Nastavení parametrů mezd - záložka Základní parametry

V této záložce lze navolit mnoho parametrů platných pro váš modul mezd a personalistiky. Pomocí parametrů můžete ovlivnit chování programu podle vašich požadavků.

Jelikož vám vhodné nastavení parametrů může do značné míry ušetřit práci a přizpůsobit program vašim potřebám, doporučujeme vám se s nimi podrobně seznámit. Hodnoty některých parametrů lze zadat též z Průvodce nastavením mezd.

Nastavované údaje:

Název Popis
Typ organizace

Tato položka aktuálně není k dispozici, jelikož není potřeba. Statut malé a velké organizace byl od 1.1.2009 zrušen a aktuálně se nerozlišuje. Tudíž byla položka skryta.

Sloužila k nastavení typu organizace:

  • Malá organizace (do 25-ti zaměstnanců)
  • Velká organizace

Systém byl pro oba typy organizací shodný (tj. jak pro malou, tak velkou organizaci byly k dispozici všechny položky, všechny dodávané výstupní sestavy atd.). Jediné rozdíly byly ve vyčíslení částek nem. dávek a vyčíslení vyloučených dob na ELDP. Pro malou organizaci platilo:

  • V agendě nem. dávek byla v položkách řádků nem. dávek nepřístupná k editaci položka Oprava a v položce Částka se nepočítaly vyplácené částky nemocenských dávek, ale rovnou se vložila nula. Vlastní výpočet položky Nemocenské dávky - celkem Kč (peněžní dávky) v rámci výpočtu mezd se pro oba typy organizací nijak nelišil.
  • Aby totiž bylo možno kvalifikovaně spočítat vyloučenou dobu, je třeba znát nejen dobu nemoci, ale především dny, které byly proplaceny. Jelikož proplacení malá organizace neřešila, nebylo možné je vyčíslovat bylo vyloučené doby vyčíslovat podle dnů omluvených absencí ze záznamů nem. dávek. Dále viz Vyloučená doba.

Po zrušení typu organizace byl následně zaveden status "malý zaměstnavatel" pro účely odvod soc. pojištění. K nastavení "malého zaměstnavatele" je určena glob. proměnná S_MalyZtelSP.

Výpočtové schéma pro dílčí ML - ND v ochr. lhůtě

Tyto položky aktuálně nejsou k dispozici, jelikož nejsou potřeba. Dle aktuální legislativy vyplácení dávky v ochr. lhůtě zaměstnavatel neřeší, tudíž byly skryty.

Umožňovaly vybrat z číselníku Výpočtových schémat schéma, které se mělo použít pro přiřazení na dílčí mzdový list, který se vytváří pro potřeby vyrovnat se zaměstnancem nemocenskou dávku uplatňovanou v ochranné lhůtě resp. na jeho mzdový list souhrnný. Bylo-li definováno, pak se při vytvoření takového mzdového listu, který vzniká po ukončení prac. poměru díky existenci nem. dávky, použije jako vzor pro předvyplnění výpočtového schématu, dále viz Předvyplnění výp.schémat při založení ML.

Výpočtové schéma pro výpočet nem. dávek v rámci ochranné lhůty se již nijak nevyužívá, nicméně pokud jste dané položky měli před jejich skrytím vyplněny, mohou se daná schémata při tvorbě ML i přesto předvyplnit. Více viz předvyplnění výp.schémat při založení ML - upozornění pro ochrannou lhůtu.

Výpočtové schéma pro souhrnný ML - ND v ochr. lhůtě
Výpočtové schéma pro souhrnný ML - RZ po ukončeném PP

Možnost zadat výpočtové schéma, které se má použít pro přiřazení na mzdový list souhrnný, který se vytváří pro potřeby vyrovnat se zaměstnancem roční zúčtování v případě, že zaměstnanec již ukončil pracovní poměr, tj. nemá už žádný platný prac. poměr.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníku Výpočtových schémat definovaných pro třídu Souhrnný mzdový list. Je-li definováno, pak se při vytvoření mzdového listu souhrnného, který vzniká po ukončení prac. poměru pro účely přenosu přeplatku RZÚ z agendy RZÚ, použije jako vzor pro předvyplnění výpočtového schématu, dále viz Předvyplňování položek a výp.schémat pro PL a ML resp. předvyplnění výp.schémat při založení ML.

