Druhy pracovních poměrů - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním druhu pracovních poměrů ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Výchozí hodnoty Výpočtová schémata Chybový protokol Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé měně možné zadávat následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný druh pracovního poměru. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr druhu prac. poměru. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.
Název Název druhu prac. poměru. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným druhem prac. poměru jako bližší, vysvětlující popis daného druhu prac. poměru, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Priorita Priorita druhu prac. poměru se využívá pro stanovení řídícího prac. poměru při souběžných prac. poměrech. Priorita je vyjádřena číslem. Nižší číslo znamená vyšší prioritu.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Subzáložka Výchozí hodnoty

Subzáložka slouží k zadání výchozích hodnot pro položky prac. poměrů nebo mzdových listů k prac. poměru téhož druhu prac. poměru, jako je druh prac. poměru ze záložky Seznam. Zda se zde zadané výchozí hodnoty použijí a za jakých okolností, viz pravidla předvyplňování položek:

V horní části subzáložky je položka:

Název Popis
Třída

Třída Business objektu (BO) pro položky, k nimž jsou dále zobrazeny zadané výchozí hodnoty, viz dále. Třídu vyberete ze skrytého seznamu, podle toho, k čemu chcete zobrazit resp. zadávat výchozí hodnoty:

 • Mzdový list dílčí
 • Mzdový list souhrnný
 • Pracovní poměr

Řetězec, pod kterým se jednotlivé třídy v seznamu nabízejí, odpovídá položce "Popis" daného Business objektu a můžete podle ní i daný Business objekt dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

Dále je k dispozici prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných vybraných položek a jejich hodnot:

Název Popis
Název položky

Název položky. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky. Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. Po stisku Alt+ nebo tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu. Nabízí se jen položky k třídě Business objektu vybrané výše v položce Třída.

Jednu položku nelze zadat do seznamu vícekrát.

Popis položky Popis položky zadané v předchozí položce. Needitovatelná položka, přebírá se z definice položky.
Hodnota

Hodnota k předvyplnění.

Jsou podporovány různé typy hodnot: číslo či text, boolean, datum, enumerace, číselník podle typu položky.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Výpočtová schémata

Subzáložka slouží k zadání výpočtových schémat pro mzdové listy dílčí a souhrnné, pro průměry a roční zúčtování k prac. poměru téhož druhu, jako je druh PP ze záložky Seznam. Zda se zde zadaná výpočtová schémata použijí a jakým způsobem, viz:

V horní části subzáložky je položka:

Název Popis
Třída

Třída Business objektu (BO) pro položky, k nimž jsou dále zobrazeny zadané výchozí hodnoty, viz dále. Třídu vyberete ze skrytého seznamu, podle toho, k čemu chcete zobrazit resp. zadávat výchozí hodnoty:

 • Mzdový list souhrnný
 • Mzdový list dílčí
 • Průměr
 • Řádek ročního zúčtování

Řetězec, pod kterým se jednotlivé třídy v seznamu nabízejí, odpovídá položce "Popis" daného Business objektu a můžete podle ní i daný Business objekt dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

Pokud by se vyskytly dvě třídy různých BO, ale nadefinované se stejným názvem, je u názvu druhého ještě přidáno pořadové číslo "(2)", "(3)" atd.

Rychlá cesta, jak dohledat v dokumentaci GenDoc.chm dokumentaci k nějaké nabízené třídě ze seznamu: Např. chcete získat dokumentaci k nabízené třídě Mzdový list dílčí. Pak v GenDoc.chm si přes full-textové vyhledávání nechte dohledat řetězec "Popis: Mzdový list dílčí".

Dále je k dispozici prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných výp. schémat:

Název Popis
Výpočtové schéma

Kód výpočtového schématu. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z agendy Výpočtových schémat. Nabízí se jen schémata k třídě Business objektu vybrané výše v položce Třída.

Nelze vybrat dvakrát stejné výpočtové schéma.

Název schématu Název schématu zadaného v předchozí položce. Needitovatelná položka, přebírá se z definice schématu.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Kontrola - Funkce nalezne v sadě přiřazených Výpočtových schémat případné duplicity v definici výpočtu položek, (výpočet jedné položky je definován vícekrát v přiřazených výpočtových schématech). Nalezené duplicity zobrazuje v subzáložce Chybový protokol.

Subzáložka Chybový protokol

Subzáložka je k dispozici pouze po vyvolání kontroly duplicitního výpočtu jedné položky v přiřazených výpočtových schématech, viz výše, a to tehdy, pokud dojde k nalezení takových duplicit, viz popis funkce Kontrola v subzáložce Výpočtová schémata. Slouží k zobrazení seznamu chyb, aby o nich byl uživatel informován, mohl jejich příčiny odstranit a výpočet zopakovat.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Chybový protokol - obecně.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Je-li zobrazena záložka Chybový protokol, mohou být k dispozici i funkce, které se váží k ní.