Význam a editace globálních proměnných

Tato kapitola popisuje význam těch globálních proměnných, který není jasný přímo z jejich názvu. Jelikož globálních proměnných je mnoho, tak je tato pasáž pro přehlednost a snazší dohledání rozdělena:

  • Seznam GP abecedně - zde můžete najít hledanou glob. proměnnou dle názvu v abecedním řazení
  • Vlastní popis GP - v této části je pak uveden význam jednotlivých glob. proměnných

Hodnoty globálních se zjišťují při výpočtu prostřednictvím k tomu určených funkcí, viz též popis mzdových funkcí dostupných v programu. Při tisku reportů je třeba dát pozor na datum, k němuž se hodnoty globálních proměnných tisknou. Viz popis u funkce WageConstant.

U vyjmenovaných globál. proměnných jsou pro příklad uvedeny konkrétní hodnoty platné v legislativě k nějakému datu (taktéž uvedeno dále) (Jak již bylo řečeno výše, v případě změny legislativy vám budou dodány aktualizace ve formě update, pokud jej máte objednán.) Rovněž je u většiny globálních proměnných uvedena poznámka objasňující, čeho se daná proměnná týká, tj. jakého zákona, vyhlášky atd.

Pro lepší identifikaci některých dále popsaných položek je uveden i jejich konkrétní název (italikou), příp. včetně zkratky agendy, do níž položka patří, viz identifikace popisovaných položek. Podle tohoto názvu lze položky i lehce vyhledávat (viz full-textové hledání v helpu).

Legislativa se průběžně mění. Tudíž některé dříve zavedené globální proměnné nemusí mít aktuálně žádný význam a buď už nevstupují (nejsou obsaženy v aktuálně platných výpočtových vzorcích) nebo v nich obsaženy jsou, ale jiným způsobem je zajištěno, že výpočet neovlivní (např. tím, že se násobí s jinou hodnotou, která je aktuálně nulová nebo tím, že samy mají aktuálně nulovou hodnotu případně hodnotu, která se z titulu typu proměnné neutrální).

Proto musíte věnovat pozornost aktuálně platné legislativě a věnovat pozornost jen těm globálním proměnným, které jsou aktuálně legislativně podloženy, zejména tehdy, pokud si globální proměnné či vzorce definujete vlastní a nevyužíváte dodávaných výrobcem.