Mzdové listy - záložka Souhrnný ML (MLS)

Záložka zobrazí souhrnný mzdový list (MLS) k aktuálnímu dílčímu mzdovému listu ze záložky Seznam. Položky evidované ke mzdovým listům souhrnným jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Mzdové údaje Náhrady výdajů Výpočtová schémata Vyplněné položky Chybový protokol

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Pro lepší identifikaci některých dále popsaných položek je uveden i jejich konkrétní název (italikou), příp. včetně zkratky agendy, do níž položka patří, viz identifikace popisovaných položek. Podle tohoto názvu lze položky i lehce vyhledávat (viz full-textové hledání v helpu).

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Identifikace zaměstnance a prac. poměru a mzdového listu Zobrazuje identifikace zaměstnance (osobní číslo, příjmení a jméno) a jeho prac. poměru (kód PP a název PP), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. k němuž se váže aktuální mzdový list dílčí ze záložky Seznam. Dále je zde pro informaci uvedeno číslo dokladu (aktuálního dílčího mzdového listu ze záložky Seznam) a mzdové období daného mzdového listu.

Subzáložka Hlavní údaje

V horní části subzáložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Období

Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. V případě automatického generování ML (viz Možnosti tvorby a mazání ML) se odvozuje automaticky od data zadaného pro datum generovaných dokladů.

Jak bylo řečeno v kap. Jak začít používat modul Mzdy a personalistika, ke mzdovým listům se přistupuje jako k dokladům, tudíž na nich musí být mj. uvedeno (fiskální) období, do něhož byly vystaveny. V rámci tohoto období budou i číslovány v číselné řadě, nicméně z hlediska výpočtu mezd a jejich zaúčtování, nemá toto období další význam, jelikož pro zpracování mezd je podstatné mzdové období zadané dále a jelikož samotné mzdové listy se nijak neúčtují.

Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Mzdové období Kód označující mzdové období, pro které je doklad vystaven. Kód zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku mzdových období. Mzdové období, do něhož doklad patří je rozhodné pro zpracování mezd, pro možnost případných oprav či mazání apod. s ohledem na aktivní a uzavřené mzdové období.
Zaměstnanec

Zaměstnanec, k němuž se vztahuje aktuální mzdový list. Zda se jedná o identifikaci a výběr podle os.čísla nebo příjmení, závisí na stavu zadání v Nastavení parametrů mezd. Osobní číslo resp. příjmení zaměstnance zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zaměstnanců. Ovlivňuje následující položku Prac. poměr, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Odkaz na zaměstnance nelze opravovat, pokud byl záznam zadán chybně, pak jej smažte (za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v této záložce) a vystavte znovu.

Pracovní poměr

Kód pracovního poměru, k němuž se vztahuje aktuální mzdový list. Kód zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku prac. poměrů. Prac. poměry se nabízí podle zadání předchozí položky Zaměstnanec, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Odkaz na prac. poměr nelze opravovat, pokud byl záznam zadán chybně, pak jej smažte (za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v této záložce) a vystavte znovu.

Subzáložka Mzdové údaje

Popis vybraných položek na vybraných dodávaných formulářích:

Tyto definovatelné vstupní formuláře podléhají častým změnám, a proto stav v aktuální verzi nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče českého pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích) a v aktuální verzi se mohou vyskytovat drobné odchylky.

Význam případných dalších položek, které nejsou k dispozici ani v popisu položek pevných vstupních formulářů ani v rámci dodávaných definovatelných formulářů, je zřejmý z jejich názvu.

Def. formulář Ostatní příjmy

Název Popis
Ostatní zdanitelné příjmy
Služební auto pro soukr. účely oprava
S_DutyCar

Položka pro ruční zadání částky za poskytnutí služebního vozidla bezplatně i k soukromým účelům. Slouží pro výpočet částky za služ. vozidlo celkem. Použijete, pokud zaměstnanec má takový příjem, který se mu má zahrnout do daně a nemáte u prac. poměru zadány údaje o částce za Služ. auto (v opačném případě se z ní spočítá automaticky), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky automaticky dopočtené. Viz Ostatní příjmy - Služební auto pro soukr. účely.

