Roční zúčtování - záložka Detail

Agenda roční zúčtování byla upravena ve smyslu novely zákona o dani z příjmu platné od 1.1.2006, která ukončuje platnost vybraných daňových odpočtů a nahrazuje je slevami na dani. Položky a způsob výpočtu RZÚ v této agendě odpovídají jak legislativě platné do 31.12.2005, tak legislativě platné od 1.1.2006, v souladu s tím se operativně mění i vzhled agendy RZÚ, rozhodující je rok zúčtování, za který se roční zúčtování provádí. Dále viz Postup plátce při ročním zúčtování záloh a daňových zvýhodnění pro rok 2005 a Postup plátce při ročním zúčtování záloh a daňových zvýhodnění pro rok 2006.

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ročního zúčtování (RZÚ) ze záložky Seznam. K záznamům RZÚ se v systému přistupuje jako k dokladům. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu, i když zobrazení a zadávání řádků v tomto speciálním dokladu je trochu odlišné od standardních dokladů, viz dále:

Obsažené subzáložky: Hlavička Řádky-detail Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Pro lepší identifikaci některých dále popsaných položek je uveden i jejich konkrétní název (italikou), příp. včetně zkratky agendy, do níž položka patří, viz identifikace popisovaných položek. Podle tohoto názvu lze položky i lehce vyhledávat (viz full-textové hledání v helpu).

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Identifikace zaměstnance a dokladu ročního zúčtování Zobrazuje identifikace zaměstnance (osobní číslo, příjmení, jméno, rodné číslo), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. k němuž se váže aktuální záznam ročního zúčtování ze záložky Seznam. Dále je zde pro informaci uvedeno číslo dokladu (aktuálního dokladu ročního zúčtování ze záložky Seznam).

Subzáložka Hlavička

Subzáložka Hlavička v této agendě slouží nejen pro zadávání základních údajů o daném záznamu ročního zúčtování a pro zobrazení již zadaných celkových částek, ale i pro zobrazení či přidávání/mazání jednotlivých řádků ročního zúčtování. Vlastní položky řádků se pak editují přímo v subzáložce Řádky-detail, kde lze rovněž řádky přidávat/mazat.

Subzáložka obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsahuje položky:

Název Popis
Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.
Datum Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Zaměstnanec

Zaměstnanec, k němuž se vztahuje aktuální záznam ročního zúčtování. Zadáte osobní číslo nebo příjmení zaměstnance nebo vyberete z číselníku zaměstnanců. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ovlivňuje následující položku Prac. poměr, dále viz Možné způsoby zadání zaměstnance/prac. poměru do hlavičkových údajů záznamů.

Povinná položka. Na již existujících záznamech zadaného zaměstnance již nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (pokud jej ovšem ještě smazat lze). Za jakých okolností to lze, viz popis funkce Vymazat v záložce Seznam.

Rok zúčtování Rok, pro který platí dané zúčtování.
Datum uzavření ročního zúčtování

Položka pro evidenci datumu, k němuž byl doklad RZÚ "uzavřen" ve smyslu přenosu případných přeplatků do mzdových listů funkcí Uzavření RZ. Používá se pro:

 • sestavení tiskové sestavy Potvrzení o zdanitelných příjmech, kde je třeba uvést zda a kdy proběhlo roční zúčtování a s jakým výsledkem.
 • odlišení dokladů RZÚ s nějakými přeplatky, které nebyly přeneseny do ML (tj. ještě nebyly zpracovány, tj. datum je nevyplněno), od dokladů RZÚ s přeplatky, které sice též nebyly přeneseny, ale přenášeny ani být nemají (tj. datum je již vyplněno, doklad je již z hlediska ročního zúčtování zpracován a již se k němu nechceme v budoucnosti vracet).

Datum se vyplňuje automaticky datem posledního dne měsíce, v němž byl doklad RZÚ "uzavřen", ale lze jej do dokladu RZÚ zadat i ručně.

Nechť na dokladu RZÚ vznikne např. přeplatek na dani < 50 CZK, který se nevrací (nebo jiná částka, která se nevrátí nebo nestrhne). Pak se takový přeplatek do ML přenášet nebude. Pokud vyvoláme funkci Uzavření RZ, pak systém na tuto skutečnost upozorní a nabídne možnost Nepřenášet. I když zvolíme přeplatek nepřenášet, systém nabídne možnost vyplnit na doklad zmiňované datum přenosu pro pozdější odlišení dokladu od dosud nezpracovaných.

