Základní typy a sazby nemocenských dávek, výpočet ND

Nemocenské dávky jsou v systému podchyceny následovně:

Dále je pro přehled stručně uveden způsob výpočtu a vazby na globální proměnné:

Základní typy nemocenských dávek

Základní typy nemocenských dávek jsou registrovány v repositoři. Jsou uživatelsky neměnné. Mohou mít rozdílný obsah pouze v lokalizovaných verzích (podle legislativy v dané zemi). Z číselníku se zapisují na hlavičky nemocenských dávek. Slouží k rozlišení dávek pro účely výkazů, případně součtů do dalších agend.

Z historických důvodů jsou k dispozici všechny typy nemocenských dávek bez ohledu na to, zda má daný daný typ využití v aktuálně platné legislativě. Proto pozor při zadávání nového záznamu, jaký základní typ vybíráte při definici druhu nem. dávky.

Základní typy nemocenských dávek jsou následující:

Číslo Typ nemocenské dávky Popis
0 Nemoc

Jedná se o dávku Nemocenské. Nemocenské náleží zaměstnanci, který je uznán dočasně práce neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání pro nemoc, úraz nebo z důvodu poskytování lázeňské péče. Nemocenské náleží rovněž zaměstnanci po dobu karantény (karanténa není uznanou prac. neschopností, pouze zaměstnanci náleží nemocenské). Zaměstnanec nesmí mít po tuto dobu započitatelný příjem z činnosti zakládající účast na nem. pojištění, ze které je tato dávka poskytována.

Využívala se dříve. Od r.2009 viz typ Náhrada příjmu při prac. neschopnosti.

Příklady dodávaných druhů nem. dávek tohoto typu:

 • NEM (Nemoc) - Platí do 31.12.2007. Určeno pro nem. dávky vzniklé do 31.12.2007.
 • DPN (Dočasná pracovní neschopnost) - Platí do 29.06.2008. Určeno pro nem. dávky vzniklé od 1.1.2008 do 29.06.2008. Viz Nem. dávky od 1.1.08.
 • DPNe (Dočasná pracovní neschopnost) - Platí do 31.08.2008. Určeno pro nem. dávky vzniklé od 30.06.2008 do 31.8.2008. Viz Nem. dávky od 30.6.08.
 • DPN9 (Dočasná pracovní neschopnost) - Platí do 31.12.2008. Určeno pro nem. dávky vzniklé od 01.09.2008 do 31.12.2008.
1 Mateřská dovolená

Jedná se o dávku Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), kterou zaměstnankyně má nárok pobírat po dobu své mateřské dovolené. Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni po dobu 28, výjimečně 37 týdnů, přičemž ji nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. V některých případech zákon stanoví i kratší dobu mateřské dovolené. Zaměstnanec nesmí mít po tuto dobu započitatelný příjem z činnosti zakládající účast na nem. pojištění, ze které je tato dávka poskytována.

Po skončení mateřské dovolené přísluší ženě na její žádost tzv. rodičovská dovolená, po kterou může pobírat rodičovský příspěvek.

Tento typ dávky může za jistých okolností pobírat i muži, kteří se rozhodnou pro péči o dítě.

Příklady dodávaných druhů nem. dávek tohoto typu:

 • MD1 (Mateřská dovolená) - Platí do 31.12.2008. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé do 31.12.2008.
 • MD2 (Mateřská dovolená 37 týdnů) - Platí do 31.12.2008. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé do 31.12.2008.
 • MDP (Mateřská do porodu) - Platí od 1.1.2009.
 • MPP (Mateřská po porodu) - Platí od 1.1.2009.
2 Ošetřování člena rodiny

Jedná se o dávku Podpora při ošetřování člena rodiny (POČR). POČR náleží zaměstnanci z důvodu péče o nemocné dítě mladší 10-let, resp. o dítě do 10-let věku z jiných kvalifikovaných důvodů, či při ošetřování jiného člena rodiny, jehož stav péči jiné osoby vyžaduje.

