Mzdové listy - záložka Dílčí ML

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dílčímu mzdovému listu ze záložky Seznam. Položky evidované k dílčím mzdovým listům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Mzdové údaje Příplatky Náhrady Výkony Výpočtová schémata Vyplněné položky Chybový protokol

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Pomocí panelu definovatelných údajů můžete realizovat jakýsi "seznam důležitých položek", tj. můžete si v něm nechat zobrazovat ty položky, které jsou pro vás důležité a chcete na první pohled vidět jejich hodnoty apod.

Výrobcem jsou defaultně dodávány dvě základní definice panelu definovatelných údajů: a to jednak pro zobrazení hodnot v aktuálním mzdovém období a jednak pro zobrazení ročních součtů!!!

Pokud byste chtěli současně zobrazovat informace z panelu definovatelných údajů jak pro aktuální MO tak pro roční součty, můžete si nastavit zobrazování jednoho druhu panelu v rámci panelu def. údajů detailu a druhého v rámci panelu def. údajů seznamu a zapnout si zobrazení seznamu i na jiných záložkách. Viz popis možností v menu Nastavení.

Pro lepší identifikaci některých dále popsaných položek je uveden i jejich konkrétní název (italikou), příp. včetně zkratky agendy, do níž položka patří, viz identifikace popisovaných položek. Podle tohoto názvu lze položky i lehce vyhledávat (viz full-textové hledání v helpu).

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Identifikace zaměstnance a prac. poměru a mzdového listu Zobrazuje identifikace zaměstnance (osobní číslo, příjmení, jméno, rodné číslo) a jeho prac. poměru (kód PP a název PP), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. k němuž se váže aktuální mzdový list dílčí ze záložky Seznam. Dále je zde pro informaci uvedeno číslo dokladu (aktuálního dílčího mzdového listu ze záložky Seznam) a mzdové období daného mzdového listu.

Subzáložka Hlavní údaje

V horní části subzáložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Období

Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. V případě automatického generování ML (viz Možnosti tvorby a mazání ML) se odvozuje automaticky od data zadaného pro datum generovaných dokladů.

Jak bylo řečeno v kap. Jak začít používat modul Mzdy a personalistika, ke mzdovým listům se přistupuje jako k dokladům, tudíž na nich musí být mj. uvedeno (fiskální) období, do něhož byly vystaveny. V rámci tohoto období budou i číslovány v číselné řadě, nicméně z hlediska výpočtu mezd a jejich zaúčtování nemá toto období další význam, jelikož pro zpracování mezd je podstatné mzdové období zadané dále a jelikož samotné mzdové listy se nijak neúčtují.

Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se prvním dnem předvyplněného mzd. období (viz dále), při jeho změně se rovněž přenastaví. Kontroluje se proti fiskálnímu období dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Mzdové období Kód označující mzdové období, pro které je doklad vystaven. Kód zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku mzdových období. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Mzdové období, do něhož doklad patří je rozhodné pro zpracování mezd, pro možnost případných oprav či mazání apod. s ohledem na aktivní a uzavřené mzdové období.
Zaměstnanec

Zaměstnanec, k němuž se vztahuje aktuální mzdový list. Osobní číslo resp. příjmení zaměstnance zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zaměstnanců. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ovlivňuje následující položku Prac. poměr, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Na již existujících záznamech zadaného zaměstnance již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (pokud jej ovšem ještě smazat lze). Za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v záložce Seznam.

Při ručním zadání nového ML, se zde seznam zaměstnanců a prac. poměrů nabízí nijak neomezen s ohledem na již existující ML, čili je třeba vybírat s rozmyslem, jelikož v jednom období může pro jednoho zaměstnance a jeden PP existovat max. jeden ML a případný duplicitní ML systém nepovolí uložit. Nicméně ruční zadání nového ML je zde jen pro úplnost, ML se budou většinou generovat v rámci Inicializace mzdového období či funkcí Generovat.

Pracovní poměr

Kód pracovního poměru, k němuž se vztahuje aktuální mzdový list. Kód zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku prac. poměrů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Prac. poměry se nabízí podle zadání předchozí položky Zaměstnanec, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Na již existujících záznamech zadaný prac. poměr již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (pokud jej ovšem ještě smazat lze). Za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v záložce Seznam.

Při ručním zadání ML funkcí Nový se zde nabízí jen platné PP nebo PP ukončené se zadanou nemocenskou dávkou v ochranné lhůtě. Při ručním zadání ML funkcí Nový po skončení PP se nabízí i ukončené PP zaměstnance zadaného v předchozí položce.

Subzáložka Mzdové údaje

Subzáložka umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom všechny ostatní údaje Mzdových listů (ML), které nejsou k dispozici na některé z jiných subzáložek záložky Detail v této agendě. Jedná se o obdobu záložky Formuláře z jiných agend a platí pro ni shodná pravidla použití a ovládání uvedená v kap. Záložka Formuláře obecně.

Jelikož se jedná o definovatelné formuláře, jejich konkrétní uspořádání a podoba mohou podléhat v čase změnám podle požadavků uživatelů a stav v aktuální verzi nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Uživatel si rovněž může definovat libovolné množství svých vlastních formulářů, do nichž může uspořádat položky zcela odlišně. Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u každé z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek.

Popis vybraných položek na vybraných dodávaných formulářích:

Tyto definovatelné vstupní formuláře podléhají častým změnám, a proto stav v aktuální verzi nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče českého pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích) a v aktuální verzi se mohou vyskytovat drobné odchylky.

Def. formulář Běžné údaje

Formulář obsahující nejčastěji používané položky pro zadání MLD. Jedná se o výběr položek obsažených a popsaných na některém z formulářů uvedených výše. Pokud tedy nemáte další odchylky a požadavky a nechcete při zadávání mzdových údajů přepínat mezi množstvím jiných dílčích formulářů, můžete s výhodou použít tento (příp. jej použít jako vzor a jen si jej "doladit" dle vlastních potřeb).

Popis položek v textu nejspolehlivěji dohledáte pomocí jejich anglických názvů (jak bylo řečeno výše, v helpu jsou tyto názvy uvedeny italikou, viz identifikace popisovaných položek, v programu se vám zobrazí jako tooltip (popisek) po najetí myší na danou položku v daném definovatelném formuláři vybraném v rámci editace či zobrazení ML).

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Základní mzda

Název Popis
Odpracované dny zadané
S_WorkDays

Položka pro ruční zadání odpracovaných dnů. Slouží pro výpočet odpracovaných dnů celkem. Viz Odpracovaný čas - Odpracované dny.

Tato položka je určena typicky pro pracovní poměry s měsíční mzdou, nicméně ji lze použít i v opačném případě. Položku má smysl zadávat především v případě, že nemáte pro daný pracovní poměr nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře (jinak se celkový počet hodin předvyplní automaticky z kalendáře). Nicméně i v tom případě se do celkového počtu hodin rovněž započítává a slouží pak jako korekce hodin vypočtených (např. pro účely zadání hodin odpracovaných navíc (přesčas)).

Zda se počet odpracovaných dní uvádí včetně neodpracovaných placených svátků nebo bez nich, závisí na tom, zda ji používáte pro prac. poměry s hodinovou nebo měsíční mzdou a jaký máte zvolený režim výpočtu placených svátků při měsíční mzdě. Pravidla pro zadávání odpracované doby s ohledem na neodpracované svátky, viz Často kladené otázky - Jak zadávat odpracovanou dobu a neodpracované svátky.

U pracovních poměrů, u nichž bude záměrně definován nulový úvazek v prac. kalendáři (typicky u Dohod o provedení práce), je třeba zadávat odpracovaný čas v hodinách, jelikož nebude možný přepočet na hodiny, viz poznámka u výpočtu Odpracovaného času.

Odpracované dny celkem
S_WorkDaysTotal
Počítaná položka. Součet odpracovaných dnů zadaných S_WorkDays a odpracovaných dnů z výkonů S_WorkDaysOper. Viz Odpracovaný čas - Odpracované dny.
Odpracované hodiny zadané
S_WorkHours

Položka pro ruční zadání odpracovaných hodin. Slouží pro výpočet odpracovaných hodin celkem. Viz Odpracovaný čas - Odpracované hodiny.

Tato položka je určena typicky pro pracovní poměry s hodinovou mzdou, nicméně ji lze použít i v opačném případě. Položku má smysl zadávat především v případě, že nemáte pro daný pracovní poměr nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře (jinak se celkový počet hodin předvyplní automaticky z kalendáře). Nicméně i v tom případě se do celkového počtu hodin rovněž započítává a slouží pak jako korekce hodin vypočtených (např. pro účely zadání hodin odpracovaných navíc (přesčas)).

Zda se počet odpracovaných hodin uvádí včetně neodpracovaných placených svátků nebo bez nich, závisí na tom, zda ji používáte pro prac. poměry s hodinovou nebo měsíční mzdou a jaký máte zvolený režim výpočtu placených svátků při měsíční mzdě. Pravidla pro zadávání odpracované doby s ohledem na neodpracované svátky, viz Často kladené otázky - Jak zadávat odpracovanou dobu a neodpracované svátky.

Odpracované hodiny celkem
S_WorkHoursTotal
Počítaná položka. Součet odpracovaných hodin zadaných S_WorkHours a odpracovaných hodin z výkonů S_WorkHoursOper. Viz Odpracovaný čas - Odpracované hodiny.
Smíšené hodiny (mimo úkol) zadané
S_MixedHours

Položka pro ruční zadání smíšených hodin, tj. kolik hodin z celkových odpracovaných hodin bylo odpracováno mimo úkol a bude placeno z měsíční nebo hodinové mzdy. Slouží pro výpočet smíšených hodin celkem.

Položku má smysl zadávat jen v případě, že máte nenulovou Úkolovou mzdu S_TaskWageTotal. Viz Odpracovaný čas - Smíšené hodiny.