Automatický přepočet ML při jeho uložení Je-li zatrženo, pak se ihned po uložení zadaného dílčího nebo souhrnného mzdového listu provede automaticky Výpočet mezd pro daného zaměstnance, tj. automaticky se vyvolá funkce Výpočet pro zaměstnance, k němuž právě uložený mzdový list náleží.
Struktura os.čísla zaměstnance

Funkční tlačítko pro vyvolání formuláře pro nastavení automatického generování osobního čísla zaměstnance a zadání jeho struktury. Osobní číslo nového zaměstnance můžete pro každého nového zaměstnance zadávat buď sami nebo můžete s výhodou využít automatické vytváření. Pro možnost automatického generování os. čísla musíte nejprve zvolit, jakou bude mít strukturu.

Způsob definice struktury os. čísla je obdobný jako způsob definice struktury kódu firmy z adresáře nebo kódu skladové karty.

Výchozí typ průměru při hromadném výpočtu

Umožňuje nastavit, která funkce má být výchozí (první v pořadí) u multifunkčních tlačítek Výpočet průměrů v agendě Pracovní poměry a Generování v agendě Průměry. Má význam, pokud chce uživatel některý typ výpočtu upřednostňovat a nechce se zdržovat výběrem z nabídky podfunkcí.

Po legislativních změnách platných od 1.1.2004 vypočtený průměr na nemoc platí jen pro následující měsíc. Proto nemá příliš praktický význam si je napočítávat dopředu, jak tomu bylo dříve (počítaly se typicky vždy na konci čtvrtletí pro čtvrtletí následující). Pro průměry na dovolenou toto má smysl i nadále. Proto si uživatel může nastavit, která funkce má být výchozí (první v pořadí pro dané multifunkční tlačítko).

Výchozí položka společného ML pro srážky procentem

Zde je možno zadat, která položka se má defaultně použít pro výpočet srážky zadané procentem. Předvyplňuje se čistým příjmem (MLS:S_NetIncome).

Položka slouží:

  • jednak pro předvyplnění v případě zadávání nové definice opakované srážky dané procentem z nějaké položky
  • jednak pro import srážek daných procentem z XML z předchozího systému, kdy se doplnila na záznamy naimportovaných definic srážek daných procentem
Zaokrouhlování - systémové nastavení

Nastavení způsobu zaokrouhlování pro následující údaje:

Nastavení zaokrouhlení má dvě části - Systémové nastavení a uživatelské, viz dále. Systémové podléhá update a nelze jej editovat.

Zaokrouhlování - Použít vlastní nastavení Je-li zatrženo, pak se zpřístupní položky pro uživatelské nastavení způsobu zaokrouhlení a systémová nastavení se pak neuplatní.

Krátit poměrný díl odměny za delší období podle odpracované doby

a

Způsob krácení

V této dvojici položek lze nastavit, zda krátit poměrný díl odměny za delší období podle odpracované doby a jakým způsobem, tj. v jakém poměru.

Dle platné legislativy lze při výpočtu průměrů zahrnout do vyměřovacích základů za rozhodná období z odměn za delší období vždy jen odpovídající část, např. maximálně 1/4, 1/2 apod.), nicméně tato částka je maximální a lze ji ještě krátit podle skutečně odpracované doby. V takovém případě je třeba zatrhnout tuto položku a zvolit způsob krácení. Dále viz Rozpouštění dlouhodobých odměn do průměru na dovolenou. Položka má vliv na výpočet mezd.

Pozor, nemáte-li k dispozici údaje o odpracované době za předchozí období, za které náleží odměna (pokud začínáte s vedením mezd v systému), pak je třeba buď tuto možnost krácení nevolit nebo si tyto údaje nejdříve doplnit, jinak by se krácení nemělo na základě čeho provést. Jak data doplnit, viz zadání a evidence dat pro průměry zpětně.

