Práce s výkony - podklad pro mzdy nebo rozúčtování mezd

Modul Mezd a personalistiky podporuje evidenci výkonů různého typu a jejich promítnutí do zpracování mezd.

Podpora práce s výkony v systému má dva hlavní účely:

Výkony realizované zaměstnancem jsou zadávané na dílčím mzdovém listu v jeho subzáložce Výkony, kde jsou evidované pod kódem odpovídajícího druhu výkonu s dalšími atributy (počet, středisko, zakázka, obchodní případ, projekt...). Charakter výkonů (tj. zda vyjadřuje spíše počet jednotek, např. počet odpracovaných hodin či dní), či zda vyjadřuje spíše finanční ohodnocení apod., plyne z definice druhu výkonu v číselníku Druhů výkonů, přičemž kód druhu výkonu lze kontrolovat již s ohledem na sledovaný typ (nicméně v případě potřeby je možno zadat libovolný jiný).

Výkony mohou být k danému mzdovému listu zadány ručně nebo naimportovány z výrobních agend systému ABRA Gen pro import údajů o provedených pracích jednotlivých zaměstnanců (viz Přenos PL do mezd) či z různých externích SW, jako jsou např. systémy pro elektronickou evidenci docházky (různé docházkové systémy) apod. a to pomocí různých externích aplikací pomocí otevřeného rozhraní (přes AbraOLE či AbraOLElib). Dále viz Importované výkony - další informace k editaci a mazání.

Jako podklad pro výpočet mezd - resp. importní můstek podkladů pro mzdy z jiných SW

Jedním z možných využití výkonů zadaných k danému mzdovému listu, je výpočet podkladů pro mzdy daného zaměstnance. Toto je realizováno prostřednictvím definic výpočtových schémat s využitím standardní akce Výkony.

Kromě výkonů by bylo samozřejmě i možné naimportovat informace o odpracované době apod. jakožto podklady pro mzdy do mzdových listů rovnou přes otevřené rozhraní (OLE)

V rámci výrobcem dodávaných výpočtových schémat je výpočet jednotlivých složek mzdy řešen tak, že se sčítá jak z údajů zadaných v jednotlivých položkách mzdového listu, tak z výkonů. Můžete tedy kombinovat zadání podkladů pro mzdy ručně s výpočtem z výkonů nebo použít jen jednu možnost.

Tedy pro jednotlivé složky mzdy je typicky definována trojice položek:

 • pro ruční zadání položky
 • pro vysčítání položky z výkonů daného druhu
 • pro celkový údaj sečtený z obou předchozích

  Mějme definovánu trojici položek "Hodiny v noci zadané", "Hodiny v noci z výkonů" a "Hodiny v noci celkem". První položka "Hodiny v noci zadané" je určena k ručnímu zadání počtu odprac. hodin v noci a je dostupná na jednom ze vstupních formulářů ML. Druhá položka "Hodiny v noci z výkonů" je v rámci výp. schématu "Výkony" definována tak, že se do ní prostřednictvím standardní akce Výkony vysčítá počet hodin ze všech výkonů s kódy "H?N" (2.znak je libovolný) zadaných zaměstnanci v záložce Výkony. Třetí položka je pak v rámci jiného výpočt. schématu definována jako součet obou předchozích. Viz též popis výpočtu - Hodiny v noci.

  Aby se ze zadaných výkonů podklady pro mzdy opravdu počítaly, je třeba, aby měl daný mzdový list přiřazeno výpočtové schéma pro výpočet položek z výkonů.

Z údajů realizovaných výkonů zadaných do mzdového listu lze pro účely výpočtu mzdových položek čerpat různé údaje. Většinou se jedná o počet jednotek (typicky počet hodin) nebo o celkovou částku (tj. počet hodin krát sazba, např. typicky u různých úkolových odměn apod.).

Modely používání výkonů pro výpočet:

Použitý model musí korespondovat s exportním programem z externího SW, tj. s tím, jakým způsobem se realizované výkony do mzdových listů importují.

 • Kombinovaný - kdy výkony jsou definovány a používány tak, že jeden výkon se může sčítat do více položek mzdového listu. V tomto modelu je třeba, aby exportní program importoval každou hodinu jen jednou.

