Pracovní poměry

Seznam pracovních poměrů evidovaných v systému.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Začínáme Seznam Detail Průměry nemoc Průměry dovolená Chybový protokol Nemocenské dávky Dovolené Nepřítomnosti Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Agenda prac. poměrů slouží pro evidenci údajů týkajících se přímo pracovních poměrů zaměstnanců. Eviduje se zde nejen skutečnost o vzniklém pracovním poměru, jako je např. datum a způsob zahájení prac. poměru, prac. zařazení, středisko apod., ale hlavně řada údajů ovlivňujících výpočet mezd, jako je výše měsíční či hodinové mzdy, prac. kalendář apod. Pracovní poměry se váží k personálnímu listu (tedy k záznamu zaměstnance), přičemž jeden zaměstnanecjeden personální list, ale může mít více pracovních poměrů, tzv. souběžné prac. poměry, viz též Věcný postup evidence.

Pojmem "Pracovní poměr" rozumějme jednak pracovní poměr jako takový, jednak evidenční záznam prac. poměru vedený v počítači - pracovní kartu.

Řídící pracovní poměr

Má-li zaměstnanec v jednom mzdovém období více prac. poměrů, pak jeden z nich je řídící a stanoví se následovně:

  • Řídící prac. poměr je ten, který má v položce Druh prac. poměru zadán druh PP s nejvyšší prioritou.
  • Mají-li druhy prac. poměru použité na souběžných PP zaměstnance shodnou prioritu, pak je řídícím "nejstarší" prac. poměr zaměstnance a to podle data založení prac. poměru zaměstnance.
  • Pokud existuje více prac. poměrů zaměstnance se shodným "nejstarším" datem založení, pak je řídícím ten, který má menší ID (interní identifikátor) v databázi, jelikož ten byl založen dříve (tudíž je vyhodnocen jako starší).
  • Pokud ve mzdovém období existuje pracovní poměr, který byl do tohoto mzdového období založen zpětně, nemůže být řídícím. Pracovní poměr může být řídící jenom tehdy, pokud je položka Datum změny (PP:DateOfChangeEdit) evidovaná interně na prac. poměru menší nebo rovna datu počátku mzdového období, ke kterému se zjišťuje řídící pracovní poměr. Pokud není položka Datum změny vyplněna (je rovna 0), tak nemá na určení řídícího prac. poměru vliv. Viz též výklad v agendě Pomocné nástroje.

Podle řídícího prac. poměru se předvyplňují výpočt. schémata a položky MLS, využívá se pro tisky některých mzdových údajů (např. pojistné a daně na výplatní pásce se tisknou jen k řídícímu PP apod.).

Informace o tom, který ML patří k řídícímu PP, je pamatována na mzdovém listu souhrnném v položce ML pro řídící PP (MLS:MainWRelationWListPartial_ID).

Možnosti zadání pracovních poměrů:

Jak bylo zmíněno v kap. Jak začít používat modul Mzdy a personalistika, prac. poměry zaměstnance lze pořídit do systému různým způsobem:

  • Ručně, postupným zadáním po jednom standardně pomocí funkcí pro přidání nových záznamů v této agendě, příp. jejich kopírování, viz popis funkce Nový v záložce Seznam
  • Ručně, postupně po jednom, ale pomocí návodného průvodce zadáním nového zaměstnance (doporučeno pro méně znalé uživatele), v jehož krocích se také zadávají prac. poměry zaměstnance, viz popis funkce Průvodce v záložce Seznam v agendě zaměstnanců
  • Automaticky importem - zde se může jednat o import z předchozího systému ABRA Gold, příp. z jiného systému personalistiky

Platný prac. poměr

Prac. poměr je k danému datu platný, pokud nebyl do daného data včetně ukončen, tj. položku Výstup dne má nezadanou nebo datum výstupu je pozdější. K platnosti prac. poměru se přihlíží při zpracování mezd, generování mzdových listů, nároků na dovolené, přenosu ND apod.

Nad pracovními poměry lze pořizovat velkou řadu výstupních přehledů (ať už kontrolních pro vlastní potřebu či potřebných pro odevzdání v příslušných institucích). K jejich pohodlnému elektronickému podání slouží agenda Dokumenty. Tj. k prac. poměru resp. údajům z něj exportovaných je třeba vytvořit dokument příslušné kategorie a obsahující data, která se mají elektronicky odeslat. Takový dokument vytvoříte pomocí definovatelných exportů. Čili údaje z prac. poměru vyexportujete pomocí funkce Export a mezi možnostmi zpracování výsledku exportu zvolíte volbu Vytvořit dokument (viz popis volby Vytvořit dokument u def. exportů). Vytvořený dokument se následně musí v agendě Dokumenty zpracovat, čímž dojde k jeho odeslání přes VREP. Viz zpracování dokumentů.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.