Zadání a evidence dat pro průměry zpětně

Po zahájení evidence mezd a personalistiky v systému ABRA Gen je po nějakou přechodnou dobu nutné řešit situaci, kdy je pro některé akce (jako je výpočet průměrů) potřeba mít k dispozici data za období před zahájením evidence v ABRA Gen. Pokud tato data k dispozici nejsou, nelze využít výpočtových a tiskových funkcí systému za tato období. U průměrů to pak znamená, že si je uživatel za tato období nemůže nechat automaticky vypočítat a musí si je vyčíslit a zadat ručně.

Proto jsou k dispozici nástroje, kterými se data potřebná pro průměry za období před zahájením evidence v ABRA Gen dají doplnit:

Pomocné (importované) ML pro evidenci dat za předchozí období

Kromě běžných mzdových listů (ML) pro mzdová období zpracovávaná v systému ABRA Gen, mohou existovat ještě pomocné ML. Slouží právě pro evidenci dat za období před zahájením evidence mezd v ABRA Gen.

Tyto pomocné ML:

Od běžných ML se odlišují tím, že mají v položce Importovaný ML (MLD:XMLImported) hodnotu Ano a nakládá se s nimi odlišně od běžných ML:

 • Souhrnné ML se k nim nevytvářejí, jelikož nejsou potřeba.
 • Pomocné (importované) ML se zobrazují v seznamu MLD graficky zvýrazněny.
 • Pomocné (importované) ML se nebudou počítat a nastaví se jako spočtené. Nejsou k nim připojená žádná výp. schémata.
 • Importované MLD by neměly být opravovány. Pokud ale z nějakého důvodu vyvoláte opravu pomocného (importovaného) ML, systém zruší příznak "XMLImported" a bude s ním nadále zacházet jako s běžným ML. Takový ML se pak chová jako běžný ML, tudíž nemá nastaven příznak správnosti výpočtu, dokud není spočten, musí k němu existovat souhrnný ML atd. To ovšem znamená nutnost připojit k němu výpočtová schémata, musí být dogenerovány směny v příslušném prac. kalendáři za dané období atd., viz dále převod pomocného ML na běžný.
 • Ve mzdovém období, které obsahuje alespoň jeden importovaný ML, se chová odlišným způsobem i mzdová uzávěrka (i když se jedná o uzávěrku měsíce - terminátoru, nebudou se provádět kontroly spočtenosti, generování zápisů do účetnictví, plat. příkazů apod.).

Nicméně i importované mzdové období, resp. mzdové období s nějakým pomocným (importovaným) ML lze zpětně otevřít, provést v něm případně úpravy a poté jej opět uzavřít. Je nutno ovšem počítat s tím, že při zpětném otevření nedošlo ke smazání uzávěrkových dokladů, takové ML nelze přepočítat a že zpětné uzavření mzdového období nebude generovat nové účetní zápisy a podklady pro PLP.

Převod pomocného ML na běžný:

Importované mzdové období, resp. pomocný (importovaný) ML lze i převést na "plnohodnotné mzdové období" resp. na běžný ML. Toto však lze provést pouze u mzd. období, které je terminátorem. (Z dřívějších již plnohodnotné mzd. období vytvořit nelze (pro jiná mzd. období než terminátor se negenerují uzávěrkové doklady):

 • Opravit všechny ML tak, aby přestaly být pomocné (importované). Stejného efektu lze dosáhnout i jejich smazáním a opětovným vygenerováním (což je výhodné, jelikož ML se vytvoří znovu vč. přiřazení odpovídajících výpočtových schémat, v opačném případě je nutno výp. schémata přiřadit ručně ).
 • Dogenerovat prac. kalendáře pro dané mzd. období (pokud neexistují).
 • Provést přepočet ML a poté mzd. období běžným způsobem uzavřít.

Doplnění dat pro průměry ručním zadáním

Pokud jste při přechodu na systém ABRA Gen z nějakého důvodu nepoužili import dat nebo nedošlo k naimportování dat potřebných pro výpočet průměrů (např. nebyly v předchozím systému k dispozici apod.), je možno tyto doplnit ručně. V agendě průměrů je v rámci editace průměrů s původem Vypočtený a Vypočtený od-do k dispozici funkce Doplnit údaje.

Po vyvolání funkce se nejdříve nabídne dialogové okno, kde zadáte, kolik období zpětně si přejete zadávat.

Nabízí se počet odvozený z délky platnosti průměru na nemoc daného v globální proměnné S_PrumNemoc a počátku prac. poměru daného zaměstnance.

Poté se zobrazí dialogové okno, v němž jsou řádky pro jednotlivá období zpětně až k aktivnímu mzdovému období (aktivní mzd. období již není zahrnuto), která nebyla vedena v systému ABRA Gen, tj. pro které neexistuje běžný ML a to maximálně pro tolik období zpět, kolik jste zadali v předchozím dialogu a maximálně od počátku daného prac. poměru.

Toto vyhoví jak pro průměry na nemoc, tak pro průměry na náhrady. Délka období potřebného pro výpočet průměru na náhrady je sice kratší než rok, nicméně právě kvůli dlouhodobým odměnám je opravdu potřeba celý rok. Tudíž odvozování z globální proměnné S_PrumNemoc vyhoví i v tomto případě.

