Výpočet mezd

V této kap. jsou uvedeny souhrnné informace týkající se výpočtu mezd:

Možnosti vyvolání výpočtu

Výpočet mezd lze spustit různým způsobem:

 • Individuálně ručně pro jednoho zaměstnance - funkcí Výpočet v agendě Mzdové listy vyvolanou:
  • ze záložky Seznam nad aktuálním záznamem, nejsou-li žádné další označeny,
  • ze záložky Dílčí ML (pouze pokud se záznam nenachází v režimu editace)
  • ze záložky Souhrnný ML (pouze pokud se záznam nenachází v režimu editace)
 • Individuálně automaticky pro jednoho zaměstnance - funkce Výpočet je vyvolána automaticky po uložení ML, je-li toto nastaveno v Nastavení parametrů mezd.
 • Hromadně pro označené zaměstnance - funkcí Výpočet vyvolanou v záložce Seznam, jsou-li označeni zaměstnanci (resp. jejich dílčí mzdové listy), pro něž chcete výpočet provést

Při výpočtu se počítá vždy jak dílčí mzdový list, tak odpovídající souhrnný ML, bez ohledu na to, odkud byl výpočet vyvolán. Přičemž pokud má zaměstnanec souběžné prac. poměry, pak se vždy vypočtou všechny jeho dílčí mzdové listy najednou, bez ohledu na to, zda byl výpočet vyvolán pouze nad jedním z nich či nikoliv.

Provedení vlastního výpočtu podle přiřazených výp. schémat (viz dále) může být zablokováno, pokud není za zadaných okolností pro daného zaměstnance smysluplné, např. viz popis položky Počítat mzdu v prac.poměrech.

Předvyplnění a použití výpočtových schémat

 • K dílčímu mzdovému listu se výpočtová schémata předvyplní při jeho založení (viz Možnosti tvorby ML) a to:
  • k MLD založenému pro platný prac. poměr - podle vzorů výpočtových schémat aktuálně definovaných pro třídu mzdový list dílčí u toho druhu pracovního poměru, který je zadán v položce Druh PP v údajích pracovního poměru zaměstnance, k němuž je mzdový list zakládán.
  • k MLD založenému pro již ukončený prac. poměr:
  • založenému ručně funkcí Nový po skončení PP - shodně jako v předchozím případě. Tj. všechna schémata jakoby šlo o platný PP. Použijete typicky v případě, kdy potřebujete doplatit nějaké odměny, prémie apod.
  • založenému automaticky v rámci inicializace mzdového období či hromadného generování ML z titulu existence ND v ochranné lhůtě - pak se předvyplní výp. schéma podle výpočtového schématu, které bylo zadáno v Nastavení parametrů mezd v položce Výpočtové schéma pro dílčí ML - ND v ochr. lhůtě před jejím skrytím.
  • založenému ručně funkcí Nový, což lze jen tehdy, pokud existuje zadaná ND v ochranné lhůtě zaměstnance - předvyplní se shodně jako v předchozím případě.
  • Výpočtové schéma pro výpočet nem. dávek v rámci ochranné lhůty se již nijak nevyužívá, jelikož dle aktuální legislativy toto zaměstnavatel neřeší. Vyplácení takové dávky řeší sociální správa, které zaměstnavatel pouze poskytuje podklady.

   Aktuálně se položky Výpočtové schéma pro dílčí ML - ND v ochr. lhůtě resp. Výpočtové schéma pro souhrnný ML - ND v ochr. lhůtě nepoužívají a byly skryty.

   Pozor! Pokud jste dané položky měli před jejich skrytím vyplněny a máte zaměstnance se zadanou nemocí v ochranné lhůtě, pak se při vytvoření mzdového listu, který vzniká po ukončení prac. poměru díky existenci nem. dávky, k němu daná výpočtová schémata předvyplní, i když zde zmíněné položky jsou aktuálně skryté.

   To ale není nijak na závadu, jelikož aktuálně by neměla být zadána nem. dávka na nemoc po ochranné lhůtě s daty proplacení po skončení PP (tj. částka k proplacení by měla být nulová). Nicméně naopak je to výhodou, jelikož pokud byste nějakou částku nem. dávky k proplacení z nějakého důvodu zadali (např. formou zadání jednorázové dávky s řádkem typu 4), tak se díky přiřazenému výpočt. schématu pro ochrannou lhůtu částka z dávky do ML přenese. Pokud to nechcete, pak výp. schéma pro ochr. lhůtu z ML odstraňte nebo nem. dávku, která je tím pádem zřejmě zadána chybně, opravte.