Položky pro rok zúčtování 2005 a nižší:

Název Popis
Celkem odpočty Suma položek Celkové odpočty za všechny řádky dokladu RZÚ.
Nárok na daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění automaticky vypočtený systémem na základě údajů ML zaměstnance.

Celkem základ daně Suma položek Dílčí základ daně za všechny typy řádků dokladu RZÚ.
Vypočtená daň před slevou Daň vypočtená podle platné daň. tabulky pro zúčtování, před snížením o slevu v rámci uplatnění daňového zvýhodnění.
Vypočtená daň po slevě Daň vypočtená po snížení o slevu v rámci uplatnění daň. bonusu, na který má zaměstnanec za daný rok nárok (max. do výše daně).
Přiznaný nárok na daňový bonus

Přiznaný nárok na daňový bonus na základě údajů zaměstnance.

Velikost daňového bonusu je kontrolována, aby byla v mezích stanovených pro jeho vyplacení poplatníkovi. Tj. nesmí být menší než aktuální hodnota globální proměnné S_MinRocDB a musí být větší než aktuální hodnota globální proměnné S_MaxRocDB. Podrobněji viz Uplatnění možností snížení daňového zatížení, daň. bonusy.

Zaplacené zálohy Suma položek Zaplacené zálohy na daň za všechny typy řádků dokladu RZÚ.
Vyplacený daňový bonus Suma položek Vyplacený daňový bonus za všechny typy řádků dokladu RZÚ.
Přeplatek na dani

Vypočtený přeplatek na dani je rozdíl předchozích položek, tj. Vypočtená daň po slevě minus Zaplacené zálohy. Je-li rozdíl kladný, jde o nedoplatek, který se zaměstnanci nesráží (sníží se o něj případný nedoplatek daňového bonusu). V opačném případě jde o Přeplatek, který musí být přenesen do mzdového listu funkcí Uzavření RZ a zaměstnanci vrácen.

Rozdíl na daňovém bonusu

Vypočtený rozdíl na daňových bonusech, tj. Vypočtený daň. bonus minus Vyplacený daň. bonus.

Je-li rozdíl kladný, jde o nedoplatek, který musí být zaměstnanci doplacen, tj. musí být přenesen do mzdového listu funkcí Uzavření RZ. V opačném případě jde o přeplatek, který zaměstnanec nevrací (sníží se o něj případný přeplatek na dani).

Stav ročního zúčtování Informace o tom, zda bylo roční zúčtování již uzavřeno (dále viz popis u položky Datum uzavření RZ) a případně zda a do jakého souhrnného ML byl přenesen přeplatek na dani resp. nedoplatek na daň. bonusech.

Položky pro rok zúčtování 2006:

Název Popis
Úhrn příjmů Suma položek Celkový příjem za všechny typy řádků dokladu RZÚ.
Pojistné Suma položek Celkové pojistné za všechny typy řádků dokladu RZÚ.
Základ daně Rozdíl předchozích dvou položek, tj. Úhrn příjmů minus Pojistné.
Nezdanitelné části základu daně (odpočty) Suma položek Celkové odpočty za všechny řádky dokladu RZÚ.
Základ daně po snížení o nezdanitelné části Rozdíl předchozích dvou položek, tj. Základ daně minus Nezdanitelné části základu daně.
Zaokrouhleno na 100Kč dolů Zaokrouhlení předchozí položky, tj. Základu daně po snížení o nezdanitelné části, na 100Kč dolů.
Vypočtená daň (sazbou podle podle §16 odst.1) Vypočtená daň podle tabulky roční daně dle zákona o dani z příjmu.
Sleva na dani podle § 35ba Suma položek Uplatněná daňová sleva za všechny řádky dokladu RZÚ.
Zjištěná daň po slevě podle §35ba Kladný rozdíl předchozích dvou položek, tj. Vypočtená daň minus Sleva na dani, nebo nula (v případě, že rozdíl předchozích dvou položek je záporný).
Zjištěné daň. zvýhodnění podle §35c: Suma položek Uplatněná zvýhodnění za všechny řádky dokladu RZÚ.
  Zjištěná sleva podle §35c