Smíšené hodiny celkem
S_MixedHoursTotal
Počítaná položka. Součet smíšených hodin zadaných S_MixedHours a hodin z výkonů S_OperHoursTotal. Viz Odpracovaný čas - Smíšené hodiny.
Celkový odpracovaný čas(hod)
TotalWorkTime
Počítaná položka. Je-li u prac. poměru nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře, pak se dopočte z fondu prac. doby, celkových nepřítomností atd., v opačném případě se dopočte z Odpracovaných hodin S_WorkHoursTotal a Odpracovaných dnů S_WorkDaysTotal. Viz Odpracovaný čas - Odpracovaný čas(hod).
Přesčasové hodiny (Hodiny přesčas tento měsíc) zadané
S_OverTime

Položka pro ruční zadání hodin přesčas. Použijete, pokud nemáte u prac. poměru nastaveno automaticky Počítat přesčas (v opačném případě se spočítají automaticky), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet hodin přesčas celkem (podklad pro příplatek za přesčas). Viz Odpracovaná doba - Hodiny přesčas (hod).

Jaké hodiny zadáváte coby přesčasové! V případě zaměstnance se zkráceným úvazkem příplatek za přesčas náleží až za hodiny překračující stanovenou pracovní dobu daného zaměstnance (typicky 40 hod./týdně pro běžné zaměstnance, méně pro mladistvé, vícesměnný provoz atd.), nikoli za hodiny překračující pouze jeho týdenní úvazek. Viz výklad v popisu výpočtu Hodin přesčas.

Přesčasové hodiny (Hodiny přesčas tento měsíc) celkem
S_OverTimeTotal

Počítaná položka. Součet Hodin přesčas zadaných S_OverTime a je-li u prac. poměru nastaveno automaticky Počítat přesčas, tak plus hodin přesčas vyčíslených z celkové odpracované doby, nepřítomnosti a fondu pracovní doby. Viz Odpracovaná doba - Hodiny přesčas (hod).

V případě zaměstnance se zkráceným úvazkem příplatek za přesčas náleží až za hodiny překračující stanovenou pracovní dobu daného zaměstnance (typicky 40 hod./týdně pro běžné zaměstnance, méně pro mladistvé, vícesměnný provoz atd.), nikoli za hodiny překračující pouze jeho týdenní úvazek. Viz výklad v popisu výpočtu Hodin přesčas.

Náhradní volno za přesčas (h)zadané
S_OverTimeSubstFree
Položka pro ruční zadání hodin náhradního volna, které se v daný měsíc čerpá za přesčas. Slouží pro výpočet hodin náhradního volna za přesčas celkem. Dále viz popis Odpracovaná doba - Vyrovnávání přesčasů v dalších obdobích.
Náhradní volno za přesčas (h) celkem
S_OverTimeSubstFreeTotal
Počítaná položka. Počítá se z předchozí položky. Dále viz popis Odpracovaná doba - Vyrovnávání přesčasů v dalších obdobích.
Vypořádání (starého) přesčasu (h) zadané
S_OldOvertimeHours
Položka pro ruční zadání hodin přesčasu, které mají být proplaceny. Dále viz popis Odpracovaná doba - Vyrovnávání přesčasů v dalších obdobích.
Vypořádání (starého) přesčasu (h) celkem
S_OldOvertimeHoursTotal
Počítaná položka. Počítá se z předchozí položky. Dále viz popis Odpracovaná doba - Vyrovnávání přesčasů v dalších obdobích.
Nevypořádaný přesčas - tento měsíc
S_UnresolvedOvertime
Položka pro ruční zadání hodin přesčasu, které se v daný měsíc nemají vypořádávat (tj. proplácet). Dále viz popis Odpracovaná doba - Vyrovnávání přesčasů v dalších obdobích.
Nevypořádaný přesčas - celkem
S_UnresolvedOvertimeTotal
Počítaná položka. Počítá se z předchozí položky plus se zde kumulují nevypořádané přesčasy i z minulých období. Dále viz popis Odpracovaná doba - Vyrovnávání přesčasů v dalších obdobích.
Pohotovost (hod) zadané
S_Readiness

Položka pro ruční zadání hodin pracovní pohotovosti. Slouží pro výpočet hodin pracovní pohotovosti celkem. Viz Náhrady - Pracovní pohotovost (hod).

Pohotovost (hod) celkem
S_ReadinessTotal
Počítaná položka. Počítá se z předchozí položky plus z výkonů. Viz Náhrady - Pracovní pohotovost (hod).
Záloha zadané
S_WageDeposit
Položka pro zadání vyplacené zálohy na mzdu. Slouží pro výpočet doplatku mzdy. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Záloha na mzdu.
Úkolová mzda zadaná
S_TaskWage
Položka pro zadání korekce počítané úkolové mzdy. Slouží pro výpočet úkolové mzdy celkem. Viz Základní mzda - Úkolová mzda.
Úkolová mzda celkem
S_TaskWageTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky úkolové mzdy z předchozí položky S_TaskWage a částky úkolové mzdy vypočtené z výkonů S_TaskWageOper. Viz Základní mzda - Úkolová mzda.
Časová mzda zadaná
S_TimeWage
Položka pro zadání korekce počítané časové mzdy. Slouží pro výpočet časové mzdy celkem. Viz Základní mzda - Časová mzda.
Časová mzda celkem
S_TimeWageTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky časové mzdy z předchozí položky S_TimeWage, a buď časové mzdy z výkonů S_OperWageTotal a časové mzdy vypočtené z odpracovaných hodin, nebo jen časové mzdy vypočtené ze smíšených hodin. Viz Základní mzda - Časová mzda.
Odměna za pohotovost zadaná
S_ReadinessCompens
Položka pro zadání korekce počítané odměny za pohotovost. Slouží pro výpočet odměny za pohotovost celkem. Viz Náhrady - Odměna za pohotovost.
Odměna za pohotovost celkem
S_ReadinessCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odměny z předchozí položky S_ReadinessCompens a částky Odměna vypočtené z hodin pohotovosti celkem S_ReadinessTotal. Viz Náhrady - Odměna za pohotovost.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Neplacené volno

Název Popis
Neoml. absence (kal.dny) zadané
S_AbsenceCal

Položka pro ruční zadání kalendářních dnů neomluvené absence. Použijete, pokud nepoužíváte agendu nepřítomností (viz možnosti zadávání nepřítomností) a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z nepřítomností nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu dnů automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet kalendářních dnů neomluvené absence celkem. Viz Neodpracovaná doba - Neomluvená absence (kal.dny).

Absenci, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Neoml. absence (kal.dny) celkem
S_AbsenceCalTotal
Počítaná položka. Součet dnů neomluvené absence zadaných z předchozí položky S_AbsenceCal a dnů neomluvené absence z výkonů S_AbsenceCalOper a dnů neomluvené absence vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viz Neodpracovaná doba - Neomluvená absence (kal.dny).
Neoml. absence (prac.dny) zadané
S_AbsenceWork

Položka pro ruční zadání pracovních dnů neomluvené absence. Použijete, pokud nepoužíváte agendu nepřítomností (viz možnosti zadávání nepřítomností) a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z nepřítomností nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet pracovních hodin neomluvené absence celkem. Viz Neodpracovaná doba - Neomluvená absence (prac.hod.).

Absenci, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Neoml. absence (prac.hod.) zadané
S_AbsenceWorkHours

Položka pro ruční zadání pracovních hodin neomluvené absence. Použijete, pokud nepoužíváte agendu nepřítomností (viz možnosti zadávání nepřítomností) a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z nepřítomností nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet pracovních hodin neomluvené absence celkem. Viz Neodpracovaná doba - Neomluvená absence (prac.hod.).

Absenci, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Neoml. absence (prac.hod) celkem
S_AbsenceWorkTotal
Počítaná položka. Součet hodin neomluvené absence zadaných S_AbsenceWorkHours, dnů neomluvené absence zadaných S_AbsenceWork a dnů neomluvené absence z výkonů S_AbsenceCalOper převedeno na hodiny a hodin neomluvené absence vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viz Neodpracovaná doba - Neomluvená absence (prac.hod.).
Nepl. volno (kal.dny) zadané
S_UnpaidFreeCal

Položka pro ruční zadání kalendářních dnů neplaceného volna. Použijete, pokud nepoužíváte agendu nepřítomností (viz možnosti zadávání nepřítomností) a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z nepřítomností nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu dnů automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet kalendářních dnů neplaceného volna celkem. Viz Neodpracovaná doba - Neplacené volno (kal.dny).

Neplacené volno, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Nepl. volno (kal.dny) celkem
S_UnpaidFreeCalTotal
Počítaná položka. Součet dnů neplaceného volna zadaných z předchozí položky S_UnpaidFreeCal a dnů neomluvené absence z výkonů S_UnpaidFreeCalOper a dnů neplaceného volna vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viz Neodpracovaná doba - Neplacené volno (kal.dny).
Nepl. volno (prac.dny) zadané
S_UnpaidFreeWork

Položka pro ruční zadání pracovních dnů neplaceného volna. Použijete, pokud nepoužíváte agendu nepřítomností (viz možnosti zadávání nepřítomností) a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z nepřítomností nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet pracovních hodin neplaceného volna celkem. Viz Neodpracovaná doba - Neplacené volno (kal.dny).

Neplacené volno, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Nepl. volno (prac.hod) celkem
S_UnpaidFreeWorkTotal
Počítaná položka. Součet dnů neplaceného volna zadaných z předchozí položky S_UnpaidFreeWork a dnů neomluvené absence z výkonů S_UnpaidFreeCalOper převedeno na hodiny a hodin neplaceného volna vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viz Neodpracovaná doba - Neplacené volno (kal.dny).
Srazit 9% ZP za nepl. volno
S_HealthInsUnpaidFreeDock
Položka umožní nastavit, zda se za neplac. volno má zaměstnanci srazit zdravotní pojištění jinak hrazené zaměstnavatelem. Je-li zatrženo, bude sraženo z čisté mzdy. Viz Srážky - Srážka ZP za neplacené volno.
Doby odečt. zadané
S_SubtractedDays
Položka pro zadání počtu hodin absence a neplac. volna, které se mají odečíst v ELDP v případě že zaměstnanec dosáhl v průběhu daného měsíce důchodového věku, dále pracuje a má nějakou absenci či nepl. volno přímo zadané do ML (o němž tedy není možno zjistit, zda nastalo před nebo po dosažení důchodového věku. Viz Doby odečtu (ELDP).
Doby odečt. celkem
S_SubtractedDaysTotal
Počítaná položka. Součet předchozí položky S_SubtractedDays a hodin vysčítaných z nepřítomností (podle toho, zda zaměstnanec dosáhl důchodového věku a kdy). Viz Viz Doby odečtu (ELDP).

