Mzdové reporty - popis

V následujícím textu uvedeme, které kroky obsahuje tato agenda charakteru průvodce a jak pomocí ní pořídíte požadované výpisy.

Jednotlivé části:

1. krok - Výběr skupiny reportů

V prvním okně průvodce je zobrazen seznam nadefinovaných skupin reportů, ze kterého vyberte požadovaný.

2. krok - Zadání omezení pro vybranou sestavu

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Průvodce se zobrazí okno pro zadání omezujících podmínek pro data, která chceme zvoleným reportem vytisknout, tj. můžeme určit, kteří zaměstnanci budou brány v úvahu při sestavení reportu apod. Vzhled tohoto okna průvodce, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezujících prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložce Omezení dokladových agend. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení jsou uvedena v samostatné kapitole (tj. způsob nastavení omezení, používání definic omezení, možnost využití výchozí definice omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.). Dále obsahuje možnost nastavení třídění vypsaných záznamů. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Pokud mají výstupní tisk. sestavy nastaveno ve své definici vlastní řazení (je typicky potřeba, pokud jsou tyto sestavy nějak skupinované), pak se do výsledného reportu neuplatní třídění nastavené v tomto kroku průvodce.

Obecně platí, že prvek Třídění není k dispozici, pokud definice DynSQL odpovídající danému reportu neobsahuje žádné klíče pro třídění nebo jsou všechny skryté. Více viz DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Klíče.

V tomto kroku jsou k dispozici obdobné funkce, jako jsou v záložce Omezení dokladových agend se stejným významem. Můžete si tedy i zde nastavit často používaná omezení a uložit si je jako vlastní definice omezení, ze kterých budete později pouze vybírat apod. Přístup k funkci Uložit je však závislý na právu Na záložce Omezení dovolit pouze jednoduchý režim (Méně funkcí).

Kromě omezení nastaveného v tomto kroku, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.
Dále zde upozorňujeme na možné důsledky omezení při některých typech omezení v některých typech výpisů, viz kap. Často kladené otázky, otázka Omezení versus zkreslení ve výpisech.
 
POZOR!!! Z výše uvedeného plyne, že pokud uživatel např. nemá právo ke středisku, na kterém je evidován prac. poměr daného zaměstnance, pak se o něm nevytiskne NIC.
Obdobně, pokud uživatel nemá právo vidět osobní údaje zaměstnanců a tiskne si nějaký report o daném zaměstnanci, kde se tyto údaje vyskytují, pak budou na místo daných údajů tištěny pouze ***.

V dalším textu stručně charakterizujeme jednotlivé skupiny reportů, příp. popíšeme význam těch omezujících podmínek, u kterých by mohlo dojít k mylnému výkladu:

Pro tuto agendu jsou využívány funkce z udfs knihoven, (udfs_01.dll resp. udfs_01.so apod.), proto pro správný chod agendy je třeba mít udfs knihovny odpovídající verze nebo kompatibilní k dispozici. Nejsou-li na příslušné cestě k dispozici, pak mohou skončit některé z požadovaných akcí CHYBOU!!!
Dále viz Často kladené otázky a odpovědi - otázka Začaly se mi objevovat chyby typu "function XY is not defined" a kap. Instalace ABRA Gen - Další akce provedené v rámci instalace.

Mzdy - Mzdové listy

Tato skupina reportů umožňuje získávat různé výstupní přehledy z údajů na mzdových listech. Prostřednictvím nastavení omezujících podmínek je možné vytvořit např. sestavu, která obsahuje pouze přehled o jednom zaměstnanci za jedno mzdové období nebo která naopak obsahuje jen údaje zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, či přehled za všechny zaměstnance a vybraná mzdová období apod. Možností výstupů je samozřejmě mnohem více a je možné je různě kombinovat (kombinace volby jednoho z reportů, variantně nastaveného omezení a tisk. sestav resp. exportů). K dispozici jsou zde shodné tiskové sestavy resp. exporty, jako jsou výrobcem dodávány přímo v agendě mzdových listů.