Zaměstnanci je běžně poskytováno služební vozidlo bezplatně i k soukromým účelům. Tudíž odpovídající částku dle ceny vozidla zadáte přímo do personálních údajů zaměstnance, abyste ji pak nemuseli zadávat každé mzdové období. V měsíci květnu je mu však výjimečně poskytnuto další vozidlo, které je také třeba zohlednit. Odpovídající částku za druhé vozidlo můžete zadat jen do opravné položky mzdového listu, abyste nemuseli měnit dlouhodobě platné personální údaje.

Služební auto pro soukr. účely celkem
S_DutyCarTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky (S_DutyCar) a částky z položky Služ. auto v údajích zaměstnance. Viz Ostatní příjmy - Služební auto pro soukr. účely.
Renta zadaná
S_Rent
Položka pro ruční zadání renty. Slouží pro výpočet renty celkem. Použijete, pokud nemáte u prac. poměru zadány údaje o Původním příjmu a Současném příjmu (v opačném případě se z nich spočítá automaticky), příp. pokud potřebujete zadat nějakou korekci renty automaticky dopočtené. Viz Ostatní příjmy - Renta.
Renta celkem
S_RentTotal
Počítaná položka. Součet renty zadané z předchozí položky (S_Rent) a renty vypočtené z Původního příjmu a Současného příjmu zadaného v údajích zaměstnance. Viz Ostatní příjmy - Renta.
Odměna za vynálezy
S_InventionReward

Počítaná položka. Sloučet zadaných odměn za vynálezy a zlepšovací návrhy z dílčích ML. Viz Ostatní příjmy - Odměna za vynálezy.

Zdanitelné příjmy
S_TaxableIncome
Viz tatáž položka Zdanitelné příjmy ve formuláři Daň. čistý a hrubý příjem, doplatek mzdy.
Ostatní nezdanitelné příjmy
Bolestné zadané
S_SmartMoney
Položka pro zadání bolestného. Viz Nezdanitelný příjem - Bolestné.
Cestovní náhrady celkem
S_TravelCompTotal
Počítaná položka. Součet částek cestovních náhrad za všechny PP daného zaměstnance. Viz Nezdanitelný příjem - Cestovní náhrady.
Pauš. náhrada cest. výdajů celkem
S_FlatTravelComp
Počítaná položka. Součet částek paušálních náhrad cest. výdajů za všechny PP daného zaměstnance. Viz Nezdanitelný příjem - Paušální náhrada cest.výdajů.
Ostatní nedaněné náhrady zadané
S_OtherTaxFreeComp

Položka pro zadání částky pro výplatu náhrad škod zaměstnance, které mu vznikly v souvislosti s výkonem zaměstnání: zničení či poškození osobní věci apod. Viz Nezdanitelný příjem - Ostatní nedaněné náhrady.

Do této položky lze zadat cokoli, co je určeno jako příjem mimo daň do čisté mzdy. Čili můžete využít i pro potřebu korekce čisté mzdy o částky, které nepodléhají dani ani pojištění.

Náhrady výdajů celkem
S_ExpenseCompTotal
Počítaná položka. Součet celkových částek náhrad výdajů zadaných v subzáložce Náhrady výdajů k danému souhrnnému mzdovému listu. Viz Nezdanitelný příjem - Ostatní náhrady výdajů.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Penzijní připojištění a životní pojištění

Název Popis
Penzijní fond - Částka Počítaná položka. Vypočtená částka k úhradě ve prospěch penzijního fondu zaměstnance a to v závislosti na údajích zaměstnance buď procentem ze základu sociál. pojištění nebo podle částky zadané v personálních údajích zaměstnance. Viz Pojištění - Penzijní fond.
Penzijní fond - Základ daně Počítaná položka. Vypočtená částka, která převyšuje částku osvobozenou od daně a bude zahrnuta do základu daně z příjmu daného zaměstnance. Viz Pojištění - Penzijní fond.
Penzijní fond - Daňový náklad Počítaná položka. Vypočtená částka, kterou lze u zaměstnavatele uplatnit jako daňový náklad. Viz Pojištění - Penzijní fond.
Penzijní fond - Nedaňový náklad Počítaná položka. Vypočtená částka, která převyšuje limit daňově uznatelného nákladu zaměstnavatele a kterou bude zaměstnavatel hradit již ze zdaněných příjmů (např. fondu FKSP). Viz Pojištění - Penzijní fond.
Životní pojištění - Částka Počítaná položka. Vypočtená částka k úhradě ve prospěch životního pojištění zaměstnance a to v závislosti na údajích zaměstnance buď procentem ze základu sociál. pojištění nebo podle částky zadané v personálních údajích zaměstnance. Viz Pojištění - Životní pojištění.
Životní pojištění - Základ daně Počítaná položka. Vypočtená částka, která převyšuje částku osvobozenou od daně a bude zahrnuta do základu daně z příjmu daného zaměstnance. Viz Pojištění - Životní pojištění.
Životní pojištění - Daňový náklad Počítaná položka. Vypočtená částka, kterou lze u zaměstnavatele uplatnit jako daňový náklad. Viz Pojištění - Životní pojištění.
Životní pojištění - Nedaňový náklad Počítaná položka. Vypočtená částka, která převyšuje limit daňově uznatelného nákladu zaměstnavatele a kterou bude zaměstnavatel hradit již ze zdaněných příjmů (např. fondu FKSP). Viz Pojištění - Životní pojištění.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Zdravotní a sociální pojištění

Název položky Popis
Hrubá mzda celkem
GrossWageTotal
Počítaná položka. Součet hrubých mezd za všechny prac. poměry zaměstnance. Viz Minimální a hrubá mzda - Hrubá mzda celkem.
ZP za absence:
ZP za absence základ
S_HealthInsBaseAbsences
Počítaná položka. Základ ZP vypočtený z min.mzdy za dny absence celkem za všechny prac. poměry zaměstnance. Slouží jednak pro výpočet celkového základu ZP (součet)
(S_HealthInsBaseTotal) a jednak pro výpočet pojistného ZP za absence (S_HealthInsAbsences). Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP) a Pojistné ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
ZP za absence - pojistné 9%
S_HealthInsAbsences
Počítaná položka. Pojistné ve výši 9% vypočtené ze základu ZP za absence
(S_HealthInsBaseAbsences), které půjde na vrub zaměstnanci. Viz Pojistné ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
ZP za neplacené volno:
Počet kalen. dní NPV celkem
S_UnpaidFreeCalcTotal
Počítaná položka. Počet dnů neplaceného volna celkem za všechny prac. poměry zaměstnance. Slouží jednak pro výpočet celkového základu ZP (součet)
(S_HealthInsBaseTotal) a jednak pro výpočet pojistného ZP za absence (S_HealthInsAbsences). Viz Neodpracovaná doba.
ZP za neplac. volno srazit za dny oprava
S_HealthInsUnpaidFreeDays
Položka pro ruční zadání počtu dní neplac. volna, za něž má být zaměstnanci sraženo 9% pojistného ZP. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci počtu dní neplac. volna celkem, za něž se bude srážet pojistné. Viz Srážky - Srážka ZP za neplacené volno.
ZP za neplac. volno srazit za dny celkem
S_HealthInsUnpaidFreeDaysTotal
Počítaná položka. Dny neplaceného volna celkem, za něž bude zaměstnanci sraženo 9% pojistného ZP. Součet opravného údaje z předchozí položky (S_HealthInsUnpaidFreeDays) a počtu kalend. dnů neplac. volna z jednotlivých prac. poměrů zaměstnance (MLD:S_UnpaidFreeCalTotal), je-li u nich nastaveno, že se má 9% pojistného za ně srazit. Viz Srážky - Srážka ZP za neplacené volno.
ZP za neplac. volno základ
S_HealthInsBaseUnpaidFree
Počítaná položka. Základ ZP vypočtený z min.mzdy za dny neplac. volna celkem za všechny prac. poměry zaměstnance. Slouží jednak pro výpočet celkového základu ZP (součet) (S_HealthInsBaseTotal) a jednak pro výpočet srážky ZP za neplac.volno (S_HealthInsUnpaidFreeDock). Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
Srážka ZP za neplac. volno (srážka 9%)
S_HealthInsUnpaidFreeDock
Počítaná položka. Pojistné ZP 9% ze základu ZP za neplac. volno
(S_HealthInsBaseUnpaidFree), které se má zaměstnanci srazit z čisté mzdy za dny neplac. volna z předchozí položky (S_HealthInsUnpaidFreeDaysTotal). Viz Srážky - Srážka ZP za neplacené volno.
ZP základ:
Minimální základ ZP oprava
S_HealthInsMinBase
Položka pro ruční zadání částky pro výpočet minimálního základu zdrav. pojištění. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky automaticky dopočtené. Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
Minimální základ ZP celkem
S_HealthInsMinBaseTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky (S_HealthInsMinBase) a částky vypočtené z minimální mzdy a příslušného počtu kal. dnů. Počítá se v závislosti na údajích v personalistice. Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
Základ ZP oprava
S_HealthInsBase
Položka pro ruční zadání částky pro výpočet základu zdrav. pojištění. Slouží pro výpočet Základu ZP celkem součet. Použijete např., pokud potřebujete zadat nějakou korekci základu automaticky dopočteného, viz následující položka. Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
