Zaměstnanci - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu zaměstnanci ze záložky Seznam. Jedná se vlastně o personální listy jednotlivých zaměstnanců. Položky zadávané k zaměstnancům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Ostatní údaje Rodinní příslušníci, daň. odpočty a slevy Svěřené pomůcky Foto

Jelikož se jedná o agendu, kde zobrazené hodnoty závisí na mzdovém období, je nad záložkami této agendy k dispozici panel pro volbu zobrazeného mzdového období.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Pomocí panelu definovatelných údajů můžete realizovat jakýsi "seznam důležitých položek", tj. můžete si v něm nechat zobrazovat ty položky, které jsou pro vás důležité a chcete na první pohled vidět jejich hodnoty apod.

Pro lepší identifikaci některých dále popsaných položek je uveden i jejich konkrétní název (italikou), příp. včetně zkratky agendy, do níž položka patří, viz identifikace popisovaných položek. Podle tohoto názvu lze položky i lehce vyhledávat (viz full-textové hledání v helpu).

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název Popis
Identifikace zaměstnance Zobrazuje identifikaci zaměstnance (osobní číslo, příjmení, jméno, rodné číslo), k němuž jsou údaje v této záložce zobrazeny, tj. aktuálního zaměstnance ze záložky Seznam.

V editačním režimu je dále v horní části záložky k dispozici Panel pro zadání platnosti změn.

Subzáložka Hlavní údaje

V horní části subzáložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Příjmení, jméno a titul Význam položek plyne z jejich názvu nebo z popisu stejnojmenných položek v agendě Adresář osob.
Rodné číslo

Tvar rodného čísla obvykle používaný v ČR je RRMMDD/xxxY, kde xxx je jakési pořadové číslo a Y je modulo 11 sloužící pro kontrolu správnosti zadání rodného čísla. U starších rodných čísel znak Y není, tedy modulo 11 má smysl hlídat jen pro taková rodná čísla, která mají lomítko a znak Y (10. cifru). Dále pro cizince se místo rodného čísla používá jiná forma identifikace, obvykle číslo pasu, kde žádné lomítko není. Proto zadání lomítka na 7. místě rodného čísla není povinné a pro zadání a kontrolu platnosti rodného čísla platí následující pravidla:

 • Není-li zadáno lomítko na 7. místě v rodném čísle, pak se nepovažuje za rodné číslo ve tvaru obvyklém v ČR. Nelze z něj odvodit ani pohlaví ani datum narození (i když má jinak všech deset cifer). V takovém případě program uživatele upozorní varovným hlášením, že zadal neplatné rodné číslo, nicméně dovolí záznam uložit. Důvodem jsou především cizinci, kteří místo rodného čísla používají jinou identifikaci, bez možnosti její automatické kontroly.
 • Je-li zadáno lomítko na 7. místě v rodném čísle, tak z něj lze odvodit jak pohlaví tak i datum narození (což systém dělá) bez ohledu na počet cifer za lomítkem. Datum narození a pohlaví odvozené z rodného čísla se předvyplní do příslušných položek, ale jen v případě, že dosud nebyly zadány. Navíc v případě, že za lomítkem jsou 4 cifry, se kontroluje modulo 11. Pro určení kalendářního roku narození z prvního dvojčíslí RR rodného čísla platí tato pravidla:
  • Za rok 20. století, tj. rok 19RR, se považují roky s koncovým dvojčíslím RR větším než je koncové dvojčíslí aktuálního kalendářního roku a dále také roky s koncovým dvojčíslím menším nebo rovným koncovému dvojčíslí aktuálního kalendářního roku, pokud má rodné číslo za lomítkem pouze tři číslice.
  • Za rok 21. století, tj. rok 20RR, se považují roky s koncovým dvojčíslím menším nebo rovným koncovému dvojčíslí aktuálního kalendářního roku, pokud má rodné číslo za lomítkem čtyři číslice.

   Aktuální rok je 2007, pak rodnému číslu 010809/0719 odpovídá datum narození 9.8.2001 - první dvojčíslí rodného čísla 01 odpovídající roku narození je menší než koncové dvojčíslí aktuálního roku 07 a za zpětným lomítkem jsou 4 číslice, proto je identifikován rok narození 2001. Aktuální rok je 2007, pak rodnému číslu 010809/071 odpovídá datum narození 9.8.1901 - první dvojčíslí rodného čísla 01 odpovídající roku narození je menší než koncové dvojčíslí aktuálního roku 07 a za zpětným lomítkem jsou pouze 3 číslice, proto je identifikován rok narození 1901.
   Aktuální rok je 2007, pak rodnému číslu 976030/0748 odpovídá datum narození 30.10.1997 - první dvojčíslí rodného čísla 97 odpovídající roku narození je větší než koncové dvojčíslí aktuálního roku 07, proto je identifikován rok narození 1997.

   "Platná" rodná čísla: "810505/123", "810505/", "810505/1240" - z takových RČ odvodí datum narození a pohlaví a předvyplní je do příslušných položek.
   "Neplatná" rodná čísla: "8105051240", "810505/1234", z takových RČ neodvodí ani datum narození ani pohlaví a upozorní uživatele na neplatnost RČ, ale dovolí záznam uložit.

   Dále viz též Číslo pojištěnce ZP.

Tato položka není editovatelná a obsahuje ***, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců.

Číslo OP/ pasu

Číslo občanského průkazu nebo pasu. Dvacetiznakový alfanumerický kód. Položka je evidenční. Položka připouští i číslo občanského průkazu může být zadáváno s mezerou, tedy tak, jak je uvedeno v konkrétním dokladu.

Číslo OP lze zadat dle libosti jak ve tvaru na průkazu např. XZ 123456, tak ve tvaru např. XZ123456.

Tato položka není editovatelná a obsahuje ***, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců.

Funkce Šedesátiznakový alfanumerický kód umožňující zadat funkci zaměstnance. Nepovinná položka.
Poznámka Libovolná poznámka k zaměstnanci. Nepovinná položka.
Osobní číslo

Desetiznakový alfanumerický kód, který můžete využít, pokud používáte u vašich zaměstnanců též identifikaci podle osobních čísel. Nepovinná položka. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr zaměstnance (je-li v nastavení parametrů mezd nastaven výběr zaměstnance dle osobního čísla), a pokud zvolíte správný tvar osobního čísla, usnadní vám to orientaci v seznamu zaměstnanců. Osobní číslo by mělo být unikátní a co nejvýstižnější.

Jak bylo řečeno v kapitole Jak začít používat Mzdy a personalistiku, lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury osobního čísla. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se osobní číslo u nově zadávaných zaměstnanců automaticky.

K rychlému dohledání záznamu, z něhož vychází generátor osobního čísla na základě definované struktury osobního čísla, (např. pokud potřebujete zjistit, proč systém předvyplňuje osobní číslo, které není v souvislé řadě s předchozími osobními čísly), můžete použít funkci na dohledání záznamu s posledním existujícím kódem v řadě dané zadanou definicí struktury kódu, která najde poslední záznam, z něhož vychází generátor osobního čísla, a zobrazí o záznamu bližší informace.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda zaměstnanec se zadaným os. číslem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením. Pokud se jedná o ukládání nového zaměstnance, předvyplní v takovém případě rovnou nové číslo.

