Nemocenské dávky - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu nemocenské dávky ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička dávky Obsah Pracovní úraz/Nemoc z povolání Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Identifikace zaměstnance a prac. poměru a nemocenské dávky Zobrazuje identifikace zaměstnance (osobní číslo, příjmení, jméno, rodné číslo) a jeho prac. poměru (kód PP a název PP), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. k němuž se váže aktuální záznam nemocenské dávky ze záložky Seznam. Dále je zde pro informaci uvedeno číslo dokladu (aktuální nemocenské dávky ze záložky Seznam).

Subzáložka Hlavička dávky

Subzáložka Hlavička slouží pro zadání základních údajů o daném záznamu. Jak bylo zmíněno v kap. Jak začít používat modul Mzdy a personalistika, k záznamům nemocenských dávek je přistupováno jako k dokladům. Obsahuje položky:

Název Popis
Období

Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.

Jak bylo řečeno v kap. Jak začít používat modul Mzdy a personalistika, k záznamům nemocenských dávek se přistupuje jako k dokladům, tudíž na nich musí být mj. uvedeno (fiskální) období, do něhož byly vystaveny. V rámci tohoto období budou i číslovány v číselné řadě, nicméně z hlediska výpočtu mezd a jejich zaúčtování, nemá toto období další význam, jelikož pro zpracování mezd je podstatné datum odkdy dokdy dávka trvá, zadané dále, a jelikož samotné nem. dávky se nijak neúčtují.

Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Zaměstnanec

Zaměstnanec, k němuž se vztahuje aktuální záznam nemocenské dávky. Zadáte osobní číslo nebo příjmení zaměstnance nebo vyberete z číselníku zaměstnanců. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ovlivňuje následující položku Prac. poměr, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Na již existujících záznamech zadaného zaměstnance již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (pokud jej ovšem ještě smazat lze). Za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v záložce Seznam.

Pracovní poměr

Kód pracovního poměru, k němuž se vztahuje aktuální záznam nemocenské dávky. Kód zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku prac. poměrů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Prac. poměry se nabízí podle zadání předchozí položky Zaměstnanec, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Na již existujících záznamech zadaný prac. poměr již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (pokud jej ovšem ještě smazat lze). Za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v záložce Seznam.

Druh nemocenské dávky

Zadáte kód druhu nemocenské dávky nebo vyberete z číselníku druhů nemocenských dávek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Předvyplňuje se ten druh ND, který má zatržen příznak Předvyplňovaný druh nemocenské dávky. Podle zvoleného druhu nemocenské dávky se předvyplní další položky, viz dále.

Který druh pro daný účel použít, závisí mj. na definici jeho základního typu, viz Základní typy a sazby nemocenských dávek.

Základní typ Typ nemocenské dávky se převezme z definice druhu nemocenské dávky zadaného výše, možné typy viz Základní typy a sazby nemocenských dávek. Typ nemocenské dávky definuje mj., zda se jedná o jednorázovou či nikoliv, zda zakládá nepřítomnost a jak se bude počítat (zda z redukovaného DVZ, sazby pro jednotlivé dny apod.)
Popis Stručný popis nem. dávky.
Dávka od

Doba zahájení nem. dávky. Pro tentýž prac. poměr by se dva záznamy ND neměly překrývat svým časovým intervalem.

Datum Dávka od nelze zadávat do již uzavřených mzdových období, pokud tak nemáte speciálně nastaveno. Dále viz Možnosti zpětných oprav příp. mazání v agendách mezd a personalistiky - obecně. Dále nelze Datum od zadávat před datum počátku prac. poměru. Jednou zadané Datum od již nelze opravovat (technické omezení).

Na již existujících záznamech zadané datum již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (pokud jej ovšem ještě smazat lze). Za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v záložce Seznam.

Nem. dávku lze zadat i po skončení prac. poměrů zaměstnance - případ ochranné doby.