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je shodný s prvky v záložce Omezení mzdových listů.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • Výplatní pásky
 • Výplatní listiny
 • Kontrolní sestavy mezd
 • Čtvrtletní výkaz o práci
 • a řada jiných

Mezi dodávanými def. exporty pro elektronickou komunikaci jsou zde k dispozici mj. následující:

 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření pro příslušný rok
 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách pro příslušný rok
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro příslušný rok
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně pro příslušný rok
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření pro příslušný rok

Z exportu se typicky buď volbou Vytvořit dokument vytvořit doklad v agendě Dokumenty pro elektronickou komunikaci s příslušnou institucí. Případně to z různých důvodů není možné, a export se proto volbou Najít soubor uloží v požadovaném formátu pouze do souboru. Následné zpracování/odeslání tohoto souboru již se systémem nesouvisí a uživatel si jej musí zajistit sám. Způsob zpracování je u vybraných exportů uveden níže.

K některým tisk. sestavám a def. exportům, které jsou zde k dispozici:

 • Výplatní páska I, Výplatní páska II - Různé vzory výplatních pásek. Jeden ze vzorů výplatních pásek podporuje tisk definovatelného textu, zadaného před vlastním sestavením sestavy.

  Na výplatních páskách a mzdovém listu se tisknou celkové odpracované hodiny. Případný tisk odpracovaných dnů je pak realizován typicky přepočtem z celkových odpracovaných hodin přes úvazek.

  Na výplatních páskách se netisknou případné zadané daň. odpočty, zvýhodnění a slevy (resp. tisknou se jako nulové), pokud zaměstnanec nemá podepsané prohlášení k dani.

  Údaj o čerpané dovolené se tiskne z položky Čerpaná dovolená celkem (dny) (MLD:HolidayDrawDays), která při výpočtu čerpání dovolené zohledňuje i nepravidelné směny. Dále viz příklad v popisu zmíněné položky.

 • Výplatní pásky, mzdové listy - Má-li zaměstnanec souběžné prac. poměry, pak je třeba vzít v potaz, že při tisku údajů za tyto PP se některé položky tisknou jen na výstup k řídícímu PP (např. daň. odpočty, zvýhodnění a slevy, spoření, půjčky, výživné, záloha, Sráž. PHM, Tel.soukr., Škody apod.). Některé položky se tisknou na pásky k hlavnímu i vedlejšímu poměru, přičemž pro hlavní pracovní poměr se tisknou z údajů souhrnného mzdového listu a pro vedlejší pracovní poměr z údajů dílčího mzdového listu (např. Hrubá mzda, Základ zdr. a soc. pojištění, Sociální pojištění).
 • Přehledy hrubých mezd - Má-li zaměstnanec souběžné prac. poměry, pak platí, že pro ML k vedlejšímu PP se tiskne do mzdových nákladů jenom hrubá mzda (pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance, se uvádí v tisku jen k řídícímu PP.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

  Zatržítka v dialogu zobrazeném po spuštění reportu se pro každého zaměstnance předvyplní. Je třeba hodnoty zkontrolovat, příp. zkorigovat.

 • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách - export do XML, který však lze v rámci provedení exportu volbou Vytvořit dokument vytvořit doklad v agendě Dokumenty pro elektronickou komunikaci s příslušnou institucí. Jak bylo řečeno v úvodní kap., vyexportováním mzdového listu s vytvořením dokumentu a jeho následným zpracováním dojde k vytvoření souborů pro elektronické podání příslušných výkazů na příslušné instituce. Dále viz kap. kategorie dokumentů Zpracování dokumentů, typy ovladačů a jejich stavy - Přehled o výši poj. a vyplacených dávkách.
 • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - export do XML zavedený v rámci Změn v SP od 1.1.2013. Před jeho vytvořením se zobrazí okno pro ruční zadání vybraných položek.
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - export do XML.  Před jeho vytvořením se zobrazí okno pro ruční zadání vybraných položek. Uživatel si údaje z tohoto *.xml může načíst do interaktivního formuláře dostupného na webu příslušné instituce (Daňový portál) a po případném doplnění chybějících údajů přímo na webu tento formulář podat prostřednictvím datové schránky. Nemusí pak zmíněný formulář vyplňovat celý ručně.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - export do XML. Před jeho vytvořením se zobrazí okno pro ruční zadání vybraných položek. Uživatel si údaje z tohoto *.xml může načíst do interaktivního formuláře dostupného na webu příslušné instituce (Daňový portál) a po případném doplnění chybějících údajů přímo na webu tento formulář podat prostřednictvím datové schránky. Nemusí pak zmíněný formulář vyplňovat celý ručně.
 • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - export do XML. Jedná se o vyúčtování, které je v elektronické podobě povinen plátce pojistného podat příslušnému finančnímu úřadu.