Příklady dodávaných druhů nem. dávek tohoto typu:

 • OC1 (Ošetřování člena rodiny) - Platí do 31.12.2007. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé do 31.12.2007.
 • OC2 (Ošetřování člena rodiny-samoživitelé) - Platí do 31.12.2007. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé do 31.12.2007.
 • OSE (Ošetřování člena rodiny) - Platí do 31.12.2008. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé od 1.1.2008 do 31.12.2008. Viz Nem. dávky od 1.1.08.
 • OSS (Ošetřování člena rodiny-samoživitelé) - Platí do 31.12.2008. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé od 1.1.2008 do 31.12.2008. Viz Nem. dávky od 1.1.08.
 • OCR (Ošetřovné) - Platí od 1.1.2009. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé od r. 2009. Viz Nem. dávky od 1.1.09.
 • OCRO (Ošetřovné osamělého zam.) - Platí od 1.1.2009. Určeno pro nemocenské dávky vzniklé od r. 2009. Viz Nem. dávky od 1.1.09.
 • Apod.
3 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství Jedná se o dávku Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Jejím účelem je vyrovnání rozdílu mezi mzdou, kterou těhotná žena dosahovala před převedením na jinou práci a mzdou poté, kdy snížení není jejího zavinění.
4 Jednorázová částka (dávka) Jednorázová částka(dávka) slouží zejména pro Slovensko, kde je např. pohřebné jednorázovou nem. dávkou).
5 Oprava Základní typ Oprava pak slouží pro potřeby zadání korekcí všech výše uvedených dávek, opravy se vysčítávají zvlášť.
6 Náhrada příjmu při prac. neschopnosti

Využívá se od 1.1.2009. Viz Nem. dávky od 1.1.09.

Příklady dodávaných druhů nem. dávek tohoto typu:

U jednotlivých základních typů lze dále zvolit, zda půjde o výpočet dle sazeb a kolik dnů maximálně může být v jednotlivých sazbách proplaceno, nebo zda půjde o proplacení jednorázovou částkou (v tom případě nemá význam počty dnů v sazbách zadávat).

Sazby nemocenských dávek

Počet aktuálně platných sazeb pro každý základní druh nemocenské dávky je dle legislativ v různých zemích odlišný a je proto pevně dán v programu pro každou lokalizaci.

Pro legislativu ČR to je několik sazeb: nízká, normální a sazby v pásmech 0. až 4. Co je Nízká sazba ND a co je Normální sazba ND a co jsou Sazby v pásmu 0. až 4. (kolik procent z DVZ) je nastaveno v nastavení parametrů mezd v záložce Vazby na proměnné odkazem na příslušné globální proměnné. Zda jsou všechny využívány, závisí na aktuálně platné legislativě.

Číselník druhů nemocenských dávek

Číselník druhů nemocenských dávek je uživatelsky dostupný a je podkladem pro vyplnění hlavičky nemocenské dávky. Číselník druhů nemocenských dávek viz samostatná kapitola.

Dávky nemoci a OČR započaté do 31.12.2007 se počítají i po 1.1.2008 dle výpočtů platných do 31.12.2007. Proto je třeba tyto dávky započaté před a po 1.1.2008 rozlišovat. Pro zadání nemocí a OČR započatých po 1.1.2008 jsou určeny nové druhy a to DPN a OSE.