celkem nekorig.:
Základ ZP součet (celkem)
S_HealthInsBaseTotal
Počítaná položka. Základ ZP součet je celkový základ bez korekcí za všechny prac. poměry. Je vypočten ze základů ZP pro jednotlivé prac. poměry daného zaměstnance (MLD:S_HealthInsMinBaseTotal) a dále ze základu ZP za absence (MLS:S_HealthInsBaseAbsences) a základu ZP za neplac. volno základ (MLS:S_HealthInsBaseUnpaidFree). Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
korigovaný základ:
Základ ZP korigovaný
S_HealthInsBaseCorrect
Počítaná položka. Základ ZP celkový korigovaný je základ z předchozí položky (S_HealthInsBaseTotal) zkorigovaný o případný odpočet za základu ZP, resp. zkorigovaný na minimální vyměřovací základ a to podle skutečných dosažených příjmů a podle údajů v personalistice. Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
ZP pojistné:
ZP pojistné celkem
S_HealthInsTotal
Počítaná položka. Celkové pojistné ZP vypočtené ze zkorigovaného základu ZP (S_HealthInsBaseCorrect). Viz Pojistné ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
ZP pojistné zaměstnanec
HealthInsEmployee
Počítaná položka. Udává, kolik z celkového pojistného ZP (S_HealthInsTotal) bude hradit zaměstnanec, tj. včetně pojistného ZP za absence a případného doplatku pojistného ZP do min. vyměř. základu. Viz Pojistné ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
ZP pojistné zaměstnavatel
S_HealthInsCompany
Počítaná položka. Udává, kolik z celkového pojistného ZP (S_HealthInsTotal) bude hradit zaměstnavatel. Viz Pojistné ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
SP základ:
Nekrácený základ SP - oprava
S_SocialInsFullBase
Položka pro ruční zadání částky pro výpočet základu soc. pojištění. Slouží pro výpočet Nekráceného základu SP. Použijete např., pokud potřebujete zadat nějakou korekci základu automaticky dopočteného, viz následující položka. Viz Základy SP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
celkem nekorig.:
Nekrácený základ SP
S_SocialInsFullBaseTotal
korigovaný základ:
Základ SP (celkem)
S_SocialInsBase
Počítaná položka. Celkový základ SP vypočtený ze základů SP pro jednotlivé prac. poměry daného zaměstnance (MLD:S_SocialInsBaseCorrect). Viz Pojistné SP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
SP pojistné:
SP pojistné celkem Informativní údaj počítaný přímo na formuláři jako součet SP pojistného za zaměstnance a zaměstnavatele.
SP pojistné zaměstnanec
SocialInsEmployee
Počítaná položka. Celkové pojistné SP vypočtené z pojistného SP za zaměstnance pro jednotlivé prac. poměry daného zaměstnance (MLD:S_SocialInsEmployee). Viz Pojistné SP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
SP pojistné zaměstnavatel
S_SocialInsCompany
Počítaná položka. Celkové pojistné SP vypočtené za zaměstnavatele. Viz Pojistné SP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
SP sleva zaměstnavatel:
Sleva na sociálním poj.-oprava
S_SocInsDiscount
Položka pro ruční zadání částky slevy na sociálním pojištění, kterou mohl uplatnit zaměstnavatel za období od 1.8.2009 do 31.12.2009 za zaměstnance, který splňoval zákonem dané podmínky pro uplatnění této slevy. Použili jste, pokud bylo potřeba zadat nějakou korekci celkové částky automaticky dopočtené. Viz Pojistné SP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
Sleva na sociálním pojištění (celkem)
S_SocInsDiscountTotal

