Pracovní poměry - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu pracovnímu poměru ze záložky Seznam. Položky zadávané k pracovním poměrům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Vznik a ukončení PP Hlavní údaje Formuláře Naturální příjmy

Jelikož se jedná o agendu, kde zobrazené hodnoty závisí na mzdovém období, je nad záložkami této agendy k dispozici panel pro volbu zobrazeného mzdového období.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Pomocí panelu definovatelných údajů můžete realizovat jakýsi "seznam důležitých položek", tj. můžete si v něm nechat zobrazovat ty položky, které jsou pro vás důležité a chcete na první pohled vidět jejich hodnoty apod.

Pro lepší identifikaci některých dále popsaných položek je uveden i jejich konkrétní název (italikou), příp. včetně zkratky agendy, do níž položka patří, viz identifikace popisovaných položek. Podle tohoto názvu lze položky i lehce vyhledávat (viz full-textové hledání v helpu).

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Identifikace zaměstnance a prac. poměru Zobrazuje identifikace zaměstnance (osobní číslo, příjmení, jméno, rodné číslo) a jeho prac. poměru (kód PP a název PP), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. identifikace aktuálního prac. poměru ze záložky Seznam.

V editačním režimu je dále v horní části záložky k dispozici Panel pro zadání platnosti změn.

Subzáložka Vznik a ukončení PP

Tato subzáložka je řešena jako výrobcem pevně daný vstupní formulář a obsahuje základní identifikační položky týkající se vzniku resp. ukončení pracovního poměru:

Název Popis
Zaměstnanec
Employee_ID

Zaměstnanec, k němuž se vztahuje aktuální záznam prac. poměru. Zadáte osobní číslo nebo příjmení zaměstnance nebo vyberete z číselníku zaměstnanců. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Na již existujících záznamech zadaného zaměstance již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (pokud jej ovšem ještě smazat lze). Za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v záložce Seznam.

Druh PP
EmployPattern_ID

Udává, o jaký druh prac. poměru se jedná. Zadáte kód druhu PP nebo vyberete z číselníku Druhů PP. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ovlivňuje mj.:

Dále ovlivňuje předvyplnění položky Druh činnosti (TypeOfActivity), která se využívá i přímo v definicích výpočtů či tisk. sestavách.

Program nijak nekontroluje, jaký druh PP jste zvolili, proto jej zadávejte pozorně zejména v případě, kdy zaměstnanci zadáváte více souběžných PP (abyste pak např. omylem neměli zadáno více souběžných prac. poměrů druhu HPP apod., jelikož zaměstnanec nemůže mít více hlavních prac. poměrů).

Druh "HPP - hlavní prac. poměr" nemusí nutně znamenat, že půjde o řídící prac. poměr, viz popis stanovení řídícího PP při souběžných PP.

Druh činnosti
TypeOfActivity

Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete, o jaký druh činnosti se jedná. Používá se pro různé tisk. výstupy a slouží pro výpočet mzdy, viz např. Účast na nem. pojištění, Pojištění - Základ SP, resp. Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň - Základ daně, daň , daňový bonus. Jedná se o položku s historií.

Příjmy podle §6 odst. 1 písm. c) a d) můžete zadat buďto do položek k tomu určených (odměny jednatelů, odměny členů stat. orgánů), nebo do obdobných položek zvláštního pracovního poměru s druhem činnosti 7. Dále viz Danění příjmů jednatelů/stat. orgánů.

Kód pro ČSSZ
RetReportCode_ID

Číselníková položka pro zadání kódu pracovního poměru (PP) pro ČSSZ. Slouží především pro vyplnění ELDP, ale může sloužit i pro jiné účely (např. pro report "Oznámení o zaměstnání" (kvůli účasti na NP)) apod. Při zadávání nového prac. poměru se po zadání druhu pracovního poměru předvyplňuje údajem z číselníku Kódy PP pro ČSSZ s platností k prvnímu dni aktivního období, v němž se nový PP zadává. (Např. pokud v únoru 2013 zadáváme nový prac. poměr s nástupem 15.3.2013, vyplní se Kód ČSSZ k datu 1.2.2013.) Pokud je při opravě Druh PP změněn, Kód pro ČSSZ se již automaticky nezmění.

Pokud pracovní poměr nezakládá účast na sociálním pojištění, což může být např. Výplata renty, předvyplní se z číselníku Kódy PP pro ČSSZ údaj "-" Bez kódu. Předvyplnění je nastaveno na druzích prac. poměrů.