Program upozorňuje, pokud datum počátku nemoci je mimo období ochranné lhůty zadané v globální proměnné S_OchLhuta. (Standardní délka ochranné doby je 42 dnů). Nicméně povolí nem. dávku uložit. Je-li uložena, pak ji při výpočtu mezd standardně zpracuje.

Jiné délky ochr. doby program nehlídá. Tj. zkrácenou ochrannou dobu (nepracoval-li zaměstnanec déle jak 42 dní) či ochrannou dobu žen na 6 měsíců, jejichž zaměstnání skončilo v těhotenství, nijak nekontroluje a je na uživateli, aby věděl, jak dlouhá je v takovém případě ochr. doba a zda zaměstnanec má či nemá na nem. dávku nárok.

Dávka do

Datum ukončení nem. dávky. Není k dispozici pro některé typy dávek, pro něž nemá časový interval význam, jako např. jednorázové dávky apod.

Datum Dávka do nelze zadávat do již uzavřených mzdových období.

Pokud oba datumy Dávka od-do již spadají do uzavřených mzdových období, pak nelze záznam dávky opravovat vůbec, viz popis funkce Opravit v záložce Seznam.

První den odpracováno

Počet hodin odpracovaných v 1. dnu ND. Koriguje se o něj celkový počet omluvených hodin a rovněž ovlivňuje výpočet Vyloučené doby.

Počet hodin odpracovaných v 1. dnu ND lze měnit pouze, pokud tento den leží v otevřeném mzdovém období.

Poslední den odpracováno

Počet hodin odpracovaných v posledním dnu ND. Koriguje se o něj celkový počet omluvených hodin a rovněž ovlivňuje výpočet Vyloučené doby. Dále se adekvátně snižuje náhrada (pokud se jedná o proplácenou dávku a poslední den není vyšší než poslední den intervalu propláceného organizací), tj. snižuje počet hodin, za který zaměstnanci ve 14-tý den ND náleží náhrada při PN.

Zaměstnanec má prac. neschopnost (PN) v trvání 6-ti prac. dní (resp. směn) po 10-ti hodinách. Pokud poslední den nemoci již odpracoval např. 4 hodiny, pak mu náhrada při PN nebude náležet za 60 hodin, ale za 56 hodin (5*10+6).

Položka se bere v potaz (a náhradu poníží) bez ohledu na to, zda na daný poslední den nemoci připadá plánovaná směna v prac. kalendáři z prac. poměru zaměstnance. Viz Výpočet nemoc. dávky - Nem. dávky od 1.1.2009. Závisí na uživateli, zda a jak ji zadá (je ale třeba si uvědomit, že náhrada nenáleží, nebyla-li na daný den plánována směna, tudíž pokud přesto zaměstnanec v den ukončení nemoci dorazí do práce, je třeba upravit směnový kalendář (má-li za část daného dne ještě dostat náhradu) nebo počet odprac. hodin v posled. den nemoci do nem. dávky nezadávat).

Kombinace s noční směnou v poslední den nemoci vyplácený organizací: Pokud poslední den vyplácení NPN měl mít zaměstnanec noční 10-ti hodinovou směnu od 22:00, pak mu za něj náleží jen náhrada za 2 hodiny. Viz Výpočet nemoc. dávky - Nem. dávky od 1.1.2009. Pokud by bylo zadáno, že poslední den nemoci odpracoval 8 hodin či méně, pak se mu náhrada za daný den (směnu nijak nezmění). Pokud by ale bylo zadáno, že odpracoval např. 9 hodin, pak nedostane náhradu za 2 hodiny, ale jen za 1 hodinu.

Zavedeno po 1.1.2009. Je k dispozici jen pro zpracovávaná mzd. období po 1.1.09, tj. je-li Minimální datum změn větší nebo rovno 1.1.09.

Průměr

Převzít platný průměr

Průměr na nemoc (denní vyměřovací základ) platný pro dané období, který se použije pro výpočet částky nem. dávky. Předvyplňuje se průměrem platným pro dané období dle data nem. dávky z agendy Průměrů, nicméně můžete jej zadat i libovolně ručně.