Dále platí:

Má-li zaměstnanec více prac. poměrů, pak při tiscích se údaje jako ZP, SP, daň apod., které se vztahují ke všem poměrům dohromady, tisknou k řídícímu PP. Jedná se např. o kontrolní sestavy po střediscích, kde položky jako je Hrubá mzda, Vyplaceno hotově se tisknou k středisku z řídícího prac. poměru.

Jelikož mzdová problematika je v jednotlivých firmách velmi variantní, je třeba dodávané tiskové sestavy chápat jako vzory, podle nichž si uživatel může vytvořit vlastní přesně tak, jak požaduje.

Mzdy - Mzdové listy po obdobích

Tato skupina umožňuje získávat různé výstupní přehledy z údajů na mzdových listech přehledově za více mzdových období.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • Mzdový list po obdobích - tj. s výpisem základních údajů ML za jednotlivá období
 • Průměrný příjem pracovníka - přehled průměrných příjmů pracovníka za mzdová období
 • Přehled vyměřovacích základů ZP
 • aj.

Možností výstupů je samozřejmě mnohem více a je možné je různě kombinovat (kombinace volby jednoho z reportů, variantně nastaveného omezení a tisk. sestav resp. exportů).

Jelikož se v tomto případě jedná typicky o "sloupcové" tisk. sestavy, které vyžadují jiné vstupní podmínky, nejsou tyto reporty paralelně k dispozici přímo v agendě Mzdových listů, jako je tomu u výše uvedené skupiny reportů.

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je shodný s prvky v záložce Omezení mzdových listů, zde upozorníme pouze na následující:

Název Popis
Mzdové období

Omezení za mzdové období, za které se má report provést.

Období zvolte smysluplně podle toho, jaký výstup chcete pořizovat.

Mzdové listy za období a jiné obdobné výstupy z této skupiny reportů má smysl pořizovat VŽDY pouze za jeden kalendářní rok příp. za období kratší. Za delší období to smysl nemá.

Pořizování daných výstupů za delší období, než je pro ně smysluplné, může vést k nesprávným výsledkům nebo i k chybám při pořizování výstupů.

K některým tisk. sestavám a def. exportům, které jsou zde k dispozici:

 • Potvrzení o průměrném příjmu pracovníka - Tisk. sestava.

  K dané sestavě:
  Pohyblivá část mzdy - jedná se o tu část mzdy, která nepochází z úkolové ani časové mzdy
  Odpočty, zvýhodnění a slevy na dani - tisknou se nároky na daň. odpočty, zvýhodnění a slevy bez ohledu na to, zda k uplatnění daného odpočtu, zvýhodnění nebo slevy v daný měsíc skutečně došlo
  Snížený základ daně - tiskne se nulový v případě, že vychází záporný.

 • Mzdový list po období a Mzdový list jen s nenulovými hodnotami

  K tisku položky "* výsledná daň" - Mzdový list od 1.1.2015 musí mj. pro účely daně obsahovat i údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Jedná se o položku "výsledná daň".  Čerpá se z RZ a to i tehdy, pokud RZ není o MLS přeneseno (např. z důvodu, že přeplatek vč. bonusu byl nulový apod.). Tiskne se zde celá vypočtená daň z RZ před slevami (CalculatedTax).

Mzdy - Výkaz ISPV (Trexima)

Tato skupina je zde k dispozici pro získání exportů Trexima. Dále viz Statistická šetření o ceně práce (Trexima). Před vlastním sestavením exportu lze zvolit, zda se fondy pr. doby mají přebírat jako Odpracovaná doba + Nepřítomnosti - Přesčasy, což umožní eliminovat případná validační hlášení o chybách u firem, u kterých neodpovídá odpr. doba a nepřítomnosti proti FPD.