Výpočet nem. dávek

Nem. dávky od 1.1.2008

 • ND náleží, pokud PN přesáhne 3 dny a vyplácí se počínaje 4. dnem ND
 • Částka denního vyměřovacího základu - označme DVZ1:
  • Částka až do hranice dané v glob. proměnné "Maximum DVZ na ND v plné výši" S_MaxDVZPlna (k 1.1.08 550Kč) se započte do DVZ v plné výši (pokud se jedná o PPM a VPT) nebo jen v redukované výši procentem daným v glob. proměnné "Procento redukce DVZ" S_DVZRProc (k 1.1.90%), pokud se jedná o redukovanou nem. dávku (nemoc, OČR).
  • Z částky nad hranicí v S_MaxDVZPlna až do hranice dané v glob. proměnné "Maximum DVZ na ND ve snížené výši" S_MaxDVZSniz (k 1.1.08 790Kč) se započítá jen část daná procentem v glob. proměnné "% DVZ na ND nad maximem v plné výši" S_PSnizDVZ (k 1.1.08 60%).
  • K částce nad hranici S_MaxDVZSniz se nepřihlíží.
 • Částka nem. dávky:
  • Výše ND za kalendářní den:
   • sazba v 2. pásmu daná v glob. proměnné S_NDSazP2 (k 1.1.08 60%) z DVZ - od 4. do 30. dne
   • sazba v 3. pásmu daná v glob. proměnné S_NDSazP3 (k 1.1.08 66%) z DVZ - od 31. do 60. dne
   • sazba v 4. pásmu daná v glob. proměnné S_NDSazP4 (k 1.1.08 72%) z DVZ - od 61. dne
  • Výše OČR za kalendářní den:
   • sazba v 2. pásmu daná v glob. proměnné S_NDSazP2 (k 1.1.08 60%) z DVZ - od 1. do 9. dne
  • Výše PPM za kalendářní den:
   • normální sazba daná v glob. proměnné S_NDSaz02 (k 1.1.06 69%) z DVZ - od 1. dne

    Počet dní užití nížší sazby z denního vyměřovacího základu nemocenské dávky je dán číselníkem druhů nemocenských dávek.

   Do 31.12.2008 se DVZ počítal za prvních x dní daných v globální proměnné S_DVZRDny (k 1.1.06 14 dní) DVZ jinak než po 14-tém dnu dávky. Dále se k vyčíslení částky dávky používaly globální proměnné S_NDSaz01 (u nemoci pro první 3 dny nemoci) a S_NDSaz02 pro další dny nemoci nebo jiné dávky.

   Pro dávky vzniklé do 31.12.2007 to, co je uvedeno v předchozí poznámce, platí i po 1.1.2008. Proto je třeba pro nem. dávky nově vzniklé po 1.1.2008 použít pro odlišení jiný druh ND a to OSE a DPN, viz výše.

Nem. dávky od 30.6.2008

30.6.2008 vstoupila v platnost změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců. Onemocní-li někdo dne 30.6.2008 nebo později, náleží mu od 1. dne nemoci nemocenská dávka v té výši, jaká náleží prvních 30 dní pracovní neschopnosti, tedy 60% DVZ (denní vyměřovací základ). To se týká i již probíhající nemoci. Onemocní-li někdo 29.6.2008, tak od druhého dne nemoci (od 30.6.) mu náleží nemocenská dávka.

Dnem 30.6.2008 se v zákoně č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců v ustanovení § 15 odst. 1 věty první zrušují slova: "trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 kalendářní dny". V ustanovení § 15 odst. 3 větě první téhož zákona se zrušuje slovo "čtvrtého". Rovněž se zrušuje i věta druhá § 16 téhož zákona ve znění: "Nemocenské podle věty první se poskytuje od čtvrtého kalendářního dne karantény".

V důsledku této změny legislativy byla ukončena platnost druhu nemocenské dávky DPN (Dočasná pracovní neschopnost) k 29.6.2008. Po tomto datu je nutné používat nový druh DPNe. Pokud budete zadávat nemocenskou dávku typu nemoc začínající 28.-29.06.2008, bude nutné na jejím prvním řádku provést opravu částky za 1 až 2 dny dle legislativy platné od 30.6.2008

Nem. dávky od 1.1.2009

Prvních 14 dní zaměstnancovy PN v souvislosti s nemocí nebo karanténou zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí tzv. "náhradu za ztrátu na výdělku při PN" (NPN). Toto řeší Zákoník práce v §191 - §194 obdobně, jako jinde řeší náhradu za dovolenou. Tato náhrada ztráty na výdělku při PN náleží jen za pracovní dny (resp. plánované směny) a počítá se z běžného průměru na náhrady (tj. průměrného hodinového výdělku (PHV)), který se pro tyto účely upravuje stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské dávky z nemocenského pojištění.