K dispozici je i funkční tlačítko Převzít platný průměr - pomocí něhož lze také převzít platný průměr z agendy Průměrů. Pokud platný průměr pro dané období existuje, předvyplní jej do položky Průměr, pokud ne, pokusí se jej pro dané období vypočítat, což platí i pro případ zadávání nemocenských dávek zpětně (tedy provede se jeho napočtení tak, aby byl platný pro období do kterého se ND zadává). Pokud napočtení nelze provést (např. se jedná o nového zaměstnance, u něhož není z čeho průměr počítat apod.), nabídne otevření agendy Průměrů, kde lze daný platný průměr zadat ručně a po návratu do editace nem. dávky jej můžete převzít. Pokud se jedná o nového zaměstnance, u něhož je třeba vypočíst průměr od-do, pak správný postup viz Často kladené otázky - ND a průměr od-do - Jak postupovat, onemocní-li "nový" zaměstnanec?

Pokud z nějakého důvodu došlo ke zpětné opravě či zadání průměru na nemoc, lze tento převzít i do již existující nemocenské dávky, spadající do již uzavřeného období, ale pouze za podmínky, že z ní dosud nebylo čerpáno (řádky nem. dávky obsahují nulové částky).

Položka není k dispozici pro dávku, která má nastaveno Jednorázová.

Tlačítko "Převzít platný průměr" se znepřístupní, je-li dávka označena jako pokračující. (Zda má tento příznak význam a zda je k dispozici, závisí na aktuálně platné legislativě).

DVZ1, DVZ2

Tato položka se používala dříve. V současné době není potřeba a není k dispozici. Význam byl následující:

Sloužily pro zobrazení pásma redukovaného/ plného DVZ. U dávky pokračující, u níž první ND nastala v r. 2007, se standardně zobrazoval nejen DVZ1 , ale i DVZ2. Viz Výpočet nemoc. dávky.

Upravený průměr:

HVZ

Hodinový vyměřovací základ. Podrobněji viz Výpočet nemoc. dávky - redukovaný průměrný hodinový výdělek. Položka je k dispozici pouze pro dávku se základním typem "Náhrada příjmu při pracovní neschopnosti".

Na této dávce bylo již proplaceno

Kolik dní z předchozí položky Maximálně lze proplatit již bylo proplaceno. Má význam jen pro dávky, u nichž je omezen počet dní, které lze proplatit - např. OČR. Napočítává se z počtu proplacených dní celkem z řádků nem. dávky. Pokud by počet dní v této položce vycházel vyšší než počet dní, které lze maximálně proplatit z předchozí položky, pak dávku nepovolí uložit.

Připojený pracovní úraz Odkaz na připojený pracovní úraz, blíže viz popis položky Připojený pracovní úraz v subzáložce Pracovní úraz/Nemoc z povolání.
Číslo potvrzení Jedná se o číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování. Hodnota se přenáší do reportu Žádost o nemocenské/ošetřovné.
Rozšířené volby (po stisku tlačítka Zobrazit rozšířené volby):
  Zakládá nepřítomnost

Určuje, zda z dané nemocenské dávky plyne nepřítomnost či nikoli. Význam viz popis stejnojmenné položky v druzích nem. dávek. Předvyplňuje se podle definice zvoleného druhu nem. dávky, viz výše.

Položka je zde editovatelná i pro ND typu Jednorázová částka, smysluplnost jejího zatržení pro daný typ je však na zvážení uživatele.

Není vyloučenou dobou Určuje, zda se bude dávka započítávat do vyloučené doby. Význam viz popis stejnojmenné položky v druzích nem. dávek. Předvyplňuje se podle definice zvoleného druhu nem. dávky, viz výše.
Neproplácí se

Určuje, zda bude možné dávku proplácet, tj. zda se jedná o dávku, kterou proplácí organizace. Význam viz popis stejnojmenné položky v druzích nem. dávek. Předvyplňuje se podle definice zvoleného druhu nem. dávky, viz výše.