Sleva na dani, která je částí daňového zvýhodnění. Je rovna minimu z předchozích dvou položek, tj.:

 • Zjištěné dani po slevě, pokud je Zjištěná daň po slevě menší než Zjištěné daňové zvýhodnění.
 • Zjištěnému daňovému zvýhodnění, pokud je Zjištěná daň po slevě větší než Zjištěné daňové zvýhodnění.
  Zjištěný bonus podle §35c Daňový bonus se rovná rozdílu předchozích dvou položek, tj. Zjištěného daň. zvýhodnění minus Zjištěné slevy na dani, pokud tento rozdíl spadá do zákonem stanovených mezí (tj. nesmí být menší než aktuální hodnota globální proměnné S_MinRocDB a musí být větší než aktuální hodnota globální proměnné S_MaxRocDB), viz Postup plátce při ročním zúčtování záloh a daňových zvýhodnění pro rok 2006.
Zjištěná daň po všech slevách Kladný rozdíl položek Vypočtená daň minus Sleva na dani, nebo nula (v případě, že rozdíl položek je záporný).
Zúčtování záloh na daň po slevě:  
  Zjištěná daň po všech slevách Hodnota z řádku Zjištěná daň po všech slevách.
  Úhrn sražených záloh na daň (po slevách) Suma položek Zaplacené zálohy na daň za všechny typy řádků dokladu RZÚ.
  Rozdíl na dani po slevách Rozdíl položek Úhrn sražených záloh na daň (po slevách) a Zjištěná daň po všech slevách. Kladný výsledek znamená přeplatek na dani, tj. zaměstnanec zaplatil na zálohách za rok víc, než je jeho roční daňová povinnost. Je-li výsledek záporný, jde o nedoplatek.
Zúčtování měsíčních daňových bonusů:  
  Zjištěný bonus podle §35c Hodnota z řádku Zjištěný bonus podle §35c.
  Vyplacené měsíční daňové bonusy (všechny) Suma všech položek Vyplacený daňový bonus za všechny typy řádků dokladu RZÚ.
  Rozdíl na daňovém bonusu Rozdíl položek Zjištěný bonus podle §35c a Vyplacené měsíční daňové bonusy. Kladný výsledek znamená nedoplatek daňového bonusu, tj. zaměstnanec dostal vyplaceno na daňových bonusech za rok méně, než je jeho roční nárok. Je-li výsledek záporný, jde naopak o přeplatek.
Kompenzace vzniklých rozdílů:  
  Přeplatek na dani po slevě Sem je přenesena hodnota položky Rozdíl na dani po slevách.
  Rozdíl na daňovém bonusu Sem je přenesena hodnota položky Rozdíl na daňovém bonusu.
Doplatek ze zúčtování

Doplatek ze zúčtování se rovná:

 • Součtu položek Přeplatek na dani po slevě a Rozdíl na daňovém bonusu, pokud je tento součet větší než stanovená hranice S_RZUMin. Je přenesen do mzdového listu funkcí Uzavření RZ a zaměstnanci vrácen.
 • Částky menší než stanovená hranice nelze do mzdového listu přenést.

 • Nule v ostatních případech.
Rozklíčování doplatku ze zúčtování pro vypořádání se správcem daně: Provádí se pouze v případě, že Doplatek ze zúčtování je větší než nula.
  Přeplatek na dani po slevě (MLS:AnnualClearing) Rozdíl položek Doplatek ze zúčtování a Doplatek na bonusu.
  Doplatek na bonusu (MLS:YearTaxBonus)

Doplatek na daňovém bonusu se rovná:

 • Rozdílu položek Přeplatek na dani po slevě a Doplatek ze zúčtování, pokud je tento rozdíl větší než nula.
 • Nule v ostatních případech.

Seznam řádků ročního zúčtování

Seznam řádků dokladu RZÚ s informacemi o jeho částkách. Význam jednotlivých položek viz popis v záložce Řádky-detail.