Počítaná položka. Celková sleva na sociálním pojištění, kterou mohl uplatnit zaměstnavatel za období od 1.8.2009 do 31.12.2009 za zaměstnance, který splňoval zákonem dané podmínky pro uplatnění této slevy. Součet opravného údaje z předchozí položky (S_SocInsDiscount) a výše slevy na sociálním pojištění vypočítané podle vzorce.

Zaokrouhluje se na celé koruny nahoru.

Vyčerpaná část maximálního základu SP a ZP:
SP:
Maximální základ SP-oprava
S_SocialInsMaxBase
Položka pro ruční zadání částky pro výpočet maximálního základu soc. pojištění. Slouží pro výpočet Maximálního základu SP (MLS:S_SocialInsMaxBaseTotal). Použijete např., pokud potřebujete zadat nějakou korekci základu automaticky dopočteného. Viz Základy SP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
ZP:
Maximální základ ZP-oprava
S_HealthInsMaxBase
Položka pro ruční zadání částky pro výpočet maximálního základu zdrav. pojištění. Slouží pro výpočet Maximálního základu ZP (MLS:S_HealthInsMaxBaseTotal). Použijete např., pokud potřebujete zadat nějakou korekci základu automaticky dopočteného. Viz Základy ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).
 
Zdr.p.z doplatku do min.základu ZP platí
S_HInsFromSurchargeIsPayedBy
Umožňuje nastavit, zda zdravotní pojištění z doplatku do minimálního základu ZP má platit zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Viz Pojistné ZP počítané na MLS (celkem za všechny PP).

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Daň. čistý a hrubý příjem, doplatek mzdy

Název Popis
Zdanitelné příjmy
S_TaxableIncome
Počítaná položka. Celkové zdanitelné příjmy za všechny prac. poměry zaměstnance vypočtené ze zdanitelných příjmů pro jednotlivé prac. poměry daného zaměstnance (MLD:S_TaxableIncome) plus ostatní zdanitelné příjmy zadávané na souhrnném ML. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Zdanitelné příjmy.
Odpočty ze základu daně
S_TaxCountOffsTotal
Počítaná položka. Součet měsíčních částek odpočtů, na něž má zaměstnanec v daném měsíci nárok, zadaných v subzáložce Rodinní příslušníci, daň. odpočty a slevy k danému zaměstnanci. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Odpočty.
Daňové zvýhodnění
S_TaxAdvantage
Položka pro ruční zadání částky daňového zvýhodnění. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky Daň. zvýhodnění automaticky dopočtené. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Daňové zvýhodnění celkem
S_TaxAdvantageTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky (S_TaxAdvantage) a měsíčních částek daňových zvýhodnění, na něž má zaměstnanec v daném měsíci nárok, zadaných v subzáložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty/zvýhodnění/slevy k danému zaměstnanci. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Sleva na dani
S_TaxDiscountTotal
Měsíční sleva na dani celkem. Počítaná položka. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Daňový bonus
S_TaxBonus
Položka pro ruční zadání částky daňového bonusu. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky Daň. bonusu automaticky dopočteného. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Daňový bonus celkem
S_TaxBonusTotal
Počítaná položka. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Základ solid. nav.daně
S_SolidarityTaxIncreaseBase
Položka pro ruční zadání částky základu solidárního navýšení daně. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky Základu solidárního navýšení daně automaticky dopočtené. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Základ solid. nav.daně celkem
S_SolidarityTaxIncrBaseTotal
Počítaná položka. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Základ daně oprava
S_TaxBase
Položka pro ruční zadání částky základu daně. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky Základu daně automaticky dopočtené. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Základ daně
S_TaxBaseTotal
Počítaná položka. Součet opravné částky z předchozí položky (S_TaxBase) a zdanitelných příjmů celkem snížený o nezdanitelné částky ze základu daně. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Základ zálohové daně (20%)
S_DepositTaxBase
Počítaná položka. Základ daně, který je vždy daněný zálohovou daní, za určitých podmínek však minimálně ve výši minimální sazby dané v globál. proměnné (k 1.1.04 ve výši 20%) vypočtený z odměn jednatelů a členů stat. orgánů za všechny souběžné prac. poměry zaměstnance. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Solidární navýšení daně
S_SolidarityTaxIncrease
Položka pro ruční zadání částky Solidárního navýšení daně. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky Základu solidárního navýšení daně automaticky dopočtené. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Solidární navýšení daně celkem
S_SolidarityTaxIncreaseTotal
Počítaná položka. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Zálohová daň oprava
S_DepositTax
Položka pro ruční zadání částky zálohové daně. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky zálohové daně automaticky dopočtené. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Zálohová daň
DepositTaxTotal
Počítaná položka. Zálohová daň spočtená ze základu zálohové daně s pomocí daňové tabulky měsíčních sazeb, přičemž v některých případech minimálně ve výši minimální sazby na zálohovou daň (20%), se zohledněním daňového zvýhodnění. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Základ daně zvl. sazbou
S_ExtraTaxBase

Počítaná položka. Základ daně, který je daněný zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) (pokud jsou splněny podmínky pro danění zvláštní sazbou). Viz Základ daně, daň, daňový bonus.