Nechť začínáme s vedením mezd v systému od 4.kvartálu roku 2004. V prosinci 2004 byla zaměstnanci vyplacena roční odměna 40000. Ta by měla vstoupit do čtyřech průměrů počínaje 1.kvartálem r.2005. Za rok 2004 nechť bylo odpracováno v jednotlivých kvartálech: 1.Q - 520, 2.Q-530, 3.Q-510, 4.Q-380, tedy odměna náleží celkem za 1940 hodin práce. Ve 4.Q bylo opracováno 380 hodin, tedy koeficient krácení je 380/1940, což je méně než 1/4 a do průměru z dané odměny by mělo být započteno jen 7836Kč. Pokud jsou ale v systému jen data za 4.Q r. 2004 a údaje za předchozí kvartály nebyly doplněny, pak se koeficient vypočte jako 380/380, což je více než 1/4. Tudíž se do průměru započte celá 1/4 odměny a ke krácení nedojde.

Samotné zatržení položky není postačující k tomu, aby se provedlo příslušné krácení. Krácení se provede samozřejmě na základě výpočtových vzorců, v nichž se použije výpočtová funkce zohledňující právě stav zatržení této položky, viz např. výpočet položky Průměr na dovolenou.

Pokud byste používali vlastní výpočtové vzorce, v nichž byste tuto položku nezohledňovali, pak by její zatržení bylo bezpředmětné.

Při výpočtu mzdy zohlednit nepřítomnosti zadané v agendě Nepřítomnosti

Zde lze nastavit, zda při výpočtu mzdy zohledňovat zadané krátkodobé nepřítomnosti z agendy nepřítomností. Položka má vliv na výpočet mezd.

Parametr se nevztahuje na dlouhodobé nepřítomnosti.

Samotné zatržení položky není postačující k tomu, aby se provedlo příslušné zohlednění nepřítomností. Zohlednění nepřítomností se provede samozřejmě na základě aktuálních výpočtových schémat, podle kterých probíhá výpočet mezd. V dodávaných výpočtových schématech se zohledňuje právě stav zatržení této položky.

Pokud tedy byste používali vlastní výpočtové vzorce, v nichž byste tuto položku nezohledňovali, pak by její zatržení bylo bezpředmětné.

Pokud tedy je položka zatržena, pak při výpočtu celkové doby nepřítomností různých typů na mzdovém listě se vysčítají údaje ze záznamů nepřítomností zadaných pro daného zaměstnance za počítané mzdové období v agendě Nepřítomností. K nim se příp. přičte údaj o době absence ručně zadaný na mzdovém listu (např. viz položky Placené volno hodiny (S_PaidFree), Čerp.dovolená dny (S_Holiday) apod.), nicméně nemá valný smysl kombinovat obojí.

Tedy existují různé Možnosti zadávání krátkodobých nepřítomností a podle toho, kterou zvolíte, si nastavíte tento parametr:

  • Pokud chcete využívat agendu nepřítomností pro podrobnou evidenci krátkodobých nepřítomností a současně pro automatický výpočet celkové doby nepřítomnosti - pak tuto položku ponechte zatrženu.
  • Pokud chcete využívat agendu nepřítomností jen pro podrobnou evidenci krátkodobých nepřítomností, ale ne pro automatický výpočet celkové doby nepřítomnosti - pak tuto položku musíte mít nezatrženu.
  • Pokud nechcete využívat agendu nepřítomností pro krátkodobé nepřítomnosti vůbec - pak je doporučeno tuto položku odtrhnout, aby zbytečně nezdržovala výpočet.
Umožnit zadávání nepřítomností z nemocenských dávek zpětně Možnost zapnout speciální režim zpětného zadání nepřítomností z nemocenských dávek.
Kontrolovat maximální výši NPN oproti průměrnému výdělku
Zaměstnavatel je chráněnou dílnou Slouží pro výpočty odpočtů u osob se ZPS v tzv. chráněných dílnách. Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).

Funkce k této agendě

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Help F1
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Opravit F4 - Opravy v nastavení některých parametrů, které mohou mít vliv na spočtené mzdy, mohou způsobit shození příznaku správnosti výpočtu mezd.
Občerstvit F11 -
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

V editačním režimu platí obdobné zásady jako pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro klasický režim editace v číselnících.