Pracovní úrazy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu pracovního úrazu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Řádky úrazu Nemocenské dávky

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Identifikace zaměstnance a prac. poměru Zobrazuje identifikace zaměstnance (osobní číslo, příjmení, jméno, rodné číslo) a jeho prac. poměru (kód PP a název PP), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. k němuž se váže aktuální záznam dovolené ze záložky Seznam.

Subzáložka Hlavička

Subzáložka Hlavička slouží pro zadání základních údajů o daném záznamu pracovního úrazu. Obsahuje položky:

Název Popis
Období

Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.

Jak bylo řečeno v kap. Jak začít používat modul Mzdy a personalistika, k záznamům pracovních úrazů se přistupuje jako k dokladům, tudíž na nich musí být mj. uvedeno (fiskální) období, do něhož byly vystaveny. V rámci tohoto období budou i číslovány v číselné řadě, nicméně z hlediska výpočtu mezd a jejich zaúčtování, nemá toto období další význam, jelikož se pracovní úrazy nijak neúčtují.

Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Zaměstnanec(Employee_ID)

Zaměstnanec, k němuž se vztahuje aktuální záznam pracovního úrazu. Zadáte osobní číslo nebo příjmení zaměstnance nebo vyberete z číselníku zaměstnanců. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ovlivňuje následující položku Prac. poměr, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka.

Pracovní poměr (EmployPattern_ID)

Kód pracovního poměru, k němuž se vztahuje aktuální záznam pracovního úrazu. Kód zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku prac. poměrů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Prac. poměry se nabízí podle zadání předchozí položky Zaměstnanec, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka.

Pracovní zařazení
(WorkPosition_ID)
Číselníková položka pro zadání pracovního zařazení. Kód prac. zařazení zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku prac. zařazení. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Prac. zařazení se nabízejí s ohledem na svá data platnosti, viz popis v číselníku. Položka má evidenční charakter.
Základní typ (BaseTypeAsText)

Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající typ pracovního úrazu. Položka má evidenční charakter. Výchozí hodnotou je Pracovní. Hodnoty:

 • Pracovní
 • Zjištěné ohrožení nemocí z povolání
 • Nemoc z povolání
 • Ostatní
Počet zraněných (NumberOfInjured) Celé číslo udávající celkový počet osob zraněných při aktuálním pracovním úrazu.
Druh úrazu (RelevanceAsText)

Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající druh pracovního úrazu. Hodnoty:

 • Ostatní
 • Smrtelný
OKEČ (CZ-NACE) (IndustryBranchCode)

Předmět podnikání zaměstnavatele. Předvyplňuje se hodnotou zadanou v položce Odvětvová klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) v agendě Globální proměnné, není-li hodnota v agendě Globální proměnné zadána, předvyplňuje se hodnotou zadanou v položce Kód NACE hlavní činnosti v agendě Firemní údaje (je-li tam hodnota zadána). Toto předvyplnění může uživatel libovolně změnit.

Není-li hodnota zde v položce OKEČ (CZ-NACE) zadána, při tisku se v tiskovém formuláři zobrazí hodnota uvedená v položce Kód NACE hlavní činnosti v agendě Firemní údaje.

Pro smysluplné vyplnění předmětu činnosti v tiskových formulářích (např. ve formuláři Záznam o úrazu 2011) je však třeba, aby byl údaj v této položce vyplněn platným číselným kódem NACE.

Datum a čas úrazu (DateOfInjury$DATE) Datum a čas, kdy došlo k pracovnímu úrazu.
Počátek směny (BeginOfShift) Textová položka umožňující zadat počátek směny zaměstnance v den, kdy došlo k pracovnímu úrazu.

Dále jsou k dispozici položky pro zadání údajů o pracovním úrazu, pro přehlednost jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Vlastnosti Místo úrazu Popis příčin a okolností úrazu Popis porušených předpisů a kým Činnost, při které k úrazu došlo Druh zranění a zraněná část těla

Subzáložka Vlastnosti

Subzáložka Vlastnosti slouží k zadání upřesňujících údajů k aktuálnímu pracovnímu úrazu pomocí zatržení odpovídajících zatržítek. Uvádí se, zda došlo k úrazu na pracovišti postiženého, zda byl postižený kvalifikován pro práci, kterou vykonával, upřesňuje se zdroj a příčiny úrazu apod.

Subzáložka Místo úrazu

V této subzáložce se uvádí místo, na kterém došlo k pracovnímu úrazu, včetně případných doplňujících informací.

Subzáložka Popis příčin a okolností úrazu

Tato subzáložka slouží k uvedení vyčerpávajícího popisu příčin a okolností, za nichž došlo k pracovnímu úrazu. Úvodní část zadaného textu se zobrazuje jako bližší, vysvětlující popis vedle čísla dokladu pracovního úrazu v agendě Nemocenské dávky v subzáložce Pracovní úraz/Nemoc z povolání.

Subzáložka Popis porušených předpisů a kým

Subzáložka umožňuje uvést soupis předpisů, které byly porušeny v souvislosti s aktuálním pracovním úrazem, a dále kým byly tyto předpisy porušeny.

Subzáložka Činnost, při které k úrazu došlo

Tato subzáložka slouží k uvedení popisu činností, při nichž došlo k pracovnímu úrazu.

Subzáložka Druh zranění a zraněná část těla

Tato subzáložka umožňuje popsat zranění, ke kterým došlo při pracovním úrazu.

