Pracovní zařazení - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním pracovním zařazení ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Subzáložka Hlavní údaje slouží pro zadání základních údajů o daném záznamu. Obsahuje položky:

Název Popis
Kód Kód označující dané pracovní zařazení. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr pracovního zařazení. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.
Název Název prac. zařazení. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným prac. zařazením jako bližší, vysvětlující popis daného prac. zařazení, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Platí od

Platí do

Vzhledem ke skutečnosti, že vlivem organizačních změn ve firmě některá pracovní zařazení přestávají platit a nahrazují je prac. zařazení nová, je možno u každého prac. zařazení zadat omezení platnosti, od jakého data a do jakého data dané prac. zařazení platí.

Položka "Platí od data" musí být vždy povinně vyplněna. Položka "Platí do data" je volitelná - pokud je nevyplněna, znamená to, že platnost dosud nebyla omezena (ukončena). Podle omezení za data platnosti se pak nabízejí pracovní zařazení při jejich zadávání:

  • V druzích prac. poměrů v subzáložce Výchozí hodnoty se při přidání položky Prac. zařazení nabízejí jen ta prac. zařazení, jejichž platnost nebyla ukončena před aktuálním datem
  • V pracovním poměru v položce Prac. zařazení se nabízejí jen ta prac. zařazení, jejichž platnost nebyla ukončena před datem odkdy platí prac. poměr. Je-li na prac. poměru již neplatné prac. zařazení, systém na tuto skutečnost upozorní.
Nadřízené p.z.

Kód prac. zařazení, které je nadřízeno aktuálnímu. Jde tedy o odkaz na nadřízené prac. zařazení, pomocí kterého vytváříte hierarchii (vztah nadřízenosti-podřízenosti) mezi pracovními zařazeními. Každému prac. zařazení můžete podřizovat libovolné množství dalších prac. zařazení, počet úrovní vnoření (podřízenosti) není nijak omezen. Hierarchické uspořádání dle podřízenosti si můžete vizuálně zobrazovat zapnutím stromového zobrazení.

Klasifikace zaměstnání Klasifikace zaměstnání, která odpovídá danému prac. zařazení. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Klasifikace zaměstnání. Pokud je položka vyplněna, použije se pro předvyplnění do položky Klasifikace zaměstnání v prac. poměru.
Klasifikace zaměstnání podle ISCO

Klasifikace zaměstnání podle ISCO, která odpovídá danému prac. zařazení. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Klasifikace zaměstnání podle ISCO. Pokud je položka vyplněna, použije se pro předvyplnění do položky Klasifikace zaměstnání podle ISCO v prac. poměru.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.