Jedná se o položku s historií. Nepovinná položka, ale pozor! Měla by být vyplněna (a to minimálně k datu počátku PP). Bez jejího řádného vyplnění nebude možné řádně sestavovat ELDP. (Jako nepovinná byla zavedena z technických důvodů, aby uživatelé neměli potíže s ukládáním PP po update, který tuto položku z legislativních důvodů zavedl.)

Zaměstnání malého rozsahu (pro ČSSZ)
PartTimeJob

Položka typu přepínač pro zadání, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu z hlediska vyplňování ELDP, viz popis v kapitole Kódy PP pro ČSSZ.

Zatržení tohoto údaje způsobí, že pro účely nemocenského a důchodového pojištění bude na tento pracovní vztah pohlíženo jako na zaměstnání malého rozsahu.

Jedná se o položku s historií. Ovlivňuje výpočet mezd, viz např. výpočet položky Účasten soc. pojištění (MLD:S_IsSocialInsurance).

Platí pouze důchodové pojištění
RetInsOnly

Příznak, zda se jedná o prac. poměr, pro nějž platí jen snížená sazba pojištění.

Od 1.1.2012 nemá význam. (Od uvedeného data bylo opět zavedeno, že všichni zaměstnanci platí buď nemocenské i důchodové pojištění, nebo neplatí sociální pojištění vůbec). Tedy aktuálně neovlivňuje výpočet pojistného. Položka má vliv na výpočet mezd.

Dostupnost a použití této položky se v čase měnila podle toho, jak se měnila legislativa. Nejdříve byla zavedena, poté dočasně zrušena. Poté znovu zavedena s tím, že ovlivňovala výpočet mezd (např. položky Účasten soc. pojištění (MLD:S_IsSocialInsurance) a z ní plynoucích dalších výpočtů). V průběhu doby totiž např. platilo, že v některých případech byl pracovník účasten pouze důchodového pojištění a takovému zaměstnanci se snižovala sazba sociálního pojištění o ostatní složky. Týkalo se např. společníků a jiných členů statutárních orgánů a dále osob, kterým po skončení zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu.

Dále se k ní může přihlížet v některých tisk. sestavách - např. Oznámení zvýšené sazby pojistného. Samozřejmě pouze za předpokladu, že se aktuálně používá.

Nástup dne
DateOfBegin$DATE

Datum, od kterého je sjednán nástup do prac. poměru. Datum nelze opravovat, pokud k danému prac. poměru už existuje mzdový list.

Pokud se jedná o nový prac. poměr, k němuž jste již ML vytvořili, ale potřebujete datum opravit, pak mzdový list smažte a po opravě data jej vytvořte znovu.

Viz též poznámka u výpočtu fondu prac. doby.

Pozor na zadání ukončení PP zpětně!

Na dobu
TypeOfPeriod
Zda se jedná o prac. poměr na dobu neurčitou/určitou. Položka má evidenční charakter.
Způsob vzniku
TypeOfBegin_ID
Číselníková položka pro zadání způsobu vzniku prac. poměru. Kód způsobu vzniku zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku způsobů vzniku. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka má evidenční charakter.
Zkušební doba
TrialPeriod; TrialPeriodDays

Délka zkušební doby v měsících (TrialPeriod) a kalendářních dnech (TrialPeriodDays). Položka má pouze evidenční charakter.

Zadání zkušební doby v kalendářních dnech je vhodné pro případy, kdy je zkušební dobu nutno zadat na necelé měsíce. Toto nastává v případech, kdy je sjednaná doba kratší než půl roku. Zkušební doba totiž nesmí přesáhnout polovinu sjednané délky PP. V takových případech se pak určuje v kalendářních dnech.

Skutečný nástup dne
RealDateOfBegin$DATE

Datum, kdy pracovník skutečně nastoupil do prac. poměru. Datum již nelze opravovat, pokud k danému prac. poměru už existuje mzdový list.

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2008 se za den vstupu do zaměstnání považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy (platu) nebo za který se mzda (plat) nekrátí (viz § 7 zákona 54/1956 Sb.), je třeba u nových pracovních poměrů zadávat v případech, kdy toto nastává, datum "Skutečný nástup" shodně s datem "Počátek pracovního poměru".

Pokud se jedná o nový prac. poměr, k němuž jste již ML vytvořili, ale potřebujete datum opravit, pak mzdový list smažte a po opravě data jej vytvořte znovu.

Viz též poznámka u výpočtu fondu prac. doby.