Daň zvláštní sazbou oprava
S_ExtraTax
Položka pro ruční zadání částky srážkové daně. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky srážkové daně automaticky dopočtené. Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Daň zvláštní sazbou
ExtraTaxTotal
Počítaná položka. Zálohová daň spočtená ze "Základu daně zvl. sazbou" (S_ExtraTaxBase). Viz Základ daně, daň, daňový bonus.
Hrubý příjem
S_GrossIncome
Počítaná položka. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Hrubý příjem.
Superhrubá mzda zadaná
S_SuperGrossWage
Položka pro ruční zadání částky superhrubé mzdy. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky superhrubé mzdy automaticky dopočtené. Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň, daňový bonus.
Hrubá mzda k určení srážek
S_GrossWageForDocks
Položka pro ruční zadání částky hrubého příjmu pro výpočet srážek. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky hrubého příjmu pro výpočet srážek. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Hrubý příjem.
Hrubá mzda k určení srážek
S_GrossWageForDocksTotal
Počítaná položka. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Hrubý příjem.
Čistý příjem
S_NetIncome
Počítaná položka. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Čistý příjem.
Čistý př. k určení srážek opr.
S_NetWageForDocks
Položka pro ruční zadání částky čistého příjmu pro výpočet srážek. Použijete, pokud potřebujete zadat nějakou korekci celkové částky čistého příjmu pro výpočet srážek. Počítaná položka. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Čistý příjem.
Čistý př. k určení srážek
S_NetWageForDocksTotal
Počítaná položka. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Čistý příjem.
Stravenky za plnou cenu
S_MealTicketFullPrice
Počítaná položka. Cena stravenek vypočtená z počtu stravenek za plnou cenu vydaných zaměstnanci celkem za všechny souběžné prac. poměry. Viz Stravenky - Cena stravenek.
Stravenky za sníženou cenu
S_MealTicketDisPrice
Počítaná položka. Cena stravenek vypočtená z počtu stravenek za sníženou cenu vydaných zaměstnanci celkem za všechny souběžné prac. poměry. Viz Stravenky - Cena stravenek.
Záloha na mzdu
S_Wagedeposit
Počítaná položka. Záloha vyplacená na mzdu celkem za všechny souběžné prac. poměry. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Záloha.
Nesrazitelná částka - oprava
S_UndockableCorrection

Položka pro zadání případné korekce částky, z níž se nakonec bude srážet. Položku lze využít v rámci volání standardní akce Srážky s parametrem Correction. Viz podrobný výklad u standardní akce Srážky.

Z výkladu v popisu stand. akce Srážky plyne, že Nesrazitelná částka - oprava (MLS:S_UndockableCorrection) ovlivní vypočtenou srážku jen tehdy, je-li vyšší než mzda vyplacená předem (tj. zálohy+stravenky,...) + záporný doplatek (který by vyšel při nepoužití korekce).

Srážky celkem
S_DocksTotal
Počítaná položka. Suma částek zrealizovaných srážek za dané mzdové období. Viz Srážky - srážky celkem.
Doplatek
S_WageRest
Počítaná položka. Doplatek čisté mzdy po zohlednění vyplacených náhrad některých typů výdajů, srážek (celkových, srážek za PHM, sražení cen za stravenky) a zálohy na mzdu. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek.
Pohledávka za zaměst.
DemandOnEmployee
Počítaná položka. Pohledávka za zaměstnance, pokud doplatek mzdy je záporný. Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek.
Na účet
S_WageToAccount
Počítaná položka. Jedná se o doplatek, příp. jeho část (pokud část doplatku byla vyplacena v cizí měně), která je zaměstnanci převedena na účet (pokud zaměstnanec nemá v personálních údajích nastaveno vyplácení mzdy hotově). Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek.
Vyplaceno hotově
S_WageCash
Počítaná položka. Jedná se o doplatek, příp. jeho část (pokud část doplatku byla vyplacena v cizí měně), která je zaměstnanci vyplacena hotově (pokud zaměstnanec má v personálních údajích nastaveno vyplácení mzdy hotově). Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek.
V cizí měně na účet
S_CurrAmountToAccount
Počítaná položka. Jedná se o část mzdy vyplácenou v cizí měně, která je zaměstnanci převedena na účet v cizí měně (pokud má zaměstnanec vyplácení části mzdy v cizí měně nastaveno v personálních údajích, přičemž tato se má převádět na účet). Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek.
V cizí měně hotově
S_CurrAmountCash
Počítaná položka. Jedná se o část mzdy vyplácenou v cizí měně, která je zaměstnanci vyplacena v hotovosti v cizí měně (pokud má zaměstnanec vyplácení části mzdy v cizí měně nastaveno v personálních údajích, přičemž tato se má vyplácet hotově). Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Roční zúčtování daně

