Mzdové listy - záložka Seznam

Seznam existujících mzdových listů dílčích, patřících k pracovním poměrům jednotlivých zaměstnanců, omezený dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Speciální zobrazení některých mzdových listů

V seznamu mzdových listů mohou být některé záznamy dílčích mzdových listů (MLD) graficky zvýrazněny a to:

 • kurzívou - platí pro nespočtené mzdové listy, tedy ML, které dosud nejsou správně spočteny, tj. signalizují, že je třeba u nich ještě výpočet mezd provést, příp. zopakovat. Kurzívou je zobrazován tehdy, pokud alespoň jedna z jeho položek Vypočteno (MLD:IsComputed) a Souhrnný ML vypočten (MLD:CommonIsComputed), nemá hodnotu Ano. Možné příčiny takového stavu viz popis Položky mzdového listu - Základní údaje - ML, MLS je vypočten správně.

Příklad mzdových listů, kdy mzdy pro zaměstnance Malinu je třeba přepočítat

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Dílčí ML, blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Středisko

Zobrazuje informaci o středisku, na které je založen prac. poměr, k němuž se vztahuje aktuální dílčí mzdový list ze záložky Seznam. Zobrazuje se zde středisko, které bylo platné na začátku mzdového období příslušného ML.

Tato agenda je vázána na Pracovní poměr, viz Věcný obsah - Základní struktura dat. Proto v případě, že má zaměstnanec založeno více pracovních poměrů v daném mzdovém období, má pro každý z nich vlastní dílčí mzdový list a zde vždy zobrazuje středisko daného prac. poměru, k němuž dílčí ML patří.

V této agendě lze podle střediska v záložce Omezení standardně omezovat.

Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení. Zde se jedná o číslo dílčího mzdového listu.
Souhrnný ML Číslo souhrnného mzdového listu, který patří k danému dílčímu mzdovému listu.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový dílčí ML.

Platí:

 • Nový dílčí mzdový list lze zadat jedině k existujícímu zaměstnanci, mzdovému období a prac. poměru a to jak platnému, tak ukončenému.

Nelze tedy generovat doklad MLD, aniž by měl vazbu na uvedené údaje. Dílčí ML může pro daný pracovní poměr v rámci daného mzdového období existovat pouze jeden.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:


Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Viz Možnosti tvorby ML.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Enter

Shift +F4

Umožní opravit údaje dílčího ML, resp. hromadně opravit souhrnné ML. Oprava ML způsobí shození příznaku správnosti výpočtu mezd. Oprava pomocného (importovaného) ML způsobí jeho převod na běžný MLD.

Uživatel otevře editaci mzdového listu jak F4 tak klávesou Enter. Tato výjimka platí pouze pro mzdové listy dílčí a souhrnné, z důvodu maximálního urychlení pořizování mzdových dat.

Možnosti oprav a jejich důsledky závisí mj. na stavu mzdového období, do něhož mzdový list patří, viz též Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně. Funkce není k dispozici, nelze-li opravy vzhledem ke stavu mzdového období provádět.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Zde pořídíte reporty vztahující se k údajům mzdových listů (jako např. Výplatní pásky, Přehledy hrubých mezd, o pojištění, vyměř. základech, pojistném, srážkách, stravenkách a velké množství dalších).

Reporty, které je potřeba pořizovat po více obdobích, jako např. Průměrný příjem pracovníka apod. získáte v agendě Mzdové reporty.

Reporty vztahující se přímo k údajům zaměstnance (jako např. Seznamy zaměstnanců, Adresní štítky, Seznam svěřených pomůcek, Zápůjční list apod.) získáte přímo v rámci funkce Tisk v agendě Zaměstnanců. Reporty vztahující se také k údajům prac. poměrů (jako např. Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list), Osobní karta pracovníka apod.) získáte přímo v rámci funkce Tisk v agendě Prac. poměrů. Některé reporty jsou k dispozici pouze v agendě Mzdové reporty.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující (k jednotlivým reportům více viz Mzdové reporty - popis):

 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
 • Přehled za firmu

  K tisku položky "sociální pojištění zaměstnavatel" - jak je uvedeno v popisu výpočtu položky Pojistné SP počítané na MLS (celkem za všechny PP), soc.
  pojištění placené za zaměstnavatele se nemůže z povahy dané zákonem počítat za jednotlivé zaměstnance, ale pouze za celou firmu a měsíc. Výpočet sociálního pojištění za zaměstnavatele na jednotlivých mzdových listech je čistě informativní a může být i mírně nepřesná hodnota. Sestava se snaží napodobit podmínky při měsíční uzávěrce mezd a vrátit tu hodnotu, která se za celou firmu odvádí v ten daný měsíc (sestava musí počítat i s takovými eventualitami jako je tisk určitého vybraného okruhu mzdových listů a v takových chvílích je hodnota pojistného za zaměstnavatele pouze přibližná).