Důležité upozornění pro uživatele verzí 18.x.

Od 25. 1. 2019 vzniká pro firmy zařazené do statistického šetření ISPV nově povinnost vykazovat u zaměstnanců obor vzdělání (ve výkazu Trexima).

Starší verze ABRA Gen (do verze 18.x včetně) neumožňují do číselníku Obory vzdělání zadat kód oboru vzdělání s požadovanou délkou.

Z tohoto důvodu bylo připraveno dočasné řešení a návod, jak obor vzdělání vykazovat (ještě před přechodem na verzi 19.0.x, do které již je potřebná změna délky položky zapracována).

Postup:

 1. Stáhněte si automatickou aktualizaci, která do systému doplní systémovou definovatelnou položku a definovatelný formulář. Pro stažení a aplikaci aktualizací použijte tlačítko Zkontrolovat aktualizace v levé spodní části okna pro spouštění agend. Aktualizace je dostupná od verzí 18.01.01, 18.03.01 a 18.13.06 včetně.
 2. Přidaný formulář umožňuje v číselníku Obory vzdělání zadat kód do definovatelné položky umístěné na tento formulář. Formulář před použitím zapněte v menu Nastavení. Postupujte podle podrobného návodu Naplnění a použití číselníku obory vzdělání, který naleznete v kapitole PDF příručky, v sekci Legislativa, metodika, postupy.
 3. Ručně zadejte požadované informace do číselníku Obory vzdělání. Kódy si vygenerujte na webu Obory vzdělání.
 4. V číselníku Zaměstnanci si u jednotlivých zaměstnanců vyberte příslušný obor.

Součástí aktualizace je upravený výkaz (export), který použije kódy zadané do definovatelné položky. Při aktualizaci na verzi 19.0.x se údaje zadané do definovatelné položky automaticky přenesou do standardní položky Kód přímo v číselníku Obory vzdělání a provizorní definovatelný formulář i definovatelná položka budou odstraněny (již nebudou zapotřebí).

Firmy, které aktuálně nejsou zařazeny do šetření ISPV, mohou naplnit číselník později (po update na verzi 19.0.x).

Mzdy - Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Tato skupina reportů umožňuje získávat sestavu Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, kterou požaduje Český statistický úřad. Výkaz se používá jako podklad pro stanovení objemu prostředků na vyplácení nemocenských dávek pro ministerstva a další subjekty. Vykazují se ukazatele charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost žen a mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob atd.

Mzdy - Výkony

Tato skupina reportů umožňuje získávat různé přehledy o realizovaných výkonech pro vybrané zaměstnance a prac. poměry na jednotlivých střediscích, zakázkách či obchodních případech.

Význam prvků pro zadání omezení dat pro tento report je obdobný s prvky v záložce Omezení mzdových listů, zde upozorníme pouze na následující:

Název Popis
Středisko, Zakázka, Obchodní případ, Projekt Středisko, zakázka, obchodní případ resp. projekt, na který byl daný výkon zadán v subzáložce Výkony mzdového listu.
Datum Datum realizace výkonu ze subzáložky Výkony.
Mzdové období ML Možnost omezit si za mzdové období mzdové listy, z nichž chceme vypisovat na nich zadané výkony.

K některým tisk. sestavám, které jsou zde k dispozici:

 • Přehled výkonů po zakázkách resp. po obchodních případech či projektech - Sestavy jsou standardně setříděny do skupin podle zakázek resp. obch. případů či projektů, přičemž druhý z těchto údajů se tiskne do posledního sloupce (a je za něj setříděno v rámci dané skupiny). Slouží k zobrazení informací za obch. příp. versus zakázky a naopak.

3. krok - Volba výstupu

V tomto kroku je k dispozici položka typu přepínač, pomocí níž můžete zvolit, zda se výstup má provést prostřednictvím tiskových sestav nebo definovatelných exportů:

Přepínač pro volbu způsobu výstupu

4. krok - Dokončení - Volba tiskové sestavy/def. exportu a vlastní tisk/export

Po stisku tlačítka Dokončit v předchozím kroku Průvodce program pokračuje podle toho, jaký jste si zvolili v předchozím kroku průvodce způsob výstupu: