Zaměstnanci - záložka Seznam

Seznam všech dosud zadaných zaměstnanců. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Jelikož prac. poměry jsou vystavené na středisko, což je jeden z chráněných objektů, jsou v záložce Seznam zobrazeny jen prac. poměry na střediska, k nimž je povoleno přístupové právo Zobrazit.

Jelikož se jedná o agendu, kde zobrazené hodnoty závisí na mzdovém období, je nad záložkami této agendy k dispozici panel pro volbu zobrazeného mzdového období.

Význam jednotlivých položek zobrazených v záložce Seznam vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail, blíže objasníme pouze následující:

Název Popis
Středisko

Zobrazuje informaci o střediscích, na kterých má zaměstnanec založen prac. poměr. V případě, že má zaměstnanec více souběžných prac. poměrů, pak ukazuje výčet kódů příslušných středisek.

Zobrazují se pouze střediska platných prac. poměrů v zobrazovaném mzdovém období. Tj. pokud v zobrazovaném mzdovém období zaměstnanec žádný prac. poměr nemá nebo už byl ukončen před zobrazovaným mzd. obdobím, pak se kód jeho střediska nezobrazuje. Objasníme na příkladu:

Zaměstnanec má hlavní prac. poměr HPP uzavřen od 1.1.2003 na středisko 100, vedlejší prac. poměr VPP uzavřen od 1.4.2003 na středisko 300. Oba poměry byly ukončeny k 20.8.2003. Je-li v agendě Zaměstnanci aktuálně zobrazovaným mzd. obdobím březen 2003, je v položce Středisko uvedeno "100", je-li zobrazovaným mzd. obdobím duben 2003, je tam uvedeno "100,300" a je-li zobraz. mzd. obdobím září 2003, je položka Středisko prázdná.

Přestože se jedná jenom o informativní zobrazení středisek z agendy prac. poměrů, lze v této agendě podle střediska zaměstnance filtrovat.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

 • dle příjmení a jména
 • dle osobního čísla - v tomto případě třídí dle osobního čísla znakově
 • dle osobního čísla - numericky

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Funkce pro přidání nového prac. poměru není k dispozici, pokud žádné mzdové období není inicializované. Tj. zahajujete práci v modulu mezd a personalistiky a zřejmě jste si dosud nezavedli mzdová období nebo jste zatím neprovedli inicializaci prvního z nich.

Mzdová období zadáte buď přímo v agendě mzdových období nebo prostřednictvím průvodce nastavením mezd. Inicializaci mzdového období pak provedete prostřednictvím agendy Mzdová uzávěrka.

Jak bylo uvedeno v úvodní kap., každý zaměstnanec je současně evidován i jako osoba v adresáři osob. Jednotlivé možnosti zadání se liší pouze tím, zda se pro daný záznam zaměstnance bude generovat nový záznam osoby nebo zda se naopak sváže s nějakým již existujícím.

Jedná se o jednu z možností, jak přidat nového zaměstnance. Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností zadání nového zaměstnance:


Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole, nového zaměstnance lze navíc zadat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Opravy mohou být částečně omezené. Opravovat údaje zaměstnance nelze zpětně do již nepřístupných mzdových období. Viz též Možnosti zpětných oprav příp. mazání v agendách mezd a personalistiky - obecně.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Zde pořídíte reporty vztahující se přímo k údajům zaměstnance (jako např. Seznamy zaměstnanců, Adresní štítky, Seznam svěřených pomůcek, Zápůjční list, Doklad o výši čtvrtletního příjmu (ÚP), Doklad o výši ročního příjmu (ÚP) apod.).

Reporty vztahující se také k údajům prac. poměru daného zaměstnance (jako např. Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list), Osobní karta pracovníka apod.) získáte přímo v rámci funkce Tisk v agendě Prac. poměrů. Reporty vztahující se k údajům mzdových listů získáte přímo v rámci funkce Tisk v agendě Mzdových listů nebo v agendě Mzdové reporty. Některé reporty jsou k dispozici pouze v agendě Mzdové reporty.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníku pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - jedná se o report požadovaný finanční správou kvůli prokazování nároku na daňové zvýhodnění. V reportu se vykazují děti zaměstnance. Jelikož ale je obvyklé, že v systému ABRA Gen nebývají evidovány všechny děti, nýbrž pouze děti, ně něž poplatník uplatňuje slevu, je možné si v dialogu před tiskem chybějící údaje doplnit.

