Možnosti tvorby a mazání ML

Jelikož v systému existuje několik variant, jak vytvořit resp.smazat mzdové listy dílčí nebo souhrnné, uvedeme zde přehled jejich možností:

Možnosti tvorby resp. mazání mzdových listů obecně a jejich důsledky závisí mj. na stavu mzdového období, do něhož mzdový list patří, viz též Možnosti zpětných oprav - Možnost zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Možnosti tvorby ML

Systém ABRA Gen umožňuje mzdové listy generovat několika způsoby:

 • hromadně automaticky v rámci inicializace mzdového období - vytvoří:
  • chybějící mzdové listy dílčí pro platné pracovní poměry pro inicializované mzdové období a k nim souhrnné mzdové listy, pokud souhrnný mzdový list pro daného zaměstnance v daném období dosud neexistuje (např. byl založen spolu s dílčím ML k jinému prac. poměru téhož zaměstnance),
  • případně jen chybějící mzdové listy souhrnné, pokud pro daného zaměstnance v daném období již existují dílčí ML pro všechny prac. poměry, ale neexistuje souhrnný ML
  • chybějící dílčí a souhrnné ML k již neplatným tj. ukončeným prac. poměrům, pokud je třeba je vytvořit z titulu ochranné lhůty, tj. pokud k takovému prac. poměru existuje nemocenská dávka v ochranné lhůtě
 • hromadně ručně funkcí Generovat v záložce Seznam agendy mzdových listů - stejně jako hromadně automaticky v rámci Inicializace mzdového období.
 • individuálně ručně přímo funkcí:
  • Nový v záložce Seznam agendy mzdových listů - vytvoří dílčí ML pro zadaného zaměstnance a prac. poměr (netvoří souhrnný ML, ani když pro daného zaměstnance dosud souhrnný ML neexistuje). Povolí vytvořit:
   • jen ML pro platný prac. poměr v aktuálním období, pokud ML pro tento poměr a období dosud neexistuje
   • nebo ML pro ukončený prac. poměr, existuje-li k němu nem. dávka v ochranné lhůtě
  • Nový po skončení PP v záložce Seznam agendy mzdových listů. Povolí vytvořit:
   • ML jak pro platný prac. poměr v aktuálním období, tak pro již ukončený prac. poměr, pokud ML pro tento poměr a období dosud neexistuje
 • individuálně ručně funkcí Vytvořit v záložce Souhrnné mzdové listy agendy mzdových listů - vytvoří souhrnný ML pro zadaného zaměstnance a prac. poměr, k němuž patří aktuální dílčí ML ze záložky Seznam agendy mzdových listů (pouze pokud takový souhrnný ML dosud neexistuje).
 • individuálně automaticky v rámci vyvolání některé jiné funkce, která vyžaduje existenci ML, ale v případě jeho neexistence je schopná si jej automaticky vytvořit (např. funkce Výpočet mezd, funkce Uzavření RZÚ z agendy Ročního zúčtování).

Ve většině případů budete mzdové listy generovat právě v rámci inicializace mzdového období a možnost dodatečného ručního vytvoření využijete výjimečně (např. při nástupu nového pracovníka v průběhu období apod.)

Předvyplnění položek do tvořených ML se děje podle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování položek PP a ML. Předvyplnění výpočtových schémat do tvořených ML viz předvyplnění výp. schémat při založení ML. Pozor, předvyplnění výpočtových schémat se může lišit při automatickém generování ML a při jejich ruční tvorbě!

Možnosti mazání ML

Systém ABRA Gen umožňuje mzdové listy vymazat několika způsoby:

 • ručně funkcí Vymazat v záložce Seznam agendy mzdových listů - vymaže aktuální nebo označený dílčí ML a pokud pro zadaného zaměstnance a období již jiný dílčí ML pro jiný prac. poměr neexistuje, vymaže i souhrnný ML
 • ručně funkcí Vymazat v záložce Souhrnné mzdové listy agendy mzdových listů - vymaže aktuální souhrnný ML pro zadaného zaměstnance a prac. poměr, k němuž patří aktuální dílčí ML ze záložky Seznam agendy mzdových listů

Mazat nelze mzdové listy, které spadají do již uzavřených mzdových období, viz též Možnosti zpětných oprav v agendách mezd a personalistiky - obecně. Dále mazat nelze mzdové listy obsahující naimportované výkony, viz Práce s výkony. U takových ML lze pouze vymazat zvolené údaje pomocí funkcí Vyčistit, viz popis funkcí Vyčistit na MLD a Vyčistit na MLS.