V lokalizaci pro ČR zavedeno po 1.1.2009. Je k dispozici jen pro zpracovávaná mzd. období po 1.1.09, tj. je-li Minimální datum změn větší nebo rovno 1.1.09.

Jednorázová Určuje, zda se jedná o jednorázovou dávku či nikoliv. Význam viz popis stejnojmenné položky v druzích nem. dávek. Předvyplňuje se podle definice zvoleného druhu nem. dávky, viz výše. Pro základní typ vyrovnávací příspěvek v těhotenství není položka k dispozici k editaci (jelikož mj. ovlivňuje typy nabízených řádků a pro tento základní typ nejsou řádky s absencí a sledováním dat proplacení smysluplné).
Redukce DVZ Určuje, zda se bude dávka počítat z redukovaného denního vyměřovacího základu. Význam viz popis stejnojmenné položky v druzích nem. dávek. Předvyplňuje se podle definice zvoleného druhu nem. dávky, viz výše.
Proplácí se pouze pracovní dny

Určuje, zda se při proplácení dané dávky budou brát v potaz kalendářní dny nebo pouze dny, na které spadá pracovní směna. Význam viz popis stejnojmenné položky v druzích nem. dávek. Předvyplňuje se podle definice zvoleného druhu nem. dávky, viz výše. Zde needitovatelná položka.

Zavedeno po 1.1.2009. Je k dispozici jen pro zpracovávaná mzd. období po 1.1.09, tj. je-li Minimální datum změn větší nebo rovno 1.1.09.

Pokračující dávka

Příznak pro tzv. pokračující dávky, kdy v případě, že zaměstnanec onemocní následující den po skončení pracovní neschopnosti (PN), považuje se navazující PN za pokračování téže dávky.

(Zda má tento příznak význam a zda je k dispozici, závisí na aktuálně platné legislativě).

Zaokrouhlení nemocenské dávky

Nastavení zaokrouhlení vypočtené částky nemocenské dávky. Způsob zaokrouhlení nemocenské dávky se předvyplňuje dle nastavení zaokrouhlování nemocenské dávky v agendě Druhy nemocenských dávek, ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního záznamu změnit.

Zaokrouhlení denního vyměřovacího základu

Nastavení zaokrouhlení denního vyměřovacího základu. Způsob zaokrouhlení denního vyměřovacího základu se předvyplňuje dle nastavení zaokrouhlování DVZ v agendě Druhy nemocenských dávek, ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního záznamu změnit.

Maximálně lze proplatit

Maximální počet dní, které lze celkem proplatit. Předvyplňuje se z položky Max. proplatit dní z definice druhu nem. dávek. Má význam jen pro dávky, u nichž je omezen počet dní, které lze organizací proplatit.

OČR (dříve, tj. dle pravidel platných před 31.12.2008), Náhrada při PN (od 1.1.2009) apod.

Nemoc z povolání.

Maximální počet dní považovaných za vyloučenou dobu

Maximální počet dní, které lze považovat započítat do vyloučené doby. Význam viz popis stejnojmenné položky v druzích nem. dávek. Předvyplňuje se podle definice zvoleného druhu nem. dávky, viz výše.

Zavedeno po 1.1.2009. Je k dispozici jen pro zpracovávaná mzd. období po 1.1.09, tj. je-li Minimální datum změn větší nebo rovno 1.1.09.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný). K dispozici jsou následující údaje:

Název Popis
Typ

Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. V nemocenské dávce se mohou vyskytnout tyto typy řádků:

Typ organizace se nastavuje v Nastavení parametrů mezd a pro každý měsíc se pamatuje v položce Typ organizace.

V závislosti na zvoleném typu řádku jsou k dispozici další položky, viz dále. Nem. dávka má minimálně tolik řádků, přes kolik mzdových období trvá, tj. každému takovému mzd. období pak odpovídá jeden řádek dané ND. Generování řádků ND pro další mzdová období u neukončených dávek zajišťuje systém automaticky v rámci Mzdové uzávěrky - inicializace dalšího mzdového období volbou Přenést neuzavřené nemocenské dávky. Jinými slovy, pokud není ND v daném měsíci ukončena, pokračuje dalším řádkem ND.

