Obchodní případy - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných obchodních případů, na počátku prázdný. Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, obchodní případy se promítají do různých záznamů v systému a podle nastavení parametrů systému může jít i o povinný údaj. Proto, pokud chcete používat obchodní případy, je třeba je nejdříve nadefinovat v rámci implementace systému. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či dle omezovacího panelu, viz dále. Číselník rovněž podporuje skupinování záznamů, tj. záznamy si lze rozdělit do skupin a lze pracovat jen s vybranou skupinou záznamů. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru či skupině záznamů. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Každý obchodní případ se může ve své definici odkazovat mj. na středisko. Středisko je jedním z chráněných objektů. Nicméně v seznamu obchodních případů se přístupová práva k těmto střediskům nijak neuplatňují, viz popis položky Středisko v záložce Detail.

Jelikož se u číselníků podporujících skupinování načítají záznamy pomocí DynSQL dotazu (nikoli akcí jako je tomu u ostatních číselníků), uplatní se při konstrukci podmínky DynSQL případná omezení podle přístupových práv obdobně jako je tomu u dokladových agend (viz Omezení versus Přístupová práva)!!! Tzn., že pokud je v daném číselníku např. nadefinována číselníková uživatelsky definovatelná položka s odkazem do číselníku chráněných objektů s nastavením Používat pro omezení výběrů dat, tak se uživateli po otevření číselníku, který podporuje skupinování, načtou JEN ty záznamy, které vyhovují jeho přístupovým právům k danému chráněnému objektu. Toto zohledňování práv lze ovlivnit zadáním parametrů do definice dané uživatelsky definovatelné položky. (Viz popis číselníkových definovatelných položek a příklady v popisu uvedené).

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

  • Omezení za středisko

Je-li ve Firemních údajích v parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle střediska nastavena hodnota Ano, pak v zobrazeném seznamu obchodních případů je možno si volitelně nechat zobrazovat všechny nadefinované obchodní případy nebo si tyto filtrovat podle střediska, ke kterému jsou přiřazeny. K tomu slouží první část omezovacího panelu (lišty). Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu na středisko anebo zadáte hodnotu do číselníkové položky Středisko. Pak uvidíte jen obchodní případy přiřazené tomuto středisku (a vyhovující dalším omezujícím podmínkám, jsou-li nastaveny):

Příklad nastavení zobrazení seznamu obchodních případů jen za zvolené středisko

  • Omezení za firmu

Je-li ve Firemních údajích v parametru Nabízení a kontrola obch. případů na dokladech podle firmy nastavena hodnota Ano, pak v zobrazeném seznamu obchodních případů je možno si volitelně nechat zobrazovat všechny nadefinované obchodní případy nebo si tyto filtrovat podle firmy, ke které jsou přiřazeny. K tomu slouží druhá část omezovacího panelu (lišty). Buď zatrhnete předvolbu Bez ohledu na firmu anebo zadáte hodnotu do číselníkové položky Firma. Bere se ohled i na případné zásadní opravy a slučování firem, viz předchůdce a následovníci firem. Tj. pak uvidíte jen obchodní případy přiřazené této firmě, příp. jejím předchůdcům vzniklým zásadní opravou v adresáři nebo slučováním firem (a vyhovující dalším omezujícím podmínkám, jsou-li nastaveny):

Příklad nastavení zobrazení seznamu obchodních případů jen za zvolenou firmu

  • Omezení za otevřené/uzavřené

Současně lze zobrazené obchodní případy filtrovat podle uzavřenosti. K tomu slouží druhá část omezovacího panelu v horní části záložky Seznam:

Příklad filtrování jen za otevřené obchodní případy, pak se zobrazí všechny otevřené, které současně vyhoví první části filtru

Pro omezení za otevřené/uzavřené platí:
Ve většině případů platí, že poslední použité nastavení filtru za otevřené/uzavřené se pamatuje na uživatele a předvyplní se při opětovném otevření agendy. Záleží ale na tom, zda byl číselník vyvolán samostatně nebo jako výběrový a odkud.

Byl-li vyvolán samostatně, pak se vždy předvyplní zapamatované poslední použité nastavení filtru za otevřené/uzavřené (může být zapamatované i z vyvolání číselníku jako výběrového odjinud ze systému). Pokud je číselník vyvolán jako výběrový z nějaké jiné agendy, tak pro omezení za otevřené/uzavřené platí, že se předvyplňuje tak, jak je dáno v daném místě programu: buď podle zapamatovaného posledního nastavení nebo bez ohledu na něj (v některých místech dokonce bez možnosti změny (např. v řádku nově vystavovaných dokladů se typicky nabízí předvyplněná možnost "otevřené")). Pokud je možnost změny (např. v číselníku vyvolaném ze záložky Omezení apod.) a uživatel vybere jiné než předvyplněné daným místem programu, tak se toto vybrané zapamatuje a následně předvyplní v těch místech, kde se pamatované zohledňuje.