Datum narození Datum narození. Není-li položka vyplněna v okamžiku zadání rodného čísla a je-li zadáno platné rodné číslo, z něhož lze datum narození automaticky odvodit (viz popis položky Rodné číslo), pak se předvyplňuje podle zadaného rodného čísla. Položka má vliv na výpočet mezd.
Místo narození Místo narození. Uvádí se obec, u pojištěnců narozených v cizině se musí uvést i stát. Slouží pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců.
Pohlaví Položka pro zadání pohlaví. Není-li položka vyplněna v okamžiku zadání rodného čísla a je-li zadáno platné rodné číslo, z něhož lze pohlaví automaticky odvodit (viz popis položky Rodné číslo), pak se předvyplňuje podle zadaného rodného čísla.

Dále jsou k dispozici položky pro zadání adresy, pro přehlednost uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Trvalé bydliště Přechodné bydliště

Subzáložka Trvalé bydliště

Položky v této subzáložce nejsou editovatelné a obsahují ***, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců.

Název Popis
Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd.

Zde lze zadat adresu, telefonní kontakty atd. vážící se k danému záznamu. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Evidenční položky. Mohou být použity při tisku některých sestav, jako jsou adresní štítky a podobně.

Subzáložka Přechodné bydliště

Význam položek je obdobný jako význam stejnojmenných položek v subzáložce Trvalé bydliště.

Subzáložka Ostatní údaje

Subzáložka umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom všechny ostatní údaje vztažené k zaměstnanci - personálnímu listu (PL), které nejsou k dispozici na některé z jiných subzáložek záložky Detail v této agendě. Jedná se o obdobu záložky Formuláře z jiných agend a platí pro ni shodná pravidla použití a ovládání uvedená v kap. Záložka Formuláře obecně.

Jelikož se jedná o definovatelné formuláře, jejich konkrétní uspořádání a podoba mohou podléhat v čase změnám podle požadavků uživatelů a stav v aktuální verzi nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Uživatel si rovněž může definovat libovolné množství svých vlastních formulářů, do nichž může uspořádat položky zcela odlišně. Proto pro lepší identifikaci dále popsaných položek je u každé z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek.

Popis vybraných položek na vybraných dodávaných formulářích:

Význam případných dalších položek, které nejsou k dispozici ani v popisu položek pevných vstupních formulářů ani v rámci dodávaných definovatelných formulářů, je zřejmý z jejich názvu a popisu, blíže zde popíšeme pouze následující:

Def. formulář Základní údaje

Název Popis
Rodinný stav
MaritalStatus
Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající rodinný stav. Položka má evidenční charakter. Jedná se o položku s historií.
Dřívější příjmení
FormerLastname
Položka pro zadání rodného příjmení, předchozího příjmení apod. Položka má evidenční charakter. Jedná se o položku s historií.
Číslo ŘP
DrivingLicenceNumber
Položka pro zadání čísla řidičského průkazu. Položka má evidenční charakter. Jedná se o položku s historií.
Skupina ŘP
DrivingLicenceGroups
Položka pro zadání skupin řidičského průkazu. Položka má evidenční charakter. Jedná se o položku s historií.
Ident. č. plátce daně
S_TaxIdentNumber

Identifikační číslo plátce daně (DIČ) daného zaměstnance, které je plátce povinen u vyjmenovaných poplatníků daně z příjmu evidovat a vykazovat. Položka má evidenční charakter. Jedná se o položku s historií.

Podle § 38j Zákona o dani z příjmu je povinností plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvádět na ML poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 datum narození, číslo pasu nebo jiného dokladu prokazujícího jeho totožnost, kód státu, jehož je rezidentem a bylo-li mu tímto státem přiděleno, i daňové identifikační číslo a rodné číslo.

Státní příslušnost
Nationality_ID
Číselníková položka pro zadání státní příslušnosti. Kód země zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku zemí. Jedná se o položku s historií.
Stupeň vzdělání
EducationGrade_ID
Číselníková položka pro zadání stupně vzdělání. Kód zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku stupňů vzdělání. Jedná se o položku s historií.
Obor vzdělání
EducationBranch_ID
Číselníková položka pro zadání oboru vzdělání. Kód zadáte buď přímo z klávesnice nebo jej vyberete z číselníku oborů vzdělání. Jedná se o položku s historií.
Prac. schopnost
WorkAbility

Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající prac. schopnost:

 • Nezměněná pracovní schopnost
 • Částečně změněná pracovní schopnost
 • Úplně změněná pracovní schopnost

Položka má evidenční charakter. Jedná se o položku s historií.

Slouží např. pro tiskové výstupy (např. tisk informace o Povinných podílech zaměstnávání invalidů na pr. poměru).

Hm. odpovědnost
MaterialResponsibility
Položka typu přepínač, pro zadání, zda má zaměstnanec nějakou hm. odpovědnost.
První nástup
FirstAccess

Položka typu datum pro zadání dne prvního nástupu do zaměstnání u jakéhokoli zaměstnavatele. Informativní položka, nijak se dále nevyužívá.

Položka má vliv na výpočet mezd.

První nástup k firmě
FirstAccessToCompany
Položka typu datum pro zadání dne prvního nástupu do zaměstnání k tomuto zaměstnavateli. Používá se pro statistická šetření.
Dny nemoci
CountedIllness

Započtené dny nemoci.

Započtená praxe
CountedExperience

Započtená praxe

Roky (dřív.zam.)
CountedYears
Zápočet z předchozích zaměstnání (roky). Údaj opsaný ze zápočtového listu z předchozího zaměstnání. Údaj potřebný pro tisk Zápočtového listu.
Dny (dřív.zam.)
CountedDays
Zápočet z předchozích zaměstnání (dny). Údaj opsaný ze zápočtového listu z předchozího zaměstnání. Údaj potřebný pro tisk Zápočtového listu.
Zdravotní pojišťovna Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Číslo pojištěnce ZP
S_HINumber

Číslo plátce zdravotního pojištění ČNZP. Využívá se pro tisk tiskové sestavy Hromadné oznámení zaměstnavatele (položka "Číslo pojištěnce") v tiscích v pracovních poměrech. Slouží pro ošetření situace, kdy číslo pojištěnce není shodné s rodným číslem.

Číslo pojištěnce - U zaměstnanců s trvalým pobytem na území ČR se zásadně vyplňuje číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. Ve většině případů je toto číslo shodné s rodným číslem. Existují však případy, kdy nejde o rodné číslo, ale jde o zvláštní číslo přidělené zdravotní pojišťovnou. Přičemž při prvním ohlášení nástupu zaměstnance, který nemá na území ČR trvalý pobyt (zaměstnanci - občané EU i občané třetích zemí), se do položky číslo pojištěnce uvádí číslo vytvořené speciálním způsobem z pohlaví a data narození M/Ž+ddmmrrr:

M05071963 (muž narozený 5. 7. 1963)
Z12101970 (žena narozená 12. 10. 1970)
Při dalších hlášeních o tomto zaměstnanci, který již má pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce, se uvede číslo pojištěnce (z průkazu pojištěnce nebo z oznámení od VZP ČR).
U cizinců, kteří mají průkaz o povolení k pobytu cizince, se neuvádí rodné číslo z tohoto dokladu.