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Příplatky (mzda)

Určený pro odměňování dle zákona o mzdě.

Název Popis
Hodiny ve svátek zadané
S_FeastHours
Položka pro ruční zadání hodin odpracovaných ve svátek. Použijete, pokud nemáte u prac. poměru nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z prac. kalendáře nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet Hodin ve svátek celkem. Viz Odpracovaná doba - Hodiny ve svátek.
Hodiny ve svátek celkem
S_FeastHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin ve svátek zadaných S_FeastHours a buď Hodin ve svátek vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin ve svátek z výkonů S_FeastHoursOper. Viz Odpracovaná doba - Hodiny ve svátek.
Hodiny v noci zadané
S_NightHours
Položka pro ruční zadání hodin odpracovaných v noci (mezi 22-tou a 6-tou hodinou). Použijete, pokud nemáte u prac. poměru nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z prac. kalendáře nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet Hodin v noci celkem. Viz Odpracovaná doba - Hodiny v noci.
Hodiny v noci celkem
S_NightHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin v noci zadaných S_NightHours a buď Hodin v noci vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin v noci z výkonů S_NightHoursOper. Viz Odpracovaná doba - Hodiny v noci.
Hodiny v prostředí zadané
S_EnvHours
Položka pro ruční zadání hodin odpracovaných ve škodlivém prostředí. Použijete, pokud nemáte u prac. poměru nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z prac. kalendáře nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet Hodin v prostředí celkem. Viz Odpracovaná doba - Hodiny v prostředí.
Hodiny v prostředí celkem
S_EnvHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin v prostředí zadaných S_EnvHours a buď Hodin v prostředí vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin v prostředí z výkonů S_EnvHoursOper. Viz Odpracovaná doba - Hodiny v prostředí.
Hodiny přesčas tento měsíc zadané
S_OverTime
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Hodiny přesčas zadané.
Hodiny přesčas tento měsíc celkem
S_OverTimeTotal
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Hodiny přesčas celkem.
Hodiny v So a Ne zadané
S_WEndHours
Položka pro ruční zadání hodin odpracovaných v sobotu a neděli, za které má náležet příplatek. Použijete, pokud nemáte u prac. poměru nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z prac. kalendáře nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet Hodin v So a NE celkem. Viz Odpracovaná doba - Hodiny v So a Ne.
Hodiny v So a Ne celkem
S_WEndHoursTotal
Počítaná položka. Součet Hodin v sobotu a neděli zadaných S_WEndHours a buď Hodin v So a Ne vyčíslených z přiřazeného pracovního kalendáře nebo Hodin v So a Ne z výkonů S_WEndHoursOper. Viz Odpracovaná doba - Hodiny v So a Ne.
Náhradní volno za přesčas zadané
S_OverTimeSubstFree
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Náhradní volno za přesčas zadané.
Náhradní volno za přesčas celkem
S_OverTimeSubstFreeTotal
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Náhradní volno za přesčas celkem.
Vypořádání (starého) přesčasu zadané
S_OldOvertimeHours
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Vypořádání (starého) přesčasu zadané.
Vypořádání (starého) přesčasu celkem
S_OldOvertimeHoursTotal
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Vypořádání (starého) přesčasu celkem.
Nevypořádaný přesčas - tento měsíc
S_UnresolvedOvertime
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Nevypořádaný přesčas - tento měsíc.
Nevypořádaný přesčas - celkem
S_UnresolvedOvertimeTotal
Viz tatáž položka na vstupním formuláři Základní mzda, položka Nevypořádaný přesčas - celkem.
Příplatek za svátek oprava
S_FeastCharge
Položka pro zadání korekce počítaného příplatku za práci ve svátek. Slouží pro výpočet Příplatku za svátek celkem. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci ve svátek.
Příplatek za svátek celkem
S_FeastChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_FeastCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin ve svátek celkem S_FeastHoursTotal. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci ve svátek.
Příplatek za noc oprava
S_NightCharge
Položka pro zadání korekce počítaného příplatku za noc. Slouží pro výpočet Příplatku za noc celkem. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci v noci.
Příplatek za noc celkem
S_NightChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_NightCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin v noci celkem S_NightHoursTotal. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci v noci.
Příplatek za prostředí oprava
S_EnvCharge
Položka pro zadání korekce počítaného příplatku za prostředí. Slouží pro výpočet Příplatku za prostředí celkem. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci v prostředí.
Příplatek za prostředí celkem
S_EnvChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_EnvCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin v prostředí celkem S_EnvHoursTotal. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci v prostředí.
Příplatek za přesčas oprava
S_OverTimeCharge
Položka pro zadání korekce počítaného příplatku za přesčas. Slouží pro výpočet Příplatku za přesčas celkem. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za přesčas.
Příplatek za přesčas celkem
S_OverTimeChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_EnvCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin přesčas celkem S_EnvHoursTotal. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za přesčas.
Příplatek za So a Ne oprava
S_WEndCharge
Položka pro zadání korekce počítaného příplatku za sobotu a neděli. Slouží pro výpočet Příplatku za So a Ne celkem. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci v So a Ne.
Příplatek za So a Ne celkem
S_WEndChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_WEndCharge a částky příplatku vypočtené z odpracovaných hodin v So a Ne celkem S_WEndHoursTotal. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za práci v So a Ne.
Ostatní příplatky (součet)
S_OtherCharges
Počítaná položka. Součet celkových částek ostatních příplatků zadaných v subzáložce Příplatky k danému mzdovému listu. Viz Příplatky - Ostatní příplatky.

Def. formulář Příplatky (plat)

Obsahuje stejné položky jako formulář Příplatky (mzda), a navíc následující položky:

Tyto příplatky jsou určeny pro odměňování dle zákona o platu a jako takové se napočítávají při použití výpočtového schématu "MCPrPlat". Tzn., že pro "klasické" zaměstnance v soukromé sféře odměňované podle zákoníku práce mzdou, u nichž se typicky používá výpočtové schéma "MCPrMzda", se sem zadané příplatky nijak nezapočítají.

Název Popis
Osobní příplatek oprava
S_PersonalCharge
Položka pro ruční zadání osobního příplatku. Slouží pro výpočet Osobního příplatku celkem. Viz Výpočet příplatků - Osobní příplatek.
Osobní příplatek celkem
S_PersonalChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_PersonalCharge a částky osobního příplatku z výkonů S_PersonalChargeOper). Viz Výpočet příplatků - Osobní příplatek.
Příplatek za vedení oprava
S_ChiefCharge
Položka pro ruční zadání příplatku za vedení. Slouží pro výpočet Příplatku za vedení celkem. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za vedení.
Příplatek za vedení celkem
S_ChiefChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky (S_ChiefCharge) a částky příplatku za vedení z výkonů S_ChiefChargeOper. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za vedení.
Příplatek za zastupování oprava
S_SubCharge
Položka pro ruční zadání příplatku za zastupování. Slouží pro výpočet Příplatku za zastupování celkem. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za zastupování.
Příplatek za zastupování celkem
S_SubChargeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_SubCharge a částky příplatku za zastupování z výkonů S_SubChargeOper. Viz Výpočet příplatků - Příplatek za zastupování.

Def. formulář Náhrady mzdy

Název Popis
Propl. svátky dny
S_PaidFeast

Položka pro ruční zadání počtu dnů neodpracovaných svátků.

Jedná se o počet neodpracovaných svátků, které připadly na pracovní den (směnu) a nebyly odpracovány. Má význam jak pro prac. poměry s hodinovou mzdou, tak s měsíční mzdou. Viz Neodpracovaná doba - Proplacené svátky (hod). Dále viz Často kladené otázky - Jak zadávat odpracovanou dobu a neodpracované svátky.

Použijete, pokud nemáte u prac. poměru nastaveno automaticky Přenášet odpracované hodiny z kalendáře a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z prac. kalendáře (platí jen pro hodinovou mzdu) nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet Proplacených svátků (hod) celkem.

Propl. svátky hodiny
S_PaidFeastHours
Položka pro ruční zadání hodin neodpracovaných svátků. Je určena pro případy nepravidelných směn, kdy hodiny neodpracovaných svátků nelze jednoduše přepočítat na dny (tj. neodpovídají vzorci počet dnů krát průměrná délka směny) a je třeba zadat i její čerpání v hodinách. Aby byl výpočet korektní, je nutné zadat kromě počtu hodin zároveň adekvátní počet dní neodprac. svátků. Problematika i způsob použití je obdobný jako u dovolené a byl detailně objasněn u popisu výpočtu čerpané dovolené, viz dovolená u nepravidelných směn nebo směn jinak dlouhých než 8 hodin. Dále pro položku platí totéž, co pro předchozí položku Propl. svátky dny S_PaidFeast.
Propl. svátky celkem (hod)
S_PaidFeastTotal
Počítaná položka. Viz Neodpracovaná doba - Proplacené svátky (hod).
Placené volno hodiny
S_PaidFree

Položka pro ruční zadání hodin placeného volna. Použijete, pokud nepoužíváte agendu nepřítomností (viz možnosti zadávání nepřítomností) a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z nepřítomností nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu hodin automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet Placeného volna (hod) celkem. Viz Neodpracovaná doba - Placené volno (hod).