Středisko
Division_ID
Středisko, na němž bude veden daný prac. poměr. Podle střediska lze pak např. provádět rozúčtování mzdových nákladů plynoucích z daného prac. poměru apod. Kód střediska zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Jedná se o položku s historií.
Zakázka
BusOrder_ID

Zakázka, k níž se vztahuje daný prac. poměr. Podle zakázky lze pak např. provádět rozúčtování mzdových nákladů plynoucích z daného prac. poměru apod. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Kód zakázky zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zakázek.

Další typická možnost automatického rozúčtování je rozúčtování dle realizovaných výkonů. Dále viz práce s výkony.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. Jedná se o položku s historií.

Obchodní případ
BusTransaction_ID
Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Nadřízený PP
Superior_ID
Prac. poměr, který je nadřízen aktuálnímu. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku ostatních prac. poměrů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka má pouze evidenční charakter, nijak nesouvisí s určování řídícího prac. poměru.
Výpovědní lhůta
NoticePeriod
Délka výpovědní lhůty v měsících. Položka má evidenční charakter.
Výpověď doručena dne
NoticeDate$DATE
Datum doručení výpovědi. Položka má evidenční charakter.
Výstup dne
DateOfEnd$DATE

Datum ukončení prac. poměru. Zadáte v případě ukončení prac. poměru. Byl-li prac. poměr ukončen, pak již není po datu výstupu platným prac. poměrem. Položka má vliv na výpočet mezd, s výjimkou ukončení zpětně do uzavřeného mzdového období.

Pozor na zadání ukončení PP zpětně!

Způsob ukončení
TypeOfEnd_ID
Číselníková položka pro zadání způsobu ukončení prac. poměru. Kód způsobu ukončení zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku způsobů ukončení. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka má evidenční charakter.
Důvod ukončení
ReasonOfEnd

Popis důvodu ukončení PP. Položka má evidenční charakter.

Položka se tiskne mj. v Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), tudíž si sem lze uvést údaj, který je ze zákona požadován na Zápočtovém listu, o tom, zda byl pracovně právní vztah zaměstnavatelem ukončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Dále zde objasníme následující položku evidovanou na tomto dokladu, ale pouze interně:

Název Popis
Datum změny
DateOfChangeEdit

Položka se při zadávání prac. poměru předvyplní datem minimální změny. Položka není dostupní uživateli k editaci, vyplňuje se automaticky.

Položka byla zavedena až od v.10.02 včetně. Pro naplnění položky na prac.poměry zadané v předchozích verzích použijte agendu Pomocné nástroje.

Jedná se o příznak, který umožňuje porovnat, zda byl daný prac. poměr zadán zpětně do již uzavřeného období či nikoli. K tomu se přihlíží při vyhodnocování řídícího prac. poměru. Viz též výklad v agendě Pomocné nástroje.

Subzáložka Hlavní údaje

Tato subzáložka je řešena jako výrobcem pevně daný vstupní formulář. Obsahuje následující položky:

Název Popis
V evidenčním stavu
(RecordedStatus)

Určuje, zda se daný poměr má počítat do evidenčního stavu. Tj. nebude zatrženo např. pro dohody o pracovní činnosti a pro krátkodobé výpomoci typu dohody o provedení práce či dohody o prac. činnosti malého rozsahu, členy stat. orgánu apod. Pokud se jedná o prac. poměr, z jehož titulu má být zaměstnanec veden v evidenčním stavu, pak bude zatrženo.

Zatržení příznaku lze v následujících mzdových obdobích měnit, nicméně mělo by být měněno pouze v ojedinělých případech (tj. např. trvalá změna u daného druhu PP daná legislativou). Vynětí z evidence docílíte rovněž zadáním nepřítomnosti, která může v daném období způsobit dočasné vynětí z evidence, má-li zatrženu položku Mimo evidenční stav. Viz též příklad u popisu funkce WageDaysOfStatus.

Využívá se pro omezení/filtraci zaměstnanců, prac.poměrů a mzdových listů jen za "V/Mimo evidenční stav", přičemž se zohledňují i zadané nepřítomnosti. Viz popis funkce Filtrace v agendě Zaměstnanců, resp. Prac. poměrů, resp. omezení ve mzdových listech.

V defaultně dodávaných datech je nastaveno její předvyplňování pro ty druhy prac. poměru, pro které má význam, viz Výchozí hodnoty v agendě Druhů prac. poměrů. Tj. nebyla-li dosud zatržena, zatrhne se s ohledem na zvolený Druh prac. poměru v subzáložce Vznik a ukončení PP. Dále viz předvyplnění položek PP.