Platí: Pro občany ČR se bere do tisk. sestavy obsah položky Číslo pojištěnce ZP, pokud ta není vyplněna, bere se Rodné číslo. Pro zahraniční občany (občany z EU i občany mimo EU) se bere obsah položky Číslo pojištěnce ZP, pokud není vyplněné, generuje se číslo M/Ž+ddmmrrr z data narození" (na obsah položky RČ se v tomto případě nehledí).
 

Číslo pojištěnce SP
S_SocialInsNumber

Číslo plátce sociálního pojištění.

Přiděluje se cizincům, kteří nemají v ČR trvalý pobyt a nemá tudíž přidělené rodné číslo, které číslo pojištěnce nahradí. Bez tohoto čísla není akceptováno ELDP ani přihlášky/odhlášky na SP. Pro tisk a export na formulářích a exportech pro SSZ se doplňuje s položkou rodného čísla a to tak, že pokud je vyplněné Rodné číslo, vytiskne se Rodné číslo. Pokud Rodné číslo vyplněné není, potom se vezme Číslo pojištěnce SP, a pokud ani to není vyplněné, potom se vytvoří číslo z data narození - poslední dvě číslice roku, dvě číslice měsíce a dvě číslice dne.

Poč. vyživ. osob Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Poč. vych. dětí Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Důchodový věk Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Starobní důch. od data Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Cizí starobní důchod Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Invalidní důch. od data Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Cizí invalidní důchod Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Stupeň invalidity Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Vdovský Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Sirotčí Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Renta - pův. a souč. příjem Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Náklady na bydlení
HabitationCosts

Normativní náklady na bydlení. Údaj důležitý pro výpočet srážek. Vstupuje do výpočtu nezabavitelných částek pro srážky - zvyšuje se o ni výpočet nezabavitelné částky. Není-li zadána, pak se použije hodnota daná v globálních proměnných. Jedná se o položku s historií.

Položka byla zavedena v souvislosti se změnou definice životního minima jednotlivce.

Služební auto -1% ceny Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Odvádí sociální pojištění v zahraničí
NotPaySocIns

Položka typu přepínač, pro zadání, zda zaměstnanec platí sociální pojištění. Jedná se o řešení situace při pohybu zaměstnance na území EU na základě E101, kdy u zaměstnance platícího ZP resp. SP na území EU mimo ČR je potřeba znát velikost ZP a SP pro vyčíslení základu daně, ze kterého se pak spočte daň z příjmu. Tj. SP a ZP se u zaměstnance vždy napočítá, ale pokud je u zaměstnance nastaveno, že neplatí ZP nebo SP, tak se dané pojištění, zohledňuje jenom pro výpočet daně z příjmu. Na jiných místech - tj. tisk. sestavy, exporty, ELDP a RZ se ale takový zaměstnanec jeví tak, že ZP a SP neplatí, tj. pojištění a jeho základ se vyčíslí jako nula.

Jedná o jednu ze změn zavedených v rámci Změn v daních od 1.1.2004.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd. Více viz výpočet Základů SP.

Odvádí zdravotní pojištění v zahraničí
NotPayHealthIns
Obdobně jako předchozí položka, jen se týká zdravotního pojištění.
Platí důchodové spoření
S_CalcRetSavings

Umožňuje evidovat zaměstnance, který se účastní II. pilíře důchodového systému. Ovlivňuje výpočet Důchodového spoření (DS).

Číslo důch. spoření
S_RSNumber

Má význam jen, je-li zatržena předchozí položka. Vyplní se tehdy, pokud se u daného zaměstnance liší přidělené číslo důchodového spoření od jeho rodného čísla.

Student stř. nebo vysoké školy
S_Student

Již není k dispozici.

Pomocná položka, která sloužila k tisku formulářů hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám do v. 8.03. Od v.8.04 byla zrušena a nahrazena položkou Druh pojištěnce státu (HIPaysGovermentType_ID).

Položka sama nijak nevstupovala do výpočtu ZP a nijak neovlivňovala položky Plátce ZP stát
(HIPaysGoverment) a Dopočet min. základu ZP (HICountMinimal), i když se jedná vlastně o jeden z případů, kdy je plátcem ZP stát a tudíž se nedopočítává min. základ ZP. Zmíněné položky je třeba si nastavit individuálně odpovídajícím způsobem.

Plátce ZP stát Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Druh Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Dopočet min. základu ZP Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Podepsal daň. prohlášení Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Společník Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Daňový nerezident Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Země Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Zaměstnanec je v insolvenčním řízení
S_Insolvency

Slouží k výpočtu srážek, ovlivňuje, zda bude do čistého příjmu k určení srážek započten daňový bonus. Je-li zatržený, srážka se uplatní i z částky daň.bonusu.

Podle vyjádření exekutorské komory ČR k exekucím a ministerstva spravedlnosti k insolvencím se totiž v případě klasické exekuce nemá daňový bonus do čistého příjmu k určení srážek započítávat, kdežto v případě insolvenčních srážek se naopak zahrnovat má.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd. Promítá se do položky Čistý př. k určení srážek (S_NetWageForDocksTotal). Více viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Čistý příjem k určení srážek.

Viz též často kladené otázky, otázka Jak postupovat, je-li zaměstnanec v insolvenčním řízení?

Stravenky Viz popis formuláře Mzdové údaje.
Mzda na účet Viz popis formuláře Mzdové údaje.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář - Mzdové údaje

Název Popis
Zdravotní pojišťovna
InsuranceComp_ID

Číselníková položka pro zadání zdravotní pojišťovny. Zadáte kód pojišťovny nebo vyberete z číselníku zdravotních pojišťoven. Podle této položky se mj. sčítají mezisoučty pro platební příkazy popřípadě i pro zaúčtování pojistného - pokud jej chcete rozdělit podle zdravotních pojišťoven.

Jedná se o položku s historií. Povinná položka.

Pokud se jedná o zaměstnance, který není pojištěn, můžete použít hodnotu "Bez pojištění". Platnost zdravotní pojišťovny lze nastavit i do uzavřených období.

Plátce ZP stát
HIPaysGoverment

Položka typu přepínač pro zadání, zda je za zaměstnance plátcem zdravotního pojištění stát. Ovlivňuje výpočet základu ZP. Viz Pojištění - Základ ZP (za všechny PP). Pokud je položka zatržena, je třeba vyplnit následující položku Druh (HIPaysGovermentType_ID).

Osoby, za něž je plátcem pojistného stát - (§ 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění). Tj. např. studenti, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči o zaměstnání apod.

V položce Plátce ZP stát je vidět zatržení pouze v případě, že je za zaměstnance plátcem ZP stát celý aktuální měsíc, tj. minimálně od 1. aktuálního měsíce. Je-li k této položce zadáno jiné datum, než 1. v měsíci, tak to vypadá, jako by zatržena nebyla. To je ale vlastnost zobrazení v položkách s historií, viz k jakému datu se zobrazují hodnoty u položek s historií. Proto pozor na správné zadání následující položky a i případné zatržení resp. odtržení položky Dopočet min. základu ZP v takovém případě. (Za zaměstnance, za které je plátcem ZP stát, se nedopočítává min. základ ZP (příp. se dopočítává jen po část měsíce).)

Jedná se o položku s historií.

Druh
HIPaysGovermentType_ID

Položka je dostupná na formuláři Základní údaje.