Uzávěrkou vygenerovaný řádek pokračování nemoci je téhož typu jako v předchozím měsíci. Pokud došlo k přepnutí typu organizace z velké na malou a neukončená ND měla řádek typu 1, zůstane jím po vygenerování uzávěrkou i u malé organizace, nicméně částka dávky se již počítat nebude. Uživatel si typ řádku v takovém případě musí opravit na 3 nebo 4 (jiné se pro malou organizaci již nenabízejí).

1-Proplacení a nepřítomnost

Není k dispozici pro malou organizaci.

Typ 1 slouží pro zadání údajů jak pro proplacení nem. dávky tak pro výpočet omluvené absence. Použijete v případě, že danou dávku jako organizace proplácíte a že již máte k dispozici všechny údaje. Pro daný řádek jsou k dispozici tyto údaje:

Název Popis
Období Mzdové období, v němž nastala, resp. probíhá nem. dávka. Týká se výhradně zpracovávaného mzd. období a nemůže být zadáno zpětně do již uzavřených období. Dále viz Možnosti zpětných oprav příp. mazání v agendách mezd a personalistiky - obecně.
Propl od

Propl do

Datum od kdy do kdy má být v rámci daného mzdového období daná ND proplacena. Datum Propl od se u prvního řádku ND předvyplňuje datem zahájení dávky z hlavičky ND ze záložky Hlavní údaje ND.

Může být zadáno zpětně do již uzavřených období. Nijak neovlivňuje výpočet mezd z předchozích období, jen identifikuje dobu, za kterou je daná dávka vyplacena. Částka dávky je reálně vyplacena až v rámci mezd aktivního mzdového období. Dále viz Možnosti zpětných oprav příp. mazání v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Na řádcích pokračování neuzavřené ND generovaných automaticky v rámci inicializaci měsíce, se data proplácení nepředvyplňují a zůstanou nevyplněná. Je to záměr a to z následujícího důvodu: Systém nepodporuje automatické proplácení ND, protože k tomu musí být neschopenka či lístek na peníze a je nutné to zadat. Není samo sebou, že se ND proplácí. Naopak - pokud by data proplácení zůstala vygenerována, mohlo by se snadno stát, že zaměstnanec příslušný doklad o pracovní neschopnosti nepřinese a ND se mu vyplatí neoprávněně.

Na řádcích pokračování neuzavřené ND přidávaných ručně se pak Datum "Propl od" předvyplňuje počátečním dnem následujícího mzdového období. Datum "Propl do" se předvyplňuje následovně:

 • Není-li v hlavičce ND zadáno i datum ukončení:
  • Nejedná-li se o ND s omezeným počtem dní k proplacení, předvyplní se posledním dnem mzdového období z předchozí položky
  • Jedná-li se o ND s omezeným počtem dní k proplacení (viz položka Max.dní v definici Druhů nem. dávek), předvyplní se datem odvozeným z data "Propl od" a počtu dnů zbývajících k proplacení, maximálně však posledním dnem mzdového období, pro který platí daný řádek ND
 • Je-li v hlavičce ND zadáno i datum ukončení:
  • Nejedná-li se o ND s omezeným počtem dní k proplacení (např. OČR), předvyplní se menším z datumů: datem ukončení z hlavičky ND nebo posledním dnem mzdového období daného řádku
  • Jedná-li se o ND s omezeným počtem dní k proplacení, předvyplní se menším z datumů: datem odvozeným z data "Propl od" a počtu dnů zbývajících k proplacení, maximálně však posledním dnem mzdového období, pro který platí daný řádek ND nebo datumem ukončení z hlavičky ND

Slouží pro výpočet následující položky Částka. Dále pro vyčíslování Vyloučených dob pro velké organizace.