Počítat mzdu
(CalcWage)

Možnost vyjmout daný prac. poměr z počítání mezd.

Zatržení příznaku lze v následujících mzdových obdobích měnit, nicméně mělo by být měněno pouze v ojedinělých případech (tj. např. trvalá změna u daného druhu PP daná legislativou). Vynětí z počítání mzdy docílíte rovněž zadáním nepřítomnosti, která může v daném období způsobit dočasné vynětí z počítání mzdy, má-li zatrženu položku Nepočítat mzdu. Viz též příklad u popisu funkce WageDaysOfStatus.

V defaultně dodávaných datech je nastaveno její předvyplňování pro ty druhy prac. poměru, pro které má význam, viz Výchozí hodnoty v agendě Druhů prac. poměrů. Tj. nebyla-li dosud zatržena, zatrhne se s ohledem na zvolený Druh prac. poměru v subzáložce Vznik a ukončení PP. Dále viz předvyplnění položek PP.

Využívá se:

 • Pro omezení/filtraci zaměstnanců, prac.poměrů a mzdových listů jen za "Pobírá/nepobírá mzdu", přičemž se zohledňují i zadané nepřítomnosti. Viz popis funkce Filtrace v agendě Zaměstnanců, resp. Prac. poměrů, či omezení ve mzdových listech.
 • Blokuje výpočet mezd! - tj. nemá-li zaměstnanec ani jeden den, pro který by se mu měla mzda počítat (tj. nemá zatrženu položku Počítat mzdu na prac. poměru nebo má po celý měsíc nepřítomnost s nastavením Nepočítat mzdu) a dále nemá na dané období zadanou žádnou nemocenskou dávku nebo roční zúčtování, výpočet mezd se vůbec nespustí a mzdový list označí přímo jako spočtený. Výpočet by se v takovém případě spustil, jen pokud by v daném období existovala nem. dávka (tj. zda některá dávka nemá řádek typu 1,2 nebo 4 v počítaném mzdovém období) nebo pokud je v něm přenesené roční zúčtování (aby bylo možno proplacení ND resp. přenos RÚZ do ML zohlednit). Dále viz Zablokování výpočtu mezd.
Počítat pojištění
(CalcInsurance)

Označuje, zda prac. poměr zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění. Pokud se jedná o prac. poměr, z jehož titulu má být zaměstnanec účasten na pojištění, pak bude zatrženo.

Zatržení příznaku lze v následujících mzdových obdobích měnit, nicméně mělo by být měněno pouze v ojedinělých případech (tj. např. trvalá změna počítání pojištění u daného druhu PP daná legislativou).

Vynětí z počítání pojištění docílíte rovněž zadáním nepřítomnosti, která může v daném období způsobit dočasné vynětí z počítání pojištění, má-li zatrženu položku Nepočítat pojištění. Viz též příklad u popisu funkce WageDaysOfStatus.

V defaultně dodávaných datech je nastaveno její předvyplňování pro ty druhy prac. poměru, pro které má význam s ohledem na aktuálně platnou legislativu, viz Výchozí hodnoty v agendě Druhů prac. poměrů. Tj. nebyla-li dosud zatržena, zatrhne se s ohledem na zvolený Druh prac. poměru v subzáložce Vznik a ukončení PP. Dále viz předvyplnění položek PP.

Dříve nebylo zatrženo např. u dohod o provedení práce. Od 1.1.2012 je zatrženo i u dohod. Nebo mělo by být zatrženo u členů statutárních orgánů. Viz poznámka u výpočtu položky Základ ZP součet (MLD:S_HealthInsBaseTotal).
Pravidla pro počítání pojištění se v legislativě neustále mění, čili je třeba mít položku správně nastavenu s ohledem na aktuálně platnou legislativu, nikoli na příklady zde uvedené.

Dále viz též Často kladené otázky, Výpočet nespočetl ZP/SP u PP typu STAT, jak to?

Využívá se:

Nepočítání pojištění je možno samozřejmě řešit rovněž "nepřiřazením" výpočtového schématu pro počítání pojištění k danému mzdovému listu resp. přímo u daného druhu prac. poměru. Dále viz předvyplnění položek - výchozí hodnoty a výchozí výp. schémata u druhů prac. poměrů. Je ale mít na paměti, že pak se pro daný PP nespočítá nic, co dané (nepřiřazené) výpočtové schéma řeší. Pravidla pro počítání/nepočítání něčeho (např. pojištění) typicky z PP typu dohody se časem mění. Vždy je proto třeba při hledání řešení vycházet z aktuálně platné legislativy.