Je-li potřeba, automaticky se rovnou vygenerují zpětně i mzdová období, pokud chybí.

Zde zadáte jednotlivé údaje:

Příklad zadání údajů pro výpočet průměru na nemoc nebo na dovolenou za období před zahájením evidence ML v systému ABRA Gen

Zadané údaje se promítnou do následujících položek:

Zadané hodnoty se promítnou ihned po stisku OK (bez ohledu na to, zda editovaný průměr, v rámci jehož editace byla funkce vyvolána, byl nakonec uložen či nikoliv) do ML za příslušná mzd. období. Pokud nebude takový MLD pro dané období existovat, automaticky se ihned vytvoří a to jako pomocný (importovaný ML).

Generované mzdové listy se tvoří v řadě dle položky Řada nově vytvářených dokladů. Jedná se o zkratku řady dokladů typu Mzdové listy dílčí, ve které se tyto ML mají vytvořit. Zadáte zkratku řady nebo vyberete z číselníku Řad dokladů. Zde zadaná řada se použije jedině v případě, že pro daného zaměstnance resp. pracovní poměr zatím mzdové listy pro daná mzdová období neexistují a tvoří se nové. Pokud byla řada již jednou zadána a nyní provádíte opravu v zadaných datech, již není položka k dispozici k editaci (nové ML se již vytvářet nebudou). Zobrazuje původně vybranou hodnotu, tj. řadu, do níž byla zde zadaná data uložena.

První otevřené období nastavené na vybrané řadě dokladů ML, musí být samozřejmě nižší nebo rovno období, pro které je třeba mzdové listy zpětně vygenerovat.

Doplnění dat pro průměry importem z XML

V rámci "velkého" nezjednodušeného převodu dat přes XML soubory (z předchozího mzdového systému) se mj. importovala i data za předchozí období potřebná pro průměry. Tento import není aktuálně k dispozici. Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Import z ABRA Gold" - kde je?. Proto se jim též může říkat "importované". Tudíž ani nemá nadále význam možnost doplnění dat pro průměry importem z XML, který pracoval následovně: Při importu se pro mzdová období, pro něž ML zatím neexistoval (např. z předchozího importu), zakládal ML dílčí s příznakem Importovaný ML (MLD:XMLImported). Do tohoto pomocného MLD se naplnily příslušné položky z importního souboru:

Import údajů pro výpočet průměru na nemoc (DVZ):

Import převedl údaje ze mzdových listů tak, aby v systému ABRA Gen bylo možné spočítat Denní vyměřovací základ (DVZ) za předchozí rozhodné období platné pro výpočet průměrů na nemoc. Tj.:

 • Při převodu z předchozího systému ABRA Gold převodní program spočítal za každý převáděný měsíc jmenovatel a čitatel DVZ z jednoho mzdového listu a spočtené hodnoty zařadil do exportu jako položky mzdového listu (pokud se jednalo o import z jiného systému, bylo třeba zajistit, aby výsledný soubor pro import zmíněné položky obsahoval).
 • Daty z importovaného souboru se v systému ABRA Gen naplnily položky:
 • Zmíněné položky jsou zahrnuty do výpočtu Průměru na nemoc (PR:Average). Tj. z předchozího systému se do MLD v systému ABRA Gen dostal za každý mzdový list jmenovatel a čitatel pro výpočet DVZ. Při výpočtu DVZ z pomocných (importovaných) ML se použily právě tyto dvě položky, ostatní položky jsou u pomocných (importovaných) ML prázdné. U běžných MLD jsou naopak tyto položky Jmenovatel a Čitatel určené pro import dat z XML nulové.

Import údajů pro výpočet průměru na dovolenou:

Import dále ze mzdových listů z předchozího systému převedl údaje tak, aby v systému ABRA Gen bylo možné spočítat Průměr na dovolenou se správným zahrnutím dlouhodobých odměn vyplacených za předchozí období. Tj.:

 • Při převodu z předchozího systému ABRA Gold převodní program za každý převáděný měsíc a mzdový list zařadil do exportu údaje o vyplacených dlouhodobých odměnách a odpracovaném čase, pro účely rozpouštění dlouhodobých odměn do jednotlivých čtvrtletí.
 • Daty z importovaného souboru se v systému ABRA Gen naplnily položky:
 • Zmíněné položky jsou zahrnuty do výpočtu Průměru na dovolenou (PR:Average).

Generování chybějících mzdových období zpětně, pokud neexistují

Aby bylo možno výše popsané pomocné (importované) ML za předchozí mzdová období vytvořit, musí tato mzdová období nejdříve existovat. Proto program nejdříve automaticky vytvoří chybějící mzdová období, pokud neexistují. Generují se už v okamžiku otevření dialogu Doplnění údajů pro průměry a v případě zrušení dané funkce se již nijak nemažou.

ML a k nim příslušná mzdová období se generují pro tolik období zpátky, kolik je potřeba pro tvořené pomocné (importované) ML, viz výše.

Pokud neexistuje pro daný měsíc patřičné fiskální období, použije se nejstarší možné.