Provedené mzdové uzávěrky (MUZ)

Agenda zobrazí seznam existujících uzávěrek mzdových období.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Podklady pro plat.příkazy Zaúčtování Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v dokladových agendách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Agenda v sobě spojuje knihu uzávěrkových mzdových dokladů a všechny funkce pro práci s nimi. Je k dispozici jednak pro přehled o existujících dokladech vygenerovaných při uzávěrce mezd a dále pro přehled o podkladech pro platební příkazy a zaúčtování mezd z uzavřeného mzdového období. Uzávěrkové doklady vznikají automaticky při uzávěrce aktivního mzdového období a po jeho případném zpětném otevření se mažou. (Při zpětném otevření jiného než aktivního mzd. období se nemažou a při jeho opětovném uzavření již znovu negenerují). Viz též Věcný postup evidence a Generování platebních příkazů z mezd.

Podklady pro zaúčtování a platební příkazy se generují na základě definic uzávěrky a definic plateb.

Nejedná se o doklady s řádky jako takové, nýbrž jen o doklady se základními hlavičkovými údaji (jako je období, řada dokladů apod.), pod kterými pak probíhá zaúčtování do účetnictví, resp. které zastřešují vzniklé podklady pro platební příkazy. Tudíž doklady mzdové uzávěrky nemají standardní záložku Detail, jelikož zde nemá význam. Ke každému dokladu lze však na záložce Podklady pro platební příkazy sledovat vygenerované podklady pro plat. příkazy (dále PLP), příp. z nich generovat žádosti o PLP. Rovněž si lze rovnou odtud otevřít agendy žádostí o PLP resp. ostrých PLP a provádět v nich požadované změny. Informaci o tom, kterým dokladem je daný PLP uhrazen, lze vidět přímo v záložce Platby agendy Podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd. V záložce Zaúčtování je pak možno prohlížet, jaké vznikly při mzdové uzávěrce požadavky na zaúčtování jednotlivých složek mezd a jak se promítají do účetnictví, příp. si rovnou otevřít příslušnou agendu účetnictví (žádosti o zaúčtování resp. účetní deník).

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.