Omluven od

Omluven do

Datum od kdy a do kdy v rámci daného mzdového období má být zaměstnanec omluven. Viz popis téže položky u Typu řádku 3-Jen nepřítomnost.
Průměr Zobrazuje průměr použitý k výpočtu částky na daném řádku. Informativní položka.
V sazbě x%

V sazbě y%

Počet dnů nemocenské dávky v jednotlivých procentních sazbách. Jaké procentní sazby se nabízejí a jaký maximální počet dnů v jednotlivých sazbách se předvyplňuje, je dáno definicí druhu ND zadané v hlavičce dané ND. Tyto dny mohou být zkorigovány na nižší číslo, pokud se jedná o dávku, u níž se sleduje počet maximálně proplatitelných dní tak, aby maximální počet nebyl překročen. Viz též popis položek Propl. od-do.

Údaj je uváděn zaokrouhleně s přesností na dny, a to i v případě, že výpočet náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti je prováděn v hodinách. Podrobněji viz popis v kapitole Základní typy a sazby nemocenských dávek, výpočet ND - Nemocenské dávky od 1.7.2009.

Upravený průměr
Krácení [%]

Procento krácení částky nemocenské dávky. Např. v případě zjištění porušení léčebného režimu, nebo při vlastním zavinění. Zavedeno v rámci změn ve výpočtu náhrady při PN jako možnost zadat náhradu nad zákonem stanovenou mez. Viz též Výpočet nemoc. dávky - Nem. dávky od 1.1.2009.

Oprava
BenefitCorrection)
Položka pro korekci částky automaticky vypočtené podle zadaných údajů ND. Částka zadaná v této položce se rovnou automaticky zahrne do následující položky Částka, tj. k ní přičte resp. od ní odečte.
Oprava navýšení
BoostCorrection

Oprava dobrovolného navýšení náhrady při PN. Využijete např. tehdy, pokud má zaměstnavatel v kolektivní smlouvě dojednání, že se zaměstnancům bude první 3 dny pracovní neschopnosti vyplácet nějaká náhrada. Umožňuje zadat jakoukoliv částku ručně a tato částka se bude přičítat do Navýšení.

Navýšení
CompensationBoost

Dobrovolné navýšení náhrady při PN. Zavedeno v rámci změn ve výpočtu náhrady při PN jako možnost zadat náhradu nad zákonem stanovenou mez. Viz též Výpočet nemoc. dávky - Nem. dávky od 1.1.2009. Needitovatelná položka. Napočítá se dle korekčního výrazu zadaného v definici použitého druhu nemocenské dávky. Dále zahrnuje rovnou i částku zadanou v předchozí položce Oprava navýšení. Pokud potřebujete vypočtenou částku nějak modifikovat, využijte předchozí položku Oprava navýšení (příp. si upravte korekční výraz v definici dávky). Slouží pro výpočet celkové částky z ND k proplacení, viz další položka.

Částka
BoostedCompensation

Částka k proplacení vypočtená z vyměřovacího základu podle počtu dnů ND v jednotlivých procentních sazbách algoritmem odpovídajícím aktuálně platné legislativě, přičemž zahrnuj i Navýšení a zahrnuje rovnou i částku zadanou v předchozí položce Oprava BenefitCorrection. Needitovatelná položka. Pokud potřebujete vypočtenou částku nějak modifikovat, využijte předchozí položku Oprava. Slouží pro výpočet celkové částky z ND k proplacení, viz výpočet Nemocenské dávky - celkem Kč (peněžní dávky).

Poznámka k zaokrouhlování částky ND: zaokrouhluje se denní dávka, která se poté násobí odpovídajícím počtem dnů. Způsob zaokrouhlení denního vyměřovacího základu a částky dávky je dán v nastavení parametrů mezd.

Zameškáno (hod) Viz popis téže položky u Typu řádku 3-Jen nepřítomnost.
Import

2-Jen proplacení

Není k dispozici pro malou organizaci.

