednu z možných sazeb, která bude použita pro výpočet nem. dávky jako procento s denního vyměřovacího základu. Jaké sazby (nízká, normální apod.) se pro daný druh ND nabízí, je definováno pevně v programu. Dále viz sazby nemocenských dávek.
Počet dní

Počet dnů, které se budou předvyplňovat k proplacení v dané sazbě. Je-li zadána nula, pak se sazba používá až do konce nemocenské dávky bez dalšího omezení, tj. předvyplní se tolik dnů, kolik zbývá na danou sazbu z celkového počtu dnů nemoci (omezeno jen maximálním počtem dnů zadaným v hlavičce dokladu).

Sazby jdou za sebou v zadaném pořadí - zatím tomu tak je. Pokud by legislativa přinesla změnu, například sazba 50% by se použila první 3 dny a potom každé první tři dny kal. měsíce, pak by byla potřebná změna ve způsobu zadání.

Objasníme na příkladu:

Definujeme si druh nemocenské dávky (ND) pro vyplácení nemocenské. Pak si pro sazbu 50% zadáme 3 dny a pro sazbu 69% ponecháme nevyplněno, tedy 0 dnů. Pokud si definujeme druh ND pro mateřskou dovolenou, pak zadáme sazbu 69% a do počtu dní zadáme 196. Téhož bychom dosáhli, kdybychom počet dní u sazby ponechali nevyplněný a 196 dní zadali do položky Max. dní v hlavičkových údajích. (Konkrétní procenta a počty dnů musí samozřejmě odpovídat aktuálně platné legislativě).

Údaj je uváděn zaokrouhleně s přesností na dny, a to i v případě, že výpočet náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti je prováděn v hodinách. Podrobněji viz popis v kapitole Základní typy a sazby nemocenských dávek, výpočet ND - Nemocenské dávky od 1.7.2009.

Lišta navigátoru

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovatelných formulářů řádků

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.