  Sestava "Přehled za firmu" je primárně určena k tisku za jednotlivé měsíce. Nicméně výpočet SP je v ní definován tak, že simuluje výpočet během jednotlivých uzávěrek (tj. za každý měsíc se nejdříve zaokrouhlí suma za firmu na celé koruny podle zákona a tyto zaokrouhlené částky se teprve sečtou do výsledku zobrazeného za tištěný úsek roku). Bohužel, pokud je tisk omezen ještě jinak (za zaměstnance, střediska...), tak je toto číslo stejně zcela nepřesné a logicky nekoresponduje s reálným odvodem. Proto je úprava tisku SP pro více období k dispozici pouze v tisk. sestavě určené pro přehled za (celou) firmu, nikoli např. v sestavě po střediscích.

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP od 1.1.2015 (vzor 2)

  K tisku položky "Daňový rezident ČR" - zatrhne se, pokud není na zaměstnanci zatrženo Daňový nerezident.
  K tisku položky "Daňový rezident členského státu EU nebo EHP" - zatrhne se, pokud zaměstnanec je Daňový nerezident a Země daňové rezidentury v položce Země je vybrána jako stát EU nebo EHP s výjimkou České republiky.

Mezi dodávanými def. exporty pro elektronickou komunikaci jsou zde k dispozici mj. následující (k jednotlivým exportům více viz Mzdové reporty - popis):

 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (za příslušný rok)
 • Žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (za příslušný rok)
Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam), pokud to lze. Funkce je k dispozici jen pro ML z aktivního mzdového období, je-li toto otevřeno.

Mazat nelze ML, které spadají do již uzavřených mzdových období, viz též Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně. Dále mazat nelze ML obsahující naimportované výkony, viz Práce s výkony. U takových ML lze pouze vymazat zvolené údaje pomocí funkce Vyčistit. Viz též Možnosti tvorby a mazání ML.

Zkopírovat F9 Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat.
Občerstvit F11 Občerství i přiřazená výp. schémata, tj. pokud jste provedli změny v některém z nich, po občerstvení mzdových listů se výpočet ML provede již dle aktualizovaného výpočtového schématu.
Najít doklad F7 -
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Vyčistit Ctrl +F8 -

Jedná se o alternativu k funkci Vymazat ML. Je určena pro případ, kdy chcete ML smazat, ale není to možné, jelikož do něj již byly naimportovány výkony, viz Práce s výkony. Funkce je k dispozici jen pro ML z aktivního mzdového období, je-li toto otevřeno.

Smazat ML můžete chtít např. tehdy, pokud jste již do ML něco zadali, ale chybně, potřebujete hodnoty nebo i výp. schémata zadat znovu a chcete mít jistotu, že jste něco nepřehlédli. Pak může být jednodušší místo hledání a oprav chyb raději vše smazat a začít znovu.

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, kde můžete ještě zatrhnout, zda si kromě smazání položek dílčího ML přejete smazat též případné zadané výkony ze subzáložky Výkony, které nebyly naimportovány z výrobních agend, příplatky zadané v subzáložce Příplatky, náhrady zadané v subzáložce Náhrady a zda si přejete znovu předvyplnit výchozí hodnoty (stejně jako by vznikal nový ML, viz předvyplnění položek ML). Po potvrzení funkce provede vymazání hodnot položek MLD a dalších zvolených údajů. Naimportované výkony se nesmažou. O jejich správu se musí postarat příslušný SW, z něhož byly naimportovány, viz Práce s výkony.

Generovat Ctrl +F2 -

Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový dílčí ML resp. souhrnný ML.