Formulář slouží k rychlému zadání výsledků ročního zúčtování daně z příjmů zaměstnance za předchozí rok pouze do mzdových listů (např. když přecházíte na mzdy ABRA Gen z jiného systému) a nepotřebujete evidovat údaje ročního zúčtování daně v agendě Roční zúčtování ABRA Gen (protože je máte evidovány např. v původním mzdovém systému) resp. k zobrazení údaje vypočteného a přeneseného z agendy Ročního zúčtování.

Název Popis
Roční zúčtování daně
MLS:AnnualClearing

Položka pro ruční zadání výsledku ročního zúčtování daně z příjmů zaměstnance, který nemá údaje o ročním zúčtování daně evidovány v agendě Roční zúčtování.

Má-li zaměstnanec zadány údaje ročního zúčtování daně v agendě Roční zúčtování, pak se přeplatek daně vypočtený v rámci ročního zúčtování přenese do této položky funkcí Uzavření RZ.

Roční zúčtování daňového bonusu
MLS:YearTaxBonus

Položka pro ruční zadání doplatku daňového bonusu zaměstnance, který nemá údaje o ročním zúčtování daně evidovány v agendě Roční zúčtování.

Má-li zaměstnanec zadány údaje ročního zúčtování daně v agendě Roční zúčtování, pak se doplatek daňového bonusu vypočtený v rámci ročního zúčtování přenese do této položky funkcí Uzavření RZ.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář Všechny údaje

Souhrnný formulář složený z běžně používaných formulářů uvedených výše. Popis položek viz jednotlivé formuláře výše.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Subzáložka Náhrady výdajů

Subzáložka slouží k zadání jakýchkoliv ostatních náhrad výdajů pro aktuálního zaměstnance ze záložky Seznam. Můžete zde zadávat všechny ostatní náhrady výdajů, které nastaly a na které není v systému přímo dodávána položka. Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných ostatních náhrad výdajů.

Ostatní náhrady výdajů lze zadávat pouze jedním způsobem:

  • přímo částkou.

Zadané náhrady výdajů jsou pak podkladem pro výpočet odpovídajících položek mzdového listu, viz dále.

Název Popis
Popis Libovolný textový popis náhrady výdaje.
Částka

Částka náhrady výdaje.

Slouží pro výpočet celkové částky ostatních náhrad výdajů, viz Nezdanitelné příjmy - Ostatní náhrady výdajů.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Výpočtová schémata

Subzáložka slouží k zobrazení a příp. přidání či vymazání výpočtových schémat k aktuálnímu souhrnnému mzdovému listu. Podle přiřazených výpočtových schémat probíhá výpočet příslušného mzdového listu, tudíž pro výpočet mezd je velmi podstatné, jaká výpočtová schémata jsou aktuálně přiřazena, dále viz Postup výpočtu.

Výpočt. schémata jsou k mzdovému listu přiřazena automaticky předvyplněním podle aktuálních vzorů u příslušného druhu prac. poměru, nicméně v případě potřeby je zde lze modifikovat (přiřadit jiné, přidat další apod.). Dále viz Předvyplnění a použití výpočtových schémat k ML. Seznam připojených schémat podle aktuálního stavu v druzích PP lze i obnovit funkcí pro obnovu schémat.

Dále viz též Často kladené otázky, Výpočet nespočetl ZP/SP u PP typu STAT, jak to?