Z toho mj. plyne, že pro nem. dávky počítané dle legislativy od 1.1.2009 nemá význam "průměr na nemoc". Nicméně byl v systému zachován pro případ, že by se legislativa opět změnila.

A. Stanovení redukovaného PHV

Zákon o NP v §22 definuje 3 tzv. "redukční hranice" (R1, R2, R3) a Zákoník práce v § 192 stanovuje jejich úpravu. (Výši redukčních hranic platných od 1. ledna kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.) Redukční hranice byly pro rok 2009 stanoveny ve výši R1 = 786 Kč, R2 = 1 178 Kč a R3 = 2 356 Kč. Aktuální hodnoty jsou dány v globálních proměnných S_NPNRed1, S_NPNRed2, S_NPNRed3. Redukční hranice podle Zákona o NP se vztahují k dennímu vyměřovacímu základu (DVZ), takže je třeba je upravit, aby se vztahovaly k průměrnému hodinovému výdělku (PHV). Tento přepočet je proveden vynásobením příslušné redukční hranice koeficientem 0,175.

Úprava těchto redukčních hranic k použití pro výpočet NPN je tedy např. pro r. 2009:

RH1 = 786 * 0,175 = 137,55
RH2 = 1178 * 0,175 = 206,15
RH3 = 2356 * 0,175 = 412,30

Redukovaný PHV (dále RPHV) pro účely výpočtu NPN se stanoví tak, že z částky PHV se do výše RH1 bere 90%, z částky mezi RH1 a RH2 se bere 60%, z částky mezi RH2 a RH3 se bere 30% a k částce nad RH3 se nepřihlíží. Aktuální hodnoty jsou dány v globálních proměnných S_NPNProc1, S_NPNProc2, S_NPNProc3.

PHV = 500 =>
0,9 * 137,55 = 123,795
0,6 * (206,15 - 137,55) = 41,160
0,3 * (412,30 - 206,15) = 61,845
=> RPHV = 123,795 + 41,160 + 61,845 = 226,800

PHV = 400 =>
0,9 * 137,55 = 123,795
0,6 * (206,15 - 137,55) = 41,160
0,3 * (400 - 206,15) = 58,155
=> RPHV = 123,795 + 41,160 + 58,155 = 223,110

PHV = 150 =>
0,9 * 137,55 = 123,795
0,6 * (150 - 137,55) = 7,470
=> RPHV = 123,795 + 7,470 = 131,265

PHV = 100 =>
0,9 * 100 = 90,000
=> RPHV = 90,000

Redukovaný PHV viz položka Upravený průměr v hlavičce nem. dávky.

B. Výpočet částky NPN

Náhrada za ztrátu na výdělku při PN vyplácená zaměstnavatelem se týká jen nemoci a karantény po dobu prvních 14 kalendářních dní nemoci, pokud trvá pracovní poměr (PP)! Přičemž za 1.-3. směnu žádná náhrada nenáleží (počítají se ušlé směny, nikoli přímo kalendářní dny). Od 15. dne vyplácí dávku správa sociál. zabezpečení (SSZ) a to již dle kalendářních dnů. Tedy:

 • Náhrada při PN z důvodu nemoci náleží za pracovní dny (resp. ušlé směny) od 4. pracovního dne PN (resp. od 4. ušlé směny) do 14. kalendářního dne PN a to ve výši 60% RPHV krát počet hodin směny spadající na daný den.
 • Náhrada při PN z důvodu karantény náleží za pracovní dny (resp. ušlé směny) od 1. pracovního dne PN do 14. kalendářního dne PN a to ve výši 25% za první tři směny a 60% RPHV za zbytek krát počet hodin směny spadající na daný den.