Placené volno jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Obdobně jako dovolenou. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Placené volno (hod) celkem
S_PaidFreeTotal
Počítaná položka. Součet hodin placeného volna z předchozí položky S_PaidFree, hodin placeného volna z výkonů S_PaidFreeOper a hodin placeného volna vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viz Neodpracovaná doba - Placené volno (hod).
Čerp.dovolená dny
S_Holiday

Položka pro ruční zadání dnů resp. směn čerpané dovolené. Použijete, pokud nepoužíváte agendu nepřítomností (viz možnosti zadávání nepřítomností) a ani nepoužíváte výkony (v opačném případě se vysčítají z nepřítomností nebo z výkonů), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu dnů automaticky dopočtených. Slouží pro výpočet Čerpané dovolené celkem jednak pro účely náhrad a jednak pro účely záznamu čerpání nároků na dovolenou. Viz Neodpracovaná doba - Čerpaná dovolená (v hodinách a ve dnech).

V případě, že máte nepravidelnou prac. dobu, viz dále výklad dovolená u nepravidelných směn nebo směn jinak dlouhých než 8 hodin.

Čerpanou dovolenou, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Obdobně jako dovolenou. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Čerp.dovolená hodiny
S_HolidayHours
Položka pro ruční zadání hodin čerpané dovolené. Je určena pro případy nepravidelných směn, kdy hodiny dovolené nelze jednoduše přepočítat na dny (tj. neodpovídají vzorci počet dnů krát průměrná délka směny) a je třeba zadat i její čerpání v hodinách. Aby byl výpočet korektní, je nutné zadat kromě počtu hodin zároveň adekvátní počet dní dovolené. Problematika i způsob použití a zadání byl detailně objasněn u popisu výpočtu čerpané dovolené, viz dovolená u nepravidelných směn nebo směn jinak dlouhých než 8 hodin. Dále pro položku platí totéž, co pro předchozí položku Čerp.dovolená dny S_Holiday. Slouží pro výpočet náhrady za čerpanou dovolenou resp. počtu, který se má odčerpat z nároků na dovolenou. Viz Neodpracovaná doba - Čerpaná dovolená (v hodinách i ve dnech).
Čerp.dovolená celkem (hod)
HolidayTotal
Počítaná položka. Slouží pro výpočet náhrady za čerpanou dovolenou resp. počtu, který se má odčerpat z nároků na dovolenou. Viz Neodpracovaná doba - Čerpaná dovolená (v hodinách i ve dnech).
Propl.dovolená dny
PaidHoliday
Položka pro ruční zadání dnů proplácené dovolené. Slouží pro výpočet náhrady za proplacenou dovolenou. Viz Neodpracovaná doba - Proplacená dovolená (hod).
Propl.dovolená hodiny
PaidHolidayHours

Položka pro ruční zadání hodin proplácené dovolené. Je určena pro případy nepravidelných směn, kdy hodiny dovolené nelze jednoduše přepočítat na dny (tj. neodpovídají vzorci počet dnů krát průměrná délka směny) a je třeba zadat i její proplacení v hodinách. Aby byl výpočet korektní, je nutné zadat kromě počtu hodin zároveň adekvátní počet dní dovolené. Problematika i způsob použití a zadání byl detailně objasněn u popisu výpočtu čerpané dovolené, viz dovolená u nepravidelných směn nebo směn jinak dlouhých než 8 hodin.

Slouží pro výpočet náhrady za proplacenou dovolenou. Viz Neodpracovaná doba - Proplacená dovolená (hod).

Preferovaný druh dovolené
HolidayType_ID

Ovlivňuje, jakým způsobem se dny čerpané nebo proplacené dovolené promítnou do záznamů čerpání dovolených zadaných pro daného zaměstnance do záložky Čerpání v agendě Nároky na dovolenou. Tj. z jakého druhu dovolené se bude čerpat přednostně.

Podrobně viz popis standardní akce Dovolené, volané po výpočtu náhrady za čerpanou dovolenou, která čerpání zajišťuje.

Náhrada za propl. svátky oprava
S_PaidFeastCompens
Položka pro zadání korekce počítané náhrady za propl. svátky. Slouží pro výpočet náhrady za propl. svátek celkem. Viz Náhrady - Náhrada za svátek.
Náhrada za propl. svátky celkem
S_PaidFeastCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_PaidFeastCompens a částky náhrady vypočtené z hodin náhrad propl. svátků celkem S_PaidFeastTotal. Viz Náhrady - Náhrada za svátek.
Náhrada za placené volno oprava
S_PaidFreeCompens
Položka pro zadání korekce počítané náhrady za placené volno. Slouží pro výpočet náhrady za placené volno celkem. Viz Náhrady - Náhrada za placené volno.
Náhrada za placené volno celkem
S_PaidFreeCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_PaidFreeCompens a částky náhrady vypočtené z hodin placeného volna celkem S_PaidFreeTotal. Viz Náhrady - Náhrada za placené volno.
Náhrada za čerpanou dovolenou oprava
S_HolidayCompens
Položka pro zadání korekce počítané náhrady za čerpanou dovolenou. Slouží pro výpočet náhrady za čerpanou dovolenou celkem. Viz Náhrady - Náhrada za čerpanou dovolenou.
Náhrada za čerpanou dovolenou celkem
S_HolidayCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_HolidayCompens a částky náhrady vypočtené z hodin čerpané dovolené celkem HolidayTotal. Viz Náhrady - Náhrada za čerpanou dovolenou.
Náhrada za proplacenou dovolenou oprava
S_PaidHolidayCompens
Položka pro zadání korekce počítané náhrady za proplacenou dovolenou. Slouží pro výpočet náhrady za proplacenou dovolenou celkem. Viz Náhrady - Náhrada za proplacenou dovolenou.
Náhrada za proplacenou dovolenou celkem
S_PaidHolidayCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_PaidHolidayComp a částky náhrady vypočtené ze dnů čerpané dovolené zadané PaidHoliday přepočtených na hodiny. Viz Náhrady - Náhrada za proplacenou dovolenou.
Vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou
S_OverpaidHoliday

Položka pro ruční zadání částky neoprávněně vyplacené náhrady za dovolenou. Výše vracené náhrady se nijak automaticky nepočítá.

Zaměstnanec dostane na začátku roku 20 dní dovolené, které si do konce srpna úplně vyčerpá. Ale náhle dostane výpověd např. ke konci září. Tedy jeho nárok nebyl 20 dní, ale 13,5 dní. Zaměstnanci bylo tedy neoprávněně proplaceno 6,5 dní dovolené, což se mu musí v nejbližší výplatě strhnout z Hrubé mzdy.

Odečítá se od náhrady za dovolenou a tudíž od hrubé mzdy. Viz Náhrady - Náhrada za dovolenou.

Řešení přečerpané dovolené zadáním "minusového čerpání dovolené" by bylo nesprávné, jelikož pak by nastal v daném měsíci zbytečný nesoulad v odpracovaném čase.

Ztráta na výdělku
S_LostWageCompens
Položka pro ruční zadání náhrady ztráty na výdělku (v důsledku pracovního úrazu apod.). Viz Náhrady - Ztráta na výdělku.
Ostatní náhrady (součet)
S_OtherCompensations
Počítaná položka. Součet celkových částek ostatních náhrad zadaných v subzáložce Náhrady k danému mzdovému listu. Viz Náhrady - Ostatní náhrady.
Naturální mzda zadaná
S_NaturalWage

Položka pro zadání korekce naturální mzdy. Slouží pro výpočet naturální mzdy celkem. Viz Náhrady - Naturální mzda celkem.

Položka je určena pro zadání finančních ohodnocení naturálních mzdových plnění, která podléhají zdanění.

Naturální mzda celkem
S_NaturalWageTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky naturální mzdy z předchozí položky S_NaturalWage a částky naturální mzdy vypočtené ze zadaných naturálních příjmů k danému prac. poměru. Viz Náhrady - Naturální mzda celkem.
Hodiny náhrady při nepřízni počasí
S_DisasterCompTime

Položka pro ruční zadání hodin nemožnosti práce pro nepřízeň počasí. Slouží pro výpočet náhrady při nepřízni počasí. Viz Náhrady mzdy - Náhrada při nepřízni počasí.

Hodiny náhrady při poruše stroje
S_MalfunctionCompTime
Položka pro ruční zadání hodin nemožnosti práce pro poruchu stroje, výpadek el. prooudu apod. Slouží pro výpočet náhrady při poruše stroje. Viz Náhrady mzdy - Náhrada při poruše stroje.
Hodiny náhrady při ostatních překážkách
S_OtherObstructionCompTime
Položka pro ruční zadání hodin nemožnosti práce pro ostatní překážky. Slouží pro výpočet náhrady při ostatních překážkách. Viz Náhrady mzdy - Náhrada při ostatních překážkách.
Hodiny náhrady procentem průměru
S_PercentOfAvgCompTime

Položka pro ruční zadání hodin nemožnosti práce pro ostatní překážky práci, které mají být propláceny zadaým procentem z průměru. Viz Náhrady mzdy - Náhrada při překážkách procentem z průměru.

Použijete pro případ náhrad při překážkách na straně zaměstnavatele, které je třeba proplatit jinou výší procenta z průměru, než je dáno u výše popsaných náhrad.

