Výpočtové schéma - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním výpočtovém schématu ze záložky Seznam.

Jelikož se jedná o agendu, kde zobrazené hodnoty závisí na mzdovém období, je nad záložkami této agendy k dispozici panel pro volbu zobrazeného mzdového období.

Údaje zadávané k výpočtovému schématu jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Položky Historie položky Skripty Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále jsou v horní části záložky Detail k dispozici následující položky:

Název Popis
Systémová

Nastavení, zda se jedná o definici systémovou či nikoliv. Běžný uživatel však nemá možnost toto nastavovat, položka mu není k dispozici k editaci.

Systémová a nesystémová výpočtová schémata jsou odlišena pouze touto položkou. Odlišení prefixem doplňovaným automaticky v kódu či názvu záznamu (jako je tomu u některých jiných typů systémových záznamů) se zde nepoužívá.

Systémové definice jsou automaticky aktualizovány, dále viz Defaultní data a update mzdových agend a platí pro ně omezení, co se týče mazání a uživatelských oprav, viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

Třída

Třída Business objektu (BO), pro který jsou výpočtová schémata definována. U nové definice třídu vyberete ze skrytého seznamu:

 • Mzdový list souhrnný
 • Mzdový list dílčí
 • Průměr
 • Řádek ročního zúčtování
 • Výpočet uzávěrky

Nabízí se jen ty třídy BO, které danou funkcionalitu podporují (dáno výrobcem).

U již existující definice je položka nepřístupná, tedy nelze ji měnit. Pro každou třídu lze nadefinovat více definic výpočtových schémat. Která se pak při konkrétním výpočtu uplatní, viz pravidla v Postup výpočtu položek dle definice výp. schématu

Řetězec, pod kterým se jednotlivé třídy v seznamu nabízejí, odpovídá položce "Popis" daného Business objektu a můžete podle ní i daný Business objekt dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

K vybrané třídě se zobrazuje i CLSID (identifikační GUID) Business objektu dané třídy.

V dokumentaci GenDoc.chm jsou CLSID Business objektů uvedeny jak v nekomprimovaném delším 36-ti znakovém tvaru (32 znaků vč. pomlček), resp. v 38-mi znakovém (vč. pomlček, závorek), tak v pakovaném 26-ti znakovém tvaru (viz PackedGUID), ve kterém se používají v programu (podle nich lze rovněž popis v dokumentaci GenDoc.chm rychle dohledat).

Specifikace

Položka je k dispozici pouze pro třídu Průměr. Ze skrytého seznamu pak vyberete, pro jaký typ průměru je výpočtové schéma určeno:

 • nemoc
 • dovolená
Kód

Kód označující dané výpočtové schéma. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Povinná položka. Používá se v číselníkových položkách pro výběr výpočtového schématu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech výpočtových schémat.

Název Název výpočtového schématu. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným výpočtovým schématem jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Zdr. schéma

Odkaz na schéma, které bylo vzorem pro vznik aktuálního schématu. Položka slouží pro následné porovnání obsahu schématu s aktuálním obsahem jeho vzorového ve funkci Porovnat.

U dodávaných systémových schémat položka není editovatelná, nemá u nich význam. U uživatelských schémat vzniklých kopírováním ve verzi 8.02 a vyšší editovatelná není a je vyplněna kódem schématu, ze kterého bylo schéma zkopírováno. U uživatelských schémat, která nevznikla kopírováním nebo vznikla kopírováním v předchozích verzích, editovatelná je a slouží právě pro doplnění odkazu na schéma, podle něhož aktuální schéma vzniklo.

Nezapočítávat dílčí mzd. listy do součtu

Zatržítko slouží pro rozúčtování výsledné částky získané při uzávěrce ze sčítanců MLS. Pokud je zatrženo, tak se částka vyplývající ze sčítanců z položek MLS rozdělí v poměru částek sčítanců položek MLD, ale částky vyplývající ze sčítanců MLD se nepřičtou k částkám rozděleným z MLS.

Uzávěrka je totiž schopna rozúčtovávat výslednou částku pouze podle poměrů částek pocházejících z MLD. Pokud ale mezi sčítanci není příslušná částka z MLD, ale pouze částky z MLS, není podle čeho určit, v jakém poměru se částka má vlastně rozúčtovat a rozúčtuje se stejným dílem. V takovém případě je třeba mezi sčítance uvést odpovídající sčítanec z MLD. Aby se ale takový sčítanec do výsledného součtu nepřičetl, je třeba zatržením této položky nastavit, že nebude započten do výsledného součtu (poslouží výhradně pro rozúčtování). Podrobněji viz Rozúčtování mezd při více pracovních poměrech.

Položka je k dispozici jen pro výp. schéma třídy Výpočet uzávěrky.

Subzáložka Položky

Zadávané počítané položky jsou pro přehlednost dále uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Přehled Definice

Subzáložka Přehled (počítaných položek)

Obsahuje:

Seznam položek - seznam řádků definic položek

Needitovatelný seznam počítaných položek v rámci aktuálního výpočtového schématu ze záložky Seznam. V seznamu jsou pro každou počítanou položku uvedeny základní údaje o ní. Význam jednotlivých údajů je zřejmý z názvu nebo popisu v subzáložce Definice položky.

Lišta navigátoru

Ve spodní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu položek a hledání hodnoty v seznamu
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec pro definici další počítané položky do aktuálního výpočtového schématu. Funkce je k dispozici pouze, je-li přidání další počítané položky možné, viz též Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

  Funkce mazání zde není k dispozici, dále viz též Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

 • Součty - Zobrazí všechny součty nadefinované k aktuální počítané položce v seznamu položek. Funkce vyvolá agendu Definice součtu a otevře ji "přes" agendu výpočtových schémat. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Definice součtu. Takto odtud vyvolaná agenda Definice součtu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za definice součtu (sčítance) jen k aktuální počítané položce (součtu).

  Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících definic součtů (sčítanců) ke všem počítaným položkám (součtům apod.).

  Funkce Součty je k dispozici, i když počítaná položka není aktuálně nadefinována jako součet jiných položek resp. výkonů, viz popis položky Součet v definici položky.

Subzáložka Definice (položky)

Subzáložka pro zadání vlastní definice výpočtu aktuální počítané položky ze subzáložky Přehled položek. Obsahuje:

Formulář definice výpočtu

Název Popis
Systémová

Nastavení, zda se jedná o definici systémovou či nikoliv. Běžný uživatel však nemá možnost toto nastavovat, položka mu není k dispozici k editaci.

Díky této položce lze jednoznačně rozlišit, který záznam definice výpočtu v historii je systémový dodaný výrobcem v rámci různých update a který je uživatelský.

Popis pravidel možných změn výpočtových schémat, viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie. Dále viz Update výpočtových schémat s uživatelsky přidanými záznamy v historii.

Položka

Název položky, k níž se vztahuje dále zadaná definice výpočtu. Název počítané položky zadáte rovnou z klávesnice nebo ji vyberete z nabídky položek. Jedná se o případ editační položky pro výběr z datového modelu BO.

Po stisku tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) nebo Alt+šipka dolů se vyvolá seznam datových položek dostupných v daném místě programu, ze kterých můžete vybírat. Nabízí se pouze položky typu číslo a celé číslo existující k třídě Business objektu, k němuž zadáváte definici výpočtového schématu.

Vedle názvu vybrané položky se zobrazuje i její popis.

Platí od

Datum, odkdy platí daná definice položky. Definice platné v již uzavřených obdobích nelze měnit (ani uživatelské), lze pouze přidat záznam do Historie položky, tj. novou definici platnou nejdříve od prvního dne otevřeného mzdového období. Dále viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

Předvyplňuje se prvním dnem otevřeného mzdového období (i u zkopírovaného schématu, viz popis funkce Zkopírovat).

Std. akce

Kde spustit

Parametry

Možnost zadat, zda se má spouštět i některá ze Standardních akcí. Jedná se o skrytý seznam, z něhož požadovanou akci vyberete. Zda a jaké akce se nabízí závisí na tom, pro jakou třídu je editované výpočtové schéma určeno. Je-li nějaká akce vybrána, zpřístupní se položky pro zadání doplňujících údajů pro spouštěnou akci (význam viz popis jednotlivých akcí):

Kde spustit - Jedná se o skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající hodnotu:

 • Neprovádí se
 • Před výpočtem
 • Po výpočtu

Parametry - Položka pro zadání parametrů, se kterými se bude zvolená stand. akce volat.

Součet

Nastavení, zda je daná položka počítána součtem z jiných položek resp. výkonů či nikoliv. Jedná se o skrytý seznam, z něhož vyberete:

Má-li být daná položka počítána jako součet jiných položek, pak je ještě po ukončení editace výpočtového schématu potřeba tento součet zadat, tj. zadat sčítance součtu. Nadefinované součty lze prohlížet, příp. nové zadávat:

 • V záložce Součty - Zde jsou k dispozici všechny součty k aktuálnímu výpočtovému schématu. tj. nadefinované ke všem položkám v daném výpočtovém schématu, a odtud lze vyvolat otevření agendy Definice součtů se zobrazenými definicemi součtů (sčítanci) a tyto upravovat či zadávat nové.
 • Pomocí funkce Součty v liště navigátoru přímo v definici položky výpočtového schématu, tj. v záložce Detail výpočtového schématu, subzáložce Položky resp. Historie položky. Pak jsou k dispozici všechny součty nadefinované jen k aktuální počítané položce.

  Součty definované k definovatelným položkám lze sledovat také přímo z definice definovatelných položek.

Typ chyby

Jedná se o skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ chyby se jedná:

 • Nesleduje se
 • Informativní
 • Kritická

Typ chyby určuje její závažnost a to, jak se program zachová, pokud při výpočtu k nějaké chybě dojde, a jak by k ní měl uživatel přistupovat. Dále viz popis položky Závažnost chyby v záložce Chybový protokol, kde jsou takové chyby zobrazeny.

Zaokrouhlení

Možnost nastavit způsob zaokrouhlení a přesnost, s jakou se má zaokrouhlovat.

Použít výraz

Touto položkou lze potlačit uplatnění výrazů zadaných dále v položce Standardní definice nebo Uživatelská definice do výpočtu. Jedná se o skrytý seznam, z něhož vyberete jednu z možností:

 • Použít oba - pak se do výpočtu uplatní nejdříve výraz zadaný ve Standardní definici, pak výraz zadaný v Uživatelské definici
 • Použít systémový - pak se do výpočtu uplatní jenom výraz zadaný ve Standardní definici, výraz v Uživatelské definici se neplatní
 • Použít uživatelský - pak se do výpočtu uplatní jenom výraz zadaný v Uživatelské definici, výraz ve Standardní definici se neplatní
 • Nepoužít výraz - pak se do výpočtu neuplatní ani jeden z výrazů

Zvolená hodnota platí současně pro všechny typy výrazů, které se ve výpočtovém schématu mohou vyskytovat (tj. výpočetní výraz, výraz pro podmínku, kontrolní výraz, vysvětlení).

Pro třídu Výpočet uzávěrky není možné používat výrazy, je předvyplněna hodnota Nepoužít výraz a položka není k dispozici k editaci. Dále viz popis Výpočet uzávěrky.

Zpráva

Text zprávy, která se má zobrazit, pokud je nastaveno sledování chyby (viz výše položka Typ chyby) a příslušná chyba při výpočtu nastane.

V textu zprávy je možno nechat zobrazit výsledek a název položky v následující syntaxi:

 • %0:g - zobrazí (chybný) výsledek výpočtu položky
 • %1:s - zobrazí název položky.

Text chyby zadaný ve výpočtovém vzorci může být např. následující: "Nepravidelná výpomoc: za rok již bylo odpracováno %0:g hodin ! Povolené maximum je jen 100 hodin."

Zobrazit výrazy

Položka určuje, co je aktuálně zobrazováno v položkách Standardní a Uživatelská definice (viz dále).

Jedná se o skrytý seznam, z něhož vyberete jednu z možností (jejich význam viz popis položky Standardní definice):

Standardní definice

Standardní, tj. výrobcem dodávané definice. Jaký typ definice je aktuálně zobrazen, závisí na nastavení v předchozí položce Zobrazit výrazy. Zda se příslušné výrazy při výpočtu Standardní definice použijí, závisí na nastavení položky Použít výraz (viz výše).

Výpočetní výraz, výraz pro Podmínku a Kontrolní výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka v editačním režimu. Toto tlačítko je k dispozici pouze, pokud je možné výraz či definici měnit. Zda lze položku měnit, viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie. (U systémových definic není možné tuto položku měnit nikdy, u nesystémových pouze za určitých okolností). Mimo editační režim si můžete zobrazené výrazy prohlížet také pomocí Editoru výrazů, který v tomto případě vyvoláte po stisku tlačítka , což oceníte hlavně u dlouhých definic, zvláště pokud je není možné editovat.

Pro třídu Výpočet uzávěrky není možné používat výrazy, tudíž položka není k dispozici k editaci. Dále viz popis Výpočet uzávěrky.

Uživatelská definice Obdobně jako předchozí položka Standardní definice, jen slouží pro definice dané uživatelem. Tj. je plně uživatelsky definovatelná. Zda se při výpočtu Uživatelská definice použije, závisí na nastavení položky Použít výraz (viz výše). Zda lze položku měnit, viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie. (Tuto položku lze měnit i u systémových definic, ale pouze za určitých okolností).

Lišta navigátoru

Jedná se o tentýž navigátor jako v subzáložce Přehled položek.

Panel pro zobrazení seznamu položek

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování seznamu položek ze subzáložky Položky, tj. položek již nadefinovaných pro aktuální třídu Business objektů ze záložky Seznam. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení přehledu položek i v definici. Umožňuje rychle listovat seznamem již nadefinovaných položek (bez nutnosti přepínat na subzáložku Položky) a prohlížet resp. editovat jejich definici.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může panel takového charakteru vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách.

Subzáložka Historie položky

I zde jsou zobrazované údaje pro přehlednost dále uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Přehled Definice

Subzáložka Přehled (historie položky)

Obsahuje:

Seznam historie definic položky - seznam řádků definic aktuální položky tak, jak se měnily v čase

Needitovatelný seznam záznamů historie výpočtu aktuální položky ze záložky Položky. V seznamu jsou pro každou definici výpočtu dané položky uvedeny základní údaje o ní. Význam jednotlivých údajů je zřejmý z názvu nebo popisu v subzáložce Definice položky.

Lišta navigátoru (v historii definic výpočtu položky)

Ve spodní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu
 • Přidat - Pro přidání nového řádku pro další definici výpočtu dané položky, tj. vlastně zadání nové definice výpočtu dané položky platné od nějakého data. Využije se zejména v případě legislativních změn, kdy je třeba od nějakého data změnit výpočty položek, ale využijete i v případě, že si potřebujete provést nějakou drobnou uživatelskou úpravu výpočtu daného dodávanými definicemi apod. Viz též Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Zda lze definici výpočtu položky vymazat, záleží na tom, zda je definice systémová, odkdy platí atd. Viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.
 • Součty - Totéž jako funkční tlačítko Součty v navigátoru v záložce Položky.

Subzáložka Definice (výpočtu položky z historie)

Subzáložka pro zadání resp. zobrazení vlastní definice výpočtu ze subzáložky Přehled (historie položky) platné od nějakého data do data platnosti případného následujícího záznamu v historii. Obsahuje:

Formulář definice výpočtu

Jedná se o tentýž formulář jako v subzáložce Definice položky.

Při založení nového záznamu definice výpočtu do historie funkcí Přidat v liště navigátoru, jsou položky předvyplněny podle poslední aktuálně platné definice výpočtu s tím, že datum od je předvyplněn datem prvního dne otevřeného mzdového období. Co z dalších položek lze editovat, závisí na tom, zda je definice systémová, odkdy platí atd. Viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

Lišta navigátoru

Jedná se o tentýž navigátor jako v subzáložce Přehled (historie položky).

Panel pro zobrazení seznamu položek

Jedná se o tentýž panel pro zobrazení seznamu položek jako v subzáložce Definice položky. Zde s tím, že se v něm zobrazuje pouze jediná položka, k níž si právě zobrazujeme historii definic výpočtu.

Subzáložka Skripty

I zde jsou zobrazované údaje pro přehlednost dále uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Detail Historie

Subzáložka Detail

Obsahuje definice výrazů skriptů, pokud jsou nějaké k danému výpočtovému schématu připojeny. Více viz Výpočty - definice výpočtů a postup výpočtů - Skripty.

Název Popis
Platí od

Datum, odkdy platí daná definice použití skriptů. Definice platné v již uzavřených obdobích nelze měnit (ani uživatelské), lze pouze přidat záznam do Historie skriptu, tj. novou definici platnou nejdříve od prvního dne otevřeného mzdového období. Dále viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

Předvyplňuje se prvním dnem otevřeného mzdového období (i u zkopírovaného schématu, viz popis funkce Zkopírovat).

Skript před výpočtem - použít výraz

Pomocí těchto položek lze nastavit, zda se má daný skript provést a zda před výpočtem či po výpočtu nebo obojí a podle jakého výrazu. Jedná se o skrytý seznam, z něhož vyberete jednu z možností:

 • Použít oba - pak se coby definice skriptu uplatní nejdříve výraz zadaný ve Standardní definici, pak výraz zadaný v Uživatelské definici
 • Použít systémový - pak se uplatní jenom výraz zadaný ve Standardní definici, výraz v Uživatelské definici se neplatní
 • Použít uživatelský - pak se uplatní jenom výraz zadaný v Uživatelské definici, výraz ve Standardní definici se neplatní
 • Nepoužít výraz - pak se neuplatní ani jeden z výrazů, tj. skript se volat nebude
Skript po výpočtu - použít výraz
Zobrazit výrazy

Položka určuje, co je aktuálně zobrazováno v položkách Standardní a Uživatelská definice (viz dále). Jedná se o skrytý seznam, z něhož vyberete jednu z možností (jejich význam viz popis položky Standardní definice):

Standardní definice

Standardní, tj. výrobcem dodávané definice. Jaký typ definice je aktuálně zobrazen, závisí na nastavení v předchozí položce Zobrazit výrazy. Zda se příslušné výrazy při výpočtu Standardní definice použijí, závisí na nastavení položek Skript před resp. po výpočtu výpočtem - Použít výraz (viz výše).

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka v editačním režimu. Toto tlačítko je k dispozici pouze, pokud je možné výraz či definici měnit. Zda lze položku měnit, viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie. (U systémových definic není možné tuto položku měnit nikdy, u nesystémových pouze za určitých okolností). Mimo editační režim si můžete zobrazené výrazy prohlížet také pomocí Editoru výrazů, který v tomto případě vyvoláte po stisku tlačítka , což oceníte hlavně u dlouhých definic, zvláště pokud je není možné editovat.

Uživatelská definice Obdobně jako předchozí položka Standardní definice, jen slouží pro definice dané uživatelem. Tj. je plně uživatelsky definovatelná. Zda se při výpočtu Uživatelská definice použije, závisí na nastavení položek Skript před resp. po výpočtu výpočtem - Použít výraz (viz výše). Zda lze položku měnit, viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie. (Tuto položku lze měnit i u systémových definic, ale pouze za určitých okolností).

Ve spodní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu
 • Přidat - Pro přidání nového řádku pro další definici použití skriptů.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Zda lze definici výpočtu položky vymazat, záleží na tom, zda je definice systémová, odkdy platí atd. Viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

Subzáložka Historie (historie použití skriptů)

Needitovatelný seznam záznamů historie použití skriptů ve výpočtu aktuální položky ze záložky Položky. V seznamu jsou pro každou definici výpočtu dané položky uvedeny základní údaje o ní. Význam jednotlivých údajů je zřejmý z názvu nebo popisu v subzáložce Detail.

Při založení nového záznamu definice výpočtu do historie funkcí Přidat v liště navigátoru, jsou položky předvyplněny podle poslední aktuálně platné definice výpočtu s tím, že datum od je předvyplněn datem prvního dne otevřeného mzdového období. Co z dalších položek lze editovat, závisí na tom, zda je definice systémová, odkdy platí atd. Viz Možnosti změn výp. schémat a definic součtů, historie.

Ve spodní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru. Jedná se o tentýž navigátor jako v subzáložce Detail.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.