  Zaměstnanec má PN od 12.1.09. Měl mít směny 13., 15., 17., 18., 20., 22. a 24.1. Každý den 10 hodin. První tři zameškané směny jsou neplacené, NPN tedy dostane za směny 18., 20., 22., 24. a 25.1., tj. za 5 dní (směn) a to za každý tento den 10x 60% z RPHV.

  Zaměstnanec má PN od 28.1.09 a k 31.1.09 skončí PP. Náhradu by dostal za ušlé směny ve dnech 28.-31.1. Pak by nedostával nic, až od 15-tého dne nemoci by začal dostávat dávku od SSZ.

  Pokud zaměstnanec onemocní v ochranné lhůtě, pak nedostane za prvních 14 dní nemoci nic (jelikož netrvá PP), dostane až od od 15-tého dne nemoci by začal dostávat dávku od SSZ.

Pokud je poslední den vyplácení NPN směna přes půlnoc, tak se do náhrady zahrnou jen hodiny před půlnocí.

Zaměstnanec pracuje střídavě i v nočních směnách. 14. den pracovní neschopnosti měl zaměstnanec nastoupit ve 22 hodin na noční směnu => za tento den dostane zaměstnanec náhradu při PN jen za 2 hodiny.

Tj. např.: Zaměstnanec má PN od 12.1.09. Měl mít směny 13., 15., 17., 18., 20., 22., 24. a 25.1. noční směnu od 22:00. Každý den 10 hodin. První tři zameškané směny jsou neplacené, NPN tedy dostane za směny 18., 20., 22., 24. a 25.1., tj. za 5 dní (směn) a to za 4 dny 10x 60% z RPHV a za poslední den 2x 60% z RPHV.

Náhrada za poslední den nemoci (počet hodin, za něž náhrada náleží), může být ponížen položkou Poslední den odpracováno.

C. Stanovená NPN nad zákonem stanovenou výši - dobrovolné navýšení

Může být dohodnuto v kolektivní smlouvě (nebo stanoveno vnitřním předpisem), že náhrady ztráty mzdy při PN budou pro všechny zaměstnance počítány jinak, než je stanoveno v legislativě. Dohodnutá nebo stanovená náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nad zákonem stanovenou výši však nesmí převýšit průměrný výdělek, neboť tato náhrada bude osvobozena od daně z příjmu zaměstnance.

Částka NPN do zákonné výše nevstupuje zaměstnanci do základu daně z příjmu. Pokud je stanovená částka NPN vyšší než částka stanovená podle zákoníku práce, vstupuje do základu pro daň z příjmu ten rozdíl.Výše vyplácené NPN tedy může být maximálně stejně vysoká, jako by byla např. výše náhrady za dovolenou za stejné období.

D. Nemoci přes přelom roku 2008 a 2009

Pro nemoci přes přelom roku je jejich režim jejich vyplácení nezměněný, čili platí pro ně to, co platilo před 1.1.2009. Akorát je třeba k 1.1.2009 částku dávky přepočítat (dle původního způsobu výpočtu), jelikož se zvýšily legislativně stanovené redukční hranice pro DVZ1 a DVZ2. Viz globální proměnné S_MaxDVZPlna a S_MaxDVZSniz.

E. Ostatní dávky od r. 2009

Další dávkou typu Náhrada příjmu při prac. neschopnosti je karanténa. Vyčísluje se obdobně jako NPN jen s tím rozdílem, že náleží i za první tři dny ve výši 25% RPHV.

Ostatní dávky (dříve vyplácené zaměstavatelem) jako Vyrovnávací příspěvek v těhotenství, Peněžitá pomoc v mateřství a Ošetřovné (dříve OČR) již vyplácí pouze SSZ (nikoli zaměstnavatel) a to od 1. dne. Systém ABRA Gen je tedy nijak nepočítá, pouze eviduje zameškaný čas.

Nem. dávky od 1.7.2009

Od 1.7.2009 zákon upravuje neproplácení prvních 3 dnů dočasné prac. neschopnosti (DPN) a vyplácení "náhrady za ztrátu na výdělku při PN" (NPN):

 • Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nenáleží za první 3 pracovní dny nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn, tedy maximálně 24 hodin ze směn podle směnového kalendáře, které příslušejí do prvních 3 dnů PN. Tzn., že má-li zaměstnanec první 3 dny např. 12-ti hodinové směny, neproplácí se pouze první 2 dny a 3. den již ano.
  =>
  Nemocenské dávky byly upraveny tak, aby počítaly karenci od 1.7.2009 pouze prvních max. 24hodin z prvních tří směn. Tj. pokud jsou směny tak dlouhé, že nějaká směna z prvních tří překročí celkem 24 hodin, přesune se do sazby 60% a spočítá se z ní náhrada pouze za adekvátní část nad 24hodin.
  (Náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti se platí tedy od 4. dne (nebo od 25.hodiny směny, pokud měl zaměstnanec odpracovat v prvních třech pracovních dnech více než 24. hodin) ve výši 60% průměrného výdělku (ze zákona byla odstraněna část o tom, že se platí první tři dny 25%))

  Nechť má zaměstnanec rozloženy směny tak, že každé Po, Út a St pracuje od 6 do 18 hodin, ve Čt má volno a v Pá pracuje od 8 do 12 hodin. Pokud je nemocen např. od pátku 21.1. do pátku 28.1., za prvních 24 h. nemoci v době, kdy měl naplánovánu směnu, což jsou 4 h. v pátek 21.1., 12 h. v pondělí 24.1. a 8 h., tj. jen část z dvanácti hodinové směny, v úterý 25.1., mu nenáleží žádná náhrada mzdy. Za 4 h. odpracované v úterý 25.1., za 12 h. ve středu 26.1. a za 4 h. v pátek 28.1., tj. celkem za 20 hodin náleží zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku ve výši 60% průměrného výdělku.

  V agendě Nemocenské dávky se sice náhrada za ztrátu na výdělku počítá za každou hodinu, na kterou má zaměstnanec ze zákona nárok, ale údaje v položkách V sazbě 0% a V sazbě 60% jsou uváděny v pracovních dnech, nikoli v hodinách. To je třeba si uvědomit zejména v případě, že měl zaměstnanec odpracovat v prvních třech dnech nemoci více než 24 hodin, viz předchozí příklad. V agendě Nemocenské dávky je pak pro údaje z předchozího příkladu zaokrouhleně uvedeno, že v sazbě 0% jsou evidovány 2 pracovní dny a v sazbě 60% jsou evidovány 3 pracovní dny, přestože náhrada mzdy za ztrátu výdělku je počítána přesněji v hodinách.

 • První 3 dny karantény náleží 60% Denního vyměřovacího základu (DVZ) zaměstnance. Tedy u karantény se neuplatňuje 24 hodinová karence. (Do 30.6.2009 se první tři dny karantény proplácely sazbou 25%.)
  =>
  - Byl přidán nový typ ND "KA7" - karanténa od 1.7.2009 (14 dní přes pracovní hodiny, 60% bez karence)
  - Byla ukončena platnost typu ND "KAR"

Nem. dávky od 1.1.2011

Od 1.1.2011 je prodloužena doba, po kterou vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti v souvislosti s nemocí nebo s karanténou náhradu za ztrátu na výdělku při PN, ze 14 dnů na 21 dnů. V souvislosti s touto změnou byla k 31.12.2010 ukončena platnost nemocenských dávek typu KA7 a NPN a současně byly přidány nové typy nemocenských dávek:

 • NP11 - nemoc od 1.1.2011 (proplácení 21 dnů)
 • KA11 - karanténa od 1.1.2011 (proplácení 21 dnů)

Jinak platí principy uvedené v Nem. dávky od 1.1.2009 a Nem. dávky od 1.7.2009.