Nemocenské dávky - záložka Seznam

Seznam existujících záznamů nemocenských dávek, omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Speciální zobrazení některých nemocenských dávek

V seznamu nemocenských dávek mohou být některé záznamy nem. dávek (ND) graficky zvýrazněny a to:

ND pro zaměstnankyni Vykulenou je zvýrazněna kurzívou, což indikuje že byla zadána nebo opravena zpětně při zapnutém režimu zadání ND do uzavřených MO.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail, blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Středisko

Zobrazuje informaci o středisku, na které je založen prac. poměr, k němuž se vztahuje aktuální záznam nemocenské dávky ze záložky Seznam.

Tato agenda je vázána na Pracovní poměr, viz Věcný obsah - Základní struktura dat. Proto v případě, že má zaměstnanec založeno více pracovních poměrů v daném mzdovém období, má pro každý z nich vlastní nemocenské dávky a zde vždy zobrazuje středisko daného prac. poměru, k němuž nemocenské dávky patří.

V této agendě lze podle střediska v záložce Omezení standardně omezovat.

Jednorázově Stav položky Jednorázová částka ze záložky Detail.
Nepřítomnost Stav položky Zakládá nepřítomnost ze záložky Detail.
Max.dní Stav položky Maximálně lze proplatit ze záložky Detail.
Celkem dní Celkový počet dní proplacených na aktuálním záznamu nemocenské dávky.
Vytvořil Uživatel, který daný záznam vytvořil.
Opravil Uživatel, který daný záznam opravil, pokud byl záznam opravován.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Nový záznam nem. dávky lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo přes jinou agendu. Platí:

Přidání ND, resp. řádku ND do aktivního období způsobí zrušení příznaku správnosti spočtení mezd.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Možnosti oprav ND a jejich důsledky závisí mj. na stavu mzdového období, do něhož ND spadá, viz též Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Oprava ND, resp. řádku ND, který spadá do aktivního období, způsobí zrušení příznaku správnosti spočtení mezd.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

K tisku z agendy nem. dávek při omezení za mzdové období - pokud je zvolen Tisk všeho ze záložky Seznam s občerstvením, tak se vytisknou jen ty řádky ND vztahující se k danému období. Pokud se tiskne jinak, tak se omezuje za datumy na hlavičce ND a k takto vybraným ND se pak už tisknou všechny jejich řádky.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • Žádost o nemocenské/ošetřovné do 2009 (využití od 1.1.2009 do 31.12.2009)

Informace, zda je zaměstnanec student a zda pobírá důchod, čerpá sestava z údajů zaměstnance. (Viz např. položky Druh pojištěnce státu (PL:HIPaysGovermentType_ID) a Starobní důchod od (RetirementFrom)). Údaj, zda pracoval, čerpá z nem. dávky z položky První den odpracováno (ale jen pro vybrané základní typy nem.dávek).

 • Žádost o nemocenské/ošetřovné pro další roky - obdoba předchozího reportu platná pro příslušný rok
 • Podklad pro vyplnění neschopenky (využívala se zejména dříve)
 • Aj.

Tisková sestava Podklad pro vyplnění neschopenky umožňuje rychlejší vyplnění požadovaných údajů na zadní straně neschopenky. Tuto sestavu lze využít také jako podporu k vyplnění zadní strany žádosti o Peněžitou podporu v mateřství, v níž jsou kromě posledního sloupce v tabulce, který je u neschopenek navíc, požadovány stejné údaje jako u neschopenky. (Případně je možné drobnou úpravou tiskové sestavy poslední sloupec odstranit.)

Mezi dodávanými def. exporty pro elektronickou komunikaci je zde k dispozici mj. následující:

 • Žádost o nemocenské/ošetřovné

  Jak bylo řečeno v úvodní kap., vyexportováním nemocenské dávky s vytvořením dokumentu a jeho následným zpracováním dojde k elektronickému odeslání příslušného výkazu přes VREP.

 

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam), pokud to lze.

Možnosti mazání ND závisí mj. na stavu mzdového období, do něhož ND spadá, na tom, zda byly zadány zpětně či nikoli apod. Viz Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Smazání ND, resp. řádku ND, který spadá do aktivního období, způsobí zrušení příznaku správnosti spočtení mezd.

Zkopírovat F9 Platí shodná omezení jako pro funkci Nový, viz výše. Při kopírování se kopírují samozřejmě jen ty položky, u nichž to má význam.
Najít doklad F7 -
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Pracovní úraz Ctrl +R

Pokud je k aktuální nemocenské dávce připojen pracovní úraz, funkce otevře agendu Pracovní úrazy omezenou jen za tento pracovní úraz. Není-li pracovní úraz připojen, agenda Pracovních úrazů se neotevře. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • otevřít zde - otevře agendu Pracovní úrazy "přes" agendu Nemocenské dávky.
 • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Pracovní úrazy a otevře ji buď "přes" agendu Nemocenské dávky, anebo samostatně. Zde jsou k dispozici některé funkce agendy Pracovní úrazy, které umožní svázaný pracovní úraz opravit nebo smazat. Nejde zadávat nové pracovní úrazy a odpojovat nebo připojovat nemocenské dávky. Takto odtud vyvolaná agenda Pracovních úrazů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za pracovní úrazy jen k aktuální nemocenské dávce.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.