   V případě, že by se opět vrátil status proplácení nemoci v ochranné lhůtě zaměstnavatelem a dané schéma se začalo opět aktivně používat, je třeba mít na paměti následující:
   Výp. schéma pro ochrannou lhůtu je určeno výhradně pro řešení vyplacení ND v ochrané lhůtě. Pokud se kromě ND v OL má proplácet zaměstnanci ještě něco jiného, je třeba použít standardní schémata (jako pro platné PP). Toho lze nejlépe dosáhnout použitím funkce Obnovit schémata na MLD.

   Z výše uvedeného plyne, že jde-li o případ vyplacení ND z nemoci vzniklé v ochranné lhůtě, je možnost založení MLD trojí:
   - buď založit nejdříve ND a pak nechat vygenerovat ML automaticky (pak bude u MLD předvyplněno jen výp.schéma pro ochrannou lhůtu a vytvoří se i MLS s předvyplněným schématem pro Ochr. lhůtu)
   - nebo ML zadat ručně funkcí Nový (pak bude u MLD předvyplněno jen výp.schéma pro ochrannou lhůtu, ale MLS se automaticky nevytvoří)
   - nebo nejdříve zadat ML ručně funkcí Nový po skončení prac. poměru a poté k ní terpve zadat ND (pak budou předvyplněna všechna výp. schémata jako by šlo o platný PP, MLS se automaticky nevytvoří).

   Předvyplněná schémata však můžete v případě potřeby vymazat či naopak doplnit, např. funkcí Obnovit schémata.

  • založenému automaticky z titulu přenosu přeplatku RZÚ po ukončení PP - v tomto případě bude MLD bez schémat, slouží pouze ke zpřístupnění MLS (na němž bude schéma dle parametrů, viz dále).

Předvyplněná schémata k MLD jsou k dispozici v subzáložce Výpočtová schémata MLD, kde je lze ještě v případě potřeby upravit (změnit, odebrat, přidat jiná apod.), přičemž výpočet mezd pak proběhne podle aktuálně přiřazených výpočtových schémat (není-li výpočet zablokován).

 • K souhrnnému mzdovému listu se výpočtová schémata předvyplní při jeho založení a to:
  • k MLS založenému pro platný prac. poměr - podle vzorů výpočtových schémat aktuálně definovaných pro třídu mzdový list souhrnný u druhů pracovních poměrů. Jelikož však prac. poměrů může být pro jeden MLS více a jelikož každý může být jiného druhu, tak platí pro předvyplnění výp. schémat k MLS následující pravidla:
   • Přednostně se použijí ta, která jsou definována u druhu prac. poměru zapsaného na personálním listě v položce Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID).
   • Pokud je položka Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID) nezadána, pak se použijí ta, která jsou definována pro druh řídícího prac. poměru
  • k MLS založenému pro již ukončený prac. poměr
   • založenému ručně funkcí Vytvořit - shodně jako v předchozím případě. Tj. všechna schémata jakoby šlo o platný PP.
   • Jak bylo řečeno výše, je-li pro ukončený PP MLD vytvořen funkcí Nový po skončení PP nebo funkcí Nový za předpokladu, že existuje zadaná ND, MLS se automaticky nevytvoří a lze jej vytvořit jedině touto funkcí Vytvořit s tím, že se předvyplní schémata jak bylo řečeno výše. Předvyplněná schémata však můžete v případě potřeby vymazat či naopak doplnit.

  • založenému automaticky v rámci inicializace mzdového období či hromadného generování ML z titulu existence ND v ochranné lhůtě - pak se předvyplní výp. schéma podle výpočtového schématu, které bylo zadáno v Nastavení parametrů mezd v položce Výpočtové schéma pro souhrnný ML - ND v ochr. lhůtě před jejím skrytím.
  • Jak bylo řečeno výše, Výpočtové schéma pro výpočet nem. dávek v rámci ochranné lhůty se již nijak nevyužívá, více viz výše.

   V případě, že by se opět vrátil status proplácení nemoci v ochranné lhůtě zaměstnavatelem a dané schéma se začalo opět aktivně používat, je třeba mít na paměti následující: Pozor! Výp. schéma pro ochrannou lhůtu je určeno výhradně pro řešení vyplacení ND v ochrané lhůtě. Schémata MSRZaOL a MSZakl se vzájemě překrývají a není možné je použít najednou. v případě, že se kromě ND v OL proplácí zaměstnanci ještě něco jiného, je třeba použít standardní schémata (jako pro platné PP). Toho lze nejlépe dosáhnout použitím funkce Obnovit schémata na MLS.