Lištu navigátoru pro práci s řádky dokladu RZÚ

Pod seznamem řádků odpočtů/zvýhodnění/slev je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor pro práci s řádky RZÚ

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec. Po vyvolání funkce se fokus přesune na subzáložku Řádky-detail, kde je rozeditovaný záznam nového přidávaného řádku.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Subzáložka Řádky-detail

Subzáložka Řádky-detail v této agendě má trochu odlišné uspořádání, než jak tomu bývá v subzáložce Obsah s řádky standardních dokladů. Jak bylo řečeno výše, seznam řádků, které doklad RZÚ obsahuje, je k dispozici přímo v dolní části subzáložky Obsah a subzáložka Řádky-detail obsahuje jen detail právě aktuálního řádku ze subzáložky Hlavička a slouží k zadání resp. zobrazení položek aktuálního řádku a k zadání a zobrazení uplatňovaných odpočtů/zvýhodnění/slev patřících k danému typu řádku. Subzáložka obsahuje:

Lišta navigátoru pro práci s řádky dokladu RZÚ

V horní části záložky je k dispozici lišta navigátoru s tlačítky pro pohyb kurzoru po jednotlivých řádcích dokladu RZÚ a pro přidání řádku, resp. vymazání řádku. Jedná se o tutéž lištu navigátoru jako je v subzáložce Hlavička.

Detail aktuálního řádku

V horní části okna jsou uvedeny položky jednotlivých částek řádku daného typu:

Název Popis
Typ řádku

Typ řádku určuje, zda se následující položky budou automaticky počítat z údajů existujících ML zaměstnance, či zda se budou zadávat ručně:

 • Součty z ML - tento typ řádku nelze přidat do dokladu RZÚ ručně, ale je přidán automaticky provedením výpočtu RZÚ ze mzdových listů a to buď z této agendy funkcí Přepočítat z ML nebo přímo z agendy zaměstnanců funkcí Výpočet RZÚ.
 • Extern.potvrzení - tento typ řádku použijete pro zadání částek příjmů, zaplacených záloh a uplatněných odpočtů/zvýhodnění/slev pro zaměstnance, který přinesl potvrzení pro roční zúčtování z jiného zaměstnání.
 • Jiné korekce - tento typ řádku použijete pro zadání:
  • jakýchkoliv korekcí částek příjmů, zaplacených záloh atd. vypočtených automaticky z ML v řádku Součty z ML příp. zapsaných z externího potvrzení.
  • pro zadání korekcí odpočtů/zvýhodnění/slev z jiných typů řádků.
  • pro zadání odpočtů/zvýhodnění/slev, které mají v definici nastaven Způsob odpočtu/zvýhodnění/slevy - Zadanou roční částkou (např. pro zadání odpočtu úroků stavebního spoření, pokud se tento neuplatňoval měsíčními částkami do jednotlivých ML - jinak se tento načte automaticky z ML).
Za období od - do Mzdová období, za která platí daný řádek RZÚ, tj. za která bylo provedeno příslušné zúčtování. Musí spadat do kalendářního roku zúčtování. Jedná se jen o informativní položku, nijak neovlivňuje výpočet zúčtování.
Popis Stručný popis daného řádku, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného řádku např. v záložce Hlavička v seznamu řádků.
Další poznámky

Libovolná poznámka k danému řádku.

Celkový příjem Celkový zdanitelný příjem. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Celk.příjem (RZÚ:TotalIncome).
Celkové pojistné

Celkové odvedené pojistné. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Celk.pojistné (RZÚ:TotalInsurance).

Dílčí základ daně Celkový dílčí daňový základ. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Základ (RZÚ:TaxBase)
Zaplacené zálohy na daň Celková částka zaplacených daň. záloh. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Zaplac.daň (RZÚ:PaidTax).
Celkem nemocenská Celková částka vyplacených nemocenských dávek. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Celk.nemocenská (RZÚ:TotalSickBenefit).
Základ daně zvl.sazbou Celková hodnota základu daně zvláštní sazbou. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Základ srážk.d. (RZÚ:SpecialTaxBase).
Daň zvláštní sazbou Celková částka daně spočtené zvláštní sazbou. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Srážk.daň (RZÚ:SpecialTax).
Vyplacený daňový bonus Celková hodnota vyplaceného daň. bonusu. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku, přičemž hodnota je vysčítaná z existujících ML za rok RZÚ, viz výpočet Řádku RZÚ - položka Daňový bonus (RZÚ:TotalTaxBonus).

