Základní struktura dat, objektový model

Základní struktura dat

Následující schéma dokresluje základní strukturu dat personálních a mzdových agend:

Schéma základní struktury dat a jejich vzájemných vazeb

Jak plyne z uvedeného schématu, základním objektem je personální list, na něj víceméně navazuje vše ostatní, podrobněji viz dále Objektový model. Podobně základní tabulkou je tabulka personálních listů. Na ní navazuje tabulka pracovních poměrů. Mzdové listy jsou dvojí: souhrnný a dílčí, přičemž dílčí mzdový list řeší to, co se týká pracovního poměru (odpracovaný čas a mzdu za něj, náhrady, příplatky, v podstatě až do hrubé mzdy a pojištění) a souhrnný mzdový list řeší to, co se týká zaměstnance jako takového (daně, daň. odpočty, zvýhodnění a slevy (samozřejmě v závislosti na aktuálně platné legislativě), dále náhrady výdajů, srážky). Tabulka společných mzdových listů navazuje na tabulku personálních listů, tabulka dílčích mzdových listů na tabulku pracovních poměrů. Schéma dále demonstruje i vazbu kolekcí a ostatních agend.

Data personalistiky jsou uložena v jiné tabulce než data mzdových listů. K personálním datům se přistupuje jinak, než ke mzdovým. Jde o časovou platnost. Zatímco personální data jsou platná od určitého data dále, mzdová data jsou platná právě v jednom mzdovém období daném platností hlavičky mzdového listu, tedy nemají historii.

V agendách mezd a personalistiky se využívá Dynamických Business objektů, tj. položky personálních a mzdových agend mohou být buď definované pevně přímo ve struktuře daného Business objektu a uloženy v odpovídajících tabulkách nebo mohou být definovány jakožto definovatelné (pak mluvíme o dynamické struktuře BO) ať už výrobcem nebo uživatelem prostřednictvím agendy Definovatelných položek. Tyto definovatelné položky jsou v podstatě kolekce objektů připojených ke kmenové větě (tabulky UserWGData, HistoryWGData (do v.7.02 UserFieldsPerson, UserFieldsWage)). Dále viz Věcný obsah - Definice položek mezd a personalistiky. Kromě toho typicky podporují historii (pak se jedná o Business objekty, resp. Dynamické Business objekty s historií).

Objektový model podrobně

Následující schéma podrobněji dokresluje vazby mezi jednotlivými objekty personálních a mzdových agend:

Podrobný objektový model

Kolekce mzdových listů a pracovních poměrů zaměstnance jsou synchronizovány přes mzdové období.