 • založenému automaticky z titulu přenosu přeplatku RZÚ po ukončeném PP - podle výpočtového schématu aktuálně zadaného v položce Výpočtové schéma pro souhrnný ML - RZ po ukončeném PP v Nastavení parametrů mezd.

Předvyplněná schémata k MLS jsou k dispozici v subzáložce Výpočtová schémata MLS, kde je lze ještě v případě potřeby upravit (změnit, odebrat, přidat jiná apod.), přičemž výpočet mezd pak proběhne podle aktuálně přiřazených výpočtových schémat (není-li zablokován).

 • Automatická aktualizace předvyplněných výpočtových schémat: Pokud se při následné editaci prac. poměru (PP) změní druh pracovního poměru nebo se změní datum počátku PP, po uložení pracovního poměru se zaktualizují výpočtová schémata na všech mzdových listech (tj. i z případných souběžných PP) existujících v aktuálním období pro zaměstnance z upraveného PP. Obdobně pokud se PP smaže, zaktualizují se výpočtová schémata stejným způsobem.

  Nicméně doporučujeme si předvyplněná či zaktualizovaná výpočtová schémata zkontrolovat.

Objasníme na příkladech:

Předvyplnění:
Mějme zaměstnance Nováka, který má tři prac. poměry
- hlavní prac. poměr (druh HPP s prioritou 0 a výp. schématy pro MLS "VS1" a "VS2")
- vedlejší prac. poměr s datem založení k 10.08.03 (druh VPP s prioritou 1 a výp. schématy pro MLS "VS3" a "VS4")
- dohodu s datem založení k 01.06.03 (druh DPP s prioritou 2 a výp. schématy pro MLS "VS1" a "VS5")

Položka Odkaz na vzor (PL:EmployPattern_ID) nechť není využívána. Pak založený MLS bude mít předvyplněna schémata "VS1" a "VS2". Pokud by druh DPP měl prioritu 0 (jako hlavní prac. poměr), pak by založený MLS měl předvyplněna schémata "VS1" a "VS5".

Předvyplnění:
V Nastavení parametrů mezd nechť máme v položce Výpočtové schéma pro MLS - RZ po ukončení PP zadáno výp. schéma "VRzú". Zaměstnanec Petržílek nechť k 30.10.2004 ukončil pracovní poměr a k 31.12.2004 mu provádíme roční zúčtování - vrácení přeplatku. Pokud vypočtený přeplatek přeneseme do mzdových listů, automaticky se založí MLS, který bude mít předvyplněné jedno výpočtové schéma VRzú. (Mzdový list dílčí, který je k němu automaticky založen, žádné výp. schéma předvyplněno mít nebude (pro vrácení přeplatku není na MLD potřeba).

Aktualizace:
Nechť zaměstnanec má PP na dohodu o provedení práce, tedy s druhem DPP. Výpočtová schémata se přiřadí na ML při jeho založení na základě aktuálního řídícího pracovního poměru, tedy v tomto případě podle druhu DPP. Pokud pak dojde ke změně řídícího PP, jelikož je přidán např. PP s druhem DPČ, tak při uložení PP dojde k aktualizaci výpočtových schémat. Pokud by se tak nestalo, pak by se mohlo stát, že se nenapočítá něco, co se z titulu nového řídícího PP má počítat, ale předtím se nepočítalo, jelikož by na MLS nebyla pro něj odpovídající výp. schémata (jelikož pro DPP nebyla nutná, ale pro nový řídící PP nutná jsou).

Pro předvyplnění se použijí pouze ta schémata, která projdou kontrolou (tj. jsou platná a nejsou skrytá, viz funkce Vymazat výp. schéma).

Postup výpočtu mezd

Výpočet probíhá postupně podle definic obsažených ve výpočtových schématech aktuálně přiřazených v záložce Výpočtová schémata počítaného MLD a v záložce Výpočtová schémata odpovídajícího MLS (přičemž do zmíněných subzáložek mzdových listů jsou výpočtová schémata předvyplňována, viz výše, ale mohou být zadávána i ručně). Výjimkou je situace, kdy je výpočet mezd zablokován.

Podle výp. schémat jsou postupně počítány jednotlivé položky tak, jak jsou v rámci schématu definovány, dále viz Postup výpočtu položek dle výp. schémat.

Výpočet nastavuje na mzdové listy příznak správnosti výpočtu. Jen správně vypočtené mzdové listy mohou být uzavřeny uzávěrkou mezd.