Číselníková položka pro zadání druhu pojištěnce státu. Musí být vyplněna, pokud je zatržena předchozí položka (tj. pokud se jedná o pojištěnce státu). Zadáte kód druhu pojištěnce státu nebo vyberete z číselníku druhů pojištěnců státu. V opačném případě by nebyly správně výstupní sestavy.

Slouží k evidenci, proč byl daný zaměstnanec v daném období pojištěncem státu a používá se v různých tisk sestavách (např. Hromadné oznámení zaměstnavatele v tiscích v pracovních poměrech, k tisku formulářů hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám, v tiscích v nemocenských dávkách apod.).

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd. Povinná položka.

Dopočet min. základu ZP
HICountMinimal

Položka typu přepínač, pro zadání, zda se má pro zaměstnance dopočítávat minimální základ ZP. Ovlivňuje výpočet základu ZP. Viz Pojištění - Základ ZP (za všechny PP).

Tato položka by měla být zatržena u člena stat. orgánu, pokud se jedná o jeho jediný příjem u daného zaměstnavatele a pokud neprokáže, že je zdravotně pojištěn jinde. Viz poznámka u položky Účasten zdrav. pojištění (MLD:S_IsHealthInsurance).

Tato položka má smysl především v případech prac. poměrů, které nedosahují min. mzdy a u nichž se min. mzda nedopočítává (viz Počítat minimální mzdu (PP:CalcMinimalWage)), např. dohody. U těch prac. poměrů, u kterých se dopočítává minimální mzda (např. HPP), tudíž nemá význam.

Jak je to se zaržením této položky pro zaměstnance, za které platí ZP stát?

Platí, že Min. základ ZP se nevztahuje na zaměstnance, za které je plátcem pojištění stát, pokud je ale stát plátcem jen po část měsíce, tak je třeba min. základ ZP dopočítat, byť zkrácený. Pokud je tedy plátcem ZP stát jen po část měsíce, je třeba, aby byla položka zatržena (pak dojde k výpočtu Min. základu ZP a jeho zkrácení o dny, po které je plátcem stát. Pokud je stát plátcem po celý měsíc, pak je jedno, zda bude zatržena (buď k výpočtu min. základu ZP vůbec nedojde (bude nulový) nebo se na nulu zkrátí (celý měsíc je stát plátcem)). Dále viz výpočet Pojištění - Min. základ ZP.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Podepsal daň. prohlášení
TaxDeclaration

Položka typu přepínač, pro zadání, zda zaměstnanec podepsal prohlášení k dani. Je podkladem pro výpočet částek daň. odpočtů/zvýhodnění/slev. (Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, daň. odpočty/zvýhodnění/slevy se neuplatňují.) Dále ovlivňuje způsob zdanění (srážkovou či zálohovou daní, resp. kombinací obojího). Viz Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň, slevy, bonusy - Odpočty ze základu daně a Zdanitelné příjmy, nezdanitelné částky, daň, slevy, bonusy - Základ daně, daň. Dále viz Uplatnění možností snížení daňového zatížení, daň. bonusy.

Podepsat může prohlášení k dani i zaměstnanec - poživatel starobního důchodu a to, i když nemá nárok na žádné odpočty nezdanitelných částek ze základu daně, aby u něho nemusela být uplatněna minimální sazba zálohy na daň 20%.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Společník
IsPartner

Položka typu přepínač, pro zadání, zda je zaměstnanec společníkem.

Není přímo využita při výpočtu mzdy, používá se však při účtování mzdových nákladů do účetnictví pro rozdělení celkových částek na mezisoučty za společníky a zbývající zaměstnance a pro nastavení různých účetních předkontací.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Daňový nerezident
S_TaxNonResident

Nastavení, zda se jedná o daň. rezidenta či nikoliv. U daň. nerezidentů se jinak daní příjmy zvláštní sazbou daně, odměny stat. orgánů, viz Základ daně, daň zálohová, daň zvláštní sazbou, daňový bonus. Dále se jinak přihlíží k daň. zvýhodněním na děti, viz poznámka v popisu subzáložky Rodinní příslušníci, daň. odpočty a slevy.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Země
S_TaxResidencyCountry_ID

Položka je dostupná na formuláři Základní údaje.

Země daňové rezidentury zaměstnance. Slouží pro tisk. sestavy. Viz např. tisk. sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP.

Stravenky
MealTicket
Položka typu přepínač, pro zadání, zda zaměstnanec dostává stravenky. Používá se při výpočtu částek za vydané stravenky - počítají se pouze tehdy, je-li tato položka nastavena na "Ano". Viz Stravenky. Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.
Plná cena
S_MealTicketFullPrice

Používá se při výpočtu částek za vydané stravenky (pokud se tyto počítají, viz předchozí položka). Jedná se o celou hodnotu stravenky, kterou zaměstnanec dostává. Je-li plná cena stravenky u zaměstnance zadána, pak se použije při výpočtu částky za stravenky. Není-li zadána, pak se použije plná cena daná v globálních proměnných. Viz Stravenky. Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Tuto položku s výhodou využijete, pokud někteří vaši zaměstnanci pobírají stravenky v jiné ceně než většina ostatních, u kterých budete používat hodnotu zadanou v globální proměnné.

Snížená cena
S_MealTicketLowPrice

Používá se při výpočtu částek za vydané stravenky (pokud se tyto počítají, viz předchozí položka). Jedná se o sníženou cenu stravenky, kterou zaměstnanec dostává a kterou si hradí sám. Je-li snížená cena stravenky u zaměstnance zadána, pak se použije při výpočtu částky za vydané stravenky. Není-li zadána, pak se použije snížená cena daná v globálních proměnných. Viz Stravenky. Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Tuto položku s výhodou využijete, pokud někteří vaši zaměstnanci pobírají stravenky v jiné ceně než většina ostatních, u kterých budete používat hodnotu zadanou v globální proměnné.

Poč. vyživ. osob
FedPersons
Počet vyživovaných osob. Údaj důležitý pro omezení srážek. Položka má vliv na výpočet mezd.
Počet vychovaných dětí
S_RaisedChildren
Počet vychovaných dětí, uvádí se jen u žen. Slouží pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců.
Důchodový věk
RetirementAge

Datumová položka. Datum, kdy zaměstnanec dosáhne důchodového věku. Nezaměňujte s následující položkou - tj. datem, od kdy byl zaměstnanci důchod skutečně přiznán.

Použití pro sestavní RELDP, viz výpočet Doby odečtu (ELDP).

Starobní důch. od
RetirementFrom

Datumová položka. Datum, odkdy je zaměstnanci přiznán starobní důchod. Nezaměňujte s předchozí položkou. Den přiznání důchodu je něco jiného, než den vzniku nároku. Člověk může požádat o důchod o několik let později, než mu vznikne nárok.

Položka byla dříve podkladem pro výpočet mzdy, konkrétně odpočtů a slev na dani. (Nezdanitelné minimum resp. slevu na poplatníka nebylo možno uplatnit u důchodců, kteří byli poživateli starobního důchodu k 1.1.) Od 1.1.2008 však toto již neplatí (i důchodci mají nárok na slevu na poplatníka, pokud podepíší prohlášení) a položka tedy není pro výpočet mezd podstatná. Nicméně má z historických důvodů nastaven vliv na výpočet mezd.