  Nechť je v rámci výpočtových schémat nadefinováno, že výkon s kódem HCNA (hodiny časové mzdy odpracované v noci) se bude zahrnovat jednak do položky Odpracovaných hodin celkem a jednak do položky Odpracovaných hodin v noci. V takovém případě je věcí exportního programu z externích SW, aby počet hodin odpracovaných v noci se promítl v importovaných výkonech jenom jednou, tj. aby již nebyly zahrnuty do jiného výkonu, který nese informaci o celkových hodinách.

  Tento model je výrobcem defaultně podporován, tj. výpočtová schémata jsou navržena tímto způsobem.

 • Oddělený - kdy výkony budou definovány a používány tak, že jeden výkon je určen pro načtení výhradně do jedné položky mzdového listu. V tomto modelu je třeba, aby exportní program importoval každý sledovaný ukazatel zvlášť.

  Mějme výkon s kódem HCXA - hodiny odpracované, který bude obsahovat počet hodin odpracovaných celkem (tj. např. vč. hodin odpracovaných v noci) a dále výkon s kódem XYNA - z toho hodiny v noci, který bude obsahovat jen počet hodin z celkového počtu hodin, které byly odpracovány v noci. Pak je věcí exportního programu, aby hodiny evidované pro práci v noci promítl do obou těchto výkonů. V tomto případě je třeba mít definována výpočtová schémata tak, že se výkon HCNA promítá jen do položky Hodiny v noci a už ne do položky Hodiny celkem, protože do ní se bude promítat jen výkon XYNA, který již v sobě hodiny v noci má zahrnuté.

  Tento model není výrobcem defaultně podporován, nicméně uživatel si jej může zavést (byl by potřeba jiný číselník výkonů a úprava dodávaných výpočtových schémat).

Pro rozdělení částek spočtených mezd dle realizovaných výkonů

V rámci definic uzávěrky si lze nastavit, zda se má provádět rozúčtování částek spočtených při mzdové uzávěrce podle uzávěrkového výpočtového schématu a zpracovaných danou definicí uzávěrky podle výkonů a podle kterých, viz položky Částku rozdělit dle výkonů a Seznam výkonů. Částka spočtená dle takové definice se pak rozdělí v poměru částek vypočtených ocenění jednotlivých výkonů zohledňovaných pro rozúčtování podle definice příslušné uzávěrky. Způsob ocenění každého výkonu se nastavuje pro daný druh výkonu v definici druhů výkonů v položce Ocenění výkonu při uzávěrce.

Má-li zaměstnanec ve mzdovém listu nějaké takové výkony, pak se podle jejich údajů provede rozúčtování na střediska, zakázky, obchodní případy či projekty.

Aby se rozúčtování opravdu provedlo a rozdělená částka se při generování výsledných účetních zápisů opět nesloučila do jedné celkové (účetní zápisy se shodnými položkami se slučují), je třeba mít nadefinovány předkontace tak, aby zohledňovaly údaje zadané ve výkonech. Tj. s odkazem na střediska, zakázky, obchodní případy či projekty ze zadaných výkonů nikoli jen např. z pracovního poměru (jelikož by pak byly pro všechny zápisy shodné a sloučily by se do jedné částky).

Vybrané defaultní předkontace pro typ dokladu Mzdová uzávěrka jsou nastaveny tak, že zohledňují jednak střediska, zakázky, obchodní případy či projekty z výkonů a jednak z prac. poměrů. Přednostně čerpají střediska, zakázky, obchod. případy a projekty z výkonů a teprve pokud nejsou z výkonů získány (výkony nejsou zadány nebo na nich nejsou všechny údaje vyplněny nebo se dle výkonů nerozúčtovává), převezmou se z údajů pracovního poměru.

Pokud chcete podle výkonů zadaných zaměstnanci pouze rozúčtovávat, ale nechcete z nich počítat podklady pro mzdy, pak daný mzdový list nesmí mít přiřazeno výpočtové schéma pro výpočet položek z výkonů.

Pokud jej bude mít přiřazeno a současně bude v definicích uzávěrky nastaveno rozúčtování dle výkonů, pak se z nich jednak budou počítat částky mezd a jednak se spočtené složky mzdy dle nich rozúčtují.