Pro omezení za firmu resp. středisko platí:
Pokusí se jej předvyplnit v souladu s místem, odkud byl číselník vyvolán (např. byl-li vyvolán z řádku dokladu vystavovaného na firmu A, předvyplní omezení za firmu A, byl-li vyvolán z místa, kde se firma nezadává (např. z uzávěrky), pak předvyplní Bez omezení za firmu apod.), nicméně můžete jej většinou změnit. Vybrané naposledy použité omezení se nijak nepamatuje, při příštím vyvolání číselníku z téhož místa programu se opět předvyplní v souladu s daným místem. Dále viz též popis parametrů Nabízení a kontrola obchodních případů na dokladech podle střediska a Nabízení a kontrola obchodních případů na dokladech podle firmy.

Následuje seznam záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde objasníme pouze následující:

Název Popis
Uzavřeno Viz popis stejnojmenných položek u projektů.
Datum uzavření
Datum uzavření
Datum uzavření

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle kódu
  • dle názvu
  • dle pořadí ve stromě - Zde se nejedná o pořadí dle nějaké položky ála "pořadí". Třídění dle "pořadí ve stromě" vyhodnocuje interní uložená procedura. Podrobněji viz popis třídění dle pořadí ve stromě. Měnit uspořádání stromu (a tím svým způsobem i výsledné zobrazené pořadí) lze pomocí funkce Uspořádat strom.

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Většina z uvedených funkcí se v případě stromového zobrazení vztahuje pouze k seznamu, a některé z nich mohou být nepřístupné (disable), pokud fokus aktuálně stojí ve stromu, viz popis stromové zobrazení. Pokud se funkce vztahuje k seznamu, ale není disable, i když fokus aktuálně stojí ve stromu, pak platí, že se standardně provede nad aktuálním záznamem seznamu (gridu)).

Pokud tedy máte zobrazeno stromové zobrazení a fokus máte aktuálně umístěn ve stromu, pak před vyvoláním některé z dostupných funkcí věnujte pozornost tomu, zda právě aktuální záznam v gridu je skutečně ten, nad kterým chcete danou funkci vyvolat.

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový

F2

nebo

Shift +F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Další možností, jak přidat nový obchodní případ, je funkce Rozvětvit, viz dále.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového obchodního případu:

Rozvětvit Ctrl +F2 -

Jedna z možností, jak přidat nový obchodní případ. V tomto případě program předvyplňuje položku Nadřízený obchodní případ kódem aktuálního obchodního případu a pokud toto nezměníte, vytvoříte nový obchodní případ podřízený aktuálnímu, tj. o jednu úroveň níže. (Druhou možností, jak přidat nový obchodní případ, je funkce Nový, viz výše).

Číselník podporuje stromové zobrazení. Je-li zapnuto, tak určení, který záznam je "ten aktuální", závisí na tom, zda je zapnuto i zobrazení a zda je fokus aktuálně ve stromu či nikoli. Více viz funkce Číselníky se stromovou strukturou - funkce Nový a Rozvětvit.

Popis přidávaných položek viz záložka Detail. Z nadřízeného záznamu se předvyplní položky Středisko a Firma, pokud byly na nadřízeném vyplněny.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Vymazání již použitého obchodního případu znamená standardně pouze jeho skrytí pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do dokladu). Takto "smazané" záznamy lze zobrazit i obnovit ve funkci Skryté.

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

V případě, že některý mazaný obchodní případ obsahuje nějaký podřízený obchodní případ (viz např. stromové zobrazení), program upozorní, že bude mazat i tyto podřízené obch. případy. Pokud si přesto uživatel přeje vybrané obch. případy smazat, program je vymaže včetně všech jejich podřízených.

Zkopírovat F9 Obchodní případ se zkopíruje včetně příznaku o uzavřenosti obchodního případu.
Občerstvit F11  
Přepnout číselník F12
Skryté F6

Podporuje skrývání. Nezaměňujte s uzavíráním obchodního případu. Obchodní případ může být uzavřen, ale nemusí být skrytý a naopak.

Pokud obnovujete vybrané obchodní případy, jejichž nadřízené obchodní případy jsou rovněž ve skrytých, po kontrolním dotazu spolu s vybranými obnoví i všechny nadřízené.

Uspořádat strom - - V této agendě funkce umožňuje měnit uspořádání větví stromu. Podrobněji viz popis funkce Uspořádat strom v kapitole Standardizované funkce, jejich klávesové zkratky a obecný popis.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

-

Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.

Zde jde o číselníkovou agendu, nicméně platí stejná pravidla, jako pro omezování v agendách dokladových. Tj. kromě omezení nastaveného v této funkci, se vezmou v potaz i omezení podle přístupových práv, pokud se filtruje i za nějaký prvek patřící do chráněných objektů, dále viz Omezení versus Přístupová práva.

Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Správce F7 Viz popis stejnojmenné funkce u projektů.
Schválit - Viz popis stejnojmenné funkce u projektů.
Vyfakturovat - Viz popis stejnojmenné funkce u projektů.
Uzavřít

Ctrl +U

nebo

Shift +Ctrl +U

Viz popis stejnojmenné funkce u projektů.
Přepočítat bilance - Viz popis stejnojmenné funkce u projektů.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.