Vztah položky Starobní důchod od a ochranné lhůty: Od 1.1.08 platí, že poživateli starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu náleží nemocenské dávky nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání. Pokud se pokusíte zadat nem. dávku s proplacením zaměstnanci, který má vyplněné datum "Starobní důchod od", má ukončený pracovní poměr a datum začátku nebo konce proplácení nemocenské dávky je po ukončení prac.poměru, program vás upozorní.

Invalidní důchodce není řešen, uživatel si tuto skutečnost musí ohlídat sám.

Od 1.1.09 platí, že organizace vyplácí pouze náhradu při PN, a to jen za podmínky trvání zaměstnání. Viz Výpočet nem. dávky - od 1.1.2009. Čili zadávání proplácení ND po skončení zaměstnání je bezpředmětné.

Cizí starobní důchod
S_ForeignRetirement
Je zatržena, pokud se jedná o důchod ze zahraničí, který má charakter starobního důchodu. Slouží pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců.
Cizí invalidní důchod
S_ForeignDisabilityPension
Je zatržena, pokud se jedná o důchod ze zahraničí, který má charakter plného invalidního důchodu. Slouží pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců.
Invalidní důch. od
S_DisabilityPensionFrom
Datum, odkdy je zaměstnanci přiznán invalidní důchod. Slouží např. pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců. Položka má vliv na výpočet mezd.

Mohou vstupovat do výpočtů mezd pro posouzení, zda se jedná o invalidního důchodce a jakého. Závisí na aktuálně platné legislativě, která a jak se používá pro posouzení invalidity, proto jejich správnému vyplnění věnujte pozornost.

 

Stupeň invalidity
S_DisabilityPensionType

Určuje stupeň invalidity zaměstnance. Položka má evidenční charakter, lze ji využívat např. v tiscích. Položka nemá vliv na výpočet mezd.

Vdovský důchod
S_WidowPension

Položka má evidenční charakter, lze ji využívat např. v tiscích. Nemá vliv na výpočet mzdy.

Jedná se o položku s historií.

Sirotčí důchod
S_OrphanAnnuity

Položka má evidenční charakter, lze ji využívat např. v tiscích. Nemá vliv na výpočet mzdy.

Jedná se o položku s historií.

Služ. auto 1% ceny
DutyCar

Položka pro zadání 1% z ceny služebního vozidla (služebních vozidel) poskytnutých bezplatně zaměstnanci pro soukromé i služební účely. Slouží pro výpočet částky za služ. vozidlo celkem. V každém případě však lze částku za služ. vozidlo použité k soukr. účelům do mzdového listu zadat i ručně. Viz Ostatní příjmy - Služební auto pro soukr. účely.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Renta -pův. příjem
RentOriginalIncome

Položka pro zadání původního příjmu pro výpočet renty. Slouží pro výpočet Renty celkem (MLS:S_RentTotal). V každém případě však lze rentu do mzdového listu zadat i ručně. Viz Ostatní příjmy - Renta.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Renta - souč. příjem
RentActualIncome

Položka pro zadání současného příjmu pro výpočet renty. Slouží pro výpočet Renty celkem (MLS:S_RentTotal). V každém případě však lze rentu do mzdového listu zadat i ručně. Viz Ostatní příjmy - Renta.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Použít částku individuálního nezabavitelného minima
S_IndividualUndockableUse

Slouží pro výpočet srážek. Nastavení, zda se má použít částka nezabavitelného minima zadaná v následující položce. Položku lze využít v rámci volání standardní akce Srážky s parametrem INDIVIDUALUNDOCKABLEUSE. Je určena pro případ, kdy je třeba pracovat s individuálním nezabavitelným minimem, ale toto je (má být) z nějakého důvodu nulové. Viz podrobný výklad u standardní akce Srážky.

Indiv. nezabavitelné min.
S_IndividualUndockable
Slouží pro výpočet srážek. Slouží pro zadání částky nezabavitelného minima daného soudním rozhodnutím. Položku lze využít v rámci volání standardní akce Srážky s parametrem INDIVIDUALUNDOCKABLE. Viz podrobný výklad u standardní akce Srážky.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář - Mzda na účet

Název Popis
Část mzdy v tuzemské měně:
Mzda na účet
ToAccount

Nastavení, zda doplatek mzdy převádět na účet či nikoliv.

Tato položka ovlivňuje, zda spočtený doplatek mzdy (MLS:S_WageRest), po odečtení případných částek vyplacených zaměstnanci na účet nebo hotově v cizí měně, bude vyplacen převodem na účet nebo hotově, tj. zda bude použit pro výpočet položky Na účet(MLS:S_WageToAccount) nebo výpočet položky Vyplaceno hotově(MLS:S_WageCash). Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek mzdy.

Poznámka pro uživatele předchozího systému ABRA Gold: V ABRA Gold se údaje týkající se zasílání částky na účet zadávaly v pracovních poměrech.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Číslo účtu
BankAccount
Číslo účtu pro zasílání doplatku mzdy. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd pro převod mzdy na účet, má-li zaměstnanec nastaven převod mzdy na účet v položce Mzda na účet (ToAccount). Jedná se o položku s historií.
Var. symbol
VarSymbol
Variabilní symbol platby. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd obdobně jako položka Číslo účtu. Jedná se o položku s historií.
Konst. symbol
ConstSymbol_ID

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd obdobně jako položka Číslo účtu. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly. Jedná se o položku s historií.

Spec.symbol
SpecSymbol
Specifický symbol k cílovému účtu. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd obdobně jako položka Číslo účtu. Jedná se o položku s historií.
SWIFT kód
SwiftCode
Swift kód pro část mzdy v tuzemské měně. Společně se zemí bank. účtu je třeba pro generování platby SEPA.
Země účtu
TargetBankCountry_ID
Země bankovního účtu pro část mzdy v tuzemské měně. Společně se SWIFT kódem je třeba pro generování platby SEPA.
Část mzdy v zahraniční měně:
Měna
Currency_ID
Zahraniční měna, v níž má být vyplácena část mzdy. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd pro převod mezd v zahraniční měně na účet, má-li zaměstnanec nastaven převod mzdy v zahraniční měně na účet v položce cizí měna Na účet (CurrToAccount). Jedná se o položku s historií.
Částka (v CZK)
CurrAmount

Tato položka ovlivňuje výpočet částky doplatku mzdy určené k převodu do cizí měny (MLS:WageRestOtherCurr). Je-li nenulová, pak se podle ní vyčíslí částka doplatku v lokální měně určená pro převod do cizí měny, která je následně použita v rámci standardní akce pro vyčíslení doplatku mzdy, jenž má být zaměstnanci vyplacen v měně zadané v předchozí položce (Currency_ID).

Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek mzdy.

Jedná se buď o částku (v lokální měně) nebo procento z doplatku, které má být vyplaceno v cizí měně zadané v předchozí položce (Currency_ID). Používá se v rámci standardní akce pro výpočet částky doplatku mzdy vyplacené v cizí měně.

Ve smlouvě se zaměstnancem máme stanoveno, že část mzdy ve výši 10000 CZK, mu bude vyplácena v USD na jeho účet 1234567890/300, s VS=111. Pak bude zadání následující:

 • Měna(Currency_ID)= USD
 • Částka (v CZK)(CurrAmount)=10000
 • Je dáno procentem(CurrIsPercent)=nezatrženo
 • Na účet(CurrToAccount)=zatrženo
 • Číslo účtu(CurrBankAccount)=1234567890/300
 • Variabilní symbol(CurrVarSymbol)=111

Pak, bude-li mít zaměstnanec doplatek za daný měsíc např. 15000CZK, pak 5000 dostane v CZK a 10000 mu bude převedeno na USD podle kurzu zadaného na souhrnném mzdovém listu pro dané období.

Pokud bychom zadali např.:

 • Částka (v CZK)(CurrAmount)=50
 • Je dáno procentem(CurrIsPercent)=zatrženo,

pak by zaměstnanec polovinu doplatku (50%) dostal vyplaceno v cizí měně, tj. z 15000 CZK, by dostal 7500 v CZK a 7500 by mu bylo převedeno na USD.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Je dáno procentem
CurrIsPercent

Určuje, zda údaj v předchozí položce Částka (v CZK)(CurrAmount) je absolutní částka nebo procento (myšleno procento z doplatku mzdy v Kč pro výpočet částky z doplatku, která se má převést do cizí měny. Viz příklad u položky Částka (v CZK)(CurrAmount).

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Na účet
CurrToAccount

Nastavení, zda z doplatku mzdy část vyplácenou v cizí měně převádět na účet či nikoliv.

Tato položka je zodpovědná za vyplacení spočtené částky doplatku v cizí měně (MLS:S_WageRest) na účet nebo hotově v cizí měně na částku zasílanou na účet zaměstnance (MLS:S_WageToAccount) a platbu vyplacenou hotově (MLS:S_WageCash). Viz Hrubý příjem, čistá mzda, doplatek - Doplatek.

Tato položka ovlivňuje, zda spočtený doplatek mzdy vyplácený v cizí měně (MLS:CurrAmount) bude vyplacen převodem na účet nebo hotově, tj. zda bude použit pro výpočet položky V cizí měně na účet(MLS:S_CurrWageToAccount) nebo výpočet položky V cizí měně hotově(MLS:S_CurrWageCash). Viz Položky mzdového listu - Doplatek mzdy.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Číslo účtu
CurrBankAccount
Číslo účtu pro zasílání doplatku mzdy. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd pro převod mzdy na účet, má-li zaměstnanec nastaven převod mzdy na účet v položce Mzda na účet (ToAccount). Jedná se o položku s historií.
Variabilní symbol
CurrVarSymbol
Variabilní symbol platby. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Jedná se o položku s historií.
Konstantní symbol
CurrConstSymbol_ID

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly. Jedná se o položku s historií.

Spec.symbol
CurrSpecSymbol
Specifický symbol k cílovému účtu. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Jedná se o položku s historií.
Název banky
CurrBankName
Název banky. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Jedná se o položku s historií.
SWIFT kód
CurrSwiftCode
Swift kód pro část mzdy v zahraniční měně.
Poplatky
CurrForeignIssue
Způsob úhrady dodatečných poplatků.
Provedení
CurrUrgent
Způsob provedení platby (urgentnost).

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář - Penzijní a životní pojištění

Název Popis
Penzijní pojištění
Částka max.
S_RF_AmountMax

Maximální pojistná částka, kterou platí zaměstnavatel za zaměstnance na penzijní připojištění. Slouží pro výpočet částky na penz. pojištění zaměstnance za daný měsíc (MLS:S_RetFundAmount), popis viz Pojištění - Penzijní fond.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Slouží pro výpočet odpovídající položky souhrnného mzdového listu - částky na penz. pojištění zaměstnance za daný měsíc (MLS:S_RetFundAmount - Penz.fond částka):

Z uvedeného plyne, že je zapotřebí vyplňovat položku Částka max. Pokud tato položka obsahuje hodnotu 0, bude se hodnota 0 považovat za horní povolenou mez a vypočtená částka na penz. pojištění zaměstnance za daný měsíc bude tedy rovna 0. Pokud nechcete max. částku omezovat, vyplňte do této položky místo hodnoty 0 libovolnou dostatečně vysokou částku (např. 999 999).

Částka min.
S_RF_AmountMin

Minimální pojistná částka, kterou platí zaměstnavatel za zaměstnance na penzijní připojištění. Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Slouží pro výpočet částky na penz. pojištění zaměstnance za daný měsíc (MLS:S_RetFundAmount), popis viz Pojištění - Penzijní fond.

% základu SP
S_RF_PercentOfSIBase

Procento základu SP pro penzijní fond. Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Slouží pro výpočet odpovídající položky souhrnného mzdového listu - částky na penz. pojištění zaměstnance za daný měsíc (MLS:S_RetFundAmount - Penz.fond částka), popis viz Částka max.

Číslo účtu
S_RF_Account

Číslo účtu pro zasílání částky pojištění. Jedná se o položku s historií. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd.

Probíhá kontrola na správnost zadání struktury účtu. Jelikož zde se jedná o definovatelnou položku a definovatelný formulář, nemůže být kontrola dána přímo v programu, ale je realizována přidáním prvku typu Výraz na definovatelný formulář.

Variabilní symbol
S_RF_VarSymbol
Variabilní symbol platby. Jedná se o položku s historií. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd.
Konstantní symbol
S_RF_ConstSymbol_ID
Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly. Jedná se o položku s historií.
Spec.symbol
S_RF_SpecSymbol
Specifický symbol k cílovému účtu. Jedná se o položku s historií. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd.
Životní pojištění
Částka
S_LI_Amount

Pojistná částka, kterou platí zaměstnavatel za zaměstnance na životní pojištění. Částka se při výpočtu mzdy přenese do odpovídající položky mzdového listu - částky na živ.poj. zaměstnance za daný měsíc (MLS:S_LifeInsAmount), viz Pojištění - Životní pojištění.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

- z toho neosvobozeno
S_LI_TaxablPart

Část pojistné částky, kterou platí zaměstnavatel za zaměstnance na životní pojištění, která není osvobozena od daně a pojištění. Pokud smlouva na životní pojištění neodpovídá novým zpřísněným podmínkám platným od roku 2015 (možnost dřívější výplaty pojištění před dosažením 60 let věku a další), není příspěvek na životní pojištění nebo jeho část od daně osvobozen. Částka se při výpočtu mzdy přenese do odpovídající položky mzdového listu - částky daňového základu zaměstnance za daný měsíc (MLS:S_LifeInsTaxBase), viz Pojištění - Životní pojištění.

Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Číslo účtu
S_LI_Account
Číslo účtu pro zasílání částky pojištění. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Jedná se o položku s historií.
Variabilní symbol
S_LI_VarSymbol
Variabilní symbol platby. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Jedná se o položku s historií.
Konstantní symbol
S_LI_ConstSymbol_ID
Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje, viz popis v kap. konst. symboly. Jedná se o položku s historií.
Spec.symbol
S_LI_SpecSymbol
Specifický symbol k cílovému účtu. Použije se při generování požadavku na plat. příkaz z mezd. Jedná se o položku s historií.
Příjemce plnění zaměstnavatel
S_LI_Company

Položka typu přepínač, pro zadání, zda osoba určená k výplatě pojistného plnění je zaměstnavatel. Tento příznak je důležitý pro výpočet základu daně ze zaplaceného pojistného. V případě, že je příznak nastaven, se celé pojistné přičte do základu daně zaměstnance, jinak jen částka celoročně převyšující limit osvobozený od daně. Jedná se o položku s historií. Položka má vliv na výpočet mezd.