Funkce má stejný význam a parametry jako Inicializace mzdového období s volbou generovat mzdové listy, tj. vygeneruje:

 • chybějící mzdové listy dílčí nebo souhrnné pro platné pracovní poměry pro aktivní období
 • chybějící mzdové listy dílčí nebo souhrnné pro ukončený prac. poměr s ND v ochranné lhůtě

  Funkce generuje pouze chybějící ML pro aktivní období bez ohledu na to, jaké mzdové listy za jaká mzdová období jsou v agendě mzdových listů právě zobrazovány. Pokud ML v daném období už existuje, pak se znovu nijak nepřegenerovává!

Pokud při generování chybějících mzdových listů systém narazí na nějaký problém, díky němuž nelze nějaký ML vygenerovat (není splněna nějaká podmínka apod.), pak pokračuje dál v generování ostatních ML a chyby zobrazí až na konci generování v záložce Chybový protokol, kde zobrazí seznam ML, které se nepodařilo vygenerovat a důvody.

Výpočet Ctrl +R -

Vyvolá výpočet mezd všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Po vyvolání funkce se zobrazí úvodní dialogové okno s informací, pro kolik zaměstnanců a za jaké období bude výpočet proveden a kde zadáte řadu dokladů typu mzdový list souhrnný, která se použije pro případ, že by k počítanému ML dílčímu neexistoval ML souhrnný a že by bylo potřeba jej vygenerovat a ani v předchozím období by neexistoval pro daný PP souhrnný ML (v opačném případě by se použila tatáž řada pro MLS jako v předchozím mzdovém období). Dotaz na řadu dokladů se nezobrazuje, pokud se počítá jen jeden ML a MLS k němu existuje nebo existuje jen jedna možná řada MLS. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový mzdový list.

Poté se k vybraným mzdovým listům (k označeným nebo k aktuálnímu, viz výše) provede výpočet podle stejných pravidel, jako kdyby byl vyvolán ručně po jednom. Dále viz Výpočet mezd.

Funkce není k dispozici pro pomocné (importované) ML.

Při výpočtu dokladů hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při výpočtu jednoho dokladu. Pokud tedy na některém z počítaných mzdových listů nastane nějaký chybový stav, zobrazí se informace o typu chyby, přičemž ve výpočtu lze pokračovat:

Chyby při výpočtu jsou po skončení výpočtu zobrazeny v záložce Chybový protokol

Pokud dojde k zásadní chybě, při které nelze ukončit transakci, počítaný ML se neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající doklady, které se mají počítat, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadný výpočet provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko , po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadný výpočet provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

Výpočet může být spouštěn i automaticky ihned po uložení Dílčího mzdového listu po editaci v záložce Dílčí ML nebo Souhrnného mzdového listu po editaci v záložce Souhrnný ML, je-li nastaven automatický přepočet ML ihned po jeho uložení v nastavení parametrů mezd.

Jelikož výpočet mezd může být i časově náročnější funkce, tak se při výpočtu zobrazuje tzv. "teploměr" informující o stavu probíhající akce. Pro posun "teploměru" platí, že při výpočtu mezd jednoho zaměstnance se teploměr posunuje s každým výpočtem položky. Při hromadném výpočtu se teploměr posunuje po zaměstnancích.

Je-li tatáž funkce volána ze záložky Detail, zobrazuje se úvodní dialogové okno s dotazem na zadání řady pro MLS pouze tehdy, pokud k počítanému MLD dosud souhrnný ML neexistuje.

Obnovit schémata - -

Provede znovupřipojení výpočtových schémat ke mzdovým listům podle aktuálního nastavení výpočtových schémat v definicích druhů pracovního poměru. Viz v subzáložce Výpočtová schémata u daného druhu PP. Obnoví seznam schémat u všech označených záznamů MLD (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam), pokud to lze (tj. pokud nespadají do již uzavřeného období). Spolu s MLD obnoví seznam schémat i u příslušných MLS. Současně se vyvolá i občerstvení samotného číselníku Výp. schémat. Objasníme na příkladu:

Mějme 500 zaměstnanců. Rozhodneme se přidat ještě nějaké výpočtové schéma (např. pro výkony), ale bohužel, ML jsou pro dané období už vytvořené a jsou na nich přiřazená schémata podle nastavení, které bylo v druzích PP v okamžiku, kdy jsme si je automaticky vygenerovali při inicializaci období. Pak nové schéma stačí přidat do definice druhu PP a pro označené ML použít funkci Obnovit schémata. Jinak bychom museli buď ML smazat a vygenerovat znovu nebo provést opravu ručně (což u velkého množtsví ML není reálné).

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.