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud přiřazených výp. schémat. Obsahuje:

Název Popis
Výpočtové schéma Kód výpočtového schématu. Zadáte nebo vyberete z číselníku výpočtových schémat.
Název schématu Obsah položky Název výpočtového schématu. Zde needitovatelná položka.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
  • Kontrola - Funkce nalezne v sadě přiřazených Výpočtových schémat případné duplicity v definici výpočtu položek, (výpočet jedné položky je definován vícekrát v přiřazených výpočtových schématech). Při kontrole duplicit se bere ohled na datum platnosti jednotlivých položek (řádků) výpočtového schémata a kontrolují se jen položky platné v mzdovém období daného mzdového listu. Nalezené duplicity zobrazuje v subzáložce Chybový protokol.

Subzáložka Vyplněné položky

Subzáložka umožňuje prohlížet si seznam vyplněných položek. Zobrazí seznam všech položek aktuálního mzdového listu souhrnného, které jsou vyplněné nějakou hodnotou a umožní tak rychle si prohlédnout, jak jsou jednotlivé hodnoty zadány, resp. jak byly vypočteny, aniž by uživatel musel procházet všechny položky nadefinované v příslušné agendě.

Aby byl seznam přehledný, nejsou zde zobrazeny všechny existující položky. Nezobrazují se např. číselné položky, které obsahují 0 a položky typu Ano/Ne nastavené na hodnotu "Ne" se také nezobrazují.

Obsahuje:

Název Popis
Název položky Název položky v databázi.
Popis položky Popisný název položky.
Hodnoty Zadané resp. vypočtená hodnota.

Subzáložka Chybový protokol

Subzáložka je k dispozici pouze po vyvolání kontroly duplicitního výpočtu jedné položky v přiřazených výpočtových schématech, viz výše, a to tehdy, pokud dojde k nalezení takových duplicit, viz popis funkce Kontrola v subzáložce Výpočtová schémata. Slouží k zobrazení seznamu chyb, aby o nich byl uživatel informován, mohl jejich příčiny odstranit a výpočet zopakovat.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Chybový protokol - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Vytvořit F2 -

Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový souhrnný ML.

Funkce je k dispozici jen v aktivním mzdovém období, je-li toto otevřeno a současně jen tehdy, pokud pro zaměstnance, k němuž patří aktuální dílčí mzdový list ze záložky Seznam, dosud pro dané mzdové období souhrnný mzdový list neexistuje (existovat může např. z titulu jiného MLD pro souběžný pracovní poměr téhož zaměstnance).

Opravit

F4

Enter

-

Umožní opravit údaje souhrnného ML. Oprava souhrnného ML způsobí shození příznaku správnosti výpočtu mezd.

Funkce je k dispozici jen v aktivním mzdovém období, je-li toto otevřeno.

Možnosti oprav obecně a jejich důsledky závisí mj. na stavu mzdového období, do něhož mzdový list patří, viz též Možnosti zpětných oprav - Možnost zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Uživatel otevře editaci mzdového listu jak F4 tak klávesou Enter. Tato výjimka platí pouze pro mzdové listy dílčí a souhrnné, z důvodu maximálního urychlení pořizování mzdových dat.

Vyčistit Ctrl +F8 -

Jedná se o alternativu k funkci Vymazat ML. Je určena pro případ, kdy chcete ML smazat, ale není to možné, jelikož do něj již byly naimportovány výkony, viz Práce s výkony.

Podrobněji viz popis obdobné funkce Vyčistit v záložce Seznam. Zde pouze s tím rozdílem, že maže hodnoty položek a údajů aktuálního MLS. Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, kde můžete ještě zatrhnout, zda si kromě smazání položek souhrnného ML přejete smazat též případné zadané náhrady výdajů ze subzáložky Náhrady výdajů a zda si přejete znovu předvyplnit výchozí hodnoty (stejně jako by vznikal nový MLS, viz předvyplnění položek ML).

Vymazat F8 -

Vymaže souhrnný ML. Funkce je k dispozici jen pro ML z aktivního mzdového období, je-li toto otevřeno.

Mazat nelze ML, které spadají do již uzavřených mzdových období, viz též Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně. Dále mazat nelze ML obsahující naimportované výkony, viz Práce s výkony. U takových ML lze pouze vymazat zvolené údaje pomocí funkce Vyčistit. Viz též Možnosti tvorby a mazání ML.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

- Viz popis téže funkce v záložce Seznam.
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Obn.sch.MLD - - Umožňuje znovu provést připojení výpočtových schémat aktuálně nastavených v druzích PP. Podrobněji viz popis obdobné funkce Obnovit schémata v záložce Seznam. Zde pouze s tím rozdílem, že obnovuje pouze schémata aktuálního MLS, bez ohledu na stav editace.