Procento pro náhradu z průměru
S_AvgCompPercent
Položka pro zadání procenta pro proplacení Náhrady při překážkách procentem z průměru.
Náhrada při nepřízni počasí - oprava
S_DisasterComp
Položka pro zadání korekce počítané náhrady při nepřízni počasí. Slouží pro výpočet náhrady při nepřízni počasí celkem.
Náhrada při nepřízni počasí
S_DisasterCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_DisasterComp a částky náhrady vypočtené z hodin náhrad při nepřízni počasí zadaných S_DisasterCompTime. Viz Náhrady mzdy - Náhrada při nepřízni počasí.
Náhrada při poruše stroje - oprava
S_MalfunctionComp
Položka pro zadání korekce počítané náhrady při poruše stroje. Slouží pro výpočet náhrady při poruše stroje celkem.
Náhrada při poruše stroje
S_MalfunctionCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_MalfunctionComp a částky náhrady vypočtené z hodin náhrad při poruše stroje zadaných S_MalfunctionCompTime. Viz Náhrady mzdy - Náhrada při poruše stroje.
Náhrada při ostat. překážkách - oprava
S_OtherObstructionComp
Položka pro zadání korekce počítané náhrady při ostatních překážkách. Slouží pro výpočet náhrady při ostatních překážkách celkem.
Náhrada při ostat. překážkách
S_OtherObstructionCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_OtherObstructionComp a částky náhrady vypočtené z hodin náhrad při ostatních překážkách zadaných S_OtherObstructionCompTime. Viz Náhrady mzdy - Náhrada při ostatních překážkách.
Náhrada daná procentem průměru - oprava
S_PercentOfAvgComp
Položka pro zadání korekce náhrady počítané zadaným procentem průměru. Slouží pro výpočet náhrady dané procentem průměru.
Náhrada daná procentem průměru
S_PercentOfAvgCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_PercentOfAvgComp a částky náhrady vypočtené z hodin náhrad daných procentem průměru
S_PercentOfAvgCompTime. Viz Náhrady mzdy - Náhrada daná procentem průměru.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Cestovní náhrady a srážky

Název Popis
Pohonné hmoty pro soukromé účely - natur.příjem zadané
S_POL_Wage
Položka pro ruční zadání finančního ohodnocení PHM poskytnutých pro soukromé účely jakožto naturální příjem, který bude zaměstnanci zdaněn. Viz Ostatní zdanitelné příjmy - PHM pro soukr. účely naturální příjem.
Pohonné hmoty pro soukromé účely - srážka zadané
S_POL_Dock
Položka pro ruční zadání finančního ohodnocení PHM poskytnutých pro soukromé účely, které bude zaměstnanci strženo z čisté mzdy, tj. do této položky vyplňte hodnotu pohonných hmot spotřebovaných ve služebním vozidle pro soukromé účely. Slouží pro výpočet PHM pro soukr. účely celkem. Viz Srážky - PHM za soukromé cesty - srážka.
Pohonné hmoty pro soukromé účely - srážka celkem
S_POL_DockTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky S_POL_Dock a částky PHM pro soukr. účely z výkonů S_POL_DockOper. Viz Srážky - PHM za soukromé cesty - srážka.
Náhrady cestovních výdajů zadané
S_TravelComp
Položka pro ruční zadání náhrady cestovních výdajů. Slouží pro výpočet Náhrady cest. výdajů celkem. Viz Nezdanitelný příjem - Cestovní náhrady.
Náhrady cestovních výdajů celkem
S_TravelCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_TravelComp a částky náhrady cest. výdajů z výkonů S_TravelCompOper. Viz Nezdanitelný příjem - Cestovní náhrady.
Paušální náhrada cest. výdajů zadaná
S_FlatTravelComp
Položka pro zadání částky paušální náhrady cest. výdajů za cestovné na služebních cestách konaných prostřednictvím MHD. Viz Nezdanitelný příjem - Paušální náhrada cest. výdajů.
Telefon,soukromé hovory - srážka zadaná
S_Phone_Dock
Položka pro ruční zadání finančního ohodnocení za uskutečněné soukromé hovory služebním telefonem, které bude zaměstnanci strženo z čisté mzdy. Slouží pro výpočet srážky za soukromé hovory celkem. Viz Srážky - Telefon, soukromé hovory - srážka.
Telefon,soukromé hovory - srážka celkem
S_Phone_DockTotal
Počítaná položka. Rovná se opravné částce z předchozí položky S_Phone_Dock. Viz Srážky - Telefon, soukromé hovory - srážka.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Vojenská povinnost

Název Popis
Vojenské cvičení dny - zadané
S_ArmyExercise

Položka pro ruční zadání dnů vojenského cvičení, slouží pro výpočet hodin vojenského cvičení celkem. Viz Neodpracovaná doba - Vojenské cvičení (hod).

Vojenské cvičení, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Vojenské cvičení hod - celkem
S_ArmyExerciseTotal
Počítaná položka. Součet dnů vojenského cvičení z předchozí položky S_ArmyExercise převedených na hodiny a hodin vojenského cvičení vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viz Neodpracovaná doba - Vojenské cvičení (hod). Slouží mj. pro výpočet náhrady za vojenskou povinnost. Viz Náhrady - Náhrada za vojenskou povinnost.
Voj.cvičení (kal.dny) zadané
S_ArmyExerciseCal

Položka pro ruční zadání kalendářních dnů vojenského cvičení, slouží pro výpočet kalendářních dnů vojenského cvičení celkem. Viz Neodpracovaná doba - Vojenské cvičení (kal.dny).

Vojenské cvičení, jakožto krátkodobou nepřítomnost lze zadávat buď jenom do této položky, nebo jen do agendy nepřítomností nebo lze využít kombinaci obojího. Viz též Často kladené dotazy - Jak mám zadat čerpanou dovolenou?

Voj.cvičení (kal.dny) celkem
S_ArmyExerciseCalTotal
Počítaná položka. Součet dnů vojenského cvičení z předchozí položky S_ArmyExerciseCal a kal. dnů vojenského cvičení vysčítaných z nepřítomností (je-li zohledňování nepřítomností nastaveno). Viz Neodpracovaná doba - Vojenské cvičení (kal.dny).
Vojenská služba dny - zadané
S_ArmyDuty
Položka pro ruční zadání dnů vojenské základní služby. Viz Neodpracovaná doba - Vojenská základní služba (dny). Slouží pro výpočet náhrady za vojenskou povinnost. Viz Náhrady - Náhrada za vojenskou povinnost.
% z průměru
S_ArmyPerCent

Položka pro ruční zadání procenta průměru pro výpočet náhrady za vojenskou povinnost. Viz Náhrady - Náhrada za vojenskou povinnost.

Procento průměru pro výpočet náhrady za vojenskou povinnost není jednoznačně dáno zákonem, ale může se pohybovat v určitém zákonem daném rozsahu podle daného zaměstnance, proto není stanoveno v dodávaných globálních proměnných a musí být zadáno ručně.

Náhrada za vojenskou povinnost - zadaná
S_ArmyCompensation
Položka pro zadání korekce počítané náhrady za vojen. povinnost. Slouží pro výpočet náhrady za vojen. povinnost celkem. Viz Náhrady - Náhrada za vojenskou povinnost.
Náhrada za vojenskou povinnost - celkem Kč
S_ArmyCompTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky náhrady z předchozí položky S_ArmyCompensation a částky náhrady vypočtené z hodin vojenského cvičení celkem S_ArmyExerciseTotal a dnů vojenské služby S_ArmyDuty převedeno na hodiny. Viz Náhrady - Náhrada za vojenskou povinnost.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Odstupné a odchodné

Název Popis
Nárok na odstupné
S_ExitClaim
Udává, zda zaměstnanci nastal nárok na odstupné podle zákoníku práce. Určuje, zda se bude vyčíslovat Nárokovatelné odstupné S_ExitDemand. Viz Náhrady - Odstupné.
Nárok na x násobek prům.měsíčního příjmu
S_ExitMultiple
Udává, kolika násobek prům. měsíčního příjmu je částka odstupného, na které má zaměstnanec nárok. Vyplníte v případě, že má zaměstnanec nárok na vyšší násobek (daný např. kolektivní smlouvou) než na násobek daný ze zákona. Určuje velikost Nárokovatelného odstupného S_ExitDemand. Viz Náhrady - Odstupné.
Nárokovatelné odstupné
S_ExitDemand
Počítaná položka. Má-li zaměstnanec zatržen Nárok na odstupné, pak se vyčíslí podle předchozí položky "Nárok na x násobek prům. měsíčního příjmu" a z prům. měsíčního příjmu. Viz Náhrady - Odstupné.
Odstupné (zadané)
S_ExitCompensation
Položka pro zadání korekce celkového odstupného. Slouží pro výpočet odstupného celkem. Viz Náhrady - Odstupné.
Odstupné celkem
S_ExitInsuranceBase
Počítaná položka. Součet opravné částky odstupného z předchozí položky S_ExitCompensation, vypočteného nárokovatelného odstupného S_ExitDemand a částky odstupného vyčísleného z výkonů S_ExitCompOper. Viz Náhrady - Odstupné.
Odstupné - Základ ZPS_ExitInsBaseCorrection Položka pro zadání případné částky odstupného, která se zahrne do základu ZP. Viz poznámka u popisu položky Náhrady - Odstupné.
Základ ZP
S_ExitInsuranceBase
Počítaná položka. Částka odstupného navíc nad nárokovatelné S_ExitDemand, kterou je třeba zahrnout do základu ZP. Viz Náhrady - Odstupné.
Odchodné (zadané)
S_ExitFee

Položka pro zadání odchodného. Viz Náhrady - Odchodné.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Prémie a odměny

Název Popis
Prémie zadané
S_Bonus
Položka pro ruční zadání prémií, slouží pro výpočet prémií celkem. Viz Prémie a odměny - Prémie.
Prémie celkem
S_BonusTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky prémií z předchozí položky S_Bonus a částky prémií z výkonů S_BonusOper. Viz Prémie a odměny - Prémie.
Jubilejní odměna nepeněžní nevstupující do žádného základu
S_RewardJubileeNoneBase

Položka pro zadání jubilejních odměn, které svým charakterem patří mezi odměny, které nevstupují do základu daně, ani do vyměřovacího základu SP a ZP.

Tj. např.:
- Jubilejní odměna formou nepeněžitého daru poskytovaná z FKSP nebo ze zisku po zdanění nebo z nedaňových nákladů do roční výše 2000Kč
- při životním jubileu 50 let a každých dalších 5 let věku
- u příležitosti prvního nástupu do důchodu
- při výjimečných situacích (dle zákona)

Tyto odměny by se kvůli vlastnímu výpočtu mzdy ani nemusely zadávat na ML. Ale protože podle zákona o dani z příjmů se mají na mzdový list uvádět i příjmy osvobozené, tak se uvádět musejí.

