Pracovní poměry - záložka Seznam

Seznam zadaných pracovních poměrů k jednotlivým zaměstnancům. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Zde se zobrazují všechny prac. poměry bez ohledu na jejich platnost v aktuálně zobrazovaném mzdovém období. Pokud chcete vidět pouze aktuálně platné, použijte funkci Filtrovat.

Jelikož se jedná o agendu, kde zobrazené hodnoty závisí na mzdovém období, je nad záložkami této agendy k dispozici panel pro volbu zobrazeného mzdového období.

V horní části záložky může být k dispozici položka (k dispozici je jen tehdy, je-li agenda vyvolaná z jiné agendy zafiltrovaná jen za prac. poměry k danému zaměstnanci):

Název Popis
Identifikace zaměstnance Zobrazuje identifikaci zaměstnance (osobní číslo, příjmení, jméno, rodné číslo), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. aktuálního zaměstnance ze záložky Seznam.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • dle osobního čísla zaměstnance - v tomto případě třídí dle osobního čísla znakově
 • dle osobního čísla zaměstnance - numericky
 • dle příjmení a jména zaměstnance
 • dle názvu pracovního poměru
 • dle kódu pracovního poměru
 • aj.

  K třídění "Zkušební doba - dny" - třídění za dny zkušební doby nehledí na zk. dobu v měsících. Tento klíč je třeba kombinovat s tříděním podle klíče za měsíce. Kombinace klíčů na záložce Seznam ale není možná (jedná se o číselník, tudíž lze třídit vždy jen za jeden vybraný klíč). Nicméně toto třídění najde využití na tiskové sestavě, kde lze zkombinovat oba klíče (jak za měsíce, tak za dny). Samostatné třídění za dny zkušební doby na záložce Seznam nemá význam.

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Funkce pro přidání nového prac. poměru není k dispozici, pokud žádné mzdové období není inicializované. Tj. zahajujete práci v modulu mezd a personalistiky a zřejmě jste si dosud nezavedli mzdová období nebo jste zatím neprovedli inicializaci prvního z nich.

Mzdová období zadáte buď přímo v agendě mzdových období nebo prostřednictvím průvodce nastavením mezd. Inicializaci mzdového období pak provedete prostřednictvím agendy Mzdová uzávěrka.

Detail / Seznam F3
Opravit F4neboShift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy mohou být částečně omezené. Opravovat údaje pracovního poměru nelze zpětně do již nepřístupných mzdových období. Viz též Možnosti zpětných oprav příp. mazání v agendách mezd a personalistiky - obecně. Pokud se jedná o uzavřený prac. poměr, lze ho editovat jenom tehdy, pokud je datum ukončení prac. poměru maximálně o jeden den menší než počáteční datum prvního neuzavřeného měsíce.

Pokud je první neuzavřené období 9/2005, tak lze opravovat prac. poměr s datem ukončení 31.8.2005 a vyšší.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Zde pořídíte reporty vztahující se k údajům prac. poměrů (Osobní karta pracovníka, Výstupní list apod.).

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list)

  K tisku Zápočtového listu - Zápočtový list se typicky generuje po ukončení prac. poměru, v opačném případě nemusí být některé údaje smysluplné (dovolené, nepřítomnosti, nemocenské), ale může nastat i výjimka. Tisk. sestava Zápočtového listu je z důvodu technické obtížnosti rozdělena do více samostatných částí.

  Neexistuje závazný oficiální tiskopis. Zákon pouze říká, jaké údaje mají být na formuláři vytištěny. Před tiskem se program dotáže na další potřebné údaje, např. na dosaženou kvalifikaci. Text "Pracovněprávní vztah byl/nebyl zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem" není na sestavě uveden, ale lze ho zadat na pracovní poměr při jeho ukončení do položky "Důvod ukončení". V příp. srážek se tiskne vč. čísla exekuce a exekutorského úřadu, viz položky v detailu srážky. Počet odpracovaných dnů se počítá od začátku pracovního poměru, nikoliv od data skutečného nástupu (má být uvedena doba trvání pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, ne pouze odpracované dny.

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele, viz též poznámka dále

  K tisku Hromadného oznámení zaměstnavatele - pro správné sestavení tisku je třeba mít správně vyplněny položky Číslo pojištěnce ZP, Kód země v trvalém bydlišti zaměstnance a Státní příslušnost. Dále viz popis zmíněných položek.

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
 • Oznámení zvýšené sazby pojistného - Slouží "malému" zaměstnavateli, který se rozhodne platit soc. pojištění ve zvýšené výši (oznámení s vyčíslením průměrného počtu zaměstnanců).