Položky pro rok zúčtování 2005 a nižší:

Název Popis
Celkové odpočty Pro všechny typy řádků needitovatelná položka. Počítá se podle nároků zaměstnance na odpočty v jednotlivých měsících zúčtovávaného roku. Způsob výpočtu je dán pevně v programu (nikoli výpočtovými vzorci) a není uživatelsky měnitelný. Položka Celkové odpočty (TotalCountOffs).
Daňové zvýhodnění Pro všechny typy řádků needitovatelná položka. Vypočtené roční daňové zvýhodnění. Počítá se podle nároků zaměstnance na daňové zvýhodnění, viz Seznam daň. odpočtů/zvýhodnění/slev a slev k aktuálnímu řádku a Uplatnění odpočtů/zvýhodnění/slev. Položka Daňové zvýhodnění (TotalTaxAdvantage).

Položky pro rok zúčtování 2006:

Název Popis
Uplatněná daňová sleva podle §35ba Pro všechny typy řádků needitovatelná položka. Vypočtená roční daňová sleva dle §35ba. Počítá se podle nároků zaměstnance na daňové slevy, viz Seznam daň. odpočtů/zvýhodnění/slev a slev k aktuálnímu řádku a Uplatnění odpočtů/zvýhodnění/slev. Položka Sleva na dani (TotalTaxDiscount).
Uplatněná zvýhodnění podle §35c Pro všechny typy řádků needitovatelná položka. Vypočtené roční daňové zvýhodnění. Počítá se podle nároků zaměstnance na daňové zvýhodnění, viz Seznam daň. odpočtů/zvýhodnění/slev a slev k aktuálnímu řádku a Uplatnění odpočtů/zvýhodnění/slev. Položka Daňové zvýhodnění (TotalTaxAdvantage).

Seznam daň. odpočtů/zvýhodnění/slev k aktuálnímu řádku

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam daň. odpočtů/zvýhodnění/slev zadaných k aktuálnímu řádku dokladu RZÚ ze záložky Hlavička. Platí:

 • Pro typ řádku Spočten z ML:
  • je generován automaticky dle platných nároků zaměstnance na odpočty/zvýhodnění/slevy zadaných v jeho subzáložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy (jsou vysčítány funkcí WageCountSumOff z odpočtů/zvýhodnění/slev jednotlivých typů, na které má zaměstnanec zadán nárok) a nelze přidávat či mazat řádky odpočtů/zvýhodnění/slev. Lze pouze editovat částky odpočtů/zvýhodnění/slev definovaných jako roční zadávané. Pro jiné není editace k dispozici, jelikož nemá význam. V případě potřeby opravy takových odpočtů/zvýhodnění/slev, je třeba použít řádek typu jiné korekce a v něm zadat příslušnou opravnou částku odpočtu/zvýhodnění/slevy.
 • Pro typ řádku Externí potvrzení a Korekce:
  • je zadáván ručně a editace je zde možná bez omezení.

Obsahuje položky:

Název Popis
Druh daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy

Kód druhu daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku. Pro ostatní typy buď zadáte ručně přímo z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Druhů daň. odpočtů a slev.

Výše odpočtů úroků (patří do ostatních odpočtů) není systémem porovnávána se zákonem danou maximální hodnotou, kterou může poplatník uplatnit. Je pouze na uživateli, aby zadal hodnoty odpočtů úroků v souladu s platnou legislativou, tj. např., aby ohlídal poměrnou část maximální uplatnitelné částky úroků, byly-li úroky placeny jen po část roku.

Název druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy Název druhu daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy. Přebírá se z definice druhu daň. odpočtů/zvýhodnění/slev z číselníku Druhů daň. odpočtů a slev. Needitovatelná položka pro všechny typy řádků RZÚ.
Popis Popis pro daný řádek daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy. Pro typ řádku Součty z ML se jedná o needitovatelnou položku s informací, zda se jedná o odpočet/zvýhodnění/slevu na člena rodiny nebo jiný odpočet/zvýhodnění/slevu definovaný u zaměstnance v záložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy. Pro ostatní typy řádků RZÚ volně editovatelná položka.
Počet měsíců

Informace o počtu měsíců, ve kterých má zaměstnanec na daný odpočet/zvýhodnění/slevu nárok.