Jubilejní odměna vstupující do základu daně
S_RewardJubilee

Položka pro zadání jubilejních odměn, které svým charakterem patří mezi odměny, které vstupují do základu daně, ale nevstupují do vyměřovacího základu SP a ZP. Slouží pro výpočet měsíční odměny celkem. Viz Prémie a odměny - Měsíční odměna.

Tj. např.: Jubilejní odměna nebo odměna k ocenění zásluh, a to po skončení pracovního poměru, nastal-li důvod pro poskytnutí až po skončení PP.

Jubilejní odměna vstupující do základu daně, SP, ZP
S_RewardJubileeAllBase

Položka pro zadání nepeněžních jubilejních odměn, které svým charakterem patří mezi odměny, které vstupují do základu daně i do vyměřovacího základu SP a ZP. Slouží pro výpočet měsíční odměny celkem. Viz Prémie a odměny - Měsíční odměna.

Tj.: Jubilejní odměny v ostatních případech nebo nad limit uvedený v popisu položky Jubilejní odměna vstupující do základu daně, SP, ZP S_RewardJubileeAllBase.

Měsíční odměna zadaná
S_Reward

Položka pro ruční zadání měsíční odměny, slouží pro výpočet měsíční odměny celkem. Viz Prémie a odměny - Měsíční odměna.

Odměny charakteru jubilejní odměny nezadávejte do této položky, ale do položek speciálně k tomu určených, viz výše, a to podle toho, o jakou odměnu se jedná, co se týče jejich zahrnutí do základů pro výpočet daně a pojistného.

Měsíční odměna celkem
S_RewardTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky měsíční odměny z předchozí položky S_Rewarda částky měsíční odměny z výkonů S_RewardOper. Viz Prémie a odměny - Měsíční odměna.
Pololetní odměna zadaná
S_RewardSixMonth
Položka pro ruční zadání odměny za rok, slouží pro výpočet roční odměny celkem. Od následující položky Roční odměna S_RewardTwelveMonthse liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viz Prémie a odměny - Pololetní odměna.
Pololetní odměna celkem
S_RewardSixMonthTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky roční odměny z předchozí položky S_RewardSixMonth a částky roční odměny z výkonů S_RewardSixMonthOper. Viz Prémie a odměny - Pololetní odměna.
Roční odměna zadaná
S_RewardTwelveMonth
Položka pro ruční zadání odměny za rok, slouží pro výpočet roční odměny celkem. Od předchozí položky Pololetní odměna S_RewardSixMonth se liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viz Prémie a odměny - Roční odměna.
Roční odměna celkem
S_RewardTwelveMonthTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky roční odměny z předchozí položky S_RewardTwelveMonth a částky roční odměny z výkonů S_RewardTwelveMonthOper. Viz Prémie a odměny - Roční odměna.
Odměna za delší období zadaná
S_RewardLongTerm

Položka je určena pro zadání libovolných dlouhodobých odměn, které se mají do průměrů zahrnout podle počtu měsíců zadaného dále do položky Délka období, za které odměna náleží. Tedy nemusí se jednat jen o roční, pololetní či čtvrtletní odměny zahrnované do průměrů 4x, 2x, resp. 1x, ale i o odměny za libovolné delší období, které se zahrnou do průměrů odpovídajícím způsobem podle počtu měsíců. Viz Prémie a odměny - Odměna za delší období.

Prémie vyplácená zaměstnanci za 5 měsíců se pak započítá do jednoho kvartálu v hodnotě 3/5 a do druhého kvartálu v hodnotě 2/5.

Odměna za delší období celkem
S_RewardLongTermTotal
Počítaná položka. Součet odměny za delší období z předchozí položky S_RewardLongTerm a částky odměny za delší období z výkonů S_RewardLongTermOper. Viz Prémie a odměny - Odměna za delší období.
Délka období, za které je odměna
S_RewardPeriodLength
Položka pro zadání období, za které náleží Odměna za delší období celkem S_RewardLongTermTotal, viz výše.
Třináctý plat
S_Thirteen
Položka pro ruční zadání částky třináctého platu. Je určena pro organizace, které vyplácí třináctý (ale ne čtrnáctý) plat. Od následující položky Čtrnáctý plat S_Fourteen se liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viz Prémie a odměny - Třináctý plat.
Třináctý plat celkem
S_ThirteenTotal
Počítaná položka. Součet třináctého platu z předchozí položky S_Thirteen a třináctého platu z výkonů S_ThirteenOper. Viz Prémie a odměny - Třináctý plat.
Třináctý a čtrnáctý plat
S_Fourteen
Položka pro ruční zadání částky třináctého a čtrnáctého platu. Je určena pro organizace, které vyplácí třináctý i čtrnáctý plat, pak se oba zadávají do této položky a předchozí položka se nepoužívá. Od předchozí položky Třináctý plat S_Thirteen se liší způsobem zahrnutí do průměru na náhrady. Viz Prémie a odměny - Čtrnáctý plat.
Třináctý a čtrnáctý plat celkem
S_FourteenTotal
Počítaná položka. Součet třináctého resp. čtrnáctého platu z předchozí položky S_Fourteen a třináctého resp. čtrnáctého platu z výkonů S_FourteenOper. Viz Prémie a odměny - Čtrnáctý plat.
Odměna za vynálezy zadaná
S_InventionReward
Položka pro zadání odměn za vynálezy a zlepšovací návrhy. Viz Ostatní příjmy - Odměna za vynálezy.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Stravenky

Název Popis
Nárok na stravenky oprava
S_MealTicketDemand
Položka pro ruční zadání nároku na stravenky. Použijete, pokud nemáte u zaměstnance nastaven Nárok na stravenky PL:MealTicket (v opačném případě se spočte podle odpracované doby) nebo pokud potřebujete zadat korekci celkového počtu automaticky dopočteného. Viz Stravenky - Počet stravenek.
Nárok na stravenky celkem
S_MealTicketDemandTotal
Počítaná položka. Součet opravného počtu z předchozí položky S_MealTicketDemand a počtu dopočteného podle odpracované doby, pokud máte u zaměstnance nastaven Nárok na stravenky. Viz Stravenky - Počet stravenek.
Počet vydaných stravenek
S_MealTicketCount
Položka pro ruční zadání počtu stravenek skutečně vydaných zaměstnanci. Slouží pro výpočet počtu stravenek za plnou cenu, resp. za sníženou cenu. Viz Stravenky - Počet stravenek.
Počet stravenek za plnou cenu
S_MealTicketFullCount
Počítaná položka. Počet stravenek, za něž zaměstnanec uhradí plnou cenu, vypočtený z nároku na stravenky a počtu vydaných stravenek. Viz Stravenky - Počet stravenek.
Počet stravenek za sníženou cenu
S_MealTicketDisCount
Počítaná položka. Počet stravenek, za něž zaměstnanec uhradí jen sníženou cenu a zbytek uhradí zaměstnavatel, vypočtený z nároku na stravenky a počtu stravenek za plnou cenu. Viz Stravenky - Počet stravenek.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář OON (Jednatelé, učni)

Název Popis
Odměny jednatelů (§6/1b)
S_ExecutiveFee

Položka pro ruční zadání odměny jednatelů, slouží pro výpočet odměny jednatelů celkem. Výklad k položce viz Prémie a odměny - Odměny jednatelů.

Odměny jednatelů (§6/1b) celkem Kč
S_ExecutiveFeeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odměny jednatelů z předchozí položky S_ExecutiveFee a částky odměny jednatelů z výkonů S_ExecutiveFeeOper. Viz Prémie a odměny - Odměny jednatelů.
Odměny statut. org (§6/1c)
S_CorporateFee

Položka pro ruční zadání odměny statut. org., slouží pro výpočet odměny statut. org. celkem. Výklad k položce viz Prémie a odměny - Odměny statut.orgánů.

Odměny statut. org. (§6/1c>) celkem
S_CorporateFeeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odměny statut. org. z předchozí položky S_CorporateFee a částky odměny statut. org. z výkonů S_CorporateFeeOper. Viz Prémie a odměny - Odměny statut.orgánů.
Odměna za práci učňů
S_ApprenticeFee
Položka pro ruční zadání odměny za práci učňů, slouží pro výpočet odměny za práci učňů celkem. Viz Prémie a odměny - Odměna za práci učňů.
Odměna za práci učňů celkem
S_ApprenticeFeeTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky odměny za práci učňů z předchozí položky S_ApprenticeFee a částky odměny za práci učňů z výkonů S_ApprenticeFeeOper. Viz Prémie a odměny - Odměna za práci učňů.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Počet směn v kategoriích, Expozice

Název Popis
Směny v kategorii 2, 3, 4 zadané
S_Category2, S_Category3, S_Category4
Položka pro ruční zadání počtu směn v kategorii 2, resp. 3 a 4 rizikových prací. Použijete, pokud nepoužíváte výkony, příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu směn vysčítaných z výkonů. Viz Výpočet odpracované doby - Směny v kategoriích.
Směny v kategorii 2, 3, 4 celkem
S_Category2Total, S_Category3Total, S_Category4Total
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_Category2, S_Category3, S_Category4 a počtu směn v kategoriích z výkonů S_Category2Oper, S_Category3Oper, S_Category4Oper. Viz Výpočet odpracované doby - Směny v kategoriích.
Hodiny expozice zadané
S_Exposure
Položka pro ruční zadání hodin expozice, slouží pro výpočet hodin expozice celkem. Viz Výpočet odpracované doby - Hodiny expozice.
Hodiny expozice celkem
S_ExposureTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky příplatku z předchozí položky S_ChiefCharge a částky příplatku za vedení z výkonů S_ChiefChargeOper. Viz Výpočet odpracované doby - Hodiny expozice.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Hrubá a min.mzda, pojištění

Název Popis
Hrubá mzda oprava
S_GrossWage
Položka pro zadání korekce počítané hrubé mzdy, resp. té části hrubé mzdy, která slouží pro účel porovnání s minimální mzdou. Slouží pro výpočet hrubé mzdy celkem, resp. Základní mzdy - do min. mzdy. Viz Minimální a hrubá mzda - Základní mzda do min.mzdy.
Hrubá mzda celkem
GrossWageTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky hrubé mzdy z předchozí položky S_GrossWage a částky vypočtené z ostatních složek mzdy. Viz Minimální a hrubá mzda - Hrubá mzda.
Minimální mzda celkem
S_MinWageCorrect
Počítaná položka. Viz Minimální a hrubá mzda - Minimální mzda upravená.
Doplatek do min.mzdy oprava
S_SurCharge

Od 1.1.2007 se nepočítá, jelikož Doplatek do min. mzdy byl nahrazen Doplatkem do zaručené mzdy.

Doplatek do min.mzdy celkem
S_SurChargeTotal

Od 1.1.2007 se nepočítá, jelikož Doplatek do min. mzdy byl nahrazen Doplatkem do zaručené mzdy.

Doplatek do zaručené mzdy oprava
S_SurChargeGuaranteed
Položka pro zadání korekce počítaného doplatku do zaručené mzdy. Slouží pro výpočet doplatku do zaručené mzdy celkem. Viz Minimální a hrubá mzda - Doplatek do zaručené mzdy.
Doplatek do zaručené mzdy celkem
S_SurChargeGuaranteedTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky S_SurChargeGuaranteed a dalších částek zahrnovaných do Doplatku do zaručené mzdy. Viz Minimální a hrubá mzda - Doplatek do zaručené mzdy.
Základ ZP oprava
S_HealthInsBase

Položka pro zadání korekce počítaného základu ZP. Slouží pro výpočet Základu zdravotního pojištění za daný prac. poměr. Viz Pojištění - Základ ZP.

Základ ZP celkem
S_HealthInsBaseCorrect
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky S_HealthInsBase a dalších částek zahrnovaných do základu pojistného, příslušně zkorigovaný pro dohody o prac. činnosti. Viz Pojištění - Základ ZP.
Pojistné ZP zaměstnanec oprava
S_HealthIns

Položka pro zadání korekce počítaného pojistného ZP. Slouží pro výpočet Pojistného za zaměstnance. Viz Pojištění - Pojistné ZP.

Základ SP oprava
S_SocialInsBase

Položka pro zadání korekce počítaného základu SP. Slouží pro výpočet Základu sociálního pojištění za daný prac. poměr. Viz Pojištění - Základ SP.

Základ SP
S_SocialInsBaseCorrect
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky S_SocialInsBase a dalších částek zahrnovaných do základu pojistného, příslušně zkorigovaný pro dohody o prac. činnosti. Viz Pojištění - Základ SP.
Pojistné SP oprava
S_SocialIns

Položka pro zadání korekce počítaného pojistného SP. Slouží pro výpočet pojistného za zaměstnance za daný prac. poměr. Viz Pojištění - Pojistné SP.

Uplatnit slevu na SP zaměstnavatele S_HasSIDiscountEdit

Položka umožňující nastavit, jak se sleva na sociálním pojištění, kterou mohl uplatnit zaměstnavatel za období od 1.8.2009 do 31.12.2009 za zaměstnance, který splňoval zákonem dané podmínky pro uplatnění této slevy, uplatní:

 • Podle vzorce - Sleva se uplatní podle výsledku výpočtu ve výpočtovém schématu.
 • Ne - Sleva se neuplatní nikdy.
 • Ano - Sleva se uplatní vždy.

Viz Pojištění - Má slevu na sociální pojištění.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Ostatní korekce

Název Popis
Vyloučené doby - oprava
S_ExcludedDaysCorrection
Položka pro ruční zadání počtu dnů vyloučené doby (před dovršením důchodového věku). Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu této vyloučené doby počítané z jiných položek. Viz Pojištění - Vyloučená doba.
Vyloučená doba po dovršení důch. věku kor.
S_ExcludedDaysAfterRetAgeCorr
Položka pro ruční zadání počtu dnů vyloučené doby po dovršení důchodového věku. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu této vyloučené doby počítané z jiných položek. Viz Pojištění - Vyloučená doba.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Všechny údaje

Souhrnný formulář složený z běžně používaných formulářů uvedených výše. Popis položek viz jednotlivé formuláře výše.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Subzáložka Příplatky

Subzáložka slouží k zadání jakýchkoliv ostatních příplatků pro aktuálního zaměstnance ze záložky Seznam. Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných ostatních příplatků. Můžete zde zadávat všechny ostatní příplatky, které máte v organizaci zavedeny a na které není v systému přímo dodávána položka. Ostatní příplatky lze zadat různým způsobem:

 • přímo částkou,
 • sazbou na hod. v korunách a počtem hodin přímo zadaných,
 • sazbou na hod. procentem z průměrné mzdy počtem hodin přímo zadaných,
 • sazbou na hod. v korunách a počtem hodin z výkonů (tj. zadáním kódů výkonů, z nichž se má vysčítat počet hodin),
 • sazbou na hod. procentem z průměrné mzdy a počtem hodin z výkonů (tj. zadáním kódů výkonů, z nichž se má vysčítat počet hodin),
 • částkou z výkonů (tj. zadáním kódů výkonů, z nichž se má vysčítat částka),
 • nebo libovolnou kombinací předchozího.

Zadané příplatky jsou pak podkladem pro výpočet položky Ostatní příplatky, viz Příplatky - Ostatní příplatky.

Název Popis
Popis Libovolný textový popis ostatního příplatku.
% průměru Je-li vyplněno, do celkové částky příplatku se započte i částka spočtená jako zadané procento z průměrné mzdy (AverageWage) krát počet hodin zadaných v položce Počet hodin a pokud je zadán i typ výkonů v položce Výkon(hod.), tak ještě plus počet hodin přenesených z výkonů odpovídajícího typu zadaných v subzáložce Výkony.
Sazba Je-li vyplněno, do celkové částky příplatku se započte i částka spočtená jako zadaná sazba krát počet hodin zadaných v položce Počet hodin a pokud je zadán i typ výkonů v položce Výkon(hod.), tak ještě plus počet hodin přenesených z výkonů odpovídajícího typu zadaných v subzáložce Výkony.
Počet hodin Počet hodin zadaných, za něž náleží částka příplatku spočtená z počtu hodin a zadaného procenta průměru nebo sazby příp. obojího, viz popis předchozích položek.
Částka Je-li vyplněno, připočte se k příplatku vypočtenému podle hodin zadaných a přenesených z výkonů.
Výkon (hod) Umožňuje zadat vazbu příplatku na zadané výkony. V položce zadáte (z klávesnice nebo vyberete z nabídky) kódy výkonů, z nichž si přejete vysčítat hodiny zadávaného příplatku, tj. počet hodin z výkonů z výkonů odpovídajícího kódu zadaných v subzáložce Výkony, za něž náleží částka příplatku spočtená z daného počtu hodin a zadaného procenta průměru nebo sazby příp. obojího, viz popis předchozích položek.
Výkon (část) Umožňuje zadat vazbu příplatku na zadané výkony. V položce zadáte (z klávesnice nebo vyberete z nabídky) kódy výkonů, z nichž si přejete vysčítat částku zadávaného příplatku. Pak se do celkové částky příplatku zahrne i částka vysčítaná z položky Celkem z výkonů odpovídajícího kódu zadaných v subzáložce Výkony.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Náhrady

Subzáložka slouží k zadání jakýchkoliv ostatních náhrad mzdy pro aktuálního zaměstnance ze záložky Seznam. Můžete zde zadávat všechny ostatní náhrady mzdy, které máte v organizaci zavedeny a na které není v systému přímo dodávána položka. Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných ostatních náhrad mzdy.

U jednotlivých náhrad podle jejich charakteru zadáte, zda se mají promítnout i do základu pojištění, aby bylo možné postihnout, jak náhrady zahrnované do základu pojistného, tak i náhrady, které nelze do základu pojistného zahrnout.

Ostatní náhrady lze zadávat různým způsobem:

 • přímo částkou,
 • částkou z výkonů (tj. zadáním kódů výkonů, z nichž se má částka náhrady vysčítat),
 • částkou s přepočtem podle počtu odprac. hodin,
 • částkou z výkonů s přepočtem podle počtu odprac. hodin,
 • nebo libovolnou kombinací předchozího.

Zadané náhrady jsou pak podkladem pro výpočet odpovídajících položek mzdového listu, viz dále.

Název Popis
Popis Libovolný textový popis náhrady mzdy.
Částka Částka náhrady mzdy.
Přepočet Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete, zda se zadaná částka náhrady má přepočítat poměrným způsobem podle skutečného počtu odpracovaných hodin či nikoliv. Výsledná částka je pak předvyplněna v položce Celkem, viz dále.
Pojištění Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete, zda daná náhrada mzdy má být zahrnuta do základu ZP a SP či nikoliv. Pokud zadáte Ano, pak se celková částka dané náhrady automaticky doplní do položky Základ pojist., viz dále.
Výkon - typ Umožňuje zadat vazbu náhrady na zadané výkony. V položce zadáte (z klávesnice nebo vyberete z nabídky) kódy výkonů, z nichž si přejete vysčítat částku zadávané náhrady. Pak se do celkové částky náhrady zahrne i celková částka z položky Celkem z výkonů odpovídajícího kódu zadaných v subzáložce Výkony.
Celkem

Needitovatelná položka, vyplní se automaticky celkovou částkou náhrady a to následovně:

 • je-li v položce Přepočet hodnota Ne, pak se rovná součtu částky zadané v položce Částka a pokud je zadán i typ výkonů, tak ještě plus částka přenesená z výkonů odpovídajícího typu ze subzáložky Výkony
 • je-li v položce Přepočet hodnota Ano, pak se ještě částka získaná jako součet z položky Částka a částky z výkonů přepočte podle počtu odpracovaných hodin podle vztahu

  (částka zadaná + částka z výkonů) * (odpr. hod / počet prac.hodin),

  kde počtem pracovních hodin rozumíme plánovaný počet pracovních hodin, které měl zaměstnanec v daném měsíci odpracovat - fond pracovní doby MLD:WorkingFund a odpracovanými hodinami rozumíme odpracovaný čas(hod) MLD:S_TotalWorkTime.