Položka se používala pro výpočet jen do 31.1.07 (výpočet životního pojištění).

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Def. formulář - Nositel cizozemského pojištění

Údaje pro SSZ v agendě pracovních poměrů.

Název Popis
Číslo nositele ciz. pojištění
S_StrangeSocInsNr
Vyplňuje se pouze v případě, že zaměstnanec byl účasten nemocenského (popř. důchodového nebo úrazového) pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti. Slouží pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců. Jedná se o položku s historií.
Název nositele ciz. pojištění
S_StrangeSocInsKeeper
Název příslušné cizozemské pojišťovny (v nezkrácené podobě), u které byl zaměstnanec účasten pojištění v cizině. V případě, že zaměstnanec nezná název a adresu této cizozemské pojišťovny, uvede se alespoň stát, ve kterém byl účasten pojištění, popř. název a adresa bývalého zaměstnavatele. Slouží pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců. Jedná se o položku s historií.
Adresa nositele ciz. pojištění

Adresa nositele ciz. pojištění. Jedná se o položky s historií.

 • Ulice (S_StrangeSocInsAddress)
 • Obec (S_StrangeSocInsCity)
 • č.p. (S_StrangeSocInsHouseNr)
 • Postcode (S_StrangeSocInsPostCode)
 • Země (S_StrangeSocInsCountry)
Identifikační číslo ciz. plátce daně
S_TaxIdentNumber
Číslo pojištěnce přidělené cizozemským nositelem pojištění. Slouží pro sestavování reportů pro evidenci v registru pojištěnců. Jedná se o položku s historií.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Některé další položky

Název Popis
Odkaz na vzor
EmployPattern_ID

Tato položka je k dispozici v údajích zaměstnance, ale není defaultně obsažena v některém z dodávaných formulářů, jelikož se nepředpokládá její časté využití. Slouží pro stanovení druhu prac. poměru, který se má přednostně použít pro předvyplnění výpočtových schémat při generování mzdových listů souhrnných, viz předvyplnění a použití výpočtových schémat k ML, resp. při tvorbě RZÚ, viz předvyplnění a použití výp.schémat k RZÚ. Není ji ale vůbec třeba používat.

Pokud chcete položku použít, nadefinujte si pro ni vstupní formulář. Položka je definována jako číselníková. Pak jen zadáte kód druhu prac. poměru, který pak bude přednostně použit jako vzor pro předvyplnění výpočtových schémat při generování MLS.

Zpět na seznam formulářů / začátek podkapitoly

Subzáložka Rodinní příslušníci, daň. odpočty a slevy

Subzáložka slouží k zadání údajů o rodinných příslušnících a nároků daňová zvýhodnění nebo slevy na ně a dále nároků na ostatní odpočty pro aktuálního zaměstnance ze záložky Seznam.

Skládá se ze dvou editovatelných seznamů:

Ze zadaných nároků lze pro dané mzdové období (pro měsíční zálohu) nebo celý kalendářní rok (pro roční zúčtování) zjistit pro daného zaměstnance např.:

 • Odpočty na děti resp. na děti ZTP-P (do 31.12.2004)
 • Daňová zvýhodnění na děti resp. na děti ZTP-P (od 1.1.2005)
 • Nezdanitelné minimum (do 31.12.2005)
 • Odpočet na manželku/ manžela resp. ZTP-P (do 31.12.2005)
 • Odpočet studenta (do 31.12.2005)
 • Odpočet na invaliditu (do 31.12.2005)
 • Odpočet ZTP-P (do 31.12.2005)
 • Slevu na dani na poplatníka (od 1.1.2005)
 • Slevu na dani na manželku/ manžela resp. ZTP-P (od 1.1.2005)
 • Slevu na dani na studenta (od 1.1.2005)
 • Slevu na dani na invaliditu (od 1.1.2005)
 • Slevu na dani na ZTP_P (od 1.1.2005)
 • Ostatní odpočty

Dále viz Uplatnění možností snížení daňového zatížení, daň. bonusy.

Změna v seznamu daň. odpočtů a slev má vliv na výpočet mezd.

K výpočtu slouží odpovídající mzdová funkce, přičemž, který údaj se bude konkrétně počítat, je dáno parametry, s kterými bude daná mzdová funkce volána. Viz popis mzdových funkcí dostupných v programu, funkce WageSumCountOff.

U daňových nerezidentů zaměstnavatel nepřihlíží k daňovému zvýhodnění a některým slevám na dani (na manželku, invaliditu, ...). Daňový nerezident má nárok na daňové zvýhodnění a některé slevy pouze v případě, že úhrn jeho příjmů na území ČR je větší než 90% všech jeho příjmů, ale pokud je chce uplatnit, měl by podat daňové přiznání. Opodstatněnost nároků zadaných v údajích zaměstnance však program neřeší. Proto pokud máte takové zaměstnance, pak jim zadejte nároky na daňová zvýhodnění či slevy jen v případě, že na ně opravdu nárok mají a že je lze uplatnit v rámci výpočtu mezd a ročního zúčtování provedeného zaměstnavatelem.

Položky odečitatelné ze základu daně, daň. slevy

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných daň. odpočtů a slev, na něž má daný zaměstnanec nárok.

Název Popis

Druh daň. odpočtu/ slevy

Druh daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy. Kód druhu daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy buď zadáte ručně přímo z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Druhů daň. odpočtů a slev.

V takto odtud vyvolaném číselníku se nabízí jen ty druhy, které jsou typu (samozřejmě jen tehdy, pokud jsou takové záznamy v číselníku nadefinovány):

 • Na poplatníka - odečitatelné minimum
 • Na studenta
 • Na invaliditu
 • Na ZTP-P
 • Ostatní

Odpočty na rodinné příslušníky, viz Rodinní příslušníci.

Výše odpočtů úroků (patří do ostatních odpočtů) není systémem porovnávána se zákonem danou maximální hodnotou, kterou může poplatník uplatnit. Je pouze na uživateli, aby zadal hodnoty odpočtů úroků v souladu s platnou legislativou, tj. např., aby ohlídal poměrnou část maximální uplatnitelné částky úroků, byly-li úroky placeny jen po část roku.

Pokud je záznam platný v již uzavřených mzdových obdobích, pak není k dispozici k editaci.

Popis

Popis daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy. Pro urychlení se předvyplňuje názvem z definice druhů daň. odpočtů a slev.