U nových nepřítomností nastavit výpočet kalendářních dní
(CalDaysOfAbsences)
Týká se zadávání nepřítomností typu neplacené volno a absence. Určuje, jak se bude předvyplňovat položka Počítat kalendářní dny u nových nepřítomností zadávaných k danému prac. poměru. Význam viz popis položky Počítat kalendářní dny v agendě Nepřítomností.
Přenášet odpracované hodiny z kalendáře
(CalcWorkingHours)

Položka typu přepínač pro zadání, zda počítat odpracované hodiny automaticky či nikoliv. Nastavením této položky povolíte resp. potlačíte automatický výpočet odpracovaných hodin z konkrétního směnného kalendáře, přiřazeného zaměstnanci, dále v položce Pracovní kalendář. Ovlivňuje např. výpočet položek:

Automatický výpočet je jednou z možností, jak zadat údaje do mzdového listu a s výhodou jej využijete v případě zaměstnanců, kteří obvykle pracují v souladu s předepsanými směnami ve vygenerovaném pracovním kalendáři a u nichž dochází k minimu odchylek od těchto hodin. V opačném případě je spíše vhodnější automatický výpočet vypnout a zadávat údaje o odpracovaném čase ručně.

Automatický výpočet NELZE kombinovat s přenášením hodin z výkonů. Tj. pokud chcete odpracované hodiny přenášet z výkonů, je třeba automatické počítání hodin z prac. kalendáře vypnout.

Toto nastavení nebude možno kombinovat s případným budoucím zadáváním nepřítomností z nemocenských dávek zpětně do předchozích již uzavřených mzdových období pro daný prac. poměr v měsících, kdy toto nastavení bylo použito a které by se mohly překrývat s trváním ND. Proto pokud se potýkáte s potřebou takové ND občas zadávat, raději režim automatického přenosu odprac. doby z prac. kalendáře nevolte.

Počítat přesčasové hodiny
(CalcOverTime)

Položka typu přepínač pro zadání, zda počítat přesčasové hodiny automaticky či nikoliv. Nastavením této položky povolíte resp. potlačíte automatický výpočet přesčasových hodin. Potlačení se týká pouze automatického výpočtu přesčasových hodin, nikoliv výpočtu přesčasového příplatku. V každém případě však lze přesčasové hodiny do mzdového listu zadat i ručně.

U prac. poměrů s měsíční mzdou (viz položka Druh mzdy) se přesčasové hodiny obvykle nepočítají, pak ponecháte nezatrženo. Pokud ji zatrhnete, budou se počítat i pro měsíční mzdu. Naopak u hodinových mezd se přesčasy obvykle počítají, pak položku zatrhnete. Pokud ji ponecháte nezatrženu, nebudou se přesčasové hodiny počítat ani u hodinových mezd.

Položka slouží pro výpočet přesčasových hodin celkem (ML:S_OvertimeTotal), viz Odpracovaná doba - Hodiny přesčas celkem.

Pravidla pro zadávání přesčasů, viz Často kladené otázky - Jak zadávat přesčas.

Počítat minimální mzdu (CalcMinimalWage)

Položka typu přepínač pro zadání, zda počítat minimální mzdu či nikoliv. Nastavením této položky povolíte resp. potlačíte výpočet doplatku do minimální mzdy. V každém případě však lze doplatek do minimální mzdy do mzdového listu zadat i ručně.

Doplatek do minimální mzdy nebudete vyčíslovat u vedlejších prac. poměrů, u pracovních poměrů typu dohoda o pracovní činnosti apod.

Kategorie
(Category)

Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající kategorii:

 • Nezadáno (vnitřně reprezentována číslem 0)
 • Dělník (vnitřně reprezentována číslem 1)
 • Technik (vnitřně reprezentována číslem 2)

Položka má evidenční charakter. Používá se pro rozdělení výstupních sestav do skupin. Jedná se o položku s historií.

Příklad:

Definovaná skupina v tisk. sestavě, v níž chceme skupinovat dle zadaných kategorií, bude mít např. pro kategorii dělník výraz obsahující řetězec "Category=1".

Druh mzdy
(TypeOfWage)

Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající druh mzdy:

 • Hodinová mzda - (vnitřní kód = 0)
 • Měsíční mzda - (vnitřní kód = 1)

Položka tedy rozhoduje, zda jde o pracovní poměr s měsíční nebo hodinovou mzdou.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gold se rozhodovalo, zda jde o pracovní poměr s měsíční nebo hodinovou mzdou, podle toho, zda byla či nebyla zadána položka měsíční mzda - částka.