  Celková částka se přepočítává okamžitě, nicméně pokud poté ještě došlo ke změně údajů podstatných pro její výpočet (např. počtu odpracovaných hodin), nemusí být aktuální. V každém případě se zaktualizuje spuštěním výpočtu mezd.

Slouží pro výpočet celkové částky ostatních náhrad, viz Náhrady - Ostatní náhrady.

Základ pojist.

Needitovatelná položka, vyplní se automaticky celkovou částkou náhrady z položky Celkem, a to tehdy, pokud je v předchozí položce Pojištění zadáno Ano.

Slouží pro výpočet celkové částky ostatních náhrad vstupující do základu pojistného, viz Náhrady - Ostatní náhrady základ poj.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Výkony

Subzáložka slouží k zobrazení a zadávání výkonů realizovaných v daném měsíci zaměstnancem. Výkony mohou být zadány ručně v této záložce nebo mohou být importovány z modulu Výroba (viz Přenos PL do mezd) či z externích SW (např. docházkových systémů). Mohou být použity pro výpočet mezd nebo pro rozúčtování částek mezd dle výkonů, dále viz Práce s výkony - podklad pro mzdy nebo rozúčtování mezd.

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud evidovaných výkonů. Obsahuje následující položky (v případě importu se o jejich naplnění stará příslušná agenda či externí SW, odkud je výkon importován):

Název Popis
Kód Kód druhu výkonu. Zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Druhů výkonů.
Datum Datum realizace výkonu. Musí spadat do zpracovávaného mzdového období. Informativní položka.
Počet Počet realizovaných jednotek daného výkonu. Nepovinná položka. Počet zadáte, pokud při výpočtu položek mzdových listů chcete čerpat z výkonu počet jednotek nebo tehdy, pokud chcete počítat a čerpat celkovou částku výpočtu.
Jedn. Jednotka. Předvyplňuje se z číselníku druhů výkonů. Zde needitovatelná položka.
Sazba Sazba za jednotku. Nepovinná položka. Sazbu zadáte, pokud při výpočtu položek mzdových listů chcete čerpat z výkonu údaj o sazbě nebo tehdy, pokud chcete počítat a čerpat celkovou částku výpočtu.
Celkem Celková částka výkonu spočtená z počtu jednotek a sazby. Potřebujete, pokud při výpočtu položek mzdových listů chcete čerpat z výkonu údaj o celkové částce výpočtu anebo pokud chcete podle výkonů provádět rozúčtování.
Střed.

Středisko pro daný výkon. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Každý výkon může být v případě potřeby zadán na jiné středisko.

Povinná položka. Ze středisek zadaných u výkonů lze pak čerpat v účetních předkontacích při rozúčtování dle výkonů a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka

Zakázka pro daný výkon. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Každý výkon může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

Ze zakázek zadaných u výkonů lze pak čerpat v účetních předkontacích při rozúčtování dle výkonů a provádět tak automatizované rozúčtování na zakázky. Pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Import

Informace o tom, zda byl daný výkon naimportován z výrobních agend systému ABRA Gen či z externích SW a odkud. Zobrazuje informační text (z tabulky WageOperationImport).

Naimportované výkony nelze uživatelsky editovat a mazat, o jejich správu se musí starat příslušná agenda, která je importovala, resp. příslušný externí SW, viz Práce s výkony. Naimportované výkony omezují i možnost mazání ML. Viz též Možnosti tvorby a mazání ML.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Mazat nelze naimportované, viz popis položky Import výše.
 • Přepočítat - Funkce přepočítá všechny sazby podle definic výkonů.

  Přepočtou se všechny výkony i naimportované (přepočet výkonů stejně probíhá i při výpočtu mezd), nicméně v praxi nebude mít význam importovat výkony se sazbami jinak, než by dané druhy výkonů měly v definici, tudíž případný přepočet by výslednou hodnotu výkonu neměl změnit.

Subzáložka Výpočtová schémata

Subzáložka slouží k zobrazení a příp. přidání či vymazání výpočtových schémat k aktuálnímu dílčímu mzdovému listu. Podle přiřazených výpočtových schémat probíhá výpočet příslušného mzdového listu, tudíž pro výpočet mezd je velmi podstatné, jaká výpočtová schémata jsou aktuálně přiřazena, dále viz Postup výpočtu.

Výpočt. schémata jsou k mzdovému listu přiřazena automaticky předvyplněním podle aktuálních vzorů u příslušného druhu prac. poměru, nicméně v případě potřeby je zde lze modifikovat (přiřadit jiné, přidat další apod.). Pokud vám však předvyplněná výp. schémata trvale nevyhovují, (např. chcete odměňovat dle zákona o platu nikoli o mzdě, pak je potřeba je upravit rovnou u příslušných druhů prac. poměrů (abyste je nemuseli v této záložce modifikovat ručně). Dále viz Předvyplnění a použití výpočtových schémat k ML. Seznam připojených schémat podle aktuálního stavu v druzích PP lze i obnovit funkcí pro obnovu schémat.

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud přiřazených výp. schémat. Obsahuje:

Název Popis
Výpočtové schéma Kód výpočtového schématu. Zadáte nebo vyberete z číselníku výpočtových schémat.
Název schématu Obsah položky Název výpočtového schématu. Zde needitovatelná položka.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Kontrola - Funkce nalezne v sadě přiřazených Výpočtových schémat případné duplicity v definici výpočtu položek, (výpočet jedné položky je definován vícekrát v přiřazených výpočtových schématech). Při kontrole duplicit se bere ohled na datum platnosti jednotlivých položek (řádků) výpočtového schémata a kontrolují se jen položky platné v mzdovém období daného mzdového listu. Nalezené duplicity zobrazuje v subzáložce Chybový protokol.

Subzáložka Vyplněné položky

Subzáložka umožňuje prohlížet si seznam vyplněných položek. Zobrazí seznam všech položek aktuálního mzdového listu souhrnného, které jsou vyplněné nějakou hodnotou a umožní tak rychle si prohlédnout, jak jsou jednotlivé hodnoty zadány, resp. jak byly vypočteny, aniž by uživatel musel procházet všechny položky nadefinované v příslušné agendě.

Aby byl seznam přehledný, nejsou zde zobrazeny všechny existující položky. Nezobrazují se např. číselné položky, které obsahují 0 a položky typu Ano/Ne nastavené na hodnotu "Ne" se také nezobrazují.

Hodnoty položek zde zobrazených odpovídají poslednímu výpočtu mezd. Aby při opakovaném výpočtu nedocházelo k tomu, že v položkách zůstanou neaktuální hodnoty z případných předchozích výpočtů, provádí se nulování hodnot. Viz Vynulování hodnot některých dříve vypočtených položek ML před výpočtem. Tudíž může se stát, že při prvním výpočtu je nějaká položka napočtena a vidíte její hodnotu, ale při druhém výpočtu se již nespočte (např. se změnily podmínky pro její výpočet) a jelikož byla před výpočtem vynulována a nulové se zde pro přehlednost nezobrazují, již ji v seznamu nevidíte (což by vás mohlo na první pohled zmást).

Obsahuje:

Název Popis
Název položky Název položky v databázi.
Popis položky Popisný název položky.
Hodnoty

Zadané resp. vypočtená hodnota.

Definovatelné položky typu Celé číslo, které jsou dány výčtem, zobrazují odpovídající hodnotu výčtu. Řetězcové položky, které jsou dány odkazem do číselníku, zobrazují tzv. DisplayName z číselníku.

Subzáložka Chybový protokol

Subzáložka je k dispozici pouze po vyvolání kontroly duplicitního výpočtu jedné položky v přiřazených výpočtových schématech, viz výše, a to tehdy, pokud dojde k nalezení takových duplicit, viz popis funkce Kontrola v subzáložce Výpočtová schémata. Slouží k zobrazení seznamu chyb, aby o nich byl uživatel informován, mohl jejich příčiny odstranit a výpočet zopakovat.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Chybový protokol - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace. Zde upozorníme na následující:

Název Kl. Doplňující popis:
Výpočet MLD -

Funkcí není v editačním režimu možné vyvolat.

Funkce v minulosti sloužila k výpočtu mezd přímo při zadávání údajů ML. Jednalo se o jednu z možností vyvolání výpočtu mezd. V důsledku změn, které nastaly v některých navazujících výpočtech (pojištění, daň, čistá mzda) aktuálně není možné počítat ML, který není uložen a nachází se v editačním režimu.

Před výpočtem je zapotřebí veškeré změny uložit a následně použít funkci Výpočet, jejíž popis naleznete v seznamu funkcí na záložce Seznam. Při volání z této záložky funkce Výpočet provede kompletní výpočet mezd pro aktuální záznam.

Obnovit schémata

Obn.sch.MLD

-

Umožňuje znovu provést připojení výpočtových schémat aktuálně nastavených v druzích PP. Podrobněji viz popis obdobné funkce Obnovit schémata v záložce Seznam. Zde pouze s následujícím rozdílem v závislosti na tom, zda je vyvolán editační režim či nikoliv:

 • Mimo editační režim - Funkce se nabízí pod názvem Obnovit schémata. Provede totéž, co stejnojmenná funkce v záložce Seznam, tj. obnoví schémata u aktuálního MLD i příslušného MLS.
 • V editačním režimu - Funkce se nabízí pod názvem Obn.sch.MLD. Obnoví schémata pouze u aktuálního MLD.
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).