Jedná-li se o odpočet/zvýhodnění/slevu, u něhož je definováno krácení, pak se podle počtu měsíců částka uvedená v následující položce Částka krácená příslušně zkrátí v poměru daného počtu měsíců ku 12-ti. Jak se položka předvyplňuje a zda je možno ji editovat závisí na definici způsobu odpočtu/zvýhodnění/slevy a na tom, zda se jedná o typ řádku Součty z ML nebo o jiný typ řádku a je podrobně uvedeno v popisu položky Částka krácená, viz dále.

Částka krácená

Částka odpočtu/zvýhodnění/slevy. Jak se položka Částka a s ní související položka Počet měsíců předvyplní a zda jsou editovatelné, závisí na zvoleném druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy a jeho definici způsobu odpočtu/zvýhodnění/slevy, tj. o jaký odpočet/zvýhodnění/slevu jde:

 • Jen Pevnou roční částkou - pak se položka Částka předvyplní z globální proměnné pro Roční částku odpočtu/zvýhodnění/slevy zadané v definici druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy a nelze ji editovat. Počet měsíců se předvyplní podle doby uplatňování odpočtu/zvýhodnění/slevy. Jedná-li se o krácený odpočet/zvýhodnění/slevu, pak Počet měsíců lze editovat a podle zadaného počtu se částka příslušně zkrátí. V opačném případě jej editovat nelze a částka se nijak nekrátí.
 • Jen Pevnou měsíční částkou - pak se položka Částka předvyplní z globální proměnné pro Měsíční částku odpočtu/zvýhodnění/slevy zadané v definici druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy a nelze ji editovat. Řádek pro tento odpočet/zvýhodnění/slevu se generuje pro každý měsíc, za který byl uplatňován. Počet měsíců se předvyplní jedničkou a nelze jej editovat. Částka se nijak nekrátí (krácení nemá u takového druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy smysl).
 • Současně Pevnou roční a Pevnou měsíční částkou - pak se položka Částka předvyplní z globální proměnné pro Roční částku odpočtu/zvýhodnění/slevy zadané v definici druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy a nelze ji editovat (nezávisí na tom, zda je měsíční částka uvedena jako 1/12 z částky roční nebo odkazem do globál. proměnné). Počet měsíců se předvyplní podle doby uplatňování odpočtu/zvýhodnění/slevy. Jedná-li se o krácený odpočet/zvýhodnění/slevu, pak Počet měsíců lze editovat a podle zadaného počtu se částka příslušně zkrátí. V opačném případě jej editovat nelze a částka se nijak nekrátí.
 • Jen Zadanou roční částkou - pak se položka Částka předvyplní částkou zadanou k danému odpočtu/zvýhodnění/slevě v údajích zaměstnance v subzáložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy, ale lze ji editovat. Počet měsíců se předvyplní podle doby uplatňování odpočtu/zvýhodnění/slevy. Jedná-li se o krácený odpočet/zvýhodnění/slevu, pak Počet měsíců lze editovat a podle zadaného počtu se částka příslušně zkrátí. V opačném případě jej editovat nelze a částka se nijak nekrátí.
 • Jen Zadanou měsíční částkou - pak se položka Částka předvyplní částkou zadanou k danému odpočtu/zvýhodnění/slevě v údajích zaměstnance v subzáložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy, ale lze ji editovat. Řádek pro tento odpočet/zvýhodnění/slevu se generuje pro každý měsíc, za který byl uplatňován. Počet měsíců se předvyplní jedničkou a nelze jej editovat. Částka se nijak nekrátí (krácení nemá u takového druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy smysl).
 • Současně Zadanou roční a Zadanou měsíční částkou - pak se položka Částka předvyplní nulou a uživatel ji musí zadat ručně. (Nelze ji předvyplnit částkou zadanou k danému odpočtu/zvýhodnění/slevě v údajích zaměstnance v subzáložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy, jelikož tam zadaná částka se při této kombinaci chápe jako měsíční.) Počet měsíců se předvyplní podle doby uplatňování odpočtu/zvýhodnění/slevy. Jedná-li se o krácený odpočet/zvýhodnění/slevu, pak Počet měsíců lze editovat a podle zadaného počtu se zadaná částka příslušně zkrátí. V opačném případě jej editovat nelze a částka se nijak nekrátí.
 • Pro ostatní typy řádků RZÚ:
  • Jen Pevnou roční částkou - pak se položka Částka předvyplní z globální proměnné pro Roční částku odpočtu/zvýhodnění/slevy zadané v definici druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy, ale lze ji editovat. Počet měsíců se předvyplní nulou. Jedná-li se o krácený odpočet/zvýhodnění/slevu, pak Počet měsíců lze editovat a podle zadaného počtu se částka příslušně zkrátí. V opačném případě jej editovat nelze a částka se nijak nekrátí.
  • Jen Pevnou měsíční částkou - pak se položka Částka předvyplní z globální proměnné pro Měsíční částku odpočtu/zvýhodnění/slevy zadané v definici druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy, ale lze ji editovat. Řádek pro tento odpočet/zvýhodnění/slevu je třeba zadat pro každý měsíc, za který byl uplatňován. Počet měsíců se předvyplní nulou a nelze jej editovat. Částka se nijak nekrátí (krácení nemá u takového druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy smysl).
  • Současně Pevnou roční a Pevnou měsíční částkou - pak se položka Částka předvyplní z globální proměnné pro Roční částku odpočtu/zvýhodnění/slevy zadané v definici druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy, ale lze ji editovat. Počet měsíců se předvyplní nulou. Jedná-li se o krácený odpočet/zvýhodnění/slevu, pak Počet měsíců lze editovat a podle zadaného počtu se částka příslušně zkrátí. V opačném případě jej editovat nelze a částka se nijak nekrátí.
  • Jen Zadanou roční částkou - pak se položka Částka předvyplní nulou a je třeba ji zadat ručně. Počet měsíců se předvyplní nulou. Jedná-li se o krácený odpočet/zvýhodnění/slevu, pak Počet měsíců lze editovat a podle zadaného počtu se částka příslušně zkrátí. V opačném případě jej editovat nelze a částka se nijak nekrátí.
  • Jen Zadanou měsíční částkou - pak se položka Částka předvyplní nulou a je třeba ji zadat ručně. Řádek pro tento odpočet/zvýhodnění/slevu je třeba zadat pro každý měsíc, za který byl uplatňován. Počet měsíců se předvyplní nulou a nelze jej editovat. Částka se nijak nekrátí (krácení nemá u takového druhu odpočtu/zvýhodnění/slevy smysl).
  • Současně Zadanou roční a Zadanou měsíční částkou - jako Zadanou měsíční částkou.

Zbývající možná kombinace, tj. odpočet/zvýhodnění/sleva Zadanou roční a současně Pevnou měsíční částkou se zachová podle toho, zda je pevná měsíční částka definována odkazem do globál. proměnné či nikoliv, ale vzhledem k malé pravděpodobnosti jejího výskytu se jí nebudeme dále zabývat.

Daň. odpočet/zvýhodnění/sleva se samozřejmě uplatní jen tehdy, pokud má zaměstnanec na příslušný daň. odpočet/zvýhodnění/slevu nárok, tj. má ho přiřazen, je v daném mzdovém období platný a zaměstnanec má zatrženu položku Podepsal daň. prohlášení (PL:TaxDeclaration).

Dále viz popis způsobu odpočtu/zvýhodnění/slevy a položky Částka v záložce Rodinní příslušníci a daň. odpočty a slevy.

Částka nekrácená Nekrácená roční částka daňového odpočtu/zvýhodnění/slevy.
Jméno člena rodiny

Zobrazuje informaci o jménu rodinného příslušníka, na něhož je odpočet/zvýhodnění/sleva uplatňován.

Má význam jen pro daň. odpočty/zvýhodnění/slevy na rodinné příslušníky, v opačném případě není položka k dispozici. Obsah položky má význam jenom tehdy, pokud potřebujete zadat odpočet/zvýhodnění/slevu na rodinného příslušníka, který není v seznamu Rodinných příslušníků.

Lišta navigátoru odpočtů/zvýhodnění/slev - pro pohyb v seznamu odpočtů/zvýhodnění/slev

Pod seznamem řádků odpočtů/zvýhodnění/slev je k dispozici lišta navigátoru, která obsahuje tlačítka a funkce podle typu řádku RZÚ:

Navigátor pro práci s odpočty/zvýhodněními/slevami pro typ řádku Součty z ML v řádku RZÚ

nebo:

Navigátor pro práci s odpočty/zvýhodněními/slevami pro ostatní typy řádků RZÚ

Tj. navigátor v této subzáložce může obsahovat tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).