Částka

Částka daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy. O jakou částku se jedná (měsíční/roční) a zda ji lze editovat, závisí na zvoleném druhu daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy a jeho definici, viz položka způsob odpočtu/ slevy. Je-li ve způsobu odpočtu/ slevy nastaveno:

 • Jen Pevnou roční částkou - pak položka Částka není editovatelná a zobrazuje se v ní aktuální roční částka z globální proměnné z položky Roční částka odpočtu/zvýhodnění/slevy z definice druhu daň. odpočtů a slev. Do mzdového listu za daný měsíc se nepromítne. Promítne se jen do Ročního zúčtování.
 • Jen Pevnou měsíční částkou - pak položka Částka není editovatelná a zobrazuje se v ní aktuální měsíční částka z globální proměnné z položky Měsíční částka odpočtu/zvýhodnění/slevy z definice druhu daň. odpočtů a slev. Do mzdového listu za daný měsíc se promítne ve výši této měsíční částky.
 • Současně Pevnou roční a Pevnou měsíční částkou
  • Není-li zatrženo Měsíční částka je 1/12 roční - pak položka Částka není editovatelná a zobrazuje se v ní roční částka odpočtu/zvýhodnění/slevy z globální proměnné z položky Roční částka odpočtu/zvýhodnění/slevy z definice druhu daň. odpočtů a slev. Do mzdového listu za daný měsíc se promítne ve výši měsíční částky z globální proměnné z položky Měsíční částka odpočtu/zvýhodnění/slevy z definice druhu daň. odpočtů a slev. Do ročního zúčtování se promítne částka roční.
  • Je-li zatrženo Měsíční částka je 1/12 roční - Obdobně jako předchozí volba, jen měsíčně se v ML odpočte příslušná měsíční částka vypočtená jako 1/12 roční částky obsažené z globální proměnné z položky Roční částka odpočtu/zvýhodnění/slevy z definice druhu daň. odpočtů a slev. Do ročního zúčtování se promítne částka roční.
 • Jen Zadanou roční částkou - pak položka Částka je editovatelná a je třeba ji zadat. Jedná se o roční částku. Do mzdového listu za daný měsíc se nepromítne. Promítne se jen do Ročního zúčtování.
 • Jen Zadanou částkou měsíční - pak položka Částka je editovatelná a je třeba ji zadat. Jedná se o měsíční částku. Do mzdového listu za daný měsíc se promítne ve výši zadané měsíční částky.
 • Současně Zadanou roční a Zadanou měsíční částkou - pak položka Částka je editovatelná a je třeba ji zadat. Pak přepínač "měsíční" má přednost tj. bude se jednat o měsíční částku a do mzdového listu za daný měsíc promítne zadaná částka.

  Daň. odpočet/zvýhodnění/sleva se samozřejmě uplatní jen tehdy, pokud má zaměstnanec na příslušný daň. odpočet/zvýhodnění/slevu nárok, tj. má ho přiřazen, je v daném mzdovém období platný a zaměstnanec má zatrženu položku Podepsal daň. prohlášení (PL:TaxDeclaration).

Jak konkrétně se promítne daň. odpočet/zvýhodnění/sleva do ročního zúčtování viz popis položky Částka v seznamu odpočtů na RZÚ.

Platí od Mzdové období, od kterého má zaměstnanec nárok na daný daň. odpočet/zvýhodnění/slevu. Kód mzdového období buď zadáte ručně přímo z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Mzdových období. Povinná položka.

Zde ze údaje zadat zpětně i již uzavřených mzdových období, příp. lze opravit či vymazat položku platnou v již uzavřených mzdových obdobích. Program na takovou skutečnost upozorní, ale povolí ji provést.

Využijete např. v případě, že zaměstnanec v průběhu doby nastoupil krom VPP na HPP a chybně jste nastavili nároky a při ročním zúčtování máte např. slevu na poplatníka 2x a potřebujete nároky zpětně upravit.

Platí do Mzdové období, do něhož má zaměstnanec nárok na daný daň. odpočet/zvýhodnění/slevu. Kód mzdového období buď zadáte ručně přímo z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Mzdových období.

Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Řádek nelze vymazat, pokud položky Platí od a Platí do zasahují do již uzavřených mzdových období.

Rodinní příslušníci

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných rodinných příslušníků a nároků na daň. odpočty/zvýhodnění/slevy na ně.

Název Popis
Vztah Položka typu skrytý seznam, z něhož vyberete odpovídající příbuzenský vztah zadávaného rodinného příslušníka a zaměstnance. Pokud je záznam platný v již uzavřených mzdových obdobích, pak není k dispozici k editaci.
Příjmení, jméno Příjmení a křestní jméno rodinného příslušníka.
Rodné číslo Rodné číslo rodinného příslušníka.
Daň. odpočet/zvýhodnění/sleva

Druh daň. odpočtů a slev na daného rodinného příslušníka. Kód druhu daň. odpočtu/zvýhodnění/slevy buď zadáte ručně přímo z klávesnice nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku. V takto odtud vyvolaném číselníku se nabízí jen druhy daň. odpočtů/zvýhodnění/slev na rodinné příslušníky, tj. typu:

 • Na dítě
 • Na manželku/manžela
 • Na dítě v domácnosti ZTP-P
 • Na manželku/manžela v domácnosti ZTP-P

  Daň. odpočty/zvýhodnění/slevy se nabízí zafiltrované s ohledem na vztah k danému rodinnému příslušníku zvolený v předchozí položce Vztah. Tj. např. k manželce se nabízí jen na manželku apod. Pokud nelze ze zvoleného rodinného vztahu jednoznačně určit odpovídající odpočet, nabízí se všechny nadefinované na rodinné příslušníky, tj. nejsou nijak filtrované. Zda budou v takovém případě použity (tj. zda lze např. něco odečíst na vnuky, rodiče, prarodiče apod., závisí na podmínkách plynoucích z aktuálně platné legislativy a jejich zadání je čistě na odpovědnosti uživatele.

Pokud je záznam platný v již uzavřených mzdových obdobích, pak není k dispozici k editaci.

Platí od Mzdové období, od něhož má zaměstnanec nárok na daň. odpočet/zvýhodnění/slevu na daného rodinného příslušníka. Kód mzdového období buď zadáte ručně přímo z klávesnice, nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Mzdových období. Povinná položka. Pokud je položka platná v již uzavřených mzdových obdobích, pak není k dispozici k editaci a nelze ji ani vymazat.
Platí do Mzdové období, do něhož má zaměstnanec nárok na daň. odpočet/zvýhodnění/slevu na daného rodinného příslušníka. Kód mzdového období buď zadáte ručně přímo z klávesnice, nebo jej vyberete z vyvolaného číselníku Mzdových období. Pokud je položka platná do data o jeden den menší, než je datum, od něhož lze provádět změny (viz datum Změny platí od), pak není k dispozici k editaci a nelze ji ani vymazat.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen. Řádek nelze vymazat, pokud položky Platí od a Platí do zasahují do již uzavřených mzdových období.

Subzáložka Svěřené pomůcky

Subzáložka slouží k zadání pomůcek svěřených aktuálnímu zaměstnanci ze záložky Seznam. Obsahuje:

Seznam řádků svěřených pomůcek

Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných svěřených pomůcek:

Název Popis
Popis Popis dané svěřené pomůcky.
Půjčeno dne Datum vypůjčení. Povinná položka.
Vráceno dne Datum vrácení.
Cena Cena dané svěřené pomůcky.

Lišta navigátoru svěřených pomůcek

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce v této agendě

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Panel definovatelných formulářů svěřených pomůcek

Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů provozovny. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty provozoven a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.

Subzáložka Foto

Jeden ze způsobů zadávání obrázků do systému. Subzáložka umožňuje doplnit k informacím o zaměstnanci i fotografii - připojený obrázek lze pak např. i tisknout v tiskových sestavách apod. (Do tiskových sestav je pak vložen funkcí Vložit obrázek, viz funkce editoru tiskových sestav.)

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Foto - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.