Mzdové listy (MLD, MLS)

Agenda mzdových listů pro jednotlivá mzdová období.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Dílčí ML Souhrnný ML Chybový protokol Nemocenské dávky Nepřítomnosti Ochrana dat

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Nosná agenda modulu mezd a personalistiky, obsahuje dílčí a souhrnné mzdové listy a slouží pro výpočet mezd. Jak bylo objasněno v kap. Věcný obsah, základní pojmy, pro každého zaměstnance pro každé mzdové období je určen jeden souhrnný mzdový list (dohromady pro všechny prac. poměry) a pro každý platný pracovní poměr daného zaměstnance pro každé mzdové období je určen jeden mzdový list dílčí.

V záložce Seznam agenda obsahuje mzdové listy dílčí (MLD) a údaje, které se k nim vztahují. Jak bylo objasněno v kap. Věcný obsah, základní pojmy, pro každý pracovní poměr daného zaměstnance pro každé mzdové období je určen právě jeden mzdový list dílčí. MLD obsahují jednak informace charakteru vstupní položky (ať už zadávané ručně nebo plněné automaticky) potřebné pro výpočet mezd z daného pracovního poměru za dané období, jako jsou např. informace o odpracované době, počtu dní práce ve svátky, v noci apod. pro účely výpočtu náhrad, údaje o absencích či jiném druhu nepřítomnosti, o přesčasech apod. a dále položky charakteru vypočtené položky, které se plní po provedení výpočtu mezd na základě definovaných výpočtových schémat a vzorců výpočtu v nich obsažených. Ke mzdovým listům dílčím se vztahuje i Omezení a další záložky agendy, tj. Nemocenské dávky a Nepřítomnosti.

Dále agenda ke každému běžnému MLD (což je MLD existující pro mzdová období zpracovávaná v systému ABRA Gen) obsahuje na záložce Souhrnný ML odpovídající mzdový list souhrnný (MLS) (neplatí pro pomocné MLD). Jak bylo objasněno v kap. Věcný obsah, základní pojmy, pro každého zaměstnance pro každé mzdové období je určen jeden souhrnný mzdový list (dohromady pro všechny prac. poměry). MLS evidují údaje za všechny pracovní poměry daného zaměstnance (jelikož se nevztahují k jednotlivým prac. poměrům, ale k zaměstnanci jako takovému), jako je např. doplatek mzdy, vypočtené daně apod. Obdobně jako mzdové listy dílčí obsahuje položky zadávané a položky spočítané podle příslušných výpočtových schémat pro souhrnné mzdové listy a vzorců výpočtu v nich definovaných. Dále viz Věcný obsah - Základní struktura dat.

Mzdové listy (běžné) lze generovat různým způsobem, viz Možnosti tvorby ML. V daném mzdovém období, musí být založeny mzdové listy:

  • pro všechny platné pracovní poměry (existenci kontroluje mzdová uzávěrka)
  • pro zaměstnance s ukončenými pracovními poměry, pokud k takovému prac. poměru existuje nemocenská dávka v ochranné lhůtě

    Platí i pro malou organizaci, ač ta ND neproplácí. Nicméně v takovém případě není ani smysluplné ND zadávat.

  • pro zaměstnance s ukončenými pracovními poměry, kterým je třeba v daném období proplatit roční zúčtování (přenést výsledek ročního zúčtování do mezd)

Kromě toho mohou být založeny mzdové listy k již skončeným prac. poměrům, pokud je třeba proplatit nějaký další nedoplatek apod. ML k již skončeným prac. poměrům mají příznak ML zadaný po skončení pracovního poměru (MLD:AfterWorkingRelation). Tyto jsou v seznamu MLD graficky zvýrazněny.

Kromě výše zmíněných běžných MLD mohou existovat ještě tzv. pomocné (importované) MLD pro evidenci dat za období před zahájením práce v systému ABRA Gen. Tyto vznikají jiným způsobem než běžné MLD, jsou v seznamu MLD graficky zvýrazněny a platí pro ně jiná pravidla pro zpracování. Podrobně viz pomocné (importované) ML.

Do existujících mzdových listů lze zadávat podklady pro zpracování mezd a to různým způsobem, Možné způsoby zadávání dat, a počítat pro ně mzdy, viz funkce Výpočet. Možnosti oprav a výpočtu mezd závisí mj. na stavu mzdového období, do něhož mzdový list patří, viz též Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Nad vypočtenými mzdovými listy lze pořizovat velkou řadu výstupních přehledů (ať už kontrolních pro vlastní potřebu či potřebných pro odevzdání v příslušných institucích). K jejich pohodlnému elektronickému podání slouží agenda Dokumenty. Tj. k mzdovému listu resp. údajům z něj exportovaných je třeba vytvořit dokument příslušné kategorie a obsahující data, která se mají elektronicky odeslat. Takový dokument vytvoříte pomocí definovatelných exportů. Čili údaje ze mzdových listů vyexportujete pomocí funkce Export a mezi možnostmi zpracování výsledku exportu zvolíte volbu Vytvořit dokument (viz popis volby Vytvořit dokument u def. exportů). Vytvořený dokument se následně musí v agendě Dokumenty zpracovat, čímž dojde k jeho odeslání přes VREP. Viz zpracování dokumentů. Kromě toho jsou k dispozici i exporty, které nejsou určeny ke zpracování prostřednictvím agendy Dokumenty, ale které můžete využít jiným způsobem - např. k naimportování údajů do interaktivních webových formulářů příslušných úřadů apod.

Mzdové listy se samy o sobě nijak neúčtují, ale údaje z nich slouží při mzdové uzávěrce k vypočtení podkladů pro zaúčtování mezd, viz záložka Zaúčtování dokladů mzdové uzávěrky.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy (zejména pak kap. Věcný postup evidence) a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.