  Pořadí dítěte se tiskne podle použitého druhu daň. zvýhodnění (DZ). Pokud nelze zjistit pořadí (např. starý druh slevy, nevyplněný druh slevy, apod.), vytiskne se jako pořadí "N".

 • Podklad pro vyplnění dokladu o výši ročního příjmu

  Upozorňujeme na drobnou komplikaci u položky "Příjmy ze závislé činnosti". U ní je v pokynech uvedeno, že se požaduje odečíst částku příjmu z motorového vozidla používaného jak k pracovním tak soukromým účelům. Tato částka se připočítá ke zdanitelným příjmům - tedy odvede se z ní daň a pojistné. Bohužel ten "Příjem ze závislé činnosti" se požaduje v "čistém" a tedy podle určitého výkladu by bylo potřeba vypočítat mzdu zaměstnance, jako by auto k soukromým účelům neexistovalo (toto vyčíslovat na na tisk. sestavě by bylo velmi komplikované). Nicméně toto potvrzení bude primárně sloužit zaměstnancům, kteří berou spíše nižší mzdy a tudíž zřejmě v drtivé většině případů nebudou mít k dispozici auto k soukromým účelům. Kdyby ano, tak je třeba tento rozpor, jak tu částku toho příjmu (hrubého) odečíst od celkových příjmů zaměstnanců (čistých), vzít v potaz.

 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání - Zaměstnavatel jí vyplňuje těm zaměstnancům, jejichž partneři si podávají daňové přiznání.
Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Vymazání již použitého záznamu zaměstnance znamená standardně pouze jeho skrytí pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do číselníkových položek).

Vymazání zaměstnance formou skrytí způsobí rovněž skrytí příslušné osoby v adresáři osob. Vymazání zaměstnance bez možnosti obnovy (tedy nikoliv jen skrytí) nezpůsobí mazání příslušné osoby, pouze v jejích údajích vymaže osobní číslo, aby mohlo být použito pro jiného zaměstnance zadaného zde v agendě Zaměstnanci.

Zkopírovat F9 Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat. Při kopii zaměstnance se osobní číslo zaměstnance nekopíruje od zdrojového záznamu, přičemž je-li nastaveno automatické předvyplňování, pak se předvyplňuje inventárním číslem dalším v pořadí podle definované struktury osobního čísla.
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Podporuje skrývání. Vliv skrývání zaměstnanců na osoby v adresáři osob, viz popis u funkce Vymazat, výše.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

-

Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.

Zde upozorníme na následující možnosti filtrování:

Podle evidenčního statusu:

 • "V/mimo personální evidenci" - Vyfiltruje záznamy jen za zaměstnance, kteří jsou resp. nejsou v personální evidenci. V personální evidenci je zaměstnanec, který v zobrazeném období má alespoň jeden platný prac. poměr, tj. zaměstnanci, kteří již ukončili v předchozích obdobích všechny své prac. poměry, nejsou v personální evidenci
 • "V/mimo evidenční stav" - Vyfiltruje záznamy jen za zaměstnance, kteří jsou resp. nejsou v evidenčním stavu. V evidenčním stavu je zaměstnanec, který má v zobrazeném období nějaký platný prac. poměr, má u něj zatržen příznak "V evidenčním stavu" a nemá nepřítomnost, která vyjímá prac. poměr zaměstnance z evidence, tj. která má zatrženu položku Mimo evidenční stav.

Zaměstnanci pobírající ND v ochranné lhůtě v personální evidenci nejsou.

 • "Pobírá/nepobírá mzdu" - Vyfiltruje záznamy jen za zaměstnance, kteří pobírají resp. nepobírají mzdu. Že zaměstnanec pobírá mzdu znamená, že má v zobrazeném období nějaký platný prac. poměr, má u něj zatržen příznak "Počítat mzdu" a nemá nepřítomnost, která vyjímá prac. poměr zaměstnance z počítání mezd, tj. má zatrženu položku Nepočítat mzdu.