  Sestava zavedená v souvislosti s novelou platnou o 1.1.2011, která zrušila plošnou možnost odečítat polovinu náhrad placených zaměstnavatelem z celkového odvodu pojistného na SP. Více viz popis glob. proměnné S_MalyZtelSP.
  Na druhé stránce sestavy se vypíše, na základě jakých údajů byly hodnoty vypočteny. Tyto údaje jsou určeny jen jako dodatečná informace pro uživatele.

  K vyčíslení průměrného počtu zaměstnanců - při stanovení účasti na NP se přihlíží k nastavení položky "Platí pouze důchodové pojištění". Pokud má prac.poměr nastavenu v počítaném měsíci položku na Ano, nezapočítává se daný pracovní poměr do počtu zaměstnanců. Pokud má zaměstnance v počítaném měsíci více prac. poměrů, započítá se za každý PP.

 • Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnanců se ZPS

  Tisk. sestava nečerpá informace o ročních fondech z pracovních kalendářů, ale z číselníku ročních fondů pracovní doby. Pro správné sestavení oznámení je třeba, aby byl číselník naplněn pro všechny týdenní úvazky, které zaměstnavatel má (40hod, 37,5 hodiny atd.). Odvody se vyčíslují až od počtu zaměstnanců 25.

 • Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením

  Pro sestavu platí totéž, co pro předchozí sestavu "Oznámení o plnění povinného podílu zaměstnanců se ZPS", tj. čerpá informace z číselníku ročních fondů pracovní doby. Tato sestava slouží jako podklad pro výpočet slevy na dani pro zdravotně postižené zaměstnance podle zákona o daních z příjmů. Jedná o dvě sestavy, protože metodika výpočtu pro povinný podíl zaměstnávání osob se ZP je jiná (TZP se započítávají vícekrát), než pro uplatnění slevy na dani.

 • Potvrzení pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

  Pokud je vyplněno datum ukončení PP, zobrazí se před tiskem dialogové okno, ve kterém je možno doplnit další údaje potřebné pro daný formulář.

 • Klasifikace zaměstnání dle ISCO - neplatné (nevyplněné) kódy - vypíše zaměstnance s kódy nevyplněnými nebo s kódy již neplatnými, přičemž využívá platnosti kódů klasifikace a údaje o případném nástupci
 • aj.

Mezi dodávanými def. exporty pro elektronickou komunikaci je zde k dispozici mj. následující:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Prac. poměr nelze vymazat, pokud již k němu existuje alespoň jeden mzdový list. Pokud k němu existuje mzdový list v již uzavřeném období, pak nelze prac. poměr ani skrýt.

Pokud daný prac. poměr již nechcete v seznamu zobrazovat, jelikož je např. ukončen apod., použijte funkci Filtrovat.

Zkopírovat F9 Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat.
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Podporuje skrývání. Pokud k prac. poměru existuje mzdový list v již uzavřeném období, pak nelze prac. poměr skrýt.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

-

Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.

Zde upozorníme na následující možnosti filtrování podle evidenčního statusu:

 • "V/mimo evidenční stav" - Vyfiltruje záznamy jen za zaměstnance, kteří jsou resp. nejsou v evidenčním stavu. V evidenčním stavu je zaměstnanec, který má v zobrazeném období nějaký platný prac. poměr, má u něj zatržen příznak "V evidenčním stavu" a nemá nepřítomnost, která vyjímá prac. poměr zaměstnance z evidence, tj. která má zatrženu položku Mimo evidenční stav.

  Zaměstnanci pobírající ND v ochranné lhůtě v personální evidenci nejsou.

 • "Pobírá/nepobírá mzdu" - Vyfiltruje záznamy jen za zaměstnance, kteří pobírají resp. nepobírají mzdu. Že zaměstnanec pobírá mzdu znamená, že má v zobrazeném období nějaký platný prac. poměr, má u něj zatržen příznak "Počítat mzdu" a nemá nepřítomnost, která vyjímá prac. poměr zaměstnance z počítání mezd, tj. má zatrženu položku Nepočítat mzdu.

Zde není k dispozici volba "V/mimo personální evidenci", jako je tomu přímo v agendě zaměstnanců, protože z logického hlediska zde nemá význam.

Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

- V této agendě není k dispozici.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení akcí po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Výp.prům. Ctrl +R -

Funkce pro výpočet průměrů za příslušné rozhodné období pro dané prac. poměry. Jedná se o jednu z možností vytvoření průměru resp. vyvolání výpočtu průměrů. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Která z uvedených podfunkcí bude výchozí, závisí na nastavení parametru Výchozí typ průměru při hromadném výpočtu v Nastavení parametrů mezd.

Hr. nepřítomnost Ctrl +H -

Funkce pro hromadné zadávání nepřítomností pro vybrané PP. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, v němž zadáte údaje potřebné k vytvoření nového dokladu nepřítomnosti. Význam jednotlivých položek je vysvětlen v záložce Detail agendy Nepřítomnosti. Této funkce lze s výhodou využít např. při zadávání celozávodní dovolené.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.