U pracovních poměrů, u nichž nebudou záměrně definovány směny v prac. kalendáři (typicky u Dohod o provedení práce), je třeba zadávat hodinovou mzdu, jelikož nebude možný přepočet jednotkové mzdy z měsíční mzdy, viz poznámka u výpočtu Jednotkové mzdy.

Mzda - částka
(WageAmount)

Jedná se o částku

 • hodinové mzdy - je-li Druh mzdy hodinová mzda
 • měsíční mzdy - je-li Druh mzdy měsíční mzda

Jedná se o položku s historií a s kalkulačkou.

Po výpočtu jednotkové mzdy (MLD: WageForUnit) se provede kontrola na nenulovost položky Mzda - částka v prac. poměru, viz Kontrolní výrazy.

Odměna za pohotovost
(AlertCompensation)

Představuje částku odměny za pohotovost vyplácené za 1 hodinu pohotovosti. Používá se pro výpočet odměny za pohotovost, viz Náhrady - Odměna za pohotovost. Není-li tento údaj zadán, použije se pro výpočet globální proměnná Procento průměru za prac. pohotovost (S_P_Pohot).

Jedná se o položku s historií a s kalkulačkou.

Pracovní kalendář
(ShiftCalendar_ID)

Číselníková položka pro zadání pracovního kalendáře. Kód prac. kalendáře zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku prac. kalendářů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Určuje rozložení směn, velikost úvazku, slouží k určení fondu prac. doby, doby pro přesčas, nepřítomností a řadě dalších údajů. Viz výpočet jednotlivých položek v kapitolách Význam vybraných položek ML, RZÚ a průměrů, jejich výpočet a použití. Povinná položka. Jedná se o položku s historií.

Před výpočtem mezd a při zadání nem. dávek pro daný prac. poměr byste měli mít prac. kalendář (má-li zadaný úvazek nebo nějaký vzor) pro dané mzdové období samozřejmě vygenerovaný (v opačném případě nelze očekávat smysluplné výsledky).

Na případnou změnu pracovního kalendáře, pokud existuje nemocenská dávka! Z prac. kalendáře se mj. napočítávají dny na ND a pokud jej změníte, nebude pak možné ND uložit! Pokud se kalendář změní v měsíci, kdy nemocenská dávka začíná, je možné ještě situaci vyřešit tím, že se po jeho změně řádek nemocenské dávky vymaže a založí znovu. Pokud se ale jedná o ND z již staršího uzavřeného období, ND opravit nepůjde. V takovém případě prac. kalendář rozhodně neměňte a s jeho změnou vyčkejte až po ukončení ND! Program vás na takovou skutečnost upozorní.

Pracovní zařazení
(WorkPosition_ID)
Číselníková položka pro zadání pracovního zařazení. Kód prac. zařazení zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku prac. zařazení. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Prac. zařazení se nabízejí s ohledem na svá data platnosti, viz popis v číselníku. Položka má evidenční charakter. Jedná se o položku s historií.
Klasifikace zaměstnání
(JobClasification_ID)

Číselníková položka pro zadání odpovídající klasifikace zaměstnání pro statistické údaje. Kód klasifikace zaměstnání zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku klasifikací zaměstnání. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Jedná se o položku s historií.

Předvyplňuje se klasifikací zaměstnání zadanou v údajích pracovního zařazení vybraného v předchozí položce a to tehdy, nebyla-li dosud položka vyplněna nebo tehdy, pokud došlo ke změně prac. zařazení a položka klasifikace zaměstnání byla vyplněna stejnou hodnotou, jako mělo nastaveno v číselníku předchozí pracovní zařazení.

Klasifikace zaměstnání podle ISCO
(JobClasificationISCO_ID)

Číselníková položka pro zadání odpovídající klasifikace zaměstnání podle ISCO pro statistické údaje. Kód klasifikace zaměstnání zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku klasifikací zaměstnání podle ISCO. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Jedná se o položku s historií.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za kódy klasifikací zaměstnání, které jsou platné k aktivnímu mzdovému období (viz Platnost od-do v údajích klasifikací).

Předvyplňuje se klasifikací zaměstnání podle ISCO zadanou v údajích pracovního zařazení vybraného v položce Pracovní zařazení a to tehdy, nebyla-li dosud položka vyplněna nebo tehdy, pokud došlo ke změně prac. zařazení a položka klasifikace zaměstnání podle ISCO byla vyplněna stejnou hodnotou, jakou mělo nastaveno v číselníku předchozí pracovní zařazení.