Podle střediska a zdrav. pojišťovny:

 • "Středisko" - Vyfiltruje jen zaměstnance, kteří mají uzavřen alespoň jeden prac. poměr na některém ze zadaných středisek (nepřihlíží se k platnosti prac. poměru v zobrazovaném období). Filtrování za středisko v této agendě nepodporuje možnost zahrnout i "Podřízené". Viz též popis zobrazované položky Středisko výše.
 • "Zdravotní pojišťovna" - Vyfiltruje zaměstnance, kteří mají v zobrazovaném období zadané zdrav. pojišťovny.

Podle dalších údajů prac. poměru:

 • "Druh PP, Kód PP, Název PP, Datum nástupu, Skutečný nástup, Datum výstupu" aj. - vyfiltruje jen zaměstnance, kteří mají prac. poměr, který splňuje zadaná kritéria a který je platným prac. poměrem v zobrazovaném období.
 • "Platnost prac. poměru" - vyfiltruje jen zaměstnance, kteří mají prac. poměr platný v zadaném časovém intervalu (nepřihlíží se k platnosti prac. poměru v zobrazovaném období).

  Zaměstnance lze pak zafiltrovat např. za ty, kterým skončil pracovní poměr.

Obecně není podporováno filtrování za položky s historií.

Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení akcí po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Výpočet ELDP Ctrl +E -

Funkce vygeneruje nové doklady evidenčních listů důchodového pojištění v agendě Doklady ELDP.

Po vyvolání funkce zadáte v dialogovém okně rok, pro nějž chcete doklad ELDP spočítat. Pro označené zaměstnance se najdou všechny pracovní poměry platné v zadaném kalendářním roce a spočítají se doklady ELDP, pokud již pro daný pracovní poměr nebyly vytvořeny dříve. Vypočítané doklady ELDP jsou k dispozici v agendě Doklady ELDP.

Jedná se o jednu z možností vyvolání výpočtu ELDP pro daného zaměstnance z jeho ML. Jak se výpočet provede, viz výpočet ELDP.

Výpočet RZÚ Ctrl +R -

Funkce pro výpočet podkladu pro RZÚ zaměstnance. Pracuje na stejném principu jako funkce Přepočítat z ML přímo v agendě ročního zúčtování, jen s tím rozdílem, že funkce vyvolaná zde nejdříve vytvoří doklad RZÚ (pokud tento dosud neexistuje) resp. vytvoří v něm řádek typu Součty z ML (pokud tento dosud neexistuje) a doplní na něj spočtené údaje. Pokud doklad RZÚ resp. řádek typu Součty již existuje, pak jej přepočte. Jaké mzdové listy zpracovává, viz popis funkce Přepočítat z ML.

Jedná se o jednu z možností vyvolání výpočtu RZÚ pro daného zaměstnance z jeho ML a údajů o odpočtech. Jak se výpočet provede, viz výpočet RZÚ.

Po vyvolání funkce zadáte v dialogovém okně rok, pro nějž chcete zúčtování provést, a dále vybrané hlavičkové údaje, které se použijí, pokud bude doklad RZÚ pro daného zaměstnance a rok ještě neexistuje. Provedené roční zúčtování je k dispozici v záložce Roční zúčtování zaměstnance, resp. v agendě Roční zúčtování.

Pokud příjmy zaměstnance v daném roce podléhají solidárnímu navýšení daně, není možné roční zúčtování provést a zaměstnanec musí podat daňové přiznání.

Průvodce Ctrl +F2 -

Funkce vyvolá Průvodce zadáním nového zaměstnance. Jedná se o jednu z možností, jak zadat nového zaměstnance, resp. jeho prac. poměr, nároky na dovolenou, průměry a def. srážek.

Průvodce vás provede zadáním nového záznamu o zaměstnanci a vyplněním nejdůležitějších položek o něm. Tudíž můžete nového zaměstnance zadat, aniž byste se museli detailně orientovat přímo v dané agendě. V rámci průvodce se nezadávájí jenom údaje o zaměstnanci samotném, ale lze zadat i jeho prac. poměr, nároky na dovolenou, průměry a opakované srážky.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.