Obchodní případy - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním obchodním případu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému obchodnímu případu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Kmenové údaje Návaznosti Zdroje Plán Kontrolní body Rekapitulace Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Kmenové údaje

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Kód
Code

Kód označující daný obchodní případ. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-20 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr obchodního případu, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech obchodních případů.

Lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se kód u nově zadávaných obchodních případů automaticky.

K rychlému dohledání záznamu, z něhož vychází generátor kódu na základě definované struktury kódu, (např. pokud potřebujete zjistit, proč systém předvyplňuje kód, který není v souvislé řadě s předchozími kódy), můžete použít funkci na dohledání záznamu s posledním existujícím kódem v řadě dané zadanou definicí struktury kódu, která najde poslední záznam, z něhož vychází generátor kódu, a zobrazí o záznamu bližší informace.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda obchodní případ se zadaným kódem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením, nicméně záznam s duplicitním kódem povolí uložit.

Pokud používáte tento číselník pro projektové řízení, doporučujeme zvolit strukturu kódu a názvu tak, abyste se dobře orientovali v těchto "projektech" a jejich "subprojektech", např. podle toho, jak by měly jít za sebou v časové návaznosti apod. Viz též možnosti zadání nového obchodního případu.

Název
Name
Název obchodního případu. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným obchodním případem jako bližší, vysvětlující popis daného případu, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Nadřízený
Parent_ID

Kód obchodního případu, který je nadřízen aktuálnímu. Jde tedy o odkaz na nadřízený obchodní případ, pomocí kterého vytváříte hierarchii (vztah nadřízenosti-podřízenosti) mezi obchodními případy. Každému obchodnímu případu můžete podřizovat libovolné množství dalších obchodních případů, počet úrovní vnoření (podřízenosti) není nijak omezen. Hierarchické uspořádání si můžete vizuálně zobrazovat zapnutím stromového zobrazení.

Příznak podřízenosti a nadřízenosti neslouží jen pro vizuální strukturování obchodních případů, ale má význam i při vybírání záznamů podle obchodních případů (např. výstupní přehledy za obchodní případy), kdy lze ve většině případů zvolit, zda si přejete omezení včetně podřízených.

Středisko
Division_ID

Pomocí této položky, můžete daný obchodní případ přiřadit některému středisku. Zadáte kód střediska nebo jej vyberete z číselníku středisek. Nepovinná položka. Může být předvyplněna podle údajů nadřízeného záznamu, viz popis funkce Nový resp. Rozvětvit v záložce Seznam.

Přiřazení obchodního případu ke středisku může podle stavu parametru ve Firemních údajích Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska ovlivňovat způsob nabízení a výběr obchodních případů do dokladů v závislosti na středisku zadaném v řádku dokladu. Podrobně viz popis uvedeného parametru.

Dále lze podle střediska obchodního případu v agendě obchodních případů filtrovat, viz záložka Seznam.

Středisko je jedním z chráněných objektů. Nicméně dostupnost obchodních případů uživateli se nijak neomezuje podle jeho přístupových práv k danému středisku. Nebylo by to zde smysluplné. Středisko zde má pouze evidenční charakter (za středisko se filtrují obchodní případy při výběru těchto objektů do řádků dokladů, kde je středisko vybráno v jiné položce a s uplatněním omezení za přístupová práva).

Firma
Firm_ID

Pomocí této položky, můžete daný obchodní případ přiřadit k některé firmě. Zadáte kód firmy nebo ji vyberete z adresáře firem. Nepovinná položka. Může být předvyplněna podle údajů nadřízeného záznamu, viz popis funkce Nový resp. Rozvětvit v záložce Seznam.

Přiřazení obchodního případu k firmě může podle stavu parametru ve Firemních údajích Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy ovlivňovat způsob nabízení a výběr obchodních případů do dokladů v závislosti na firmě zadané v hlavičce dokladu. Podrobně viz popis uvedeného parametru.

Dále lze podle firmy obchodního případu v agendě obchodních případů filtrovat, viz záložka Seznam.

Plánované datum zahájení
Date$DATE
Viz popis stejnojmenných položek u projektů.
Plánované datum ukončení
PlannedEndDate$DATE
Viz popis stejnojmenných položek u projektů.
Podle aktivit plán/reál
  Datum zahájení Viz popis stejnojmenných položek u projektů.
  Datum ukončení
Schváleno
Approved
Viz popis stejnojmenné položky u projektů.
Rozšířené řízení obchodního případu
ExtendedControl

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení, viz co je třeba k provozu projektového řízení. Zatrhněte, pokud chcete pro daný obchodní případ využívat projektové řízení. Zda je ve výchozím stavu zatržena či odtržena (a lze ji editovat), závisí:

  • jednak na nastavení parametru Povolit rozšířené řízení projektů pro agendu Obchodní případy
  • a dále na tom, jak má rozšířené řízení nastaven obchodní případ zadaný v položce Nadřízený. Má-li nadřízený obchodní případ rozšířené řízení, musí jej mít i podřízený, v takovém případě je tedy zatržítko zatrženo a nelze jej odtrhnout.

Dále viz popis stejnojmenné položky u projektů.

Je-li zatrženo, zpřístupní se k editaci následující doplňující údaje, které je potřeba pro rozšířené řízení zadat:

Další související položky:
Role řešitele MasterSolverRole_ID) Viz popis stejnojmenných položek u projektů.
Priorita (Priority)
Stav (ProcessState)
Způsob fakturace (InvoicingType)
Fixní částka (FixedAmount)
Kontrola aktivit proti zdrojům (CheckActivityVsSources
Podle aktivit plán/reál
  Datum zahájení
  Datum ukončení

Dále je k dispozici položka:

Název Popis
Poznámka Libovolná poznámka k obchodnímu případu.

Subzáložka Návaznosti

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam). Obsahuje seznam obchodních případů, které musí být dokončeny před zahájením aktuálního obchodního případu ze záložky Seznam.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Subzáložka Zdroje

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam) a máte-li k zobrazení zdrojů v této agendě nastaveno přístupové právo Zobrazit zdroje. Slouží k zadání a zobrazení zdrojů (rolí) potřebných pro aktuální obchodní případ ze záložky Seznam, k zadání a evidenci aktivit pro konkrétní plánování využití těchto zdrojů a sledování jejich realizace a dále pro sledování, co již bylo fakturováno.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Subzáložka Plán

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam) a máte-li k zobrazení plánu v této agendě nastaveno přístupové právo Zobrazit finanční plán. Slouží k zadání a zobrazení plánu výnosů a nákladů pro aktuální obchodní případ ze záložky Seznam.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Subzáložka Kontrolní body

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno projektové řízení a pro daný obchodní případ je zapnuto, viz co je třeba k provozu projektového řízení (v opačném případě nemá význam) a máte-li k zobrazení kontrolního bodu v této agendě nastaveno přístupové právo Zobrazit kontrolní body. Obsahuje seznam nadefinovaných kontrolních bodů k aktuálnímu projektu ze záložky Seznam a slouží pro průběžné sledování plnění plánu v průběhu realizace daného projektu.

Dále viz popis stejnojmenné záložky u projektů.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Další obsažené funkce:
NázevKl.Doplňující popis:
Časový plán-Viz popis stejnojmenné funkce u projektů.