Mzdové listy - záložka Chybový protokol

Subzáložka je k dispozici pouze po vyvolání výpočtu mezd a to tehdy, pokud při výpočtu dojde k nějaké chybě. Slouží k zobrazení seznamu chyb, aby o nich byl uživatel informován, mohl jejich příčiny odstranit a výpočet zopakovat.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Chybový protokol - obecně.

Funkce k záložce:

Kromě základních funkcí k této záložce popsaných v kap. Záložka Chybový protokol - obecně, jsou zde navíc ještě tyto funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Zrušit spočtení Ctrl +Z

Funkce je k dispozici jen v záložce Chybový protokol v agendě Mzdových listů.

Zruší nastavení správnosti výpočtu u všech mzdových listů, ke kterým patří označené záznamy chyb (není-li žádný označen, zruší nastavení správnosti výpočtu u mzdového listu patřícího k aktuálnímu záznamu chyby).

Je-li chyba závažnějšího charakteru než informativní, pak se zrušení správnosti výpočtu u příslušného ML provede automaticky. Tuto funkci tedy využijete, pokud nastaly chyby informativní, které ale chcete řešit, tj. příslušné ML si nastavit jako nespočtené a po odstranění příčin chyb je přepočíst.

Mzdový list Ctrl +Enter Funkce přesune kurzor na mzdový list v záložce Seznam, kterého se týká chyba, na níž aktuálně stojí kurzor v Chybovém protokolu.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Označení můžete využít např. pro funkci Zrušit spočtení, viz výše. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.