Nastavení parametrů mezd - záložka Vazby na proměnné

Jak bylo řečeno v kap. Definice mezd a personalistiky, výpočet mezd je realizován jako jakýsi motor na zpracování celé řady definic dodávaných výrobcem nebo zavedených uživatelem. Některé části výpočtu jsou však natolik komplikované, že je nelze řešit definicí výpočtu prostřednictvím uživatelsky definovatelných výpočtových schémat (např. vyhodnocení nemocenských dávek, vyčíslení srážek, vyčíslení průměrů apod.) a proto jsou dány pevně v programu. Aby však i tyto části programu mohly pružně reagovat na různé změny sazeb, limitů, částek apod. dané legislativou či uživatelem, jsou v těchto místech programu místo konkrétních hodnot (sazeb, limitů, částek) používány kódy, které se odkazují na globální proměnné, v nichž jsou konkrétní hodnoty (sazby, limity, částky) evidovány. Záložka Vazby na proměnné slouží právě k zadání těchto odkazů. Při výpočtu jsou pak tyto kódy nahrazeny konkrétními hodnotami (platnými pro mzdové období, v němž k výpočtu dochází), které jsou evidovány v globální proměnné, na níž se daný kód odkazuje.

Vazby na proměnné jsou dodávány výrobcem a v naprosté většině případů je uživatel nebude muset vůbec měnit. Výjimkou je situace, kdy si uživatel místo některé systémové globální proměnné, na niž je zde definována vazba, zavede jinou svou vlastní proměnnou, v níž si bude aktualizovat příslušné hodnoty. Pak je třeba odpovídající dodávanou vazbu na systémovou globální proměnnou nahradit vazbou na vlastní globální proměnnou. Změny ve vazbách na globální proměnné mají vliv na výpočet mezd.

Záložka obsahuje seznam existujících vazeb s následujícími položkami:

Název Popis
Kód Kód používaný v programu pro danou vazbu. Běžnému uživateli se nezobrazuje.
Popis Popis dané vazby. Identifikuje, čeho se daná vazba týká.
Vazba na proměnnou

Číselníková položka se zadanou vazbou na příslušnou globální proměnnou. Zadáte kód globální proměnné nebo ji vyberete z číselníku globálních proměnných.

Funkce k záložce Vazby na proměnné:

Jako v záložce Základní parametry. Navíc je k dispozici funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Přidat vazbu - Umožní přidat novou vazbu na globální proměnnou potřebnou v programu. Běžnému uživateli není k dispozici, jelikož uživatelské přidávání těchto vazeb nemá žádný význam.