Číselník Klasifikace zaměstnání se používal do 31.12.2010, pak byl nahrazen číselníkem Klasifikace zaměstnání dle ISCO. Při update databáze se nová položka Klasifikace zaměstnání podle ISCO naplnila podle hodnoty položky Klasifikace zaměstnání, pokud bylo možné jednoznačně určit její hodnotu. V případě, že existující hodnotě klasifikace zaměstnání odpovídalo několik hodnot klasifikace podle ISCO, položka Klasifikace zaměstnání podle ISCO se nenaplnila, o čemž informuje zápis v servisní knížce, a položku je třeba doplnit ručně.

Postavení v zaměstnání
(JobPosition_ID)
Číselníková položka pro zadání odpovídajícího postavení v zaměstnání pro statistické údaje. Kód klasifikace zaměstnání zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku postavení v zaměstnání. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Jedná se o položku s historií.
Pracovní doba
(WorkingTime)
Alfanumerická položka pro zadání pracovní doby. Položka má evidenční charakter, nepovinná položka, využití např. pro tisk prac. smlouvy apod. Jedná se o položku s historií.
Vedoucí pracovník
(Manager)
Příznak, zda se jedná o vedoucího.
Místo výkonu práce
(WorkingDestination)
Alfanumerická položka pro zadání místa výkonu práce. Položka má evidenční charakter, nepovinná položka, využití např. pro tisk prac. smlouvy apod. Jedná se o položku s historií.
Pravidelné pracoviště
(WorkingPlace)
Alfanumerická položka pro zadání pravidelného pracoviště. Položka má evidenční charakter, nepovinná položka, využití např. pro tisk prac. smlouvy apod. Jedná se o položku s historií.
Externí identifikace
(ExternIdentification)

Externí identifikace prac. poměrů může být využita pro import do výkonů z jiných SW. Jedná se např. o externí čísla prac. poměrů používaná v docházkových systémech. Slouží jako jedna z možností, jak identifikovat při importu výkonů odpovídající prac. poměr (jiná možnost je např. identifikace podle interního identifikátoru apod.).

V jednom časovém úseku nemohou existovat dva prac. poměry se stejnou identifikací.

Způsob výpočtu náhrady za svátek při měsíční mzdě (FeastMode)

Jelikož existují různé přístupy k tomu, jak zohlednit svátky při měsíční mzdě při odměňování dle zákona o mzdě a dle zákona o platu, je možno pro každý PP nastavit způsob výpočtu náhrad za svátek při měsíční mzdě.

 • Při odměňování dle zákona o mzdě, nejsou svátky považovány za odpracovanou dobu, nezahrnují se do fondu pracovní doby (FPD) a musí se vždy proplácet přes náhrady.
 • Při odměňování dle zákona o platu, jsou svátky považovány za odpracovanou dobu, zahrnují se do fondu pracovní doby (FPD) a náleží za ně plat, nikoliv náhrada.

Možnosti:

 • Dle nastavení v GP (tj. hodnota 0) - Pak se použije nastavení zadané v glob. proměnné S_SvTyp.
 • Nepočítat (tj. hodnota 1) - Pak se svátky nebudou zadávat a považují se za odpracované dni.
 • Počítat z průměrů na náhrady (tj. hodnota 2) - Pak se svátky budou zadávat a budou se počítat přes průměr do náhrad.

Z toho plyne, že u firem, které odměňují podle zákona o platu, je třeba mít v této položce hodnotu 1= Nepočítat.

Položka má vliv na výpočet mezd. Nejedná se o položku s historií, jelikož použitý režim pro daný měsíc se pamatuje přímo na mzdovém listě. Viz výpočet položky Způsob počítání svátků (MLD:S_FeastMode). Přes ni ovlivňuje výpočet dalších položek např.:

Stanovená týdenní pracovní doba (IndividualWeekDuty)

Možnost zadat individuální normální týdenní úvazek, neboli individuální stanovenou týdenní pracovní dobu. Týdenní úvazek (stanovená týdenní pracovní doba) je zadána v globální proměnné S_NormUvaz, nicméně stanovená týdenní pracovní doba se může pohybovat v rozsahu 30 až 40 hodin, aniž by byl úvazek považován za zkrácený.