Typ 2 slouží pro zadání údajů jen pro proplacení ND. Použijete v případě, že danou dávku jako organizace proplácíte, omluvenou absenci jste zadávali již dříve a nyní jste obdrželi od zaměstnance lístek na peníze a chcete dávku nebo její odpovídající část jen proplatit. Pro daný řádek jsou k dispozici tyto údaje:

Název Popis
Období Mzdové období, v němž nastala, resp. probíhá nem. dávka.
Propl od / Propl do Datum od kdy do kdy v rámci daného mzdového období má být ND proplacena. Dále viz popis téže položky u Typu řádku 1-Proplacení a nepřítomnost.
Průměr Viz popis téže položky u Typu řádku 1-Proplacení a nepřítomnost.
V sazbě x% / V sazbě y% Viz popis téže položky u Typu řádku 1-Proplacení a nepřítomnost.
Oprava Viz popis téže položky u Typu řádku 1-Proplacení a nepřítomnost.
Částka Viz popis téže položky u Typu řádku 1-Proplacení a nepřítomnost.

3-Jen nepřítomnost

Typ 3 slouží pro zadání údajů jen pro výpočet omluvené absence. Použijete v případě, že nemáte dosud podklady k proplacení a potřebujete jen zadat zaměstnancovu nepřítomnost.

Pro daný řádek jsou k dispozici tyto údaje:

Název Popis
Období Mzdové období, v němž nastala, resp. probíhá nem. dávka.
Omluven od / Omluven do

Datum od kdy a do kdy v rámci daného mzdového období má být zaměstnanec omluven. Nemůže být zadáno zpětně do již uzavřených období. Dále viz Možnosti zpětných oprav příp. mazání v agendách mezd a personalistiky - obecně. Data omluvené absence na řádku musí ležet ve mzdovém období, které je zadáno na daném řádku.

Slouží pro výpočet následující položky Zameškáno(hod). Dále pro vyčíslování Vyloučených dob pro malé organizace.

Zameškáno (hod) Počet zameškaných hodin v daném mzdovém období, vypočtený podle datumů Omluven od a Omluven podle zameškaných směn, tj. v závislosti na zvoleném pracovním kalendáři. Slouží pro výpočet omluvené absence z ND, viz výpočet Nemocenské dávky - omluvené hodiny.

4-Jednorázová částka

Typ 4 slouží pro zadání ND charakteru jednorázově proplacená částka, jako je např. opravná částka, VPT či dávky typu porodné, pohřebné (pokud jsou tyto platby charakteru nem. dávek - závisí na aktuálně platné legislativě).

Pro daný řádek jsou k dispozici tyto údaje:

Název Popis
Období Mzdové období, v němž nastala nem. dávka.
Částka Položka pro zadání částky k proplacení.


Pod seznamem řádků ND je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Subzáložka Pracovní úraz/Nemoc z povolání

Subzáložka obsahuje vybrané informace o připojeném záznamu z agendy Pracovní úrazy, který souvisí s aktuální nemocenskou dávkou. Další podrobnosti o připojeném pracovním úrazu lze získat pomocí funkce Pracovní úraz.

Význam jednotlivých položek zobrazených v subzáložce Pracovní úraz/Nemoc z povolání vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail agendy Pracovní úrazy, blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Připojený pracovní úraz

K dispozici je funkční tlačítko , pomocí něhož lze aktuální doklad navázat na související pracovní úraz. Záznam o pracovním úrazu je možné přidat i k nemocenské dávce, která spadá do již uzavřeného mzdového období. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Připojit pracovní úraz - Přidá odkaz na pracovní úraz. K dohledání odkazovaného pracovního úrazu se nabídne Průvodce výběrem dokladu. Připojit lze pouze pracovní úrazy se shodným zaměstnancem a se shodným pracovním poměrem jako je v hlavičce aktuální nemocenské dávky. K jedné nemocenské dávce může být připojen maximálně jeden pracovní úraz.
 • Odpojit - Odpojí dříve připojený pracovní úraz, tj. zruší odkaz na dosud svázaný pracovní úraz.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace plus další funkce, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).