Subzáložka Řádky úrazu

Subzáložka Řádky úrazu slouží k zadání řádků dokladu k jednotlivým mzdovým obdobím. Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků (na počátku prázdný). Údaje k jednotlivým mzdovým obdobím jsou evidovány v kolekci. K dispozici jsou následující údaje:

Název Popis
Mzdové období

Mzdové období, k němuž patří údaje zadávané do položek v definovatelném formuláři Kompenzace pracovního úrazu.

Údaje lze zadávat i zpětně k již uzavřeným mzdovým obdobím.

Pod seznamem mzdových období je zobrazen definovatelný formulář Kompenzace pracovního úrazu, jehož položky slouží k zadávání statistických údajů potřebných pro sestavení výkazu Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz k aktuálnímu mzdovému období. Uspořádání položek v definovatelném formuláři umožňuje pružně reagovat na případné změny statistického výkazu např. při potřebě přidat novou sledovanou položku apod. Jedná se o obdobu záložky Formuláře z jiných agend a platí pro něj shodná pravidla použití a ovládání uvedená v kap. Záložka Formuláře obecně. Význam jednotlivých položek dodávaného formuláře vyplývá z jejich názvu.

Pod položkami definovatelného formuláře je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v subzáložce Řádky úrazu v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec, tj. přidá nové mzdové období.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Nemocenské dávky

Subzáložka Nemocenské dávky obsahuje prvek needitovatelný seznam, který obsahuje kompletní seznam všech nemocenských dávek, jež se vztahují k aktuálnímu pracovnímu úrazu. Tak je možné evidovat proplacené částky související s pracovním úrazem. V záložce lze nemocenské dávky připojovat, odpojovat, případně upravovat pomocí k tomu určených funkcí. K pracovnímu úrazu je možné připojit pouze nemocenské dávky se stejným zaměstnancem a pracovním poměrem, jaký je uveden u pracovního úrazu, přičemž datum počátku nemocenské dávky (Dávka od) nesmí být nižší než datum, kdy došlo k pracovnímu úrazu (Datum a čas úrazu). Pracovní úraz lze k již dříve vytvořené nemocenské dávce připojovat i zpětně, tj. do již uzavřených mzdových období, vzhledem k tomu, že připojení pracovního úrazu neovlivňuje výši nemocenské dávky a tudíž nemění výpočet mezd.

Pracovní úraz však může existovat i zcela nezávisle na jakékoli nemocenské dávce, protože mohou nastat případy, kdy pracovní úraz není nijak spjat s pracovní neschopností a přesto je třeba ho vykazovat. V takovém případě zůstane seznam nemocenských dávek v této subzáložce prázdný.

V needitovatelném seznamu se zobrazují základní údaje o každé nemocenské dávce:

Název Popis
Číslo dok. Číslo dokladu nemocenské dávky.
Datum dok. Datum vystavení dokladu nemocenské dávky.
Dávka od Doba zahájení nemocenské dávky, blíže viz popis položky Dávka od v agendě Nemocenské dávky.
Dávka do Doba ukončení nemocenské dávky, blíže viz popis položky Dávka do v agendě Nemocenské dávky.
Kód Druh nemocenské dávky, blíže viz popis položky Druh nemocenské dávky v agendě Nemocenské dávky.
Základní typ Určuje typ nemocenské dávky, blíže viz popis položky Základní typ v agendě Nemocenské dávky.
Popis Krátký popis označující nemocenskou dávku.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Připojit ND  

Funkce je k dispozici pouze v subzáložce Nemocenské dávky. Připojí k aktuálnímu záznamu vybranou nemocenskou dávku z agendy Nemocenské dávky. Po vyvolání funkce se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovanou nemocenskou dávku, která se pak přidá do zobrazeného seznamu nemocenských dávek svázaných s aktuálním pracovním úrazem.

Ve vyvolaném průvodci můžete požadované nemocenské dávky označit a označené připojit najednou.

Ve vyvolaném průvodci je k dispozici možnost Získat záznamy dle předvyplněných podmínek, která zobrazí jen nemocenské dávky se shodným zaměstnancem a se shodným pracovním poměrem jako je v hlavičce aktuálního pracovního úrazu, jejichž datum počátku nemocenské dávky (Dávka od) je rovné nebo vyšší než datum, kdy došlo k pracovnímu úrazu (Datum a čas úrazu).

Připojit lze i k nemocenské dávky, které spadají do již uzavřeného mzdového období.

Odpojit ND   Funkce je k dispozici pouze v subzáložce Nemocenské dávky. Funkce inverzní k funkci Připojit. Po potvrzení uživatelem odpojí označené nemocenské dávky od aktuálního pracovního úrazu. Není-li žádná nemocenská dávka označena, odpojí aktuální nemocenskou dávku. Daná nemocenská dávka se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi nemocenskou dávkou a aktuálním záznamem.
Upravit  

Funkce je k dispozici pouze v subzáložce Nemocenské dávky. Z agendy Pracovní úrazy otevře agendu Nemocenské dávky omezenou jen za ty nemocenské dávky, které se váží ke konkrétnímu pracovnímu úrazu. Tj. zobrazí všechny doklady typu Nemocenská dávka k aktuálnímu pracovnímu úrazu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • otevřít zde - otevře agendu Nemocenské dávky "přes" agendu Pracovní úrazy.
 • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Nemocenské dávky a otevře ji buď "přes" agendu Pracovní úrazy, anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Nemocenské dávky. Takto odtud vyvolaná agenda Nemocenských dávek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za nemocenské dávky jen k aktuálnímu pracovnímu úrazu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících nemocenských dávek ke všem pracovním úrazům apod.)

Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).