Dle §79 Zákoníku práce: Stanovená týdenní prac. doba zaměstnanců pracujících v podzemí nebo v nepřetržitém a třísměnném provozu nesmí překročit 37,5 hodin týdně. Zaměstnanec, který má pracovní čas rozvržený tak, že pravidelně vykonává práci střídavě v obou směnách v dvousměnném provozu, má pracovní čas nejvíce 38,75 hodin týdně. U zaměstnanců mladších 18-ti let nesmí překročit 30 hodin týdně. Další zkrácení této doby bez snížení mzdy může ještě upravovat kolektivní smlouva.

Pokud zde individuální normální týdenní úvazek není zadán, pak se použije hodnota z globální proměnné S_NormUvaz. Ovlivňuje zejména krácení minimální mzdy, viz výpočet položky Normální úvazek a následně Výpočet - Minimální a hrubá mzda. Položka má vliv na výpočet mezd. Jedná se o položku s historií. Dále se podle ní dohledává odpovídající záznam v číselníku Roční fondy pracovní doby pro tisk sestavy Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnanců se ZPS a sestavy Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením, přičemž se bere údaj v historii platný k 1. dni příslušného měsíce.

Riziková práce (HazardousWork)

Označení, zda se jedná o rizikovou práci (dle zákoníku práce).

Položka nemá vliv na výpočet mezd, proto lze její hodnotu měnit i v již uzavřeném mzdovém období. Využívá se při sestavování statistického výkazu Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz.

Skupina prací
(JobGroup_ID)
Číselníková položka pro zadání odpovídající skupiny prací pro vyčíslení zaručené mzdy. Viz Minimální a hrubá mzda - Zaručená mzda. Kód skupiny prací zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku skupin prací. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Položka má vliv na výpočet mezd.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zde je možno zadávat příp. zobrazovat všechny ostatní položky vztažené k pracovnímu poměru (PP), které nejsou k dispozici na některé z jiných subzáložek záložky Detail v této agendě, příp. si definovat své vlastní vstupní formuláře tak, aby vám co nejlépe vyhověly s ohledem na položky, které používáte a způsob, jakým je zadáváte.

Jelikož se jedná o definovatelné formuláře, jejich konkrétní uspořádání a podoba mohou podléhat v čase změnám podle požadavků uživatelů a stav v aktuální verzi nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Uživatel si rovněž může definovat libovolné množství svých vlastních formulářů, do nichž může uspořádat položky zcela odlišně. Proto pro lepší identifikaci dále popsaných položek je u každé z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek.

Popis vybraných položek na vybraných dodávaných formulářích:

Def. formulář Hlavní údaje

Jedná se o vstupní formulář, na němž jsou k dispozici stejné položky jako na subzáložce Hlavní údaje, viz výše. Jeho význam tkví zejména v tom, že si jeho prostřednictvím můžete zobrazovat nejdůležitější údaje o daném prac. poměru v agendě Zaměstnanci v subzáložce Pracovní poměry (pokud pro ni máte zapnuto zobrazování Panelu definovatelných údajů).

Pokud vám nevyhovuje uspořádání zadávaných položek na pevných záložkách, můžete si stejným způsobem nadefinovat vlastní vstupní formuláře a položky zadávat přes ně.

Subzáložka Naturální příjmy

Subzáložka slouží k zadání finančního ohodnocení naturálních příjmů, poskytovaných zaměstnanci v rámci aktuálního pracovního poměru ze záložky Seznam. Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných naturálních příjmů.

Subzáložka je určena pro zadání finančních ohodnocení naturálních mzdových plnění, která podléhají zdanění.

Přidávání, mazání, resp. editace částky naturálního příjmu shodí příznak správnosti výpočtu odpovídajícího ML z aktivního mzdového období.

Název Popis
Popis Popis daného naturálního příjmu.
Finanční hodnota Finanční ohodnocení daného naturálního příjmu. Slouží pro výpočet Naturální mzdy celkem, viz Náhrady - Naturální mzda.
Platí od

Mzdové období, od něhož je zaměstnanci poskytován daný naturální příjem. Kód mzdového období buď zadáte ručně přímo z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Mzdových období. Povinná položka.

Období platnosti naturálního příjmu nelze zadávat zpětně do již uzavřených období.

Platí do

Mzdové období, do něhož je zaměstnanci poskytován daný naturální příjem. Kód mzdového období buď zadáte ručně přímo z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Mzdových období.

Období platnosti naturálního příjmu nelze zadávat zpětně do již uzavřených období.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Vymazat nelze naturální příjmy, jejichž období platnosti spadá do již uzavřených mzdových období.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.