Definice položek mezd a personalistiky

Personální a mzdové agendy obsahují velké množství položek. Takřka všechny v praxi standardně používané položky jsou předdefinovány výrobcem, nicméně uživatel si může definovat libovolně i své vlastní. Položky můžeme rozdělit podle toho, kde a jakým způsobem jsou k danému Business objektu (BO) definovány a kdo je definuje:

 • Položky pevně definované výrobcem přímo v rámci struktury daného BO personální resp. mzdové agendy (např. typicky většina položek definovaných k zaměstnanci, tj. položky jako je jméno, datum narození, číslo ŘP apod.). Budeme je dále nazývat pevné položky příp. i kmenové položky daného Bussines objektu. Definice těchto položek není uživateli z programu nijak dostupná a uživatel je nemůže nijak měnit.

  Jaké položky jsou definovány k jednotlivým business objektům, lze dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

 • Položky definované k danému BO personální resp. mzdové agendy v rámci definovatelných položek prostřednictvím agendy Definovatelných položek. (Typicky většina položek definovaných ke mzdovým listům). V rámci definovatelných položek ke každému Business objektu se mohou vyskytovat:
  • Položky definované a dodávané výrobcem - mají označení jako systémové. Tyto jsou uživatelsky neměnné a podléhají update. Seznam takových položek a jejich definice si lze zobrazit v agendě Definovatelných položek.
  • Položky definované uživatelem - mají označení jako nesystémové neboli uživatelské. Tyto nepodléhají update.

   Business objekty se sadou definovatelných položek jsou tzv. Dynamické Business Objekty (DBO).

Toto členění však uvádíme spíše pro úplnost, z hlediska další práce se se všemi položkami nadefinovanými k daným business objektům mzdových a personálních agend pracuje obdobně bez ohledu na to, jakým způsobem a kým byly definovány.

Pro každou položku jsou definovány nějaké její vlastnosti (atributy). Některé vlastnosti položek jsou stejné v personalistice a ve mzdách, jiné jsou pouze v některé z agend, jelikož v jiných nemají význam. Vlastnosti položek jsou dány výrobcem přímo v programu nebo se zadávají při definici položky v agendě Definovatelných položek (a v popisu dané agendy jsou popsány podrobněji), zde pouze pro přehled zmíníme některé vlastnosti, které mají vliv na další chování a zpracování příslušných položek ve mzdových a personálních agendách (viz též popis stejnojmenných položek - vlastností v subzáložce Definice položky):

 • Editovatelnost položky - Tj. zda je či není položka dostupná k editaci. Nastavuje se ve vlastnosti Jen ke čtení v Definici položky. Stejnou hodnotu by měl mít atribut dané položky nastavený v definici vstupního formuláře, v němž je položka obsažena. Počítané položky mezd a personalistiky by měly mít nastaveno, že jsou jen ke čtení, dále viz popis vlastnosti Jen ke čtení.
 • Sledování historie změn hodnot položky - Tj. zda položka bude podporovat sledování změn hodnot položky v čase. Nastavuje se ve vlastnosti Historie v Definici položky. Tato vlastnost má smysl pouze pro personální položky, tj. položky třídy Zaměstnanec a Personální list. (Sledovat historii změn v údajích mzdových položek nemá význam, jelikož pro každé mzdové období jsou založeny odpovídající mzdové listy, na kterých jsou evidovány hodnoty mzdových položek v daném období). Dále viz popis vlastnosti Historie.
 • Výchozí hodnota - Tj. hodnota, která má být do položky předvyplněna, je-li tvořen nový výskyt dané položky. Nastavuje se ve vlastnosti Výchozí hodnota v Definici položky. Nemusí se uplatnit, pokud je pro danou položku uplatňován Přenos hodnot nebo pokud je výchozí hodnota nastavena jiným způsobem (u mezd např. v Druzích pracovních poměrů), dále viz popis vlastnosti Výchozí hodnota, příp. Předvyplňování položek v agendách mezd a personalistiky.
 • Přenos hodnot (kopírování hodnot) - Tj., zda se při vytvoření záznamu podle jiného (kopií jiného) hodnota položky přenese (zkopíruje) z kopírovaného záznamu. Nastavuje se ve vlastnosti Přenos v Definici položky. U mzdových listů má význam při přechodu na další měsíc a tvorbě nových mzdových listů, kdy jde v podstatě o kopii mzdového listu do nového mzdového listu pro následující mzdové období.
 • Vliv na mzdy - Tj. zda se položka týká mezd, tedy ovlivňuje, zda bude po změně dané položky shozen příznak správnosti výpočtu mezd či nikoliv. Nastavuje se ve vlastnosti Příznaky v Definici položky. Tato vlastnost má smysl pouze pro personální položky, tj. položky třídy Zaměstnanec a Personální list, tj. zajišťuje vliv změn v definovatelných položkách personalistiky na mzdy.
 • Kontrolní - Nenastavují se přímo v definici položek, ale lze je definovat jiným způsobem, viz např. kontrolní výrazy u položek počítaných, možnost použití kontrolních výrazů na vstupním formuláři pro kontrolu hodnot položek na formuláři apod.

Některé atributy jako např. inicializační hodnoty se definují jak pro položky pevně definované v rámci struktury BO, tak pro položky definované v rámci definovatelných položek.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gen, na rozdíl od systému ABRA Gold, není způsob výpočtu vlastností položky, tj. není dán v rámci její definice, ale je definován zvlášť.