Použití výkonů pro rozúčtování objasníme na příkladu:

Nechť zaměstnanec Novák má prac. poměr založený na středisku 100, ale v měsíci září pracuje výjimečně na úkolu pro dvě jiná střediska 200 a 300. My chceme jeho celkovou hrubou mzdu ve výši 11520 rozúčtovat na tato střediska podle odpracovaných hodin na nich. Zaměstnanec pak nechť má zadány v záložce Výkony mzdového listu výkony, v nichž se sleduje počet hodin odpracovaných na jednotlivých střediscích (např. jsou naimportované z docházkového systému):Sazba pro tento účel může být 1. Nechť jsou výkony za celý měsíc zadány tak, že výkony na středisko 200 mají za mzdové období v položce Celkem dohromady 10 a výkony na středisko 300 dohromady 100, tedy celkově jsou v poměru 1:10. Obdobně máme druhého zaměstnance Kokočku, který má hrubou mzdu 37787 a počet hodin zadaných přes výkony na střediscích 200 a 300 v poměru 1:4.

V definici uzávěrky pro hrubou mzdu si zatrhneme položku Částku rozdělit dle výkonů a do seznamu výkonů zadáme kód HCMA. Výkon HCMA nechť má ve své definici nastaveno ocenění pro uzávěrku "počet x sazba výkonu ze mzdového listu". Po mzdové uzávěrce se hrubá mzda Nováka rozdělí na střediska 200 a 300 v poměru 1:10, tj. v částkách 1047,27 a 10472,73. U zaměstnance Kokočky pak v poměru 1:4, tj. 28297,50 a 9432,50. Účetní záznamy hrubé mzdy na střediska 200 a 300 za oba zaměstnance mají shodné účetní položky, tudíž se sečtou a nemáme-li žádnou jinou hrubou mzdu jiných zaměstnanců, která by se taky měla účtovat na tato střediska, obdržíme v zaúčtování dokladu mzdové uzávěrky následující záznamy:

Rozúčtování podle výkonů různých typů:

Pozor, výkony, které chcete používat pro rozúčtování, musí být definovány a na mzdovém listu zadány tak, aby byly souměřitelné, tj. aby poměr z nich vyčíslený po jejich ocenění pro uzávěrku byl smysluplný. Tím máme na mysli případ, kdy k rozúčtování chcete použít současně výkony, kdy každý z nich vyjadřuje odlišné věci - např. jeden hodiny a jiný finanční odměnu. Pokud by všechny vyjadřovaly totéž, např. hodiny, pak stačí u daných druhů výkonů položku Ocenění pro uzávěrku nastavit jako Počet * sazba a na mzdovém listu zadat sazbu 1. Pak bude výsledný poměr vlastně roven poměru počtu hodin jednotlivých zadaných výkonů. Pokud ale jeden výkon vyjadřuje např. odpracované hodiny a jiný finanční odměnu, nebo jeden znamená hodiny a jiný dny, pak by toto řešení nevyhovělo a způsob ocenění nebo sazbu je třeba zadat jiným způsobem - tj. tak, aby se výkon vyjadřující počet hodin pro účely rozúčtování uzávěrky ocenil tak, aby vyjadřoval peníze, konkrétně odpovídající jednotkovou mzdu.

Objasníme na příkladu:

 • Příklad: Nechť zaměstnanec má jednotkovou mzdu 80Kč, průměr na náhrady 100Kč a zadané výkony má následovně, přičemž z výkonů počítá mzdu a současně podle nich rozúčtovává:
  - HCMA 100 hodin na zakázce A
  - HCMA 100 hodin na zakázce B
  - F? 5000Kč na zakázku C

  Nechť jiné položky na ML zadané nemá, tudíž ze zadaných výkonů plyne hrubá mzda HM= 100*80+100*80+5000=21000Kč.

  Je evidentní, že v tomto případě nelze mít u obou druhů výkonů nastaveno Počet * sazba a sazbu na ML zadat 1, jelikož by výsledný poměr vycházel 100:100:5000, což je nesmysl. V tomto případě je nutno mít způsob ocenění pro uzávěrku u hodinových výkonů nastaven na Počet * jedn. mzda (a sazba na MLD nemusí být zadaná, nebude se k ní přihlížet), u finanční odměny pak zůstává Počet * sazba (a sazba na MLD bude 1). Pak se hodinové výkony pro uzávěrku ocení jako 100*80=8000, finanční jako 5000*1. Tudíž rozúčtování celkové částky mzdy 21000Kč na zakázky bude provedeno přesně v poměru jednotlivých složek celkové mzdy, tj. 8000:8000:5000, tedy takto:

  Zakázka A: 21000*(8000/21000) = 8000Kč
  Zakázka B: 21000*(8000/21000) = 8000Kč
  Zakázka C: 21000*(5000/21000) = 5000Kč

  Pokud bychom ale měli způsob ocenění pro uzávěrku u hodinových výkonů nastaven např. na Počet * hod. průměr na náhrady, pak by se hodinové výkony pro uzávěrku ocenily jako 100*100=10000. Tudíž rozúčtování celkové částky mzdy 21000Kč na zakázky by se provedlo v poměru 10000:10000:5000, tedy takto:

  Zakázka A: 21000*(10000/25000) = 8400Kč
  Zakázka B: 21000*(10000/25000) = 8400Kč
  Zakázka C: 21000*(5000/25000) = 4200Kč

  Proč tomu tak je? Protože spočtené váhy u HC?? jsou vypočteny na základě průměru a u F??? de facto na základě jednotkové mzdy.

Rozúčtování podle výkonů oceněných pomocí jiných položek ML:

Pokud byste měli výkon, který pro účely rozpočtení částky mezd při uzávěrce potřebujete ocenit nějakým složitějším způsobem pomocí jiných položek z ML, můžete využít volbu "počet x výsledek vyhodnocení výrazu" v definici druhu výkonu. Postup objasníme na příkladu:

Uživatel chce zadávat přes výkony hodiny odpracované v So a Ne - kód výkonu HCWA a přeje si, aby se příplatek správně oceňoval sazbou z glob. proměnných při uzávěrce (aby se správně rozúčtoval na daná střediska, zak nebo OP při účtování uzávěrky mezd). Přímo na mzdovém listu bude u výkonů zadávat pouze hodiny (tedy sazba na MLD bude nulová). U druhu výkonu HCWA nastaví v položce Ocenění výkonu při uzávěrce: "počet x vlastní definice sazby" a do definice sazby napíše výraz: (S_AverageCorrect * WageConstant('S_PriSoNeMzd',WagePeriod_ID.ID)) / 100.

Zadat obdobný výraz přímo do výrazu pro sazbu daného výkonu v definici druhu výkonu a pak použít v ocenění výkonu pro uzávěrku volbu "počet x sazba" by nebylo možné, jelikož v definici výrazu pro sazbu se lze odvolávat pouze na položky objektu pracovní poměr, nikoliv na položky mzdového listu (ten v době zadání výkonu ještě není napočten).

Kromě rozúčtování podle výkonů ještě může současně nastat rozúčtování podle pracovních poměrů (v případě více souběžných prac. poměrů). Jak budou pak vypadat výsledné účetní zápisy a kolik jich bude, samozřejmě záleží na tom, jaká střediska, zakázky, obchodní případy či projekty konkrétně jsou zadány na jednotlivých výkonech a pracovních poměrech a jak jsou nastaveny účetní předkontace. Podrobně viz Rozúčtování při více prac. poměrech - kombinace s rozúčtováním podle výkonů.

Importované výkony - další informace k editaci a mazání

Importované výkony jsou takové řádky výkonů v subzáložce Výkony na dílčím ML, které mají vazbu na záznam do tabulky WageOperationImport, který říká, jaký řádek importovaného výkonu provedl kdo a kdy. Takové výkony nelze uživatelsky mazat a nelze mazat ani mzdový list, který takový řádek výkonu na dílčím ML má. Nelze je ani uživatelsky opravovat.

Mazat či měnit takové výkony či ML by nebylo žádoucí, jelikož výkony "spravuje" příslušná výrobní agenda či externí SW.

Z toho vyplývá, že externí aplikace by měla umět mazat naimportované výkony, které importovala - k tomu je odpovídající podpora v otevřeném rozhraní. Případně by měla zajistit jejich korekci. Přenos výkonů z modulu Výroba systému ABRA Gen toto ošetřené má, viz Přenos PL do mezd.

Případnou korekci údajů naimportovaného výkonu můžete provést i ručním zadáním dalšího řádku výkonu, kde zkorigujete vše potřebné.