Zaměstnanci

Agenda zaměstnanců zadaných v systému. Nosná agenda modulu mzdy, na níž se váží další agendy. Nejdříve je třeba mít zadané zaměstnance, pak teprve lze k nim pořizovat jejich pracovní poměry, zadávat další údaje, počítat mzdy atd.

Typ agendy: Číselníková
Obsažené záložky: Začínáme Seznam Detail Pracovní poměry Opakované srážky Srážky ze mzdy Roční zúčtování Chybový protokol Související úkoly a školení Ochrana dat Přílohy

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Mzdy a personalistika při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Mzdy a personalistika, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu

Popis ovládání a dalších pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky.

Zaměstnanci evidovaní v této agendě jsou evidováni také v Adresáři osob (nový zadaný zaměstnanec se promítne automaticky do adresáře osob nebo lze zaměstnance zadat podle již existující osoby). Důvodem je např. to, že na adresář osob jsou navázány jiné agendy, např. agenda Odpovědných osob ze skupiny Majetek, a může být žádoucí, aby osoba uvedená jako odpovědná osoba majetku byla současně evidovaným zaměstnancem.

Co se týče údajů Zaměstnance/Osoby, které jsou společné (jsou k dispozici v obou agendách), tak platí, že nedochází k žádné synchronizaci údajů mezi zmíněnými agendami, ale interně jsou tyto údaje uloženy pouze v tabulce adresáře osob (tabulka Persons). V tabulce zaměstnanců (tabulka Employees) nejsou a pouze se na ně odkazuje odkazem na příslušnou osobu do adresáře osob.

Možnosti zadání zaměstnanců:

Jak bylo zmíněno v kap. Jak začít používat modul Mzdy a personalistika, zaměstnance lze pořídit do systému různým způsobem:

  • Ručně, postupným zadáním po jednom standardně pomocí funkcí pro přidání nových záznamů v této agendě, příp. jejich kopírování, viz popis funkce Nový v záložce Seznam
  • Ručně, postupně po jednom, ale pomocí návodného průvodce zadáním nového zaměstnance (doporučeno pro méně znalé uživatele), viz popis funkce Průvodce v záložce Seznam

K zaměstnancům lze kromě základních údajů zadávat i údaje podstatné pro výpočet mezd, viz dále vliv položek personalistiky na mzdy, jako např. nárok na stravenky, penzijní připojištění, podepsání prohlášení aj. Dále se zde k jednotlivým zaměstnancům sleduje seznam rodinných příslušníků a seznam daň. odpočtů a slev, na něž má zaměstnanec nárok. K zaměstnanci lze zde rovněž evidovat seznam svěřených pomůcek. Údaje zaměstnance je možno do jisté míry opravovat (i hromadně), přičemž se sleduje historie provedených změn v čase. Agenda umožňuje nastavovat zobrazené mzdové období a pak prohlížet hodnoty platné v tomto období, viz panel pro volbu zobrazeného mzdového období v záložce Seznam.

K zaměstnancům můžete přímo z této agendy sledovat jejich prac. poměry, předpisy srážek, realizace srážek a doklady ročních zúčtování, zaznamenávat úkoly, které je třeba v souvislosti s daným zaměstnancem provést, požadavky na školení, které má zaměstnanec absolvovat, příp. si lze rovnou odtud příslušné agendy otevřít a zadávat v nich požadované změny.

Vliv položek personalistiky na výpočet mezd:

Některé položky personalistiky mohou mít vliv na výpočet mezd. Tzn., že pokud je v nich provedená změna, pak je třeba přepočítat mzdy. Jinými slovy, pokud pro daného zaměstnance již byly pro dané mzdové období mzdy spočteny a mzdový list má nastaveno, že výpočet proběhl správně, pak se příznak správnosti výpočtu zruší, podrobně viz popis Položky mzdového listu - Základní údaje - ML, MLS je vypočten správně. Nespočtené mzdové listy jsou v seznamu dílčích